IBPP3/443-545/13/AŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W przypadku gdy Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane VAT, zwolnione i niepodlegające opodatkowaniu VAT i nie jest w stanie przyporządkować podatku naliczonego do poszczególnego rodzaju działalności, Wnioskodawcy w części przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2013r. (data wpływu do tut. organu 6 maja 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2013r. (data wpływu 29 lipca 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu poniesionych kosztów na realizację projektu „...” - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu poniesionych kosztów na realizację projektu „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 lipca 2013r. (data wpływu 29 lipca 2013r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 16 lipca 2013r. znak: IBPP3/443-545/13/AŚ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury powołaną uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy., wpisaną do gminnego rejestru placówek upowszechniania kultury.

Działalność instytucji opiera się na przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2011r. nr 207, poz. 1230). Przychodami Wnioskodawcy są: dotacja podmiotowa, dotacje celowe, darowizny, oraz przychody z prowadzonej działalności.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT składającym deklaracje VAT-7.

Siedziba Instytucji znajduje się w zabytkowym obiekcie zamkowym wpisanym do rejestru zabytków. Zamek składa się z kilku oddzielnych budynków otoczonych murem.

Zgodnie ze statutem nadanym uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2007r. podstawowym zadaniem instytucji jest zaspakajanie potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, a w szczególności: rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństwa Gminy oraz integracji działań na rzecz rozwoju kulturalnego, wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych, ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona księgozbiorów oraz upowszechnianie czytelnictwa na terenie gminy. W ramach działalności Wnioskodawca prowadzi sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizuje kulturalne, rozrywkowe i sportowe imprezy zarówno odpłatne (biletowane, na zlecenia podmiotów zewnętrznych) jak również nieodpłatne (z wolnym wstępem), prowadzi działalność biblioteczną oraz turystyczną umożliwiając turystom zwiedzanie zabytkowego obiektu jakim jest Zamek. Dodatkowo instytucja wynajmuje pomieszczenia, prowadzi kawiarnię, sprzedaje pamiątki, organizuje przyjęcia okolicznościowe. Tak różnorodna działalność sprawia, że w instytucji występuje sprzedaż opodatkowana, zwolniona, a także czynności nieodpłatne - nałożone na instytucję zadania statutowe, za które nie jest pobierana opłata, sfinansowane dotacją podmiotową.

W 2010r. instytucja złożyła wniosek na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013, priorytetu V Środowisko, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Podziałanie 6.2.2. Rewitalizacja - „małe miasta” o dofinansowanie projektu pn. „...”. W ramach tego projektu zostanie przeprowadzona renowacja oraz aranżacja gotyckiej wieży zamkowej, renowacja dachu budynku stajni i wieży, renowacja i konserwacja elewacji budynku stajni wraz z portalem, remont sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniem do sieci miejskiej, zakup wyposażenia do wieży oraz zagospodarowania otoczenia zamku. W dniu 17 stycznia bieżącego roku uchwałą nr 124/225/IV/2013 Zarządu Województwa projekt ten został wybrany do dofinansowania i po podpisaniu umowy będzie realizowany. Całkowity koszt projektu wynosi 3331793,08 zł, dofinansowanie w wysokości 75% stanowi kwotę 1 987 596,75 zł, wkład własny w wysokości 1 344 196,33 zostanie sfinansowany dotacją, którą Wnioskodawca otrzyma od organizatora. W wyremontowanym budynku wieży znajdować się będzie między innymi punkt obsługi zwiedzających, punkt informacji z kioskiem multimedialnym, punkt sprzedaży pamiątek, sale ekspozycyjne, dwupoziomowa sala widowiskowa przeznaczona na prezentacje multimedialne, teatralne i koncertowe. Poza tym w budynku stajni będzie kontynuowana dotychczasowa działalność instytucji zarówno odpłatna opodatkowaną (sprzedaż biletów, wynajem, organizacja przyjęć okolicznościowych), odpłatna - sprzedaż zwolniona (organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych na zlecenia podmiotów zewnętrznych, zajęcia sekcji i kółek zainteresowań) oraz nieodpłatna (ogólnie dostępne imprezy sfinansowane dotacją podmiotową).

W piśmie z dnia 22 lipca 2013r. uzupełniono wniosek o następujące informacje:

W ramach realizacji projektu „...” zostanie przeprowadzona renowacja oraz aranżacja gotyckiej wieży zamkowej, renowacja budynku stajni i wieży, renowacja i konserwacja elewacji budynku stajni wraz z portalem, remont sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniem do sieci miejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia zamku. Poza tym w celu realizacji projektu poniesione zostaną wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej, przeszacowanie kosztorysów, przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wydatki na zakup towarów i usług w związku z realizacją tych prac stanowią wydatki na wytworzenie nieruchomości w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 201lr. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Mienie powstałe w wyniku realizacji ww. projektu będzie wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych (sprzedaż biletów wstępu, usługi gastronomiczne, sprzedaż pamiątek), zwolnionych (prowadzenie sekcji i kółek zainteresowań, organizacja imprez kulturalnych na zlecenia pomiotów zewnętrznych) oraz niepodlegających podatkowi VAT (ogólnie dostępne bezpłatne imprezy kulturalne dla mieszkańców miasta i gminy oraz pozostała działalność statutowa instytucji sfinansowana dotacją podmiotową).

Różnorodna działalność Wnioskodawcy powoduje, że wydatki związane z realizacją projektu „...” nie mogą zostać jednoznacznie przyporządkowane do jednej kategorii czynności tj. opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych od podatku VAT czy niepodlegających podatkowi VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia i w jakiej wysokości podatku naliczonego VAT z tytułu poniesionych kosztów na realizację projektu „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stwierdza, że z tytułu poniesionych kosztów na realizację projektu „...” ma prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego służącego czynnościom opodatkowanym i zwolnionym z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystane przez instytucję do wykonywania czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje zgodnie z art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych.

Z przedstawionego w treści wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „...”. W ramach realizacji projektu „...” zostanie przeprowadzona renowacja oraz aranżacja gotyckiej wieży zamkowej, renowacja budynku stajni i wieży, renowacja i konserwacja elewacji budynku stajni wraz z portalem, remont sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniem do sieci miejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia zamku. Poza tym w celu realizacji projektu poniesione zostaną wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej, przeszacowanie kosztorysów, przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wydatki na zakup towarów i usług w związku z realizacją tych prac stanowią wydatki na wytworzenie nieruchomości w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług. Projekt będzie realizowany po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Mienie powstałe w wyniku realizacji ww. projektu będzie wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych (sprzedaż biletów wstępu, usługi gastronomiczne, sprzedaż pamiątek), zwolnionych (prowadzenie sekcji i kółek zainteresowań, organizacja imprez kulturalnych na zlecenia pomiotów zewnętrznych) oraz niepodlegających podatkowi VAT (ogólnie dostępne bezpłatne imprezy kulturalne dla mieszkańców miasta i gminy oraz pozostała działalność statutowa instytucji sfinansowana dotacją podmiotową).

Różnorodna działalność Wnioskodawcy powoduje, że wydatki związane z realizacją projektu „...” nie mogą zostać jednoznacznie przyporządkowane do jednej kategorii czynności tj. opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych od podatku VAT czy niepodlegających podatkowi VAT.

Należy zauważyć, że w przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub nieopodatkowanych, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W art. 90 ust. 4 ustawy o VAT wskazano, iż proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności (art. 90 ust. 5 ustawy), a także obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie (art. 90 ust. 6 ustawy).

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Stosownie natomiast do zapisu art. 90 ust. 10 ustawy o VAT w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

W świetle powyższych unormowań zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług wynika, że podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich przyporządkowania do określonych rodzajów czynności: opodatkowanych, zwolnionych od podatku, czy też niepodlegających opodatkowaniu.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Należy podkreślić, iż przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ustawy, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu (opodatkowanych i zwolnionych). Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych.

Trzeba więc uznać, że czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie uwzględnia się ich do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży o której mowa w art. 90 ustawy o VAT. Fakt ten nie stanowi jednakże przesłanki do przyznania prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu. Oznacza to jedynie, że czynności te znajdują się poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług oraz ich wykonywanie, nie może stanowić podstawy do realizowania przewidzianych w niej praw.

Należy zwrócić uwagę, że analizując kwestię prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych, trzeba również uwzględnić unormowania zawarte w art. 86 ust. 7b ustaw o VAT.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. przepisem art. 86 ust. 7b ustawy o VAT (wprowadzonym przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym – Dz. U Nr 242 poz. 1652), w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Przy czym przez wytworzenie nieruchomości, stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy o VAT, rozumieć należy wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Ulepszeniem w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych jest poniesienie wydatków na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację danych składników majątku, które to wydatki w danym roku podatkowym przekraczają 3500 zł i powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia tych składników majątkowych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. (art. 22g ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. Dz. U z 2012r. poz. 361, oraz art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych t.j. Dz. U z 2011r. Nr 74 poz. 397).

Powyższy przepis art. 86 ust. 7b ustawy o VAT wprowadza szczególny tryb odliczeń podatku naliczonego w przypadku nieruchomości i nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Unormowanie to ma charakter doprecyzowujący ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT i znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy nabyta, bądź wytworzona nieruchomość stanowi majątek przedsiębiorstwa podatnika, i jest wykorzystywana przez niego zarówno do działalności gospodarczej, jak również do celów pozostających poza zakresem dzielności. Wówczas w odniesieniu do tej części nieruchomości, w stosunku do której podatnik nie jest w stanie przypisać w całości do działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się przy zastosowaniu udziału procentowego stosowanie do treści przywołanego art. 86 ust. 7b ustawy.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy w brzmieniu od 1 kwietnia 2013r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Treść wniosku jednoznacznie wskazuje, iż w związku z realizacją projektu „....” Wnioskodawca będzie ponosił nakłady na wytworzenie nieruchomości, który będzie wykorzystywać zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych od podatku VAT, jak i do działalności publicznej pozostającej poza regulacjami ustawy o VAT czyli niepodlegającej opodatkowaniu VAT. Należy zatem uznać, iż nieruchomość tj. wieża zamkowa jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę również do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Zatem, w przypadku podatku naliczonego dotyczącego wydatków inwestycyjnych, związanych z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi oraz czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT w pierwszej kolejności należy stosownie do art. 86 ust. 7b, obliczyć podatek naliczony według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej, a dopiero do pozostałej części Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku według proporcji obliczonej zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, tzn. uwzględniając stosunek sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT do sprzedaży ogółem tj. opodatkowanej i zwolnionej.

Proporcję tę należy stosować wyłącznie do tej części podatku naliczonego, która będzie związana z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Jak wskazano wyżej, podstawową zasadą obowiązującą w podatku od towarów i usług, określoną w powołanym art. 86 ust. 1 ustawy, jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 86 ust. 7b ustawy nakłada obowiązek dokonania odpowiedniego przyporządkowania podatku naliczonego do działalności gospodarczej według udziału procentowego w jakim wytworzona nieruchomość będzie wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.

Zatem, nie jest możliwe obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dotyczących budynku wykorzystywanego między innymi na cele pozostające poza regulacjami podatku VAT tj. służącego między innymi do czynności niepodlegających opodatkowaniu, gdyż są to wydatki, które nie mają związku z prowadzoną działalności gospodarczą (tj. opodatkowaną i zwolnioną z opodatkowania).

W przedmiotowej sprawie, jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, ma prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego służącego czynnościom opodatkowanym i zwolnionym z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystane przez instytucję do wykonywania czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje zgodnie z art. 90 i 91, jednakże dopiero po uprzednim przyporządkowaniu podatku naliczonego stosowanie do unormowania art. 86 ust. 7b ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca, występując jako podatnik podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy i dokonując rewitalizacji wieży zamkowej związanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych, zwolnionych od podatku oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu (tj. działalności publicznej pozostającej poza regulacjami ustawy o VAT), będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione w celu realizacji projektu wydatki na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 7b ustawy, z uwzględnieniem proporcji wyliczonej zgodnie z art. 90 ust. 3-6 oraz ograniczeń wskazanych w art. 88 ustawy.

W związku z powyższym, mimo, iż Wnioskodawca prawidłowo określił, że ma prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego służącego czynnościom opodatkowanym i zwolnionym z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystane przez instytucję do wykonywania czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje zgodnie z art. 90 i 91, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, gdyż w części wynika ono z innej podstawy prawnej aniżeli wskazana przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji, oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo należy uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.