Czynności niepodlegające opodatkowaniu | Interpretacje podatkowe

Czynności niepodlegające opodatkowaniu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności niepodlegające opodatkowaniu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania przepływów finansowych wynikających z uregulowania/rozliczenia zobowiązania podatkowego podatkowej grupy kapitałowej, realizowanych między podmiotami tej grupy.
Fragment:
S.A. a Wnioskodawcą, który w trakcie roku podatkowego wykaże zobowiązanie podatkowe, przez co zobowiązany będzie do partycypowania we wpłacanych zaliczkach, po czym na koniec roku wykaże stratę podatkową lub niższe zobowiązanie podatkowe (w takich wypadkach, O. S.A. zwróci Wnioskodawcy wpłacone zaliczki w odpowiedniej kwocie). Powyższe czynności stanowić będą jedynie techniczne aspekty rozliczenia pdop i nie mogą zostać uznane za transakcje gospodarcze, w wyniku których dochodzi do powstania świadczenia wzajemnego po stronie Wnioskodawcy. Powyższe czynności będą koniecznym elementem wypełnienia obowiązku O. S.A. wobec urzędu skarbowego, tj. obliczenia i pobrania odpowiedniej kwoty podatku należnego od PGK lub zaliczek na ten podatek, względnie rozliczenia zwrotu podatku. Mając na uwadze powyższe, nie powinno ulegać wątpliwości, iż rozliczanie pdop od PGK, włącznie z przekazywaniem przez O. S.A. jako spółkę reprezentującą PGK odpowiednich kwot na rzecz urzędu skarbowego oraz - w niektórych przypadkach także na rzecz Wnioskodawcy (w szczególności w związku z rozliczeniem w ramach PGK ciężaru podatku dochodowego należnego od PGK) nie stanowi usługi na gruncie ustawy o VAT. Dodatkowo, należy wskazać, iż zgodnie z ustawą o VAT opodatkowaniu VAT podlega co do zasady tylko odpłatne świadczenie usług.
2017
3
sty

Istota:
Brak prawa do zwrotu podatku
Fragment:
Wnioskodawca będzie wykorzystywał efekty projektu do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty projektu będzie wykorzystywał do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ”. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.
2016
30
lis

Istota:
Brak obowiązku korekty rozliczeń z tytułu importu usług w związku z wyrównywaniem dochodowości.
Fragment:
Wdrażany mechanizm zakłada bowiem wyrównanie poziomu dochodowości, a nie korektę w górę lub dół cen zakupów. Intencją stron umowy jest to, aby ustalona kwota rozliczenia dotyczyła wyłącznie kosztu własnego sprzedaży Spółki w danym okresie. Takie intencje znajdą przełożenie na sposób dokumentowania korekty dochodowości, która nie będzie odwoływać się do konkretnych faktur zakupowych, poszczególnych pozycji tych faktur, czy też cen pierwotnie stosowanych. W szczególności, F. Dania nie zamierza dokonywać obniżenia lub podwyższenia cen świadczonych Usług na rzecz Spółki, lecz zmierza do ustalenia dochodowości Spółki (w danym okresie) na poziomie rynkowym (arms lenght) zgodnie z profilem funkcji pełnionych przez Spółkę. W ocenie Spółki, należy odróżnić korektę ceny, która odnosi się do konkretnych zakupów, od wyrównania dochodowości Spółki za dany rok finansowy, która dotyczy ogółu zdarzeń mających wpływ na dochodowość Spółki w danym roku. Na dochodowość Spółki ma wpływ wiele czynników, w tym zewnętrznych (konkurencja, inflacja, kursy walutowe, pozostałe warunki makroekonomiczne). Spółka, z racji tego że ma przypisaną w grupie funkcje oraz ryzyka, ma równocześnie zapewnioną dochodowość na określonym poziomie (choćby warunki rynkowe powodowały generowanie strat) – F.
2016
26
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania wnoszonego przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci znaków towarowych wraz z pracownikami Departamentu Marketingu oraz niezbędnymi umowami związanymi z zarządzaniem, rozwojem i budową wartości znaków towarowych
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Mając na uwadze powyższe i w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy wskazać, że przenoszone składniki majątkowe nie zostaną również w żaden sposób wyodrębnione pod względem finansowym. Ewidencja rachunkowa Spółki nie będzie dostosowywana na potrzeby aportu, tj. nie będzie w żaden sposób zmieniana, aby umożliwić identyfikację kosztów i przychodów oraz zobowiązań i aktywów związanych z przedmiotem wkładu. W konsekwencji, Spółka nie będzie dostosowywać planu kont ani wprowadzać żadnych zmian w zasadach ewidencji księgowej z tego tytułu. Wyodrębnienie funkcjonalne. Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Ustawie o VAT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (tak też np.
2016
12
maj

Istota:
Wykonywanych przez Spółkę w ramach umowy cash poolingu czynności nie stanowią świadczenia usług.
Fragment:
Z kolei stosownie do art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Umowa nie przewiduje żadnej dostawy towarów, dlatego też w kontekście ewentualnego opodatkowania VAT należy dokonać analizy, czy czynności wykonywane przez Spółkę w ramach Umowy stanowić będą świadczenie usług podlegające VAT. Pojęcie świadczenia usług ma charakter uzupełniający definicję dostawy towarów i jest odzwierciedleniem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej. Każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu Ustawy o VAT. Jednakże nie każda czynność wykonywana przez podatnika VAT może być uznana za świadczenie usług opodatkowane podatkiem VAT. Aby dane świadczenie miało charakter usługi podlegającej opodatkowaniu VAT, niezbędne jest zaistnienie określonych przesłanek ściśle związanych z wykonywaniem danej czynności.
2016
12
kwi

Istota:
Czy Spółka może być uznana za podatnika podatku od towarów i usług w systemie usługi cash poolingu świadczonej przez Bank?
Fragment:
Czynności wykonywane przez uczestników usługi cash poolingu nie mogą być uznane za usługę podlegającą opodatkowaniu VAT, ponieważ uczestnicy usługi nie świadczą żadnej usługi ani sobie nawzajem ani Bankowi, a jedynie korzystają z usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową świadczonej przez Bank. Kwalifikacji tej nie zmienia fakt, że w ramach korzystania z tej usługi dokonywane są przez Bank przelewy sald dodatnich i ujemnych z indywidualnych rachunków uczestników na Rachunek konsolidacyjny. Dokonywanie tych przelewów jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania cash poolingu rzeczywistego i wykonywane jest pomocniczo, w ramach i w celu świadczenia usługi przez Bank. Nie oznacza to jednak, że uczestnicy cash poolingu stają się usługodawcami. Twierdzenie, że w ramach umowy cash poolingu wyłącznym usługodawcą jest Bank znajduje potwierdzenie np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 września 2009 r. (sygn. IPPP1/443-676/09-2/AW ), w której stwierdzono: „ Czynności wykonywane przez Spółkę na podstawie umowy umożliwiające Bankowi dokonywanie odpowiednich transferów środków finansowych w ramach struktury cash poolingu nie stanowią odrębnego świadczenia przez Spółkę usług w rozumieniu art. 8 ustawy, lecz jedynie elementy pomocnicze konieczne dla efektywnego wyświadczenia przez Bank usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową.
2016
27
mar

Istota:
Brak opodatkowania czynności przekazania klientowi kwot należności wynikających z realizacji umowy pozyskania i zbycia na TGE świadectw efektywności energetycznej.
Fragment:
Działając na podstawie umowy i zawartego w niej upoważnienia pozyskał a następnie zbył Pan na swój rachunek, ale w interesie klientów, świadectwa efektywności energetycznej. Przekazanie uzyskanych z tego tytułu wartości pieniężnych nie jest związane z żadnym świadczeniem lub dostawą zrealizowaną przez klientów na Pana rzecz a zatem nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej (...)
2016
15
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług i dokumentowania kwoty obciążenia pracownika lub podwykonawcy za zgubienie lub brak zwrotu identyfikatora lub przepustki
Fragment:
Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). Należy przy tym podkreślić, że ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie - jako usługa - podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem i wykonuje czynności związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Spółka zakupuje plastikowe karty SKD oraz folię samoprzylepną. Od zakupów Spółka odlicza podatek VAT naliczony wynikający z faktur zakupu. Plastikowe karty SKD stanowią część systemu kontroli dostępu. Dzięki kartom SKD wyznaczane są indywidualne strefy dostępu dla osób poruszających się po terenie Spółki, w zależności wykonywanych funkcji i uprawnień. Następnie Spółka wydaje plastikowe karty SKD wraz z naklejkami sporządzonymi z folii samoprzylepnej, które pełnią funkcję identyfikatora pracowniczego - wówczas na karcie SKD przyklejana jest naklejka z danymi pracownika (imię i nazwisko, stanowisko oraz zdjęcie pracownika), a także nazwa i logo Spółki lub funkcję przepustki tymczasowej, która jest wydawana pracownikom podwykonawców, którzy na mocy zawartych umów wykonują określone czynności na terenie Spółki.
2016
20
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług i dokumentowania kwoty obciążenia pracownika lub podwykonawcy za zgubienie lub brak zwrotu identyfikatora lub przepustki
Fragment:
Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). Należy przy tym podkreślić, że ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie - jako usługa - podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem i wykonuje czynności związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Spółka zakupuje plastikowe karty SKD oraz folię samoprzylepną. Od zakupów Spółka odlicza podatek VAT naliczony wynikający z faktur zakupu. Plastikowe karty SKD stanowią część systemu kontroli dostępu. Dzięki kartom SKD wyznaczane są indywidualne strefy dostępu dla osób poruszających się po terenie Spółki, w zależności wykonywanych funkcji i uprawnień. Następnie Spółka wydaje plastikowe karty SKD wraz z naklejkami sporządzonymi z folii samoprzylepnej, które pełnią funkcję identyfikatora pracowniczego - wówczas na karcie SKD przyklejana jest naklejka z danymi pracownika (imię i nazwisko, stanowisko oraz zdjęcie pracownika), a także nazwa i logo Spółki lub funkcję przepustki tymczasowej, która jest wydawana pracownikom podwykonawców, którzy na mocy zawartych umów wykonują określone czynności na terenie Spółki.
2016
20
lut

Istota:
Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT?
Fragment:
Tym samym realizacja ww. zadań nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca zauważył, że w podobnej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2014 r. znak IPPP3/443-588/14-2/ISZ , stwierdził, że usługi z tytułu wykonywanych czynności w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości (...)
2016
20
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.