IBPP1/443-751/11/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Nieodpłatne przekazanie i darowizna towarów związane z wykonywaniem działalności bankowej zwolnionej z podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2011r. (data wpływu 5 maja 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2011r. (data wpływu 4 sierpnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania na cele reprezentacji i reklamy towarów o jednostkowej wartości netto przekraczającej 10 zł;
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów o jednostkowej wartości netto przekraczającej 10 zł przekazywanych na cele reprezentacji i reklamy;
 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazywania prezentów o małej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz próbek oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu tych towarów;
 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania przekazywanych darowizn użytkowanego sprzętu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu tych towarów.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania na cele reprezentacji i reklamy towarów o jednostkowej wartości netto przekraczającej 10 zł, nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych a także próbek, darowizn użytkowanego sprzętu komputerowego bądź wyposażenia oraz w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu tych towarów.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 lipca 2011r. (data wpływu 4 sierpnia 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 21 lipca 2011r. znak IBPP1/443-751/11/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Bank przekazuje prezenty na cele reprezentacji i reklamy o jednostkowej wartości netto przekraczającej 10 zł, nie prowadząc przy tym ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Przekazanie to opodatkowuje podatkiem VAT, wystawiając fakturę wewnętrzną zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT. Jednocześnie Bank korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów, które przeznaczone są następnie do przekazania w celach reklamy Banku, stosownie do uregulowań wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W przypadku przekazania darowizn rzeczowych Bank przy zakupie nie odlicza podatku VAT i w związku z tym nie wystawia faktury wewnętrznej z podatkiem VAT należnym.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że Bank zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej w sprawie dokumentowania i postępowania przy nieodpłatnym przekazaniu towarów na cele reprezentacji i reklamy oraz darowizny według stany na dzień złożenia wniosku, czyli na dzień 28 kwietnia 2011r., a więc po zmianie ustawy, jaka weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2011r.

Bank jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 20 maja 1994r. z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Bank przekazuje prezenty na cele związane z prowadzoną działalnością bankową, która jest zwolniona z podatku od towarów i usług a dokładnie na cele reprezentacji i reklamy o jednostkowej wartości netto przekraczającej 10 zł, nie prowadząc przy tym ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług; są to więc gadżety reklamowe z logo Banku takie jak: parasole, koszulki, kubki itp. Przekazanie to Bank opodatkowuje podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiając fakturę wewnętrzną zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie Bank korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów, które przeznaczone są następnie do przekazania w celach reprezentacji i reklamy Banku, stosownie do uregulowań wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Bank przekazuje również prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe i informacyjne, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, jednak zgodnie z artykułem 7 ust. 3 tej ustawy, Bank w związku z przekazaniem tych towarów nie dokonuje dostawy towarów, tj. czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym nie obniża kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich zakupie.

Jeżeli chodzi o towary przekazywane w formie darowizny, jest to najczęściej użytkowany wcześniej przez Bank sprzęt komputerowy bądź też wyposażenie. Przy zakupie tych towarów nie przysługiwało Bankowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż towary te nabywane były w celu wykonywania działalności bankowej zwolnionej z podatku od towarów i usług. Nie mając prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Bank nie opodatkowuje przekazania darowizn.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 29 lipca 2011r.):
 1. Czy nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy o jednostkowej wartości netto przekraczającej 10 zł podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy Bankowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów o jednostkowej wartości netto przekraczającej 10 zł przekazywanych na cele reprezentacji i reklamy...
 3. Czy nieodpłatne przekazywanie prezentów o małej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz próbek nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie dając tym samym prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu tych towarów...
 4. Czy przekazywane przez Bank darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy w związku z zakupem tych towarów przysługuje Bankowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 29 lipca 2011r.), zgodnie z art. 7 ust. 2 nieodpłatne przekazanie towarów o jednostkowej wartości netto powyżej 10 zł, na cele reprezentacji i reklamy w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu, a co za tym idzie Bankowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu tych towarów, o czym mówi art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast przekazywane przez Bank prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług w myśl art. 7 ust. 3 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w związku z czym Bankowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu tych towarów.

Natomiast przy przekazywaniu darowizn zdaniem Banku nie powinny one podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż przekazywany przez Bank sprzęt czy wyposażenie zakupiony był na potrzeby działalności bankowej zwolnionej z podatku od towarów i usług, w związku z czym nie przysługiwało Bankowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu tych towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania na cele reprezentacji i reklamy towarów o jednostkowej wartości netto przekraczającej 10 zł;
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów o jednostkowej wartości netto przekraczającej 10 zł przekazywanych na cele reprezentacji i reklamy;
 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazywania prezentów o małej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz próbek oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu tych towarów;
 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania przekazywanych darowizn użytkowanego sprzętu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu tych towarów.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2011r., gdyż w piśmie z dnia 29 lipca 2011r. stanowiącym uzupełnienie wniosku z dnia 28 kwietnia 2011r. Wnioskodawca oświadczył, że zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej według stanu na dzień złożenia wniosku, czyli na dzień 28 kwietnia 2011r., a więc po zmianie ustawy, jaka weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2011r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 635 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 2 pkt 6 tej ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

–jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Przepis art. 7 ust. 4 ustawy definiuje prezenty o małej wartości o których mowa w ust. 3, przez które rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Z kolei na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 powołanej powyżej ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z cytowanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy zaznaczyć, że zgodnie z ogólnymi regułami konstrukcyjnymi VAT odliczeniu może podlegać tylko ten podatek naliczony (ta jego część), który związany jest z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Ustawa stanowi, że podatek winien być wyodrębniony w przypadku, gdy podatnik wykonuje zarówno czynności dające prawo do odliczenia, jak i czynności, w związku z którymi nie przysługuje takie prawo. Obowiązek wyodrębnienia kwot podatku przypisywanych do poszczególnych rodzajów czynności (opodatkowane, zwolnione, niepodlegające opodatkowaniu), ma charakter bezwzględny.

Cytowany powyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdza jednoznacznie, że prawo do odliczenia przysługuje w tym zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie przysługuje ono zatem w zakresie wykonywania czynności niepodlegających w ogóle podatkowi oraz w zakresie wykonywania czynności zwolnionych z podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 20 maja 1994r. z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca przekazuje prezenty na cele związane z prowadzoną działalnością bankową, która jest zwolniona z podatku od towarów i usług, a dokładnie na cele reprezentacji i reklamy o jednostkowej wartości netto przekraczającej 10 zł, nie prowadząc przy tym ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług; są to więc gadżety reklamowe z logo Wnioskodawcy takie jak: parasole, koszulki, kubki itp. Przekazanie to Wnioskodawca opodatkowuje podatkiem od towarów i usług wystawiając fakturę wewnętrzną zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, jednocześnie korzystając z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów, które przeznaczone są następnie do przekazania w celach reprezentacji i reklamy.

Jak podał Wnioskodawca, dokonuje on w formie nieodpłatnego przekazania towarów (gadżetów reklamowych z logo Wnioskodawcy) na cele związane z prowadzoną działalnością bankową, która jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

W świetle powyższej okoliczności oraz brzmienia cytowanego wcześniej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należy stwierdzić, że skoro przekazywane towary nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, lecz zwolnionych z podatku – Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z ich nabyciem.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę treść art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli Wnioskodawcy nie przysługuje w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów – przekazanie nieodpłatnie przez Wnioskodawcę towarów należących do jego przedsiębiorstwa nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując – nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy o jednostkowej wartości netto przekraczającej 10 zł nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do zawartego we wniosku pytania nr 1, uznano za nieprawidłowe.

Ponadto – jak uzasadniono powyżej – Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu tych towarów jako związanych z prowadzoną działalnością bankową, która jest zwolniona z podatku od towarów i usług, o czym mówi art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do zawartego we wniosku pytania nr 2, uznano za nieprawidłowe.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca przekazuje również prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe i informacyjne, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z cytowanym powyżej art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za dostawę towarów przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Tym samym, na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, nieodpłatne przekazywanie prezentów o małej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz próbek nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jeśli chodzi natomiast o prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem prezentów o małej wartości oraz drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, zauważyć należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności, o których mowa w art. 7 ust. 3-7. Jednak w przedmiotowej sprawie przekazywane przez Wnioskodawcę prezenty o małej wartości oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne związane są z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością bankową, czyli działalnością zwolnioną od podatku VAT, zatem zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do zawartego we wniosku pytania nr 3, uznano za prawidłowe.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, jeżeli chodzi o towary przekazywane w formie darowizny, jest to najczęściej użytkowany wcześniej przez Wnioskodawcę sprzęt komputerowy bądź też wyposażenie. Przy zakupie tych towarów nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż towary te nabywane były w celu wykonywania działalności bankowej zwolnionej z podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie objęty darowiznami sprzęt komputerowy i wyposażenie zostały zakupione i były wykorzystywane do prowadzenia działalności bankowej zwolnionej, zatem przy ich nabyciu – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ich nabyciem.

Tym samym, na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, darowizna sprzętu komputerowego oraz wyposażenia nie stanowi podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do zawartego we wniosku pytania nr 4, w części dotyczącej darowizn użytkowanego wcześniej przez Wnioskodawcę sprzętu komputerowego bądź też wyposażenia, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Tut. organ nadmienia, że w zakresie przekazania nowego sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na darowiznę, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.