0115-KDIT1-3.4012.419.2017.2.EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących koszty związane z projektem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2017 r. (data wpływu 13 lipca 2017 r.), uzupełnionym w dniu 16 sierpnia 2017 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na modernizacji budynku Domu Kultury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 sierpnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na modernizacji budynku Domu Kultury.

We wniosku ora jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i zgodnie z art. 15 ust 6 ustawy wykonuje nałożone na nią odrębnymi przepisami zadania spoza zakresu VAT, dla realizacji których została powołana, jak i również wykonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, podlegających VAT w świetle art. 15 ust. 1 ustawy.

Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, na realizację ww. zadania objętego Programem Operacyjnym „Gospodarka niskoemisyjna – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”, w ramach projektu – Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu, Typ projektu – Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. W ramach realizacji inwestycji, w budynku Domu Kultury zostaną wykonane następujące prace: ocieplenie podłóg na gruncie w budynku, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana istniejącej zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymiana istniejącej zewnętrznej stolarki okiennej, budowa dwufunkcyjnego wymiennikowego węzła cieplnego wraz z wymianą przyłącza sieci cieplnej, wymiana instalacji oświetleniowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, koszty związane z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego wszystkich specjalności, promocja. Realizacja projektu stworzy odpowiednie warunki działania środowisk kulturalnych, a powstała infrastruktura służyć będzie rozwojowi kultury, promocji regionu, poprawie wizerunku Miasta, zwiększeniu liczby przedsięwzięć kulturalnych. Budynek Domu Kultury nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych, np. najem, dzierżawa, sprzedaż biletów na imprezy kulturalne. Organizowane w Domu Kultury wszelkiego rodzaju imprezy będą nieodpłatne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących koszty związane z ww. projektem?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją. Gmina jest inwestorem i beneficjentem tego zadania. Inwestycja polegać będzie na modernizacji energetycznej budynku Domu Kultury, który jest nieodpłatnie użytkowany przez mieszkańców i turystów odwiedzających Miasto. Realizacja projektu stworzy odpowiednie warunki działania środowisk kulturalnych, a powstała infrastruktura służyć będzie rozwojowi kultury, promocji regionu, poprawie wizerunku Miasta, zwiększeniu ilości przedsięwzięć kulturalnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz. 446 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy. Inwestycja nie generuje przychodów. Gmina będzie ponosić koszty utrzymania Domu Kultury. W tej sytuacji Gminie nie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur w związku ze zrealizowaną inwestycją.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1221 ze zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje więc wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Inwestycja nie będzie generowała przychodów, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W tej sytuacji Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków, a tym samym podatek ten będzie wydatkiem kwalifikowanym w projekcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.