0114-KDIP1-2.4012.678.2017.1.SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji drogowej i opodatkowania nieodpłatnego przekazania tej inwestycji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2017 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP – 7 grudnia 2017 r., data wpływu za pośrednictwem operatora pocztowego – 12 grudnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji drogowej i opodatkowania nieodpłatnego przekazania tej inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja inwestycji drogowej i opodatkowania nieodpłatnego przekazania tej inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) zamierza nabyć nieruchomości składające się z działek nr 271/1, 271/2 (powstałych z podziału działki nr 271), dla których prowadzona jest księga wieczysta oraz działek 268/3 oraz 268/4 (powstałych z podziału działki nr 268/2), dla których prowadzona jest księga wieczysta (dalej: „Nieruchomość”). Nieruchomość jest obecnie własnością osób fizycznych. Spółka w dniu 22 grudnia 2016 r. podpisała warunkową umowę przedwstępną, na mocy której osoby fizyczne zobowiązały się do sprzedaży Nieruchomości na rzecz Spółki.

Spółka będzie realizować w przyszłości na Nieruchomości inwestycję polegającą na budowie centrum logistyczno-magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą („Inwestycja”).

Używane w dalszej części sformułowanie „Nieruchomość” będzie odnosić się do Nieruchomości łącznie z Inwestycją, która ma zostać na niej zrealizowana.

Nieruchomość będzie w przyszłości przez Spółkę wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. W szczególności Spółka zamierza wynajmować powierzchnie znajdujące się w Inwestycji, która będzie znajdowała się na terenie Nieruchomości. Usługi najmu będą, co do zasady, opodatkowane VAT wg stawki podstawowej 23%. Spółka nie prowadzi obecnie sprzedaży zwolnionej z VAT i w przyszłości nie zamierza realizować takiej sprzedaży.

Aby podnieść atrakcyjność Nieruchomości dla przyszłych najemców, poprawić obsługę Nieruchomości i zwiększyć jej dostępność komunikacyjną, Spółka postanowiła podjąć działania mające na celu przebudowę okolicznej infrastruktury komunikacyjnej. W tym celu Spółka rozpoczęła negocjacje z Zarządem Powiatu (dalej: „Zarząd”), w którego gestii znajdują się drogi znajdujące się w sąsiedztwie Nieruchomości.

W ocenie Spółki przebudowa infrastruktury komunikacyjnej powinna wpłynąć w sposób pozytywny na Nieruchomość. Dzięki nowej infrastrukturze drogowej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Nieruchomości zostanie podniesiony jej standard, co powinno znaleźć przełożenie na zwiększenie zainteresowania potencjalnych klientów ofertą najmu Nieruchomości oraz na zwiększenie poziomu czynszów najmu pobieranych przez Spółkę w przyszłości.

W wyniku negocjacji dojdzie do zawarcia pomiędzy Spółką a Zarządem pisemnego porozumienia (dalej: „Porozumienie”). W chwili składania niniejszego wniosku Porozumienie nie zostało jeszcze podpisane, ale Spółka oraz Zarząd ustaliły już jego istotne elementy. Spółka oraz Zarząd uzgodniły w wyniku negocjacji, że Spółka dokona przebudowy drogi powiatowej, tj. fragmentu – skrzyżowania („Inwestycja Drogowa”).

Właścicielem gruntów, na którym znajdują się drogi mające być przedmiotem Inwestycji Drogowej jest Powiat.

Zarząd jako zarządca drogi powiatowej w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z dnia 23 sierpnia 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), wyraził zgodę na wykonanie Inwestycji Drogowej.

Zgodnie z Porozumieniem Spółka na swój koszt i swoim staraniem będzie realizować Inwestycję Drogową. Dotyczy to wszelkich działań koniecznych dla prawidłowego wykonania Inwestycji Drogowej w uzgodnionym zakresie i terminie. Spółka w związku z Inwestycją Drogową będzie pełniła rolę inwestora w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i będzie odrębnie występowała o wszelkie niezbędne pozwolenia, decyzje itp. Spółka udzieli Zarządowi we własnym imieniu rękojmi i gwarancji jakości zrealizowanej przebudowy. Spółka będzie zwolniona z tego obowiązku, w przypadku przeniesienia na Zarząd praw z gwarancji i rękojmi udzielonych Spółce przez wykonawcę Inwestycji Drogowej, o ile warunki gwarancji i rękojmi udzielonej przez tego wykonawcę nie będą mniej korzystne od warunków określonych przez Spółkę.

Zarząd nie będzie partycypował finansowo w realizacji Inwestycji Drogowej, a Spółka wszelkie obowiązki wynikające z tytułu realizacji porozumienia będzie wykonywała nieodpłatnie. Spółka podjęła decyzję o ponoszeniu kosztów Inwestycji Drogowej na podstawie przeprowadzonego rachunku ekonomicznego wskazującego, że Inwestycja Drogowa powinna w przyszłości spowodować zwiększenie obrotów z tytułu wynajmu Nieruchomości. Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nie godziłaby się na ponoszenie wydatków, gdyby inwestycja nie dawała możliwości zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności opodatkowanej VAT. Jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, Spółka nie decydowałaby się na przekazanie Inwestycji Drogowej nieodpłatnie na rzecz Zarządu, jeżeli w dłuższej perspektywie czasu nie odniosłaby z tego tytułu korzyści ekonomicznych.

Poniżej Spółka przedstawia dodatkowo wybrane postanowienia z Porozumienia:

 • Zarząd wyraził zgodę na dysponowanie gruntem, na którym ma być realizowana Inwestycja Drogowa na cele budowlane, na czas niezbędny do wykonania prac;
 • Spółka zobowiązała się do bieżącego informowania Zarządu o przebiegu realizacji Porozumienia;
 • Zarząd zastrzegł sobie prawo do wglądu w dokumenty związane z realizacją Porozumienia;
 • Spółka zrealizuje Inwestycję Drogową na warunkach uzgodnionych z Zarządem przed wystąpieniem o pozwolenie na użytkowanie dla planowanej Inwestycji;
 • Zarząd zobowiązuje się do udzielenia Spółce wszelkiej niezbędnej pomocy celem realizacji Inwestycji Drogowej;
 • Zrealizowanie Inwestycji Drogowej przez Spółkę oraz przejęcie jej przez Zarząd nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwalającej na pełną realizację Inwestycji Drogowej, z wyłączeniem okresów uniemożliwiających prowadzenie prac drogowych;
 • Spółka zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

W Porozumieniu posłużono się sformułowaniem, że Inwestycja Drogowa zostanie przekazana Zarządowi. Pod względem prawnym Inwestycja Drogowa zostanie przekazana Powiatowi, w którego imieniu (jako jego organ) działa Zarząd.

Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji Drogowej?
 2. Czy nieodpłatne przekazanie Zarządowi Inwestycji Drogowej będzie stanowiło czynności podlegającą opodatkowaniu VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko w zakresie pytania nr 1

Zdaniem Spółki będzie jej przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z wszelkich wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania nr 1

Co do zasady, zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Przywołane powyżej normy wprowadzają jedną z najistotniejszych zasad podatku VAT - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo to przysługuje zasadniczo wtedy, gdy nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przepisy nie wskazują jaki charakter ma mieć związek pomiędzy zakupami (podatkiem naliczonym) a sprzedażą opodatkowaną. Związek ten może mieć charakter bezpośredni bądź pośredni. Związek pośredni istnieje co do zasady wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania danego podatnika. Zdaniem Spółki w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym istnieje związek pośredni pomiędzy wydatkami na realizację Inwestycji a sprzedażą opodatkowaną realizowaną przez Spółkę.

Działalność Spółki będzie polegać na wynajmie Nieruchomości. Aby podnieść atrakcyjność Nieruchomości dla najemców, poprawić obsługę Nieruchomości i zwiększyć jej dostępność komunikacyjną, Spółka będzie ponosiła wydatki na realizację Inwestycji Drogowej. W ocenie Spółki Inwestycja Drogowa bez wątpienia wpłynie w sposób pozytywny na Nieruchomość. Dzięki nowej infrastrukturze drogowej znajdującej się w pobliżu Nieruchomości zostanie podniesiony jej standard, co może znaleźć przełożenie na zwiększenie zainteresowania potencjalnych klientów ofertą najmu Nieruchomości oraz na zwiększenie poziomu czynszów najmu pobieranych przez Spółkę. Spółka stwierdza zatem, że istnieje oczywisty związek pomiędzy realizacją Inwestycji Drogowej, a czynnościami opodatkowanymi VAT, które Spółka zamierza wykonywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności świadczenia usług najmu Nieruchomości opodatkowanych zasadniczo 23% stawką VAT, które Spółka zamierza świadczyć po zakończeniu Inwestycji na Nieruchomości.

Dla powyższego stanowiska nie ma znaczenia fakt, że Inwestycja Drogowa zostanie przekazana przez Spółkę nieodpłatnie na rzecz Zarządu. Okoliczność ta nie ma wpływu na to, że realizowana Inwestycja Drogowa doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności Nieruchomości, która będzie przez Spółkę wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że przysługuje jej pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wszelkich wydatków związanych z realizacją Inwestycji Drogowej.

Powyższe stanowisko, w analogicznym stanie faktycznym, znalazło potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Organ Interpretacyjny”) z dnia 25 maja 2017 nr 0114-KDIP1-1.4012.64.2017.l.DG. W interpretacji wskazano, że: „Spółka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT przy wykorzystaniu Nieruchomości. Działalność ta polega na wynajmie Nieruchomości i ich części. Aby podnieść atrakcyjność Nieruchomości dla obecnych i przyszłych najemców, poprawić obsługę Nieruchomości i zwiększyć jej dostępność komunikacyjną, Spółka będzie ponosiła wydatki na realizację Inwestycji [polegającej na przebudowie infrastruktury komunikacyjnej znajdującej się w jej pobliżu - przypis własny]. Inwestycja bez wątpienia wpłynie w sposób pozytywny na Nieruchomość. Dzięki nowej infrastrukturze drogowej znajdującej się w pobliżu Nieruchomości zostanie podniesiony jej standard, co może znaleźć przełożenie na zwiększenie zainteresowania potencjalnych klientów ofertą najmu Nieruchomości oraz na zwiększenie poziomu czynszów najmu pobieranych przez Spółkę. Spółka stwierdza zatem, że istnieje oczywisty związek pomiędzy Inwestycją, a czynnościami opodatkowanymi, które wykonuje i zamierza wykonywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.” Organ interpretacyjny przychylił się do takiego stanowiska potwierdzając, że spółce ponoszącej wydatki związane z przebudową infrastruktury komunikacyjnej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z prowadzonymi pracami.

Powyższe stanowisko wyrażone przez Spółkę znajduje potwierdzenie również w innych wydawanych, w analogicznych stanach faktycznych, interpretacjach indywidualnych. Spółka wskazuje przykładowo:

 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r., nr 1462-IPPP2.4512.783.2016.1.AM,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 września 2015 r., nr ILPP5/4512-1-131/15-2/KG,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2013 r., nr ILPP1/443-210/13-5/JSK,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012 r., nr IPPP3/443-415/12-2/KB.

Stanowisko w zakresie pytania nr 2

Zdaniem Spółki nieodpłatne przekazanie Zarządowi Inwestycji Drogowej nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania nr 2

Zakres opodatkowania VAT określa art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT. Wskazuje on, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W celu określenia, czy nieodpłatne przekazanie Inwestycji Drogowej na rzecz Zarządu będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT konieczne jest rozważenie, czy przekazanie Inwestycji Drogowej powinno być rozpatrywane jako dostawa towarów czy świadczenie usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami na gruncie VAT są z kolei rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT).

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Na gruncie prawa cywilnego nieruchomość jest bez wątpienia rzeczą. Na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, dalej: „KC”) częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Zgodnie z art. 48 KC do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. W kontekście przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Spółka wskazuje na istotną cywilistyczną zasadę stanowiącą, że wszelkie rzeczy połączone trwale z nieruchomością stają się jej częścią składową (łac. superficies solo cedit). Wyrazem tej zasady w polskim porządku prawnym jest art. 47 § 1 KC wskazujący, że część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych oraz art. 141 KC, zgodnie z którym własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.

Mając na uwadze przywołane powyżej regulacje prawa cywilnego stwierdzić należy, że właścicielem ruchomości (nakładów) połączonych z nieruchomością w taki sposób, że stały się jej częściami składowymi jest właściciel nieruchomości.

Inwestycja, którą będzie realizowała Spółka na nieruchomościach gruntowych będących własnością Powiatu bez wątpienia będzie stanowiła część składową gruntu ponieważ Inwestycja polega na rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej, która będzie ściśle związana z gruntem w taki sposób, że jej odłączenie będzie niemożliwe bez jej uszkodzenia bądź istotnej zmiany (art. 47 § 2 w zw. z art. 48 KC). Oznacza to, że Inwestycja nie może być przedmiotem odrębnej własności, gdyż w momencie jej wykonania stanie się ona własnością Zarządu. Spółka nie będzie więc właścicielem samej Inwestycji i nie będzie mogła tą Inwestycją rozporządzać. Zarząd stanie się właścicielem poszczególnych elementów Inwestycji już w momencie ich połączenia z gruntem. Mając to na uwadze, zdaniem Spółki nieodpłatne przekazanie Inwestycji na rzecz Zarządu nie może być traktowane jako dostawa towarów.

Konieczne jest zatem rozważenie, czy przekazanie Inwestycji Drogowej może być uznane za świadczenie usług. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT świadczeniem usług jest każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Przekazanie Inwestycji Drogowej wypełnia tę definicję i jest świadczeniem usług przez Spółkę na rzecz Zarządu. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z Porozumieniem przekazanie Inwestycji będzie czynnością nieodpłatną, a opodatkowaniu VAT podlega tylko świadczenie usług za wynagrodzeniem.

Art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT wskazuje, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Z punktu widzenia przedstawionego zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego istotne jest to, że nieodpłatne świadczenie usług może być uznane za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT tylko i wyłącznie jeżeli świadczenie to będzie realizowane dla celów innych niż działalność gospodarcza Spółki. Przypadek taki nie zachodzi w przedstawionym zdarzeniu przyszłym/stanie faktycznym.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której przekazanie Inwestycji Drogowej bez wątpienia będzie miało związek z działalnością prowadzoną przez Spółkę. Rozbudowana w ramach Inwestycji Drogowej infrastruktura komunikacyjna będzie miała wpływ na zwiększenie atrakcyjności Nieruchomości, która jest i będzie wykorzystywana przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Wykonując Inwestycję Spółka dąży do zwiększenia atrakcyjności Nieruchomości dla potencjalnych klientów. Spółka nie godziłaby się na ponoszenie wydatków, gdyby inwestycja nie dawała możliwości zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności opodatkowanej VAT. Mając to na uwadze, warunek o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT, nie został spełniony i przekazanie Inwestycji nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

W przywołanej wyżej interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2017 r. Organ interpretacyjny potwierdził również brak opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania zrealizowanej przebudowy infrastruktury drogowej w podobnym stanie faktycznym. Organ interpretacyjny przychylił się do następującego stanowiska: „[nieodpłatne] przekazanie Inwestycji [polegającej na przebudowie infrastruktury komunikacyjnej znajdującej się w jej pobliżu - przypis własny] bez wątpienia będzie miało związek z działalnością prowadzoną przez Spółkę. Rozbudowana w ramach Inwestycji infrastruktura komunikacyjna będzie miała bez wątpienia wpływ na zwiększenie atrakcyjności Nieruchomości, która jest i będzie wykorzystywana przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Wykonując Inwestycję Spółka dąży do zwiększenia atrakcyjności Nieruchomości dla potencjalnych klientów. [...] Mając to na uwadze warunek o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT nie został spełniony i przekazanie Inwestycji na rzecz Gminy nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT”. Powyższe stanowisko Organu interpretacyjnego powinno zostać wzięte pod uwagę również w niniejszej sprawie.

Powyższe stanowisko wyrażone przez Spółkę znajduje potwierdzenie również w innych wydawanych, w analogicznych stanach faktycznych, interpretacjach indywidualnych. Spółka wskazuje przykładowo:

 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.206.2016.1.AD,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r., nr 1462-IPPP2.4512.783.2016.1.AM,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2015 r., nr IPTPP1/4512-147/15-6/AK,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2014 r., nr ITPP2/443-951/14/AD.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.