Czynności niepodlegające opodatkowaniu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności niepodlegające opodatkowaniu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
2
sie

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT transakcji przejęcia majątku Wnioskodawczyni przez Spółkę Przejmującą.

Fragment:

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...). Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów - w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez (...)

2018
12
maj

Istota:

Braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Zakupione przez Fundację usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej i działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do projektu „ ... ” realizowanego w ramach PROW 2014-2020, działalnie 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” Fundacja ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Zakupione przez Fundację usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Uczestnictwo w projekcie "Tajemnicze ścieżki Lubelszczyzny" będzie nieodpłatne. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej, ani działalności gospodarczej. W odniesieniu do projektu "....." realizowanego w ramach PROW 2014-2020, działalnie 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” – Fundacja .... nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
3
maj

Istota:

W zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

2018
18
kwi

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostaną spełnione, ponieważ Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do wykonania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji zadania. Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy, należy wskazać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”, ponieważ towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak również Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

2018
14
kwi

Istota:

Brak opodatkowania przekazania przez Spółkę próbek do badań laboratoryjnych.

Fragment:

Dla ekonomicznego aspektu transakcji ważne jest, czy w wyniku danego zdarzenia gospodarczego (dostawy towarów) dochodzi do przeniesienia na rzecz nabywcy możliwości (prawa) dysponowania rzeczą w zakresie, jaki charakterystyczny jest dla właściciela np. w zakresie uprawnienia nabywcy do zbycia własności pozyskanych towarów czy też w zakresie korzystania z nabytych towarów. Jeśli możliwość korzystania z przedmiotu transakcji ma charakter trwały w momencie jej zawarcia, to uznać należy, że nastąpiła dostawa towaru. Warunek ten ujęto w sformułowaniu „ przeniesienie ”, które rozumieć należy jako przekazanie uprawnień właścicielskich między dotychczasowym posiadaczem towaru a jego kontrahentem. Jak wskazała w opisie stanu faktycznego, Spółka przekazuje próbki określonemu podmiotowi jedynie w celu wykonania badań. Odbiorca może wykorzystać ww. próbki wyłącznie do przeprowadzenia badań. Po ich wykonaniu, ma niezwłoczny obowiązek utylizacji surowców. Tym samym, podmiot któremu Spółka przekazuje surowce do przeprowadzenia badań doznaje istotnego ograniczenia we władaniu przekazanym towarem. Ograniczenie rozporządzania towarem sprowadza się do jasno sprecyzowanego celu przekazania produktów tj. wykonania badań.

2018
13
kwi

Istota:

Czynności dotyczące transferów pieniężnych podlegają opodatkowaniu i korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

Fragment:

W przypadku uznania przez organ opisanych czynności za podlegające opodatkowaniu VAT, w ocenie Wnioskodawcy, realizowane w ramach Umowy czynności są zwolnione od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, który zwalnia od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, w ocenie Wnioskodawcy, dotyczy ogółu czynności podejmowanych w ramach Umowy, gdyż istotą działania Wnioskodawcy, jest utworzenie tzw. Funduszu Powierniczego i zarządzanie nim, wraz z obsługą płatności na jego rachunku bankowym. W tym miejscu należy zauważyć, że co prawda obsługa Funduszu Powierniczego związana jest przede wszystkim z realizacją zadania nr 2, to jednak należy zwrócić uwagę, że zadania te są ze sobą powiązane, a również środki finansowe zwracane przez Pośredników Finansowych w zakresie zadania nr 1 ostatecznie przekazywane są na rachunek Funduszu Powierniczego, a Wykonawca nie otrzymuje z tytułu zadania nr 1 odrębnego wynagrodzenia - wynagrodzenie dotyczy obu wykonywanych zadań publicznych i określane jest w stosunku do kwoty Wkładu Finansowego wpłaconego do Funduszu Powierniczego (w tym z Banku), oraz kwoty Wkładu Finansowego wypłaconego z Funduszu Powierniczego na rzecz Pośredników Finansowych.

2018
21
lut

Istota:

Ustalenie czy wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów stanowiących własność Spółki do magazynu wynajętego przez nią na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a następnie ich sprzedaż na tym terytorium, podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako eksport towarów.

Fragment:

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – dalej zwaną „ ustawą ” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez terytorium kraju – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Przez terytorium Unii Europejskiej rozumie się – co do zasady – terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (pkt 3 ww. artykułu). Towarami – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stosownie do brzmienia art. 2 pkt 8 ustawy, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych (...)

2017
6
gru

Istota:

Skutki podatkowe związane z otrzymaniem dokumentu korygującego poziom dochodowości.

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy, nie zachodzi obowiązek korygowania wartości podstawy opodatkowania w stosunku do nabycia od Sprzedawcy towarów w ramach importu towarów na terytorium kraju. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wyrównanie poziomu dochodowości (zarówno na plus, jak i na minus) nie ma związku ze zmianą kwoty należnej z tytułu dostawy konkretnych towarów, lecz wynika z przyjętej strategii gospodarczej i potrzeby zapewnienia odpowiedniego poziomu dochodowości podmiotu, do którego przypisano ograniczone ryzyko rynkowe. Dochodzi do niej w drodze weryfikacji poziomu dochodowości wypracowanego przez Sprzedawcę z docelowym poziomem, a następnie dokonania korekty (odpowiednio w górę lub w dół). Nie sposób zatem uznać korekty za równoznaczną z obniżeniem lub podwyższeniem wynagrodzenia należnego od Wnioskodawcy za skonkretyzowane towary, jakie nabywa on od Sprzedawcy. Dlatego też, ze względu na brak związku pomiędzy skonkretyzowanymi dostawami towarów a wyrównaniem poziomu dochodowości, podstawa opodatkowania i VAT należny z tytułu importu towarów na terytorium kraju nie powinny – w ocenie Wnioskodawcy – ulegać zmianie na skutek dokonanego rozliczenia. 2. Charakter wyrównania dochodowości – brak obowiązku rozpoznania odrębnej czynności opodatkowanej. Korekta dochodowości nie stanowi zdarzenia mającego wpływ na wysokość podstawy opodatkowania wynikającej z czynności opodatkowanych, związanych z nabyciem przez Wnioskodawcę towarów od Sprzedawcy.

2017
16
lis

Istota:

W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s.1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2017
27
paź

Istota:

Braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji

Fragment:

Efekty realizacji inwestycji będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Ochotnicza Straż Pożarna w ... jako podmiot niebędący podatnikiem podatku VAT oraz nie figurujący w ewidencji płatników podatku VAT realizując powyższą operację może odzyskać uiszczony podatek VAT zawarty w fakturach dotyczący wyżej opisanej operacji? Zdaniem Wnioskodawcy (z uwzględnieniem pisma stanowiącego uzupełnienie wniosku), Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie może odzyskać VAT od faktur dotyczących realizacji operacji w zakresie poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej „ ustawą ”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.