1462-IPPP2.4512.880.2016.1.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, ?e ca3ooa dzia3alnooci Centrów Us3ug Wsparcia oraz wszystkie sk3adniki maj1tkowe zwi1zane z ich dzia3alnooci1, które bed1 przedmiotem sprzeda?y na rzecz Kupuj1cego, kwalifikowaa sie bed1 jako zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a w konsekwencji ich sprzeda? nie bedzie podlegaa opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 16 listopada 2016 r. (data wp3ywu 21 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie braku opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug sprzeda?y zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa - jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2016 r. wp3yn13 ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie braku opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug sprzeda?y zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e:

Spó3ka z ograniczon1 odpowiedzialnooci1 (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spó3ka”) jest spó3k1 z grupy D., prowadz1c1 dzia3alnooa gospodarcz1 w szczególnooci w zakresie dostarczania rozwi1zan informatyczno-technologicznych oraz us3ug dla szeroko rozumianego sektora finansowego oraz retailowego w tym: sektora bankowego i instytucji finansowych, sieci handlowych, logistyki przemys3owo-magazynowej, Centrów Rozliczeniowych, hoteli i gastronomii, obiektów sportowych i rekreacji, stacji paliw, poczty, transportu pasa?erskiego.

Ponadto, Spó3ka w ramach grupy D. owiadczy us3ugi wsparcia biznesu tj. w szczególnooci:

 1. Doradztwo IT, w tym tak?e z zakresu oprogramowania;
 2. Us3ugi wsparcia w zakresie obs3ugi posprzeda?owej;
 3. Us3ugi wprowadzania i przetwarzania danych.

T. spó3ka z ograniczon1 odpowiedzialnooci1 (dalej: „Kupuj1cy”) prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 w zakresie dzia3alnooci typu centrum us3ug wspólnych i owiadczy w szczególnooci:

 1. us3ugi wsparcia stacji paliw A. w Polsce, Austrii, Niemczech i Luksemburgu w zakresie tzw. pierwszej linii wsparcia (przyjmowanie zg3oszen, rejestracja, podstawowa pomoc techniczna itp.), a w Polsce tak?e drugiej linii wsparcia (obs3uga funkcjonuj1cych aplikacji i systemów, w tym instalacja oprogramowania i naprawa oraz konfiguracja stacji roboczych);
 2. us3ugi projektowe z zakresu drobnych us3ug outsourcingu procesów biznesowych zarówno administracyjnych, jak i technicznych zlecanych przez A.

Powy?ej wskazane us3ugi wykonywane s1 przez T. Polska na zlecenie grupy T.

Spó3ka w ramach swojej struktury organizacyjnej wydzieli3a odrebne trzy centra us3ug wsparcia, realizuj1ce zadania zwi1zane ze owiadczeniem us3ug wsparcia na rzecz podmiotów z grupy D. oraz sporadycznie podmiotów zewnetrznych (dalej: „Centra Us3ug Wsparcia”).

W zwi1zku z decyzj1 biznesow1 Wnioskodawcy, Spó3ka zamierza przenieoa Centra Us3ug Wsparcia na odrebny podmiot nale?1cy do grupy D.

Kupuj1cy jest zainteresowany zawarciem umowy sprzeda?y, na podstawie, której Spó3ka dokona sprzeda?y Kupuj1cemu Centrów Us3ug Wsparcia oraz wszystkich sk3adników maj1tkowych zwi1zanych z dzia3alnooci1 Centrów Us3ug Wsparcia (dalej „Transakcja”).

W ramach Centrów Us3ug Wsparcia funkcjonuj1 nastepuj1ce piony:

 1. Global... z niewielkim biurem (dalej: „G.”), do którego zadan nale?y w szczególnooci:
  1. rozwój oprogramowania/produktów;
  2. uczestniczenie w dostarczaniu rozwi1zan opartych o oprogramowanie dla konkretnych podmiotów zewnetrznych zarówno globalnych jak i lokalnych w poszczególnych krajach w Europie jak i w innych regionach;
  3. uczestniczenie w owiadczeniu na rzecz podmiotów zewnetrznych w Europie i innych regionach us3ug utrzymaniowych oprogramowania jako tzw. trzecia linia wsparcia.

Powy?ej wskazane zadania / us3ugi G. owiadczy na zlecenie podmiotów z grupy D.

 1. Global... z dodatkowym biurem (dalej: „C.”), do którego zadan nale?y owiadczenie us3ug wsparcia na rzecz grupy D. w zakresie obs3ugi posprzeda?owej (serwisowej), tj. w szczególnooci:
  1. przyjmowanie zg3oszen serwisowych;
  2. us3ugi pierwszej linii wsparcia tzn. przyjmowanie, rozwi1zywanie i monitorowanie zg3oszen dotycz1cych systemów IT;
  3. us3ugi drugiej linii wsparcia tzn. obs3uga funkcjonuj1cych w firmie aplikacji i systemów, w tym instalacja oprogramowania i naprawa oraz konfiguracja stacji roboczych;
  4. wysy3anie zg3oszen serwisowych do partnerów serwisowych oraz koordynatorów zajmuj1cych sie czeociami zamiennymi;
  5. obs3uga centrum kontroli zg3oszen;
  6. przygotowywanie i przeprowadzanie badan i statystyk jakoociowych;
  7. zarz1dzanie incydentami serwisowymi;
  8. zarz1dzanie projektami;
  9. zarz1dzanie projektem zmiany w ramach us3ug serwisowych na rzecz podmiotów trzecich.
 2. Regional... (dalej: „R.”), do którego zadan nale?y w szczególnooci owiadczenie us3ug z zakresu wprowadzania i przetwarzania dokumentacji / zlecen w systemie SAP dla spó3ek z grupy D. na podstawie uzgodnionego z poszczególnymi krajami podzia3u obowi1zków, tj. w szczególnooci us3ugi:
  1. wprowadzania danych do systemu SAP;
  2. standardowych czynnooci w systemie SAP;
  3. utrzymywania i przetwarzania danych tzw. Master Data (klientów, dostawców materia3ów);
  4. tworzenia systemów - w SAP: zamówien sprzeda?owych, faktur i innych dokumentów zwi1zanych z dostaw1 towarów i us3ug;
  5. innych czynnooci uzgodnionych z poszczególnymi spó3kami z grupy D. oraz podmiotami zewnetrznymi.

Wszelkie czynnooci wykonywane przez R. zwi1zane z dokumentami ksiegowymi wykonywane s1 na zlecenie poszczególnych spó3ek z grupy D. i s1 przez nie akceptowane.

Spó3ki z grupy D. korzystaj1c z us3ug wsparcia Centrów Us3ug Wsparcia koncentruj1 sie na swojej podstawowej dzia3alnooci sprzeda?owej. Zaanga?owanie poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia pozwala im na efektywn1 harmonizacje i standaryzacje procesów, zapewnia podzia3 obowi1zków z punktu widzenia kontroli wewnetrznej przy ograniczonych zasobach pracowniczych, pozwala na automatyzacje czeoci procesów administracyjnych oraz ogranicza koszty.

Korzystanie przez spó3ki z grupy D. z Centrów Us3ug Wsparcia przyczynia sie do redukcji kosztów dzia3an, podniesienia przejrzystooci i jakooci procesów przez nie realizowanych, skutecznej i bie?1cej kontroli procesowej, podniesienia jakooci i terminowooci owiadczonych us3ug oraz elastycznooci jednostek biznesowych odci1?onych od rutynowych dzia3an wspieraj1cych.

Za prace poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia odpowiada kierownictwo, które kieruje dzia3aniami oraz ponosi odpowiedzialnooa za wykonanie zadan powierzonych poszczególnym Centrom Us3ug Wsparcia. Do zadan kierownictwa poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia nale?y w szczególnooci:

 1. Planowanie i organizowanie wykonania zadan przez poszczególne Centra Us3ug Wsparcia;
 2. Nadzór funkcjonalny nad dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia;
 3. Odpowiedzialnooa przed spó3kami z grupy D., które korzystaj1 z Centrów Us3ug Wsparcia, za jakooa owiadczonych us3ug oraz utrzymywanie na odpowiednim poziomie wskaYników uzgodnionych z poszczególnymi spó3kami z grupy D.;
 4. Przygotowywanie bud?etów poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia i bie?1cy nadzór nad ich realizacj1;
 5. Nadzór nad dyscyplin1 pracy;
 6. Opracowywanie okresowych sprawozdan podleg3ooci z dzia3alnooci poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia.

Ustalone zosta3y równie? zasady podleg3ooci s3u?bowej pomiedzy kierownictwem Centrów Us3ug Wsparcia, a ich pracownikami.

Do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia s1 przypisani pracownicy Spó3ki, którzy realizuj1 powierzone im zadania wy31cznie w ramach poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia, posiadaj1cy odpowiednie kompetencje do realizacji zadan w3aociwych dla poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia, dzieki którym mo?liwe jest w pe3ni samodzielne funkcjonowanie ka?dego z Centrów Us3ug Wsparcia jako wyodrebnionej czeoci przedsiebiorstwa Spó3ki.

W ramach poszczególnych pionów Centrów Us3ug Wsparcia jest zatrudniona/wspó3pracuje nastepuj1ca liczba pracowników/zleceniobiorców:

 1. G.: 270 pracowników;
 2. C.: 89 pracowników oraz ponad 530 osób wspó3pracuj1cych na zasadzie outsourcingu z agencj1 pracy tymczasowej;
 3. R.: 24 pracowników oraz ponad 150 osób wspó3pracuj1cych na zasadzie outsourcingu z agencj1 pracy tymczasowej.

Powy?ej wskazane liczby pracowników/zleceniobiorców podlegaj1 czestym zmianom ze wzgledu na specyfike owiadczenia us3ug wsparcia przez poszczególne Centra Us3ug Wsparcia.

W ramach outsourcingu Spó3ka korzysta z us3ug firm zajmuj1cych sie profesjonalnym owiadczeniem tego rodzaju us3ug.

Oprócz pracowników/zleceniobiorców merytorycznych oraz kierownictwa, w ka?dym z poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia zatrudniony jest kontroler oraz administracja biura. Wsparcie w zakresie funkcji kadrowych, ksiegowych, IT i innych funkcji zaplecza biurowego dostarczane jest przez dzia3y wspólne dla ca3ej Spó3ki.

Poszczególne Centra Us3ug Wsparcia nie posiadaj1 w3asnych nieruchomooci, obecnie korzystaj1 z nieruchomooci wynajmowanych przez Spó3ke. Powierzchnie biurowe, w których zlokalizowane s1 Centra Us3ug Wsparcia s1 zajmowane tylko przez te piony, za wyj1tkiem lokalizacji w Katowicach, gdzie znajduje sie niewielka powierzchnia wykorzystywana przez czeoa operacyjn1 Spó3ki.

Ka?de z Centrów Us3ug Wsparcia korzysta ze orodków trwa3ych zwi1zanych z ich dzia3alnooci1, takich jak meble biurowe, drukarki, projektory itp., a tak?e w przypadku pionów owiadcz1cych us3ugi techniczne - równie? sprzet testowy/demonstracyjny. Ponadto, do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia - w zale?nooci od ich funkcji przypisane zosta3y wartooci niematerialne i prawne takie jak licencje do programów, które s1 wykorzystywane przez poszczególne Centra Us3ug Wsparcia (g3ównie G.) wy31cznie w zwi1zku z owiadczonymi us3ugami.

Sprzet komputerowy (komputery, laptopy, itp.) jest w przewa?aj1cej wiekszooci leasingowany.

Poszczególne Centra Us3ug Wsparcia w ramach Spó3ki realizuj1 zatem ca3okszta3t zadan zwi1zanych ze owiadczeniem us3ug wsparcia na rzecz Spó3ki, innych podmiotów z grupy D. oraz sporadycznie podmiotów zewnetrznych. Ponadto, ka?de z Centrów Us3ug Wsparcia posiada sk3adniki maj1tkowe oraz osobowe niezbedne dla wykonywania tej dzia3alnooci.

Spó3ka pragnie równie? wskazaa, i? jej system ksiegowy pozwala na wydzielenie przychodów i kosztów zwi1zanych z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia poprzez wyodrebnienie danych/zapisów z kont przychodowych i kosztowych zwi1zanych z ca3ooci1 dzia3alnooci Spó3ki. Powy?sze wydzielenie przychodów i kosztów zwi1zanych z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia dokonywane jest poprzez:

 1. w zakresie przychodów zwi1zanych z prowadzeniem dzia3alnooci dla ka?dego z Centrów Us3ug Wsparcia bezpoorednio poprzez uzyskanie zapisów z kont przychodowych;
 2. w zakresie kosztów wynagrodzen pracowniczych stosowane jest bezpoorednie ksiegowanie kosztów wynagrodzen pracowników/zleceniobiorców do tzw. „MPK” (miejsc powstawania kosztów) przyporz1dkowanych do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia;
 3. w zakresie czeoci kosztów administracyjnych zwi1zanych z prowadzon1 dzia3alnooci1 (takich jak koszty materia3ów biurowych, czynsze najmu powierzchni biurowej i kosztów zwi1zanych z t1 powierzchni1, leasingu, telefonów itp.) stosowane jest bezpoorednie ksiegowanie do MPK przypisanych do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia (koszty te ponoszone s1 wy31cznie w zwi1zku z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia);
 4. w zakresie pozosta3ych kosztów administracyjnych, stosowane s1 wspó3czynniki procentowego udzia3u kosztów zwi1zanych z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia, w ca3ooci kosztów danego typu ponoszonych przez Spó3ke. Alokacja kosztów ksiegowana jest na MPK przypisane do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia.

W oparciu o dane uzyskane z systemu ksiegowego Spó3ki istnieje mo?liwooa wygenerowania i odrebnych raportów dla dzia3alnooci poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia, w szczególnooci sporz1dzonego dla celów rachunkowooci zarz1dczej rachunku zysków i strat oraz bilansu. W oparciu o dane uzyskane z treoci ww. dokumentów mo?liwe jest wyodrebnienie w szczególnooci:

 1. nale?nooci zwi1zanych z zawartymi umowami o owiadczenie us3ug wsparcia oraz zobowi1zan zwi1zanych z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia;
 2. aktywów i pasywów zwi1zanych z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia (obejmuj1cych orodki trwa3e, wartooci niematerialne i prawne, nale?nooci handlowe, czeoa bezpoorednich zobowi1zan handlowych, rezerwy na koszty pracownicze, rezerwy na bezpoorednie; koszty przypisane do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia).

Transakcja stanie sie prawnie skuteczna z dniem wejocia w ?ycie umowy sprzeda?y zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa przez Spó3ke na rzecz Kupuj1cego (dalej: „Umowa”). Z tym momentem dojdzie równie? do przeniesienia przez Spó3ke na Kupuj1cego prawa do rozporz1dzania sk3adnikami maj1tku poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia.

W szczególnooci, przedmiotem niniejszej Transakcji bedzie zespó3 wyodrebnionych sk3adników wskazanych poni?ej:

 1. Umowy o owiadczenie us3ug wsparcia przez poszczególne Centra Us3ug Wsparcia:

Planowane jest, ?e Spó3ka dokona cesji na rzecz Kupuj1cego wszystkich praw i obowi1zków: wynikaj1cych z umów o owiadczenie us3ug wsparcia zwi1zanych z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia. Przedmiotem Transakcji, zgodnie z Umow1 bed1 wszystkie umowy o owiadczenie us3ug wsparcia zwi1zane z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia tj. umowy z podmiotami z grupy D. oraz podmiotami zewnetrznymi (niepowi1zanymi).

Ponadto Wnioskodawca pragnie wskazaa, i? po dacie Transakcji, Kupuj1cy zawrze ze Spó3k1 umowe na podstawie której, bedzie owiadczy3 na rzecz Spó3ki us3ugi wsparcia (przy wykorzystaniu poszczególnych Centrów Us3ug nabytych w ramach Transakcji).

 1. Inne umowy zwi1zane z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia

Przedmiotem aneksów do umów/cesji na rzecz Kupuj1cego w ramach Transakcji bed1 równie? prawa i. obowi1zki wynikaj1ce z innych umów zwi1zanych z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia tj. w szczególnooci:

 1. umowy o prace zawarte z pracownikami poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia (pracownicy poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia stan1 sie pracownikami Kupuj1cego na mocy art. 231 kodeksu pracy);
 2. umowy najmu powierzchni biurowej i wszelki umowy zwi1zane z mediami i obs3ug1 tych powierzchni (sprz1tanie, ochrona, itp.);
 3. umowy o przeniesienie praw autorskich zwi1zanych z realizacj1 us3ug przez zleceniobiorców;
 4. umowy wsparcia technicznego zwi1zanego z obs3ug1 programów informatycznych wykorzystywanych w ramach dzia3alnooci Centrów Us3ug Wsparcia;
 5. umowy leasingu sprzetu elektronicznego (m.in. komputery stacjonarne oraz laptopy);
 6. umowy leasingu floty samochodowej;
 7. umowy z agencjami pracy tymczasowej - w zakresie dotycz1cym poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia.

Przeniesienie czeoci ww. praw i obowi1zków mo?e w niektórych przypadkach wymagaa podpisania nowej umowy przez Kupuj1cego.

 1. Orodki trwa3e zwi1zane z prowadzeniem dzia3alnooci poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia

Planuje sie, ?e wszystkie orodki trwa3e przypisane do dzia3alnooci poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia bed1 przedmiotem Transakcji, tj. w szczególnooci:

 1. wyposa?enie biura (w tym meble biurowe, monitory, drukarki, projektory, czeoci serwera itp.);
 2. sprzet testowy/demonstracyjny (kasy i systemy fiskalne, drukarki fiskalne, ATM-y i ATS-y, itp.);
 3. inne orodki trwa3e zwi1zane bezpoorednio z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia.
 1. ksiegi i dokumenty zwi1zane z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia.

Planowane jest, i? wszystkie ksiegi i dokumenty zwi1zane z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów i Us3ug Wsparcia bed1 przedmiotem przeniesienia na rzecz Kupuj1cego.

 1. Wartooci niematerialne i prawne zwi1zane z prowadzeniem dzia3alnooci poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia

Planowane jest, i? wszystkie wartooci niematerialne i prawne zwi1zane z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia bed1ce przedmiotem Transakcji w tym w szczególnooci licencje na programy zwi1zane z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia, w szczególnooci licencja do programów wykorzystywanych w prowadzonej przez Centra Us3ug Wsparcia dzia3alnooci.

 1. Tytu3y prawne do korzystania z nieruchomooci wykorzystywanych bezpoorednio na potrzeby dzia3alnooci poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia

W ramach Transakcji, tytu3y prawne do korzystania z nieruchomooci wykorzystywanych bezpoorednio na potrzeby dzia3alnooci poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia zostan1 przeniesione ze Spó3ki na rzecz Kupuj1cego na podstawie w3aociwych cesji oraz aneksów do poszczególnych umów najmu.

 1. Nale?nooci zwi1zane z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia

Wszystkie nale?nooci zwi1zane z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia bed1 przedmiotem Transakcji. W szczególnooci Wnioskodawca pragnie podkreolia, i? poszczególne Centra Us3ug Wsparcia otrzymuj1 bie?1ce wp3ywy z tytu3u owiadczonych us3ug wsparcia, a ci1g3ooa ta zostanie zachowana po dniu Transakcji.

 1. Zobowi1zania zwi1zane z dzia3alnooci1 Centrów Us3ug Wsparcia

Planowane jest, i? co do zasady wszystkie zobowi1zania zwi1zane z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia bed1 przedmiotem transferu w ramach Transakcji tj. w szczególnooci:

 1. zobowi1zania zwi1zane z zawartymi umowami o owiadczenie us3ug wsparcia;
 2. zobowi1zania pracownicze (w tym wynikaj1ce z obowi1zkowych owiadczen pracowniczych);
 3. zobowi1zania zwi1zane z umowami dotycz1cymi dzia3alnooci poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia (np. zobowi1zania zwi1zane z wynajmem powierzchni biurowej, w której prowadzone jest dzia3alnooa poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia).

Proces sprzeda?y poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia zostanie tak przeprowadzony, aby zarówno poszczególne Centra Us3ug Wsparcia, jak i segment dzia3alnooci Spó3ki, w ramach którego owiadczone s1 us3ugi wsparcia, by3y w stanie samodzielnie funkcjonowaa jako niezale?ne przedsiebiorstwa i realizowaa samodzielnie zadania i cele gospodarcze.

W wyniku sprzeda?y poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia, po dacie Transakcji wejd1 one w sk3ad przedsiebiorstwa Kupuj1cego. Kupuj1cy bedzie wykorzystywa3 poszczególne Centra Us3ug Wsparcia w celu owiadczenia to?samych us3ug wsparcia co przed Transakcj1. Nale?y przy tym wskazaa, i? na dzien Transakcji poszczególne Centra Us3ug Wsparcia bed1 w takim stopniu zorganizowane i wyodrebnione, i? po dacie Transakcji zachowana zostanie pe3na ci1g3ooa w zakresie przenoszonej dzia3alnooci.

Wnioskodawca pragnie przy tym wskazaa, i? poszczególne Centra Us3ug Wsparcia wraz ze wszystkimi przypisanymi do niego sk3adnikami maj1tku zostan1 przeniesione na rzecz Kupuj1cego jednorazowo w dacie wejocia w ?ycie Umowy.

Wnioskodawca oraz Kupuj1cy s1 podatnikami VAT.

Na podstawie art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z dnia 4 stycznia 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Spó3ka wystepuje z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym Wnioskodawca bedzie wystepowaa w charakterze strony postepowania, natomiast Uczestniczy bed1 wystepowaa w charakterze zainteresowanych.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie (w zakresie podatku od towarów i us3ug):

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, ?e ca3ooa dzia3alnooci Centrów Us3ug Wsparcia oraz wszystkie sk3adniki maj1tkowe zwi1zane z ich dzia3alnooci1, które bed1 przedmiotem sprzeda?y na rzecz Kupuj1cego, kwalifikowaa sie bed1 jako zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a w konsekwencji ich sprzeda? nie bedzie podlegaa opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, ca3ooa dzia3alnooci Centrów Us3ug Wsparcia oraz wszystkie sk3adniki maj1tkowe zwi1zane z ich dzia3alnooci1, które bed1 przedmiotem sprzeda?y na rzecz Kupuj1cego, kwalifikowaa sie bed1 jako zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a w konsekwencji ich sprzeda? nie bedzie podlegaa opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa zdefiniowana jest jako: „organizacyjnie i finansowo wyodrebniony w istniej1cym przedsiebiorstwie zespó3 sk3adników materialnych i niematerialnych, w tym zobowi1zania, przeznaczonych do realizacji okreolonych zadan gospodarczych, który zarazem móg3by stanowia niezale?ne przedsiebiorstwo samodzielnie realizuj1ce te zadania.

Na gruncie powy?szych regulacji oraz w oparciu dotychczasow1 praktyke organów podatkowych (np. interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 maja 2014 r. sygn. ILPP2/443-228/142/AKr, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2014 r., sygn. ITPP2/443-1163/13/AK) oraz doktryne prawa podatkowego (np. W,. Dmoch, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2015, Warszawa 2015, www.legalis.pl), przes3ankami uznania danego zespo3u sk3adników maj1tkowych za zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa jest, aby:

 1. istnia3 zespó3 sk3adników materialnych i niematerialnych (w tym zobowi1zan) powi1zanych funkcjonalnie oraz przeznaczenie tych sk3adników do realizacji okreolonych zadan gospodarczych;
 2. zespó3 tych sk3adników by3 wyodrebniony organizacyjnie w istniej1cym przedsiebiorstwie;
 3. zespó3 tych sk3adników by3 wyodrebniony finansowo w istniej1cym przedsiebiorstwie;
 4. zespó3 tych sk3adników móg3 stanowia niezale?ne przedsiebiorstwo samodzielnie realizuj1ce zadania gospodarcze.

W konsekwencji, aby uznaa, i? Centra Us3ug Wsparcia stanowi1 zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu przywo3anego przepisu art. 2 pkt 27e Ustawy VAT, konieczna jest weryfikacja powy?szych przes3anek.

W ocenie Wnioskodawcy w owietle przedstawionego zdarzenia przysz3ego, Centra Us3ug Wsparcia bed1ce zespo3em sk3adników maj1tkowych wyodrebnionych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo, który maj1 bya przedmiotem sprzeda?y na rzecz Kupuj1cego, stanowi1 zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

Na poparcie swojego stanowiska Spó3ka przedstawia poni?ej nastepuj1ce fakty i argumenty:

Ad (a) Wyodrebnienie funkcjonalne

W zakresie wyodrebnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespo3u sk3adników za zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa, sk3adniki te musz1 pozostawaa miedzy sob1 we wzajemnych interakcjach w taki sposób, ?e nale?y je traktowaa, jako zorganizowany, autonomiczny zespó3 sk3adników powi1zanych funkcjonalnie, nie zao zespó3 przypadkowych elementów, których jedyn1 cech1 jest w3asnooa jednego podmiotu.

Powy?sze podejocie znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przyk3adowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 paYdziernika 2012 r. (sygn. IA.BI/2/423-795/12/SD) wskaza3, ?e: „(...) zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa tworz1 wiec sk3adniki, bed1ce we wzajemnych relacjach, takich by mo?na by3o mówia o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyn1 cech1 wspóln1 jest w3asnooa jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, ?e zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa nie jest sum1 poszczególnych sk3adników, przy pomocy których bedzie mo?na prowadzia odrebny zak3ad, lecz zorganizowanym zespo3em tych sk3adników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jak1 sk3adniki maj1tkowe odgrywaj1 w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa (na ile stanowi1 w nim wyodrebnion1 organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie ca3ooa).” Podobne stanowisko znaleYa mo?na w innych interpretacjach prawa podatkowego (np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 15 grudnia 2011 r., sygn. IA.B1/2/423-1159/11/CzP) oraz wyrokach s1dów administracyjnych wydanych na przestrzeni ostatnich lat (np. w wyroku Naczelnego S1du Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. I FSK 72/14 czy te? w wyroku Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2836/11).

W tym kontekocie wskazaa nale?y, i? Centra Us3ug Wsparcia funkcjonuj1 w ramach struktury organizacyjnej Spó3ki w oparciu o przydzielone sk3adniki materialne i niematerialne, a pomiedzy sk3adnikami tymi istnieje wyraYny zwi1zek funkcjonalny.

Podstawowym elementem, na którym opiera sie dzia3alnooa Centrów Us3ug Wsparcia s1 bowiem prawa i obowi1zki wynikaj1ce z zawartych umów o owiadczenie us3ug wsparcia. Umowy te zapewniaj1 sta3e Yród3o przychodów poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia i gwarantuj1 ich odrebnooa finansow1. Mo?liwooa realizacji ww. zadan Centrów Us3ug Wsparcia zapewnia alokacja do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia sk3adników maj1tku, w szczególnooci orodków trwa3ych i wartooci niematerialnych i prawnych zapewniaj1cych zaplecze administracyjno-techniczne prowadzonej dzia3alnooci, nale?nooci i zobowi1zan (w zakresie, wskazanym w treoci zdarzenia przysz3ego) zwi1zanych z funkcjonowaniem Centrów Us3ug Wsparcia jak te? pracowników/zleceniobiorców posiadaj1cych kwalifikacje w zakresie prowadzonej dzia3alnooci.

Ponadto do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia przypisane wewnetrznie zosta3y inne umowy zwi1zane z jego dzia3alnooci1, tj.:

 1. umowy o prace zawarte z pracownikami poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia (pracownicy poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia stan1 sie pracownikami Kupuj1cego na mocy art. 231 kodeksu pracy);
 2. umowy najmu powierzchni biurowej i wszelki umowy zwi1zane z mediami i obs3ug1 tych powierzchni (sprz1tanie, ochrona, itp.);
 3. umowy o przeniesienie praw autorskich zwi1zane z realizacj1 us3ug przez zleceniobiorców;
 4. umowy wsparcia technicznego zwi1zanego z obs3ug1 programów informatycznych wykorzystywanych w ramach dzia3alnooci Centrów Us3ug Wsparcia;
 5. umowy leasingu sprzetu elektronicznego (komputery stacjonarne oraz laptopy);
 6. umowy leasingu floty samochodowej;
 7. umowy z agencjami pracy tymczasowej - w zakresie dotycz1cym poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z opisem przedstawionym w ww. zdarzeniu przysz3ym, Centra Us3ug Wsparcia, które bed1 przedmiotem sprzeda?y na rzecz Kupuj1cego nie stanowi1 zatem zbioru niezale?nych elementów, lecz s1 zespo3em sk3adników (w tym zobowi1zan), powi1zanych ze sob1 w sposób funkcjonalny i celowy.

Innymi s3owy, Centra Us3ug Wsparcia które bed1 przedmiotem sprzeda?y na rzecz Kupuj1cego w ramach Transakcji s3u?1 jako ca3ooa, owiadczeniu us3ug wsparcia. Po dacie Transakcji, Centra Us3ug Wsparcia bed1 nale?a3y do przedsiebiorstwa Kupuj1cego i bed1 wystarczaj1ce do prowadzenia przez Kupuj1cego dzia3alnooci w takim samym zakresie, jak obecna dzia3alnooa Centrów Us3ug Wsparcia.

Wszystkie wskazane powy?ej przes3anki owiadcz1 zatem w ocenie Spó3ki o wyodrebnieniu funkcjonalnym Centrów Us3ug Wsparcia.

(b) Wyodrebnienie organizacyjne

W odniesieniu do wyodrebnienia organizacyjnego wskazaa nale?y, ?e Ustawa o VAT nie okreola wprost co nale?y rozumiea przez wyodrebnienie organizacyjne.

W praktyce organów podatkowych oraz s1dów administracyjnych wyodrebnienie organizacyjne jest rozumiane jako odpowiednie umiejscowienie zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa w strukturze organizacyjnej podatnika w szczególnooci, jako pionu, dzia3u, wydzia3u, departamentu. Jak wskazuj1 organy podatkowe wyodrebnienie organizacyjne oznacza, ?e zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dzia3, departament, wydzia3 itp. (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 wrzeonia 2012 r., sygn. IPPP1/443-547/12-2/MPe).

Jak potwierdzi3 Naczelny S1d Administracyjny w wyroku z dnia 27 marca 2013 r. sygn. II FSK 1896/11: „Wyodrebnienie organizacyjne oznacza, ?e zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dzia3, Departament, wydzia3, itp.

Jak wskaza3 natomiast Wojewódzki S1d Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 12 sierpnia 2008 r., sygn. III SA/Wa 666/08): „ka?dy zespó3 sk3adników maj1tkowych, daj1cy sie wyodrebnia poprzez funkcjonalne powi1zanie polegaj1ce na przydatnooci do realizacji okreolonego dzia3ania gospodarczego bez wzgledu na jego organizacyjne wyodrebnienie w postaci zak3adu czy te? oddzia3u bedzie przedsiebiorstwem w rozumieniu art. 55(1) K.c. (...) u?yte w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT pojecie „przedsiebiorstwo” obejmuje ka?dy zespó3 sk3adników materialnych i niematerialnych s3u?1cych do realizacji okreolonych zadan gospodarczych, bez wzgledu na to, czy obejmuje on ca3ooa, czy jedynie czeoa maj1tku okreolonego podmiotu.”

Powy?sza argumentacja znalaz3a aprobate NSA w wyroku z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. I FSK 37/09, który potwierdzi3 argumentacje wskazan1 w ww. wyroku.

Jak zosta3o wskazane w treoci zdarzenia przysz3ego, w chwili obecnej ca3ooa dzia3alnooci zwi1zanej ze owiadczeniem przez Spó3ke us3ug wsparcia realizowana jest przez Centra Us3ug Wsparcia. Ju? zatem w chwili obecnej struktura organizacyjna poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia cechuje sie faktycznym wyodrebnieniem w wewnetrznej strukturze Spó3ki.

Dzia3alnooa w ka?dym z obszarów realizowanych przez poszczególne Centra Us3ug Wsparcia jest funkcjonalnie wyodrebniona w strukturach Spó3ki.

Centra Us3ug Wsparcia owiadcz1 us3ugi w zakresie wsparcia na rzecz grupy D. oraz sporadycznie podmiotów zewnetrznych w sposób samodzielny w oparciu o przydzielone sk3adniki maj1tkowe oraz osobowe.

Poza umowami z klientami Centrów Us3ug Wsparcia, które stanowi1 podstawe do owiadczenia us3ug wsparcia, istnieje mo?liwooa ocis3ego przypisania do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia poszczególnych sk3adników maj1tku, takich jak: orodki trwa3e oraz wartooci niematerialne i prawne, np. licencje zwi1zane z dzia3alnooci1 Centrów Us3ug Wsparcia oraz inne aktywa, które bed1 przedmiotem Transferu na rzecz Kupuj1cego (wskazane w opisie zdarzenia przysz3ego).

Ponadto do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia przyporz1dkowani s1 pracownicy Spó3ki maj1cy odpowiednie kompetencje oraz doowiadczenie niezbedne do realizacji zadan zwi1zanych ze owiadczeniem us3ug w zakresie wsparcia.

Ustalone zosta3y równie? zasady podleg3ooci s3u?bowej pomiedzy kierownictwem poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia, a alokowanymi do nich pracownikami.

W konsekwencji struktura organizacyjna poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia cechuje sie faktycznym wyodrebnieniem organizacyjnym.

Stanowisko Spó3ki w tym zakresie jest zgodne z podejociem organów podatkowych oraz s1dów administracyjnych prezentowanym w przytoczonych powy?ej interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach. W ocenie Spó3ki, Centra Us3ug Wsparcia, które bed1 stanowi3y przedmiot Transakcji spe3niaj1 niezbedne dla istnienia zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa kryterium wyodrebnienia organizacyjnego.

Ad (c) Wyodrebnienie finansowe

Zdaniem Wnioskodawcy Centra Us3ug Wsparcia posiadaj1 cechy wyodrebnienia finansowego.

W doktrynie prawa podatkowego, przyjmuje sie, i? wyodrebnienie finansowe nie musi oznaczaa ca3kowitej samodzielnooci finansowej, w szczególnooci wyodrebnienie finansowe mo?e, ale nie musi, oznaczaa koniecznooci prowadzenia odrebnej ksiegowooci dla zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa. Takie stanowisko znajduje równie? potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przyk3adowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2012 r. (sygn. ITPB3/423-120/12/DK) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzono, i? wyodrebnienie finansowe: „nie oznacza, co prawda pe3nej, ca3kowitej samodzielnooci finansowej, ale sytuacje, w której poprzez odpowiedni1 ewidencje zdarzen gospodarczych mo?liwe jest przyporz1dkowanie przychodów i kosztów oraz nale?nooci i zobowi1zan do zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa”.

Jak zosta3o wskazane w treoci zdarzenia przysz3ego, system ksiegowy pozwala na wydzielenie przychodów i kosztów zwi1zanych z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia poprzez wyodrebnienie danych/zapisów z kont przychodowych i kosztowych zwi1zanych z ca3ooci1 dzia3alnooci Spó3ki. Powy?sze wydzielenie przychodów i kosztów zwi1zanych z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia dokonywane jest poprzez:

 1. w zakresie przychodów zwi1zanych z prowadzeniem dzia3alnooci dla ka?dego z Centrów Us3ug Wsparcia bezpoorednio poprzez uzyskanie zapisów z kont przychodowych;
 2. w zakresie kosztów wynagrodzen pracowniczych stosowane jest bezpoorednie ksiegowanie kosztów wynagrodzen pracowników/zleceniobiorców do tzw. „MPK” (miejsc powstawania kosztów) przyporz1dkowanych do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia;
 3. w zakresie czeoci kosztów administracyjnych zwi1zanych z prowadzon1 dzia3alnooci1 (takich jak koszty materia3ów biurowych, czynsze najmu powierzchni biurowej i kosztów zwi1zanych z t1 powierzchni1, leasingu, telefonów itp.) stosowane jest bezpoorednie ksiegowanie do MPK przypisanych do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia (koszty te ponoszone s1 wy31cznie w zwi1zku z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia);
 4. w zakresie pozosta3ych kosztów administracyjnych, stosowane s1 wspó3czynniki procentowego udzia3u kosztów zwi1zanych z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia, w ca3ooci kosztów danego typu ponoszonych przez Spó3ke. Alokacja kosztów ksiegowana jest na MPK przypisane do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia.

W oparciu o dane uzyskane z systemu ksiegowego Spó3ki istnieje mo?liwooa wygenerowania odrebnych raportów dla dzia3alnooci poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia, w szczególnooci sporz1dzonego dla celów rachunkowooci zarz1dczej rachunku zysków i strat oraz bilansu. W oparciu o dane uzyskane z treoci ww. dokumentów mo?liwe jest wyodrebnienie w szczególnooci:

 1. nale?nooci zwi1zanych z zawartymi umowami o owiadczenie us3ug wsparcia oraz zobowi1zan zwi1zanych z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia;
 2. aktywów i pasywów zwi1zanych z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia (obejmuj1cych orodki trwa3e, wartooci niematerialne i prawne, nale?nooci handlowe, czeoa bezpoorednich zobowi1zan handlowych, rezerwy na koszty pracownicze, rezerwy na bezpoorednie koszty przypisane do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia).

W konsekwencji w zwi1zku z faktem, i? Spó3ka posiada mo?liwooa wydzielenia przychodów i kosztów oraz nale?nooci i zobowi1zan zwi1zanych z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia poprzez wyodrebnienie danych z kont przychodowych i kosztowych zwi1zanych z ca3ooci1 dzia3alnooci Spó3ki, w ocenie Wnioskodawcy spe3niaj1 przes3anki uznania je za wyodrebniony finansowo zespó3 sk3adników maj1tkowych.

Ad (d) Mo?liwooa funkcjonowania jako odrebne przedsiebiorstwo

Zdaniem Spó3ki, na dzien Transakcji, Centra Us3ug Wsparcia bed1 stanowia zespó3 sk3adników maj1tkowych wyodrebniony pod wzgledem funkcjonalnym, organizacyjnym i finansowym, a tym samym bed1 posiadaa zdolnooa do funkcjonowania jak niezale?ne przedsiebiorstwo zdolne do samodzielnej realizacji zadan gospodarczych (dzia3alnooci w zakresie owiadczenia us3ug wsparcia).

W zakresie kryterium zdolnooci do funkcjonowania jako niezale?ne przedsiebiorstwo w praktyce wskazuje sie na mo?liwooa samodzielnego dzia3ania na rynku jako odrebny podmiot prowadz1cy zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiebiorstwie. Takie kryterium znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach s1dów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 2 kwietnia 2012 r. (sygn. ILPB4/4234/122/LM) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 31 sierpnia 2011 r. (sygn. ITPB3/423-291/11/DK) oraz w wyroku Naczelnego S1du Administracyjnego z dnia 4 listopada 2014 r. (sygn. II FSK 2297/12) jak i wyroku Naczelnego S1du Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt I SA/Gd 1097/96).

Jak zosta3o wskazane w treoci zdarzenia przysz3ego, na podstawie Umowy na Kupuj1cego przeniesione zostan1 Centra Us3ug Wsparcia, które na moment Transakcji (i po dniu Transakcji) bed1 zdolne do wykonywania samodzielnej dzia3alnooci w zakresie owiadczenia us3ug wsparcia.

W szczególnooci na Kupuj1cego przeniesione zostan1 nastepuj1ce prawa i obowi1zki zwi1zane z umowami zawartymi przez poszczególne Centra Us3ug Wsparcia/sk3adniki maj1tku poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia:

 1. prawa i obowi1zki wynikaj1ce z umów o owiadczenie us3ug wsparcia;
 2. prawa i obowi1zki wynikaj1ce z innych umów zwi1zanych z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia (prawa i obowi1zki wynikaj1ce z umów o prace zawartych z pracownikami przypisanymi do poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia oraz umów wsparcia technicznego zwi1zanego z obs3ug1 programów informatycznych wykorzystywanych dla dzia3alnooci poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia);
 3. orodki trwa3e zwi1zane z prowadzeniem dzia3alnooci poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia;
 4. wartooci niematerialne i prawne zwi1zane z prowadzeniem dzia3alnooci poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia;
 5. owiadczenia pracownicze;
 6. nale?nooci zwi1zane z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia;
 7. zobowi1zania zwi1zane z dzia3alnooci1 poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia.

Bior1c pod uwage powy?sze, w ocenie Wnioskodawcy nie ulega w1tpliwooci, ?e Centra Us3ug Wsparcia bed1ce przedmiotem Transakcji pozwol1 Kupuj1cemu na samodzielne prowadzenie (kontynuowanie) w ramach Centrów Us3ug Wsparcia dzia3alnooci w zakresie owiadczenia us3ug wsparcia. Centra Us3ug Wsparcia podlegaj1ce sprzeda?y w ramach Transakcji s1 bowiem zdaniem Wnioskodawcy w stanie samodzielne funkcjonowaa w obrocie gospodarczym.

Ponadto, Wnioskodawca stoi na stanowisku, ?e ka?dy z poszczególnych Centrów Us3ug Wsparcia wraz ze wszystkimi sk3adnikami maj1tkowymi zwi1zanymi z ich dzia3alnooci1 móg3by oddzielnie stanowia zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. A zatem ca3ooci dzia3alnooci Centrów Us3ug Wsparcia oraz wszystkie sk3adniki maj1tkowe zwi1zane z ich dzia3alnooci1, które bed1 przedmiotem sprzeda?y na rzecz Kupuj1cego, kwalifikowaa sie bed1 jako zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa tak?e w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

Uwzgledniaj1c powy?sze, Spó3ka stoi na stanowisku, ?e ca3ooa dzia3alnooci w zakresie owiadczenia us3ug wsparcia wykonywanej przez Centra Us3ug Wsparcia, w tym ca3ooa sk3adników maj1tkowych zwi1zanych z t1 dzia3alnooci1, które bed1 przedmiotem Transakcji, posiada przymiot odrebnooci funkcjonalnej wyra?aj1cy sie zdolnooci1 do samodzielnego kontynuowania realizowanych obecnie zadan gospodarczych, przy wykorzystaniu posiadanego zespo3u sk3adników maj1tkowych, relacji umownych oraz zespo3ów ludzkich.

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa w postaci ca3ooci dzia3alnooci wsparcia Centrów Us3ug Wsparcia oraz wszystkich sk3adników maj1tkowych zwi1zanych z jego dzia3alnooci1 w ramach Transakcji nie bedzie podlega3o opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy VAT przepisów tej?e ustawy nie stosuje sie m.in. do transakcji zbycia zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa. Ustawodawca nie zdefiniowa3, co nale?y rozumiea pod pojeciem „transakcji zbycia”. Uwzgledniaj1c zakres przedmiotowy Ustawy VAT pojecie „transakcja zbycia” nale?y rozumiea w sposób szeroki, tj. obejmuj1cy swoim zakresem wszelkie czynnooci, w ramach, których nastepuje przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarem jak w3aociciel, np.: sprzeda?, zamiane, darowizne, itp.

W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa w postaci ca3ooci dzia3alnooci wsparcia Centrów Us3ug Wsparcia oraz wszystkich sk3adników maj1tkowych zwi1zanych z ich dzia3alnooci1 na rzecz Nabywcy w drodze sprzeda?y nie bedzie podlega3o opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy VAT.

Stanowisko takie jest równie? ugruntowane w interpretacjach organów podatkowych, np. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 14 wrzeonia 2014 r. (sygn. ILPP1/443-526/143/MK).

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Maj1c powy?sze okolicznooci na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, ?e w zakresie pytania nr 2 wniosku wydane zostanie odrebne rozstrzygniecie.

Ponadto na mocy z art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega op3acie w wysokooci 40 z3, któr1 nale?y wp3acia w terminie 7 dni od dnia z3o?enia wniosku. W przypadku wyst1pienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrebnych stanów faktycznych lub zdarzen przysz3ych pobiera sie op3ate od ka?dego przedstawionego we wniosku odrebnego stanu faktycznego lub zdarzenia przysz3ego (§ 2 tego artyku3u). Poniewa? Strona op3aci3a wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie 200 z3 w dniu 16 listopada 2016 r., a op3ata nale?na z tego tytu3u wynosi 160 z3, ró?nica w kwocie 40 z3 zostanie zwrócona zgodnie z 14f § 2a ustawy Ordynacja podatkowa przekazem pocztowym na adres pe3nomocnika do doreczen wskazany w za31czonym pe3nomocnictwie.

Ponadto tut. Organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie i Zainteresowanemu niebed1cego Stron1 przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00‑013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga powinna czynia zadooa wymaganiom pisma w postepowaniu s1dowym, a ponadto zawieraa: wskazanie zaskar?onej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynnooci; oznaczenie organu, którego dzia3ania, bezczynnooci lub przewlek3ego prowadzenia postepowania skarga dotyczy; okreolenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, ?e skar?1cy wezwa3 w3aociwy organ do usuniecia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1 (art. 57a ww. ustawy). Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 P3ock.