1061-IPTPP1.4512.133.2016.2.MSu | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2016r. (data wpływu 24 marca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 21 kwietnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją inwestycji pn.: „...– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją inwestycji pn.: „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 21 kwietnia 2016 r. o wskazanie adresu do doręczeń oraz doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Powiat ... jako Jednostka Samorządu Terytorialnego zamierza złożyć wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wniosek będzie dotyczył zadania inwestycyjnego pn.: „...”.

Obecnie droga powiatowa Nr ... klasy „Z” posiada nawierzchnię bitumiczną o niewystarczającej nośności, wykazującą duże zniszczenia i deformacje, posiada liczne spękania siatkowe, nierówności, wyboje oraz oznaki licznych wykonywanych remontów cząstkowych. Krawędzie jezdni obłamane z uwagi na zdegradowane pobocza ziemi. Posiada tylko chodnik w ul. ..... na długości od skrzyżowania z ul. ... do siedziby Gminy, dalej tylko pobocza ziemne.

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr ... na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką (rel. ...) w ... do skrzyżowania z drogą, powiatową nr ... w mc. ....

Planowa przebudowa obejmować będzie:

 • przebudowę jezdni trasy zasadniczej
 • rozbiórkę istniejącej oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni
 • budowę miejsc postojowych
 • budowę chodników
 • budowę pobocza bitumicznego
 • przebudowę zjazdów
 • przebudowę przepustów (pod drogą i pod zjazdami)
 • odwodnienie korpusu drogowego (odtworzenie rowów przydrożnych)
 • skanalizowanie fragmentów rowów
 • poprawę geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi
 • dostosowanie parametrów łuków pionowych i poziomych do obowiązujących przepisów
 • oznakowanie poziome i pionowe
 • elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • wycinkę drzew i krzewów w korpusie drogowym.

Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 2,08 km. Obszar wzdłuż drogi ma zróżnicowany charakter zagospodarowania i użytkowania. W miejscowościach występuje zwarta zabudowa mieszkaniowo - usługowa a otoczenie drogi poza terenami zabudowanymi stanowi głównie grunty rolnicze oraz tereny leśne. Szerokość pasa jezdni wyniesie 6,0 m (częściowo 5,50 m na odcinku w terenie zabudowanym - w celu uspokojenia ruchu). Kategoria drogi - powiatowa, klasa techniczna drogi - Z, dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80 kN/oś, kategoria ruchu - KR-4, prędkość projektowana - 50 km/h, pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych - 2%.

Realizacja inwestycji poprawi regionalną komunikację transportową, umożliwi skrócenie drogi dojazdu pomiędzy drogami o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, co będzie miało bardzo duży wpływ na rozwój gospodarczy Gminy ..., podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. DP ... stanowi łącznik komunikacyjny pomiędzy powiatami ... i ... i stanowi drogę dojazdową dla mieszkańców obu powiatów, którzy dojeżdżają do pracy i do szkół np. do ..., a także w przeciwnym kierunku np. do .... Przebudowa nawierzchni drogi, wybudowanie chodników, wykonanie odwodnienia drogi i poboczy, a także budowa ścieżki rowerowej łączącej ... zapewni dogodny dojazd i znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Dobra droga ułatwi dostęp obywateli do świadczonych przez ww. instytucje usługi i podniesie efektywność realizacji zadań publicznych m.in. w obszarze edukacji i administracji publicznej. Dodatkowo przebudowana droga powiatowa nr ... umożliwi dogodny, bezpieczny i szybki dojazd jednostki straży pożarnej zlokalizowanej przy niej w ..., jak również jednostkom .... Oprócz tego wpłynie korzystnie na rozwój transportu zbiorowego, z którego ze względu na stan drogi musiał być realizowany tylko ten najbardziej konieczny tzn. transport zbiorowy obsługujący trzy trasy dowozu uczniów do szkół. Dwie linie zbierające dzieci z północnej i południowej części gminy a także z powiatu łaskiego - dowożące dzieci do szkoły w ... i w ... i trzecia linia dowożąca dzieci niepełnosprawne do Zespołu Szkół Specjalnych w ....

Powiat ... powyższą inwestycję będzie realizować jako zadania własne nałożone przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, a tym samym nie będzie prowadził sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Powiat ... nie będzie mógł więc odzyskać w całości ani w części podatku VAT poniesionego z realizacją inwestycji zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca - Powiat ... z siedzibą w ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na dowód powyższego do wniosku z dnia 17 marca 2016r. Wnioskodawca - Powiat ... załączył zaświadczenie Nr ... Naczelnika Urzędu Skarbowego w ....

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji wystawiane będą na Wnioskodawcę – Powiat ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z sytuacją opisaną powyższej, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Powiat ... będzie miał możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat ... w związku z planowaną inwestycją polegającą na „...” nie będzie miał możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycję jak i po jej zakończeniu ponieważ inwestycja jest z zakresu własnych zadań Powiatu ustalonych przepisami krajowymi oraz Powiat nie będzie prowadził sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zatem zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Natomiast, w świetle unormowań prawa wspólnotowego, w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 6 cyt. wyżej ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Z przedstawionych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca – Powiat ... powyższą inwestycję będzie realizować jako zadanie własne nałożone przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, a tym samym nie będzie prowadził sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Zatem, skoro przedmiotowa infrastruktura nie będzie miała związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.