IBPP3/443-914/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług projektowych oraz nieodpłatnego przekazania egzemplarzy dokumentacji wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tego projektu.
IBPP3/443-914/14/ASzinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 kwietnia 2014 r. (data wpływu 5 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług projektowych oraz nieodpłatnego przekazania egzemplarzy dokumentacji wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tego projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług projektowych oraz nieodpłatnego przekazania egzemplarzy dokumentacji wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tego projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (jako główny koordynator prac) prowadzący działalność gospodarczą jako przedsiębiorca w zakresie usług projektowych oraz inne 3 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy w zakresie usług projektowych oraz 2 osoby fizyczne działające jako reprezentanci firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych, dalej występujący jako Wykonawcy, planują zawarcie umowy cywilnoprawnej, w której zobowiązują się do wykonania nieodpłatnie na rzecz Gminy– Urząd Gminy, zwaną dalej Zamawiającym „...”, jako przedmiotu umowy, którego zakres rzeczowy obejmuje:

1.Projekt architektoniczny, który obejmuje:

 • koncepcję architektoniczną;
 • projekt architektoniczno-budowlany;
 • projekt zagospodarowania działki (część graficzna, opisowa oraz informacja Bioz);
 • koordynacja międzybranżowa;
 • uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, decyzji i uzgodnień w ścisłej współpracy z Gminą (opłaty za uzyskanie opinii, opłata za rzeczoznawców – p.poż. i sanepid oraz opłaty administracyjne pokrywa Zamawiający);
 • uzgodnienie ZUDP;
 • projekt instalacji zewnętrznej;
 • projekt drogowy (chodniki, parkingi, dojazdy);
 • wizualizacja fotorealistyczna w 3D.

2.Projekt konstrukcyjny, który obejmuje:

 • projekt budowlany konstrukcji.

3.Projekt instalacji wewnętrznych, który obejmuje:

 • projekt budowlany wewnętrznych instalacji: wod. - kan., co., gaz, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i teletechniki.

4.Projekt elektryczny, który obejmuje:

 • projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych i instalacji odgromowej.

Zakres przedmiotu umowy nie obejmuje natomiast:

 • przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego;
 • projektu wykonawczego;
 • nadzorów budowlanych;
 • uzyskania warunków od poszczególnych dostawców mediów (gaz, prąd, woda, kanalizacja, teletechnika itp.);
 • projektu geotechnicznego;
 • projektu geodezyjnego;
 • kosztów ewentualnych pozwoleń wodnoprawnych;
 • projektów przyłączy;
 • projektu technologii kuchni/gastronomicznej.

Wykonawcy zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, obejmującej projekt budowlany z rozbiciem na branże – pliki PDF dla potrzeb przetargu na roboty budowlane oraz pliki DWG (format otwarty).

Wykonawcy zobowiązani są do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami oraz do dokonania ewentualnych poprawek uzupełnień w celu otrzymania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę.

Wykonawcy przenoszą nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do przedmiotu umowy na wszelkich znanych w chwili wykonania umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • prawie do zwielokrotnienia, kopiowania, publikowania, umieszczania na stronach internetowych;
 • prawie do zmiany, modyfikacji, przeróbki, aktualizacji tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu budowlanego uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym do powierzenia tego swobodnie wybranemu projektantowi;
 • prawie do wykonywania zależnych praw majątkowych.

Przeniesienie praw autorskich majątkowych obejmuje przeniesienie własności egzemplarzy dzieła i następuje nieodpłatnie. Wykonawcy wykonają przedmiot umowy w części dotyczącej świadczenia usługi nieodpłatnie. W tym zakresie Wykonawcy oświadczają, iż zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) usługa ta jest objęta przedmiotem ich działalności i przeznaczona na cele ich działalności gospodarczej oraz, że nie jest przeznaczona na ich cele osobiste lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników i jest świadczona nieodpłatnie zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zamawiający przyjmuje to oświadczenia i potwierdza.

Wykonawcy przekażą w formie darowizny na rzecz Zamawiającego wykonany utwór tj. egzemplarze dokumentacji. W tym zakresie Wykonawcy oświadczają zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), że z tytułu wykonania ww. utworu Wykonawcom nie przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wytworzenia tego utworu lub jego części składowych. W związku z powyższym dostawa w formie darowizny na rzecz Zamawiającego egzemplarzy dokumentacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zamawiający przyjmuje to oświadczenia i potwierdza.

Umowa niniejsza z chwilą jej wykonania stanowi odpowiednio w części dotyczącej egzemplarzy dokumentacji darowiznę a w pozostałym zakresie nieodpłatne świadczenie usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne wykonanie na rzecz Gminy przedmiotu umowy (nieodpłatne wykonanie usług projektowych oraz nieodpłatne przekazanie egzemplarzy dokumentacji oraz nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 i art. 8 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Należy jednak podkreślić, że opodatkowaniu tym podatkiem podlega tylko takie odpłatne świadczenie usług, które jest realizowane przez podmiot w ramach samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej „ustawą o VAT”. Nieodpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, w tym również usług projektowych, co do zasady nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższe stwierdzenie wynika a contrario z brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, stosownie do którego opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednakże nieodpłatne świadczenie usług może być na gruncie ustawy o VAT uznane za odpłatne świadczenie usług, a tym samym podlegać opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się bowiem również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W świetle powyższego, nieodpłatne wykonanie usług projektowych nie jest objęte zakresem ustawy o VAT, o ile jej świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej prowadzonej przez świadczącego ją podatnika. Świadczenie usług na zasadzie pro publico bono, a zatem w sposób dobrowolny i nieodpłatny, w interesie publicznym – w szczególności na rzecz osób lub jednostek, których na te usługi nie stać (tu: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie), jest publicznie odbierane jako bezinteresowna działalność prospołeczna. Działalność taka kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorcy wśród obecnych i potencjalnych jego klientów. Zatem należy uznać, iż tak określona działalność pro bono wpisuje się, co do zasady, w zakres prowadzonej działalności gospodarczej i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (tak też dla por. np. Informacja ws. stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieodpłatnego świadczenia usług pomocy prawnej, zamieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów).

Zdaniem Wnioskodawcy – zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów u usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), ponieważ świadczona przez Wnioskodawcę (a także pozostałych Wykonawców) usługa jest objęta przedmiotem jego (i ich) działalności i przeznaczona na cele jego (i ich) działalności gospodarczej oraz, że nie jest przeznaczona na jego (ich) cele osobiste lub jego (ich) pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników i jest świadczona nieodpłatnie zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wykonawcy przekażą w formie darowizny na rzecz Zamawiającego wykonany utwór tj. egzemplarze dokumentacji. W tym zakresie ponieważ Wykonawcy oświadczają zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), że z tytułu wykonania ww. utworu Wykonawcom nie przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wytworzenia tego utworu lub jego części składowych, to dostawa w formie darowizny na rzecz Zamawiającego egzemplarzy dokumentacji również nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 ustawy oraz – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Stosownie do treści art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Analizując treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, zauważyć należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Zatem, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, czyli za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika.

Przez świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Natomiast przez usługi świadczone do celów działalności, należy rozumieć te usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa. W tym więc aspekcie winny być rozpatrywane działania podejmowane przez podmiot. A zatem jeśli podjęte przez podmiot działania przynoszą korzyści prowadzonej działalności gospodarczej albo służą realizacji zadań na niego nałożonych, tym samym są związane z jej prowadzeniem, a więc, jak to określa art. 8 ust. 2 ustawy, świadczone są do celów działalności gospodarczej podatnika. Cel ten może być zrealizowany w wyniku różnych działań, których efektem (nawet potencjalnym) jest „wykreowanie” sprzedaży opodatkowanej, nawet jeśli środkiem do osiągnięcia tego celu jest wykonanie czynności niepodlegającej opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (jako główny koordynator prac) prowadzący działalność gospodarczą jako przedsiębiorca w zakresie usług projektowych planuje zawarcie umowy cywilnoprawnej, w której zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnie na rzecz Gminy – Urząd Gminy, zwaną dalej Zamawiającym „...”. Wykonawcy zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, obejmującej projekt budowlany z rozbiciem na branże – pliki PDF dla potrzeb przetargu na roboty budowlane oraz pliki DWG (format otwarty). Wykonawcy zobowiązani są do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami oraz do dokonania ewentualnych poprawek uzupełnień w celu otrzymania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę. Wykonawcy przenoszą nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do przedmiotu umowy na wszelkich znanych w chwili wykonania umowy polach eksploatacji. Przeniesienie praw autorskich majątkowych obejmuje przeniesienie własności egzemplarzy dzieła i następuje nieodpłatnie. Wykonawcy wykonają przedmiot umowy w części dotyczącej świadczenia usługi nieodpłatnie. W tym zakresie Wykonawcy oświadczają, że zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług usługa ta jest objęta przedmiotem ich działalności i przeznaczona na cele ich działalności gospodarczej oraz, że nie jest przeznaczona na ich cele osobiste lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników i jest świadczona nieodpłatnie zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wykonawcy przekażą w formie darowizny na rzecz Zamawiającego wykonany utwór tj. egzemplarze dokumentacji. Z tytułu wykonania ww. utworu Wykonawcom nie przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wytworzenia tego utworu lub jego części składowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi, czy nieodpłatne wykonanie usług projektowych oraz nieodpłatne przekazanie egzemplarzy dokumentacji wraz z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy nie podległa opodatkowaniu podatkiem VAT.

Należy w tym miejscu zauważyć, że stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Jak wynika z powołanych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Przejawem działalności twórczej jest uzewnętrzniony rezultat działalności twórcy. W rozpatrywanej sprawie egzemplarz projektu stanowi niewątpliwie uzewnętrzniony rezultat działalności twórczej Wnioskodawcy (projektanta), który jak wskazuje Wnioskodawca będzie nieodpłatnie przekazany wraz z prawami autorskimi do tego projektu.

Zatem w przypadku gdy Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę na nieodpłatne wykonanie projektu budowlanego, która przewiduje fizyczne wykonanie tego projektu, a następnie nieodpłatne przekazanie na nośniku sporządzonej dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tego projektu, wszystkie czynności wykonane w celu pełnej realizacji usługi należy traktować jako całość.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa wypada zauważyć, że skoro przedmiotem umowy jest wykonanie projektu budowlanego wraz z przeniesieniem praw autorskich, to z uwagi na nierozerwalność powyższych czynności tj. wykonanie usługi projektowej oraz egzemplarzy dokumentacji, czynność ta będzie nieodpłatnym świadczeniem usług.

Jak wyjaśnił Wnioskodawca w treści wniosku, usługa będzie świadczona na zasadzie pro publico bono, a zatem w sposób dobrowolny i nieodpłatny, w interesie publicznym na rzecz jednostki, której na takie usługi nie stać (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego). Świadczenie to jest publicznie odbierane jako bezinteresowna działalność prospołeczna. Działalność ta kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorcy wśród obecnych i potencjalnych jego klientów i wpisuje się w zakres prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Należy zatem uznać, że świadczenie przez Wnioskodawcę nieodpłatnej usługi projektowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tego projektu nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy, a czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do współwykonawców opisanej we wniosku usługi, ponieważ każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-909/14-4/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.