IBPP3/443-1167/14/EJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego prze realizacji przez Gminę projektu polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego
IBPP3/443-1167/14/EJinterpretacja indywidualna
 1. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. infrastruktura
 4. sprzęt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 września 2014 r. (data wpływu 23 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W związku z realizacją projektu pt. „...” Wnioskodawca uzyskał środki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zachodzi konieczność dostarczenia interpretacji organów podatkowych co do kwalifikowalności, bądź nie kwalifikowalności podatku VAT, tj. czy Beneficjent (Miasto) wykonuje czynności objęte projektem, co do których uprawdopodobnione jest odzyskiwanie podatku VAT, tzn. czy Beneficjent środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Wnioskodawca jest stroną umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa, w ramach którego uzyskano dofinansowanie, tj. z Zarządem Województwa. Natomiast Urząd Miasta pełnił funkcję inwestora i był płatnikiem ostatecznych faktur otrzymanych w ramach projektu. Właścicielem efektów projektu jest Miasto. Wnioskodawca nadmienia, że do dnia 30 czerwca 2013 r. zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd Miasta, a od dnia 1 lipca 2013 r. czynnym podatnikiem podatku VAT jest Miasto (interpretacja indywidualna nr IBPP1/443-1178/12/MS z 18 lutego 2013 r.). Od dnia 1 lipca 2013 r. Wnioskodawca występuje w imieniu gminy, jako strona umów cywilnoprawnych oraz Beneficjent środków uzyskanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Przedmiotem projektu była realizacja przez Wnioskodawcę sieci 20 PIAPów (9 infokiosków, 9 hot-spotów i 2 telecentra) wraz z realizacją sieci internet w standardzie technologicznym LTE, zapewniającej komunikację z infokioskami i hot-spotami.

Przedsięwzięcie obejmowało także wyposażenie telecentrów, a także zakup i instalację infrastruktury teleinformatycznej składającej się na potrzeby tzw. Centrum Utrzymania Sieci PIAP, zlokalizowanego w budynku Urzędu Miasta. Projekt dotyczył wykonania przez Wnioskodawcę sieci PIAPów wraz z łączącą je siecią bezprzewodową LTE, obejmującą:

 • wykonanie stacji bazowych – montaż anten na potrzeby stacji bazowych oraz stacji retransmisyjnej utrzymujących sieć między infokioskami, CUSP i hot-spotami w częstotliwości od 3,6 do 3,8 GHz, a także anten radiolinii,
 • montaż anten LTE/WiFi do odbioru sygnału LTE i dalszej transmisji do urządzeń odbiorczo-nadawczych (np. routera, hot-spotu, infokiosku),
 • montaż 9 infokiosków – urządzeń multimedialnych służących m.in. do dostępu do bezprzewodowego internetu, z czego 7 to infokioski zewnętrzne instalowane w rejonach największego natężenia ruchu oraz komunikacji pieszej, pasażerskiej oraz drogowej wraz z dostawą portalu infokioskowego na potrzeby ich funkcjonowania oraz kompletem pozostałego oprogramowania do zarządzania kioskami i treściami,
 • wykonanie 9 hot-spotów, z których część urządzeń abonenckich znajduje się w towarzyszącym infokiosku, część w przestrzeni publicznej, a część w budynkach użyteczności publicznej,
 • adaptacje i wyposażenie (przygotowanie) pomieszczeń w 2 istniejących budynkach na potrzeby funkcji telecentrum, w tym m.in. w niezbędną infrastrukturę hardware i software,
 • realizację zasilania elektrycznego oraz montaż osprzętu na potrzeby pracy urządzeń, w tym szafek teleinformatycznych, połączeń kablowych, montaż routerów, itp.,
 • wyposażenie tzw. Centrum Utrzymania Sieci PIAP (CUSP) w budynku Urzędu Miasta w niezbędną w tym celu infrastrukturę teleinformatyczną: serwery, stanowisko operatora, urządzenia bezpiecznego dostępu do internetu (Gateway), przełączniki, switche, oprogramowanie itp.,
 • dostawę wyposażenia i zestawów komputerowych do telecentrów i CUSP,
 • dostawę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” łączy internetowych na potrzeby CUSP oraz telecentrów,
 • dostawę innych urządzeń oraz niezbędnego oprogramowania na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania sieci i PIAPów, infokiosków, w szczególności oprogramowania firewall, antywirusowego, do zarządzania infokioskami, IDS, CDT i inne.

Dostęp do opisanych produktów projektu jest powszechny i bezpłatny. Wnioskodawca oraz Urząd Miasta (eksploatujący) nie będą wykonywały w oparciu o ww. produkty projektu działalności opodatkowanej VAT, w szczególności wszystkie PIAPy (telecentra, infokioski, hot-spoty) będą ogólnodostępne i udostępniane nieodpłatnie.

Projekt jest realizowany w ramach zadań własnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym, dotyczy spraw:

 • edukacji publicznej,
 • utrzymania gminnych urządzeń użyteczności publicznej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako beneficjent środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1a w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z ugruntowanego orzecznictwa TSUE wynika, że aby podmiot miał prawo do odliczenia VAT, musi on być podatnikiem w rozumieniu przepisów dyrektywy, a po drugie towary i usługi powinny być używane do celów transakcji podlegających opodatkowaniu (zob. np. wyrok z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C–137/02, pkt 24). Dostawa towarów, jak i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu, o ile są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług, działającego w tym charakterze.

Podatnikami – zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.) – zgodnie z którym – krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Zatem, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług – w zakresie czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe i ma zastosowanie przy spełnieniu przez ten organ dwóch warunków:

 • jego podmiotem jest organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ;
 • odnosi się jedynie do czynności nałożonych przepisami prawa, dla których powołano te organy, z wyłączeniem czynności realizowanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „...”. Przedmiotem projektu była realizacja sieci 20 PIAPów (9 infokiosków, 9 hot-spotów i 2 telecentra) wraz z realizacją sieci internet w standardzie technologicznym LTE, zapewniającej komunikację z infokioskami i hot-spotami). Przedsięwzięcie obejmowało także wyposażenie telecentrów, a także zakup i instalację infrastruktury teleinformatycznej składającej się na potrzeby tzw. Centrum Utrzymania Sieci PIAP, zlokalizowanego w budynku Urzędu Miasta. Dostęp do opisanych produktów projektu jest powszechny i bezpłatny. Wnioskodawca i Urząd Miasta (eksploatujący) nie będą wykonywały w oparciu o zakupione w ramach projektu produkty działalności opodatkowanej VAT, w szczególności wszystkie PIAPy (telecentra, infokioski, hot-spoty) będą ogólnodostępne i udostępniane nieodpłatnie.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie edukacji publicznej oraz w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent).

W myśl art. 33 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd miasta nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd miasta jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu miasta, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu miasta.

Mając te regulacje na uwadze należy wskazać, że samorządowa osoba prawna (gmina) nie ma własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nią zadania wykonuje za pośrednictwem jednostek organizacyjnych gminy.

Zatem ze względu na specyficzną rolę jaka pełni urząd miasta w stosunku do gminy (miasta), dla prawa do odliczenia nie ma znaczenia, czy w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu jest gmina (miasto), czy urząd miasta. Jednakże osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych ma wyłącznie gmina, a więc co do zasady, gmina powinna być wskazana jako nabywca w fakturach zakupu.

Jak już wskazano, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że nie będzie wykonywał w oparciu o produkty zakupione w ramach projektu działalności opodatkowanej, w szczególności wszystkie PIAPy (telecentra, infokioski, hot-spoty) będą ogólnodostępne i udostępniane nieodpłatnie).

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
IBPP2/443-869/14/RSz | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

infrastruktura
ILPP2/443-731/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

sprzęt
IPPP1/443-736/14-2/JL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.