Czynności niepodlegające opodatkowaniu | Interpretacje podatkowe

Czynności niepodlegające opodatkowaniu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności niepodlegające opodatkowaniu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży ciągnika.
Fragment:
Zakupiony ciągnik wraz z osprzętem był wykorzystywany do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ realizacja przedmiotowego zakupu miała na celu realizację zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz. 446). Przy użyciu ciągnika wykonywane były takie czynności jak koszenie trawy na działkach komunalnych, wykaszanie rowów melioracyjnych, poboczy dróg gminnych, a zimą odśnieżanie dróg gminnych. Na mocy zarządzenia Wójta Gminy wydanego w 2014 r., ww. ciągnik mógł być przedmiotem najmu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jednakże ani razu takie czynności z użyciem ciągnika nie były wykonywane i z tego tytułu gmina nie wystawiała faktur. W kwietniu 2017 r., Gmina dokonała sprzedaży ciągnika, naliczając 23% podatek VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania sprzedaży ciągnika według 23% stawki podatku VAT. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Stosownie do art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2017
30
sie

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z zakupem motopompy
Fragment:
W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotowa motopompa będzie wykorzystywana do celów związanych z ochroną przeciwpożarową, do celów statutowych OSP i tym samym do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem motopompy. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu motopompy, ponieważ będzie ona wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
9
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych; nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Zatem opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.
2017
23
maj

Istota:
W zakresie uznania połączenia spółek poprzez przejęcie za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
Fragment:
Z przytoczonych względów, nawet gdyby uznać transakcję połączenia Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie za dostawę towarów bądź świadczenie usług (chociaż w ocenie Wnioskodawczyni nie ma podstaw do takiej kwalifikacji tej czynności), połączenie będzie wyłączone z opodatkowania na mocy art. 6 pkt 1 ustawy VAT. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawczyni, planowana transakcja połączenia jej ze Spółką przez przejęcie nie może być zakwalifikowana jako dostawa towaru bądź świadczenie usług, wobec czego będzie neutralna podatkowo na gruncie ustawy VAT i w związku z tą transakcją nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. Nr 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2017
11
maj

Istota:
Braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
10
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek dla spółki przejmującej.
Fragment:
(...) z 16 maja 2008 r. (IPPB3-423-317/08-2/AG), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2014 r. ( IBPBI/2/423-1002/14/CzP ) oraz interpretacji indywidulanej z 28 października 2015 r. ( IBPB-1-1/4510-91/15/AJ ), czy wreszcie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 4 listopada 2014 r. ( ILPB3/423-395/14-2/JG ), który wyraźnie wskazał w niej, że: „gdy spółka przejmująca (Wnioskodawca) nie posiada akcji w spółce przejmowanej („ B ”), zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od prawnych”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.), do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego (...). Ponadto, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 11 ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.
2017
10
maj

Istota:
Brak opodatkowania przepływów finansowych wynikających z uregulowania/rozliczenia zobowiązania podatkowego podatkowej grupy kapitałowej, realizowanych między podmiotami tej grupy.
Fragment:
S.A. a Wnioskodawcą, który w trakcie roku podatkowego wykaże zobowiązanie podatkowe, przez co zobowiązany będzie do partycypowania we wpłacanych zaliczkach, po czym na koniec roku wykaże stratę podatkową lub niższe zobowiązanie podatkowe (w takich wypadkach, O. S.A. zwróci Wnioskodawcy wpłacone zaliczki w odpowiedniej kwocie). Powyższe czynności stanowić będą jedynie techniczne aspekty rozliczenia pdop i nie mogą zostać uznane za transakcje gospodarcze, w wyniku których dochodzi do powstania świadczenia wzajemnego po stronie Wnioskodawcy. Powyższe czynności będą koniecznym elementem wypełnienia obowiązku O. S.A. wobec urzędu skarbowego, tj. obliczenia i pobrania odpowiedniej kwoty podatku należnego od PGK lub zaliczek na ten podatek, względnie rozliczenia zwrotu podatku. Mając na uwadze powyższe, nie powinno ulegać wątpliwości, iż rozliczanie pdop od PGK, włącznie z przekazywaniem przez O. S.A. jako spółkę reprezentującą PGK odpowiednich kwot na rzecz urzędu skarbowego oraz - w niektórych przypadkach także na rzecz Wnioskodawcy (w szczególności w związku z rozliczeniem w ramach PGK ciężaru podatku dochodowego należnego od PGK) nie stanowi usługi na gruncie ustawy o VAT. Dodatkowo, należy wskazać, iż zgodnie z ustawą o VAT opodatkowaniu VAT podlega co do zasady tylko odpłatne świadczenie usług.
2017
3
sty

Istota:
Brak prawa do zwrotu podatku
Fragment:
Wnioskodawca będzie wykorzystywał efekty projektu do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty projektu będzie wykorzystywał do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ”. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.
2016
30
lis

Istota:
Brak obowiązku korekty rozliczeń z tytułu importu usług w związku z wyrównywaniem dochodowości.
Fragment:
Wdrażany mechanizm zakłada bowiem wyrównanie poziomu dochodowości, a nie korektę w górę lub dół cen zakupów. Intencją stron umowy jest to, aby ustalona kwota rozliczenia dotyczyła wyłącznie kosztu własnego sprzedaży Spółki w danym okresie. Takie intencje znajdą przełożenie na sposób dokumentowania korekty dochodowości, która nie będzie odwoływać się do konkretnych faktur zakupowych, poszczególnych pozycji tych faktur, czy też cen pierwotnie stosowanych. W szczególności, F. Dania nie zamierza dokonywać obniżenia lub podwyższenia cen świadczonych Usług na rzecz Spółki, lecz zmierza do ustalenia dochodowości Spółki (w danym okresie) na poziomie rynkowym (arms lenght) zgodnie z profilem funkcji pełnionych przez Spółkę. W ocenie Spółki, należy odróżnić korektę ceny, która odnosi się do konkretnych zakupów, od wyrównania dochodowości Spółki za dany rok finansowy, która dotyczy ogółu zdarzeń mających wpływ na dochodowość Spółki w danym roku. Na dochodowość Spółki ma wpływ wiele czynników, w tym zewnętrznych (konkurencja, inflacja, kursy walutowe, pozostałe warunki makroekonomiczne). Spółka, z racji tego że ma przypisaną w grupie funkcje oraz ryzyka, ma równocześnie zapewnioną dochodowość na określonym poziomie (choćby warunki rynkowe powodowały generowanie strat) – F.
2016
26
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania wnoszonego przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci znaków towarowych wraz z pracownikami Departamentu Marketingu oraz niezbędnymi umowami związanymi z zarządzaniem, rozwojem i budową wartości znaków towarowych
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Mając na uwadze powyższe i w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy wskazać, że przenoszone składniki majątkowe nie zostaną również w żaden sposób wyodrębnione pod względem finansowym. Ewidencja rachunkowa Spółki nie będzie dostosowywana na potrzeby aportu, tj. nie będzie w żaden sposób zmieniana, aby umożliwić identyfikację kosztów i przychodów oraz zobowiązań i aktywów związanych z przedmiotem wkładu. W konsekwencji, Spółka nie będzie dostosowywać planu kont ani wprowadzać żadnych zmian w zasadach ewidencji księgowej z tego tytułu. Wyodrębnienie funkcjonalne. Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Ustawie o VAT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (tak też np.
2016
12
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.