IPPP1/4512-98/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

Dot. opodatkowania realizacji zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej
IPPP1/4512-98/15-2/BSinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. zadania publiczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania realizacji zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania realizacji zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

A. posiada statut Instytutu Badawczego (zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą „X”. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Instytut świadczy m.in. usługi na zlecenie Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w zakresie zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej w zakresie:

 1. Przygotowanie i utrzymanie stałej gotowości bojowej sił i środków do realizacji zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz wydzielanych zgodnie z planem zarządzania kryzysowego MON (w tym: utrzymanie personelu wojskowego oraz pracowników wojska sekcji mobilizacyjnej oraz częściowo osób biorących bezpośredni udział w realizacji umowy, tj. komendanta, księgowego, utrzymanie bazy i infrastruktury mobilizacyjnej niezbędnej do realizacji zadań);
 2. Organizacja ochrony obiektów w części dotyczącej realizowanych zadań mobilizacyjnych;
 3. Przechowywanie i utylizacja środków materiałowych służby zdrowia;
 4. Utrzymanie laboratorium Q-3 w systemie rozpoznania biologicznego;
 5. Utrzymanie grupy eksperckiej;
 6. Utrzymanie zaplecza diagnostycznego.

Usługi gotowości bojowej i mobilizacyjnej („MOB”) fakturowane są ze stawką 23% VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy stawka VAT 23% na usługi gotowości bojowej i mobilizacyjnej („MOB”) jest prawidłowa w oparciu o stan faktyczny ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Realizacja zadań w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej wykonywanych przez A. na zlecenie Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia jest, zdaniem Wnioskodawcy, realizacją zadań wykonywanych przez Instytut w charakterze podmiotu prawa publicznego, z uwagi na publicznoprawny charakter realizacji umów z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy przepis jest również odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 roku. Zgodnie z Dyrektywą krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują jako organy władzy publicznej - nawet jeśli pobierają płatności w związku z takimi działaniami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl powołanych wyżej regulacji, przez pojęcie usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 cyt. ustawy. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Tym samym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada statut Instytutu Badawczego (zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą „X”. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Obrony Narodowej.

A. świadczy m.in. usługi na zlecenie Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w zakresie zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej w zakresie:

 1. Przygotowanie i utrzymanie stałej gotowości bojowej sił i środków do realizacji zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz wydzielanych zgodnie z planem zarządzania kryzysowego MON (w tym: utrzymanie personelu wojskowego oraz pracowników wojska sekcji mobilizacyjnej oraz częściowo osób biorących bezpośredni udział w realizacji umowy, tj. komendanta, księgowego, utrzymanie bazy i infrastruktury mobilizacyjnej niezbędnej do realizacji zadań);
 2. Organizacja ochrony obiektów w części dotyczącej realizowanych zadań mobilizacyjnych;
 3. Przechowywanie i utylizacja środków materiałowych służby zdrowia;
 4. Utrzymanie laboratorium Q-3 w systemie rozpoznania biologicznego;
 5. Utrzymanie grupy eksperckiej;
 6. Utrzymanie zaplecza diagnostycznego.

Usługi gotowości bojowej i mobilizacyjnej („MOB”) fakturowane są ze stawką 23% VAT.

W tym miejscu wskazać należy, że Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia jest jednostką budżetową i stanowi własność skarbu państwa.

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia jest jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 191).

Zgodnie z § 1 ust. 1 decyzji Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu działania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia (Dz. Urz. MON z 2007 r., Nr 2, poz. 25 z dnia 12 lutego 2007 r.), Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, zwany dalej „Inspektoratem”, jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Stosownie do § 1 ust. 3 ww. decyzji, zadania Inspektoratu wynikające ze „Statutu Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia”, z rozporządzeń, zarządzeń, decyzji i wytycznych Ministra Obrony Narodowej; dyrektyw, rozkazów, instrukcji oraz przepisów ustaw i innych aktów prawnych, realizowane są przez osoby i komórki wewnętrzne, zgodnie z ich zadaniami ustalonymi w niniejszym „Zakresie działania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia”.

W myśl § 22 ust. 1 przedmiotowej decyzji, Oddział Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej jest komórką wewnętrzną Inspektoratu przeznaczoną do organizowania i koordynowania całokształtu działalności wojskowej służby zdrowia w zakresie gotowości bojowej, mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz planowania obronnego Sił Zbrojnych w obszarze zabezpieczenia medycznego oraz militaryzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Natomiast stosownie do ust. 4 ww. przepisu, Oddział Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej współpracuje w realizacji zadań z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Inspektoratu, komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej, a także resortami i instytucjami cywilnymi w zakresie kompetencji oddziału.

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego (Dz. U. Nr 52, poz. 1268), w zakresie działalności o której mowa w ust. 1 i 2 Instytut:

 1. współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanymi;
 2. współdziała z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz przedsiębiorcami;
 3. współpracuje z zagranicznymi jednostkami naukowymi i badawczo - rozwojowymi.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa nałożone przez Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem jednostki budżetowej – Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

Zatem X, jako państwowa jednostka organizacyjna, realizuje zadania nałożone na Wnioskodawcę odrębnymi przepisami prawa w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej, których organem stricte zlecającym i nadzorującym, zgodnie z postanowieniami Ministra Obrony Narodowej jest jednostka budżetowa - Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia.

Tym samym, realizacja zadań w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej wykonywanych przez X na zlecenie Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia (organ nadzorujący), jest w istocie realizacją zadań wykonywanych przez Wnioskodawcę w charakterze podmiotu prawa publicznego.

Wobec tego, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, A. nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych czynności w zakresie zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej, co oznacza, że realizacja ww. zadań nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ILPP1/443-754/12/15-S/NS | Interpretacja indywidualna

zadania publiczne
ITPP1/443-1136/13/DM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.