IBPP2/443-869/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy z tytułu nieodpłatnego udostępniania basenu do celów niepodlegających podatkowi VAT (B) Szkoła będzie zobowiązana do naliczenia VAT należnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 maja 2014r. (data wpływu 3 czerwca 2014r.), uzupełnionym pismem z 2 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy z tytułu nieodpłatnego udostępniania basenu do celów niepodlegających podatkowi VAT (B) Szkoła będzie zobowiązana do naliczenia VAT należnego - jest prawidłowe (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2014r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. ustalenia, czy z tytułu nieodpłatnego udostępniania basenu do celów niepodlegających podatkowi VAT (B) Szkoła będzie zobowiązana do naliczenia VAT należnego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 sierpnia 2014r. znak: IBPP2/443-534/14/RSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr ... w C. (dalej: „Szkoła”, „Wnioskodawca”) jest jednostką budżetową utworzoną przez Miasto C..

Dotychczas Szkoła nie była zarejestrowana dla celów VAT i nie była podatnikiem VAT czynnym. W pierwszej połowie czerwca Szkoła planuje jednak złożyć zgłoszenie rejestracyjne dla celów VAT i stać się czynnym podatnikiem, niekorzystającym ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT, z datą od 1 lipca 2014 r.

W lipcu 2014 r., po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny, Szkoła rozpocznie realizację inwestycji polegającej na modernizacji basenu znajdującego się w budynku Szkoły. Nieruchomość, na której znajduje się budynek Szkoły, została jej przekazana w trwały zarząd przez Miasto C.

Planowany początek robót w tym zakresie to lipiec 2014 r. Zakończenie robót planowane jest na listopad 2014 r., a przekazanie inwestycji do użytkowania na grudzień 2014 r. Wartość inwestycji przekroczy 15.000,00 zł. Przed otrzymaniem pierwszych faktur z tytułu modernizacji basenu Szkoła będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Inwestycja będzie polegała na gruntownej modernizacji istniejącego basenu, który nie spełnia wymogów higienicznych i bezpieczeństwa stawianym obecnie tego typu obiektom. W ramach modernizacji wymieniona zostanie niecka basenu, instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania oraz wentylacja mechaniczna. Ponadto, zainstalowany zostanie nowy system oczyszczania wody, wymienione zostaną podłogi, zmodernizowane zostaną szatnie, zaplecze, pomieszczenie ratownika i wejście do basenu, a cały obiekt zostanie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu zostanie również zaaranżowana część SPA składająca się z sauny i wanny jacuzzi (dalej łącznie jako „basen”).

W związku z powyższą inwestycją, Wnioskodawca będzie ponosić szereg wydatków, m.in. koszty nadzoru, wykonania prac budowlanych, urządzenia wnętrz (dalej: wydatki inwestycyjne). Wydatki inwestycyjne będą dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na Szkołę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Wydatki te będą dotyczyć wytworzenia nieruchomości, w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o VAT.

Już w chwili obecnej, tj. przed faktycznym rozpoczęciem realizacji inwestycji intencją Szkoły jest, aby po jej oddaniu do użytku była ona wykorzystywana w dwojaki sposób:

 1. odpłatne, komercyjne udostępnianie, zarówno na rzecz grup osób fizycznych oraz firm jak również
 2. udostępnianie nieodpłatne na cele stricte publiczne, tj. na rzecz uczniów Szkoły w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Szkoła pragnie podkreślić, że zanim rozpocznie się inwestycja w zakresie modernizacji basenu, Szkoła stanie się czynnym podatnikiem VAT, a jej zamiarem od początku inwestycji będzie wykorzystywanie basenu opisane powyżej, w tym dla celów komercyjnych.

Ustalenie stawek za wstęp na basen, w ramach udostępniania komercyjnego zostanie poprzedzone badaniem rynku pod kątem ceny takich usług na pływalniach znajdujących się w regionie. Następnie ceny te zostaną ustalone w zarządzeniu Prezydenta Miasta C..

Z tytułu komercyjnego udostępniania basenu Szkoła będzie wystawiała faktury VAT (względnie paragony), ujmowała otrzymane kwoty w rejestrach oraz deklaracjach VAT i rozliczała VAT należny.

Zainteresowane osoby będą mogły kupić bilet wstępu na część na której znajduje się pływalnia i jednocześnie bilet wstępu na część SPA (np. na jednym bilecie będzie wykazana osobno opłata za godzinę korzystania z basenu i za drugą godzinę korzystania z części SPA) lub osobno bilet wstępu na jedną z tych części.

Czynności związane z administrowaniem basenem, tj. np. jego otwieraniem i zamykaniem, czuwaniem nad przestrzeganiem regulaminu, pobieraniem opłat, wystawianiem faktur i/lub paragonów, etc. będą wykonywane przez pracowników Wnioskodawcy. Szkoła będzie widniała jako sprzedawca usługi wstępu na basen na wystawianych paragonach i/lub fakturach VAT.

Zgodnie z planowanym regulaminem wykorzystania basenu, będzie on otwarty siedem dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 22:00. Sposób udostępniania basenu będzie wyglądał następująco:

 • w godzinach od 6:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku będzie on wykorzystywany dla potrzeb organizacji zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły, tj. dla celów innych niż. działalność gospodarcza (B).
 • w godzinach od 17:00 do 22:00 od poniedziałku do piątku będzie on odpłatnie udostępniany na rzecz zainteresowanych podmiotów trzecich, tj. będzie wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej (A);
 • przez cały dzień w sobotę i w niedzielę, w okresie wakacyjnym, tj. przez cały miesiąc lipiec i sierpień oraz w całym dwutygodniowym okresie ferii zimowych basen będzie udostępniany odpłatnie na rzecz zainteresowanych podmiotów trzecich, tj. dla celów działalności gospodarczej (A).

W ww. piśmie z 2 września 2014 r. pełnomocnik Wnioskodawcy w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia stanu faktycznego z dnia 25 sierpnia 2014 r., doręczonego w dniu 27 sierpnia 2014 r., o sygn. IBPP2/443-534/14/RSz, poinformował:

III. W zakresie pytania nr 4:

 1. W ocenie Wnioskodawcy usługi świadczone nieodpłatnie dla uczniów Szkoły są związane wyłącznie z działalnością statutową, publiczną Szkoły i nie są związane z działalnością gospodarczą Szkoły. Uczniowie będą korzystać z basenu nieodpłatnie w ramach lekcji wychowania fizycznego.
 2. W ocenie Szkoły działalność, o której mowa w pytaniu nr 4 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie stanowi usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT. Przede wszystkim należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że usługi o których mowa w powołanym przepisie muszą być wykonywane przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych. Szkoła natomiast nie jest klubem lub związkiem sportowym, stowarzyszeniem ani osobą prawną.
 3. Szkoła nie będzie osiągać zysków z tytułu działalności wskazanej w pytaniu nr 4 wniosku o wydanie interpretacji, gdyż basen będzie udostępniany uczniom nieodpłatnie.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczenie jak we wniosku):

4. Czy z tytułu nieodpłatnego udostępniania basenu do celów niepodlegających podatkowi VAT (B) Szkoła będzie zobowiązana do naliczenia VAT należnego...

Stanowisko Wnioskodawcy (oznaczenie jak we wniosku).

4. Z tytułu nieodpłatnego udostępniania basenu do celów niepodlegających podatkowi VAT (B) Szkoła nie jest zobowiązana do naliczenia VAT należnego.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 4

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. opodatkowaniu VAT podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
 2. eksport towarów.
 3. import towarów,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przy pomocy powyższych przepisów ustawodawca w sposób precyzyjny ustalił, jakie czynności podlegają opodatkowaniu VAT. Tak więc opodatkowanie konkretnej czynności możliwe jest wyłącznie w przypadku uznania jej za czynność podlegającą VAT, wymienioną w katalogu art. 5 ustawy o VAT. Nie jest natomiast możliwe rozszerzenie opodatkowania VAT na inne, niewymienione w ustawie czynności lub zdarzenia.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia.
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów łub ich części składowych.

Zdaniem Szkoły powyższa regulacja nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sytuacji. W związku z wykorzystywaniem basenu (a więc de facto wydatków inwestycyjnych poniesionych na jego modernizację) w pewnej części także do tego obszaru działalności Szkoły, który obejmuje zdarzenia spoza zakresu VAT, niewątpliwie nie dochodzi do przekazania towarów lub ich zużycia na cele osobiste Szkoły ani jej pracowników, ani też do darowizn.

Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych,
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Należy jednak zauważyć, że aby którykolwiek z powyższych przepisów mógł znaleźć zastosowanie, Szkoła musiałaby działać w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podczas gdy Szkoła udostępniając basen nieodpłatnie na cele publiczne w ramach organizowania lekcji wychowania fizycznego w charakterze takiego podatnika, w jej opinii, nie działa. Szkoła nie występuje bowiem w tym zakresie w roli usługodawcy wykorzystującego posiadane towary dla celów zarobkowych, lecz realizuje swoje zadania ustawowe (nałożone na nią na podstawie ustawy o systemie oświaty i innych ustaw) o charakterze stricte publicznym, pozostające poza regulacjami ustawy o VAT.

Wnioskodawca wskazał, że o braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu udostępniania basenu na potrzeby realizacji lekcji wychowania fizycznego świadczy orzecznictwo organów podatkowych w interpretacjach indywidualnych wydanych dla jednostek samorządu terytorialnego w zbliżonych stanach faktycznych. Można tu przykładowo wskazać na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. ILPP5/443-235/13-7/KG, w której organ ten wskazał, że: „Jak już wyżej wskazano, by uznać daną czynność za opodatkowane podatkiem VAT świadczenie usług musi ona być odpłatna w myśl art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt l ustawy, bądź też nieodpłatna, ale spełniająca warunki wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, w myśl art. 8 ust. I ustawy, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie podlega opodatkowaniu, w świetle art. 8 ust. 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. W przedmiotowej sprawie wykorzystanie nabytych towarów i usług w pewnej części także do wykonywania w Szkole czynności niepodlegających VAT, nie powoduje zawiązania stosunku zobowiązaniowego. Tym samym, nie wpisuje się w hipotezę art. 8 ust. 1 ustawy. Ponadto, zważywszy, że nabyte towary i usługi, będące przedmiotem wniosku, służą wykonywaniu przez Gminę zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, to nie znajdzie zastosowania przepis art. 8 ust. 2 ustawy. Reasumując, w związku z przeznaczeniem Szkoły, poza wykorzystaniem jej do czynności opodatkowanych VAT, w pewnym zakresie także do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT, Gmina nie jest/nie będzie zobowiązana do naliczania podatku należnego. ”.

Podobne stanowisko zostało wyrażone m.in. w interpretacji indywidualnej:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 marca 2013 r., sygn. IPTPP2/443-1013/ 12-8/JS;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. IPTPP1/443-979/ 12-8/AK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 maja 2012 r., sygn. IPTPP1/443-138/ 12-7/MW;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2012 r., sygn. ITPP2/443-616/12/EK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2011 r., sygn. ITPP1/443-1096b/11/MN.

Mając na uwadze powyższe argumenty, Wnioskodawca raz jeszcze podkreślił, że jego zdaniem, nie jest on zobowiązany do naliczania podatku należnego w związku z częściowym wykorzystaniem basenu do wykonywania nieodpłatnych zadań o charakterze stricte publicznym pozostających poza zakresem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w kwestii objętej pytaniem oznaczonym we wniosku nr 4, uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady, podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 oraz – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

I tak, na mocy art. 8 ust. 2 ustawy – za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką budżetową utworzoną przez Miasto C.. W pierwszej połowie czerwca Szkoła planuje jednak złożyć zgłoszenie rejestracyjne dla celów VAT i stać się czynnym podatnikiem, niekorzystającym ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT, z datą od 1 lipca 2014 r.

Działalność w zakresie nieodpłatnego udostępniania basenu uczniom w ramach lekcji wychowania fizycznego będzie wykonywana przez Szkołę na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012, poz. 977). Przepisy te w ramach podstaw programowych nakładają na szkoły obowiązek prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

Intencją Szkoły jest, aby po oddaniu inwestycji do użytku była ona udostępniana m.in. nieodpłatnie na cele stricte publiczne, tj. na rzecz uczniów Szkoły w ramach lekcji wychowania fizycznego, tj. dla celów innych niż działalność gospodarcza (B).

W ocenie Wnioskodawcy, usługi świadczone nieodpłatnie dla uczniów Szkoły są związane wyłącznie z działalnością statutową, publiczną Szkoły i nie są związane z działalnością gospodarczą Szkoły. Uczniowie będą korzystać z basenu nieodpłatnie w ramach lekcji wychowania fizycznego.

W ocenie Szkoły działalność, o której mowa w pytaniu nr 4 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie stanowi usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT. Szkoła nie jest klubem lub związkiem sportowym, stowarzyszeniem ani osobą prawną.

Szkoła nie będzie osiągać zysków z tytułu działalności, wskazanej w pytaniu nr 4 wniosku, gdyż basen będzie udostępniany uczniom nieodpłatnie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. kwestii, czy z tytułu nieodpłatnego udostępniania basenu do celów niepodlegających podatkowi VAT (B) Szkoła będzie zobowiązana do naliczenia VAT należnego.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że basen znajdujący się w budynku Szkoły, o której mowa we wniosku, będzie wykorzystywany do realizacji m.in. czynności nieodpłatnych - będzie wykorzystywany nieodpłatnie na rzecz uczniów Szkoły w ramach lekcji wychowania fizycznego - dla celów innych niż działalność gospodarcza (B).

W analizowanej sprawie należy wskazać, że aby uznać dane świadczenie za opodatkowane podatkiem VAT musi ono być odpłatne w myśl art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bądź też nieodpłatne, ale spełniające warunki wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy. Zatem, aby uznać dane świadczenie za odpłatne, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie podlega opodatkowaniu, w świetle art. 8 ust. 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia.

Jak wskazał Wnioskodawca, usługi świadczone nieodpłatnie dla uczniów Szkoły są związane wyłącznie z działalnością statutową, publiczną Szkoły i nie są związane z działalnością gospodarczą Szkoły. Uczniowie będą korzystać z basenu nieodpłatnie w ramach lekcji wychowania fizycznego.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Natomiast – zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy – szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne – art. 5 ust. 3 cyt. ustawy.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy – szkołą publiczną jest szkoła, która zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Z powołanych powyżej przepisów ustawy o systemie oświaty wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić tylko szkoły publiczne.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, 8 i 10 ww. ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, edukacji publicznej oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym – ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy podatkowe należy stwierdzić, że nieodpłatne świadczenie przez Szkołę polegające na udostępnianiu przedmiotowego basenu uczniom Szkoły w ramach lekcji wychowania fizycznego, będzie się odbywać w związku z wykonywanymi przez Szkołę zadaniami publicznymi. Zatem, w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania przepis art. 8 ust. 2 ustawy, a w konsekwencji ww. czynności nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że z tytułu nieodpłatnego udostępniania basenu do celów niepodlegających podatkowi VAT (B) Szkoła nie jest zobowiązana do naliczenia VAT należnego, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie pytania oznaczonego Nr 4. W zakresie pytań oznaczonych we wniosku jako: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 6 wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.