Czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących koszty związane z projektem?
Fragment:
W tej sytuacji Gminie nie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur w związku ze zrealizowaną inwestycją. W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1221 ze zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje więc wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.
2017
27
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania polegającego na zakupie sprzętu dla OSP.
Fragment:
W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty projektu będą wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych podatkiem od towarów i usług - do realizacji działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP. Zakup ww. sprzętu wynika z konieczności zapewniania przez Gminę gotowości bojowej Ochotniczym Strażom Pożarnym. Obie jednostki należą do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego. Sprzęt zostanie przekazany OSP na podstawie umów użyczenia. Zatem, należy stwierdzić, że Gmina będzie nabywała towary i usługi celem zrealizowania przedmiotowego zadania, nie jako podatnik podatku VAT w ramach swojej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, lecz jako organ władzy publicznej. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją ww. zadania. Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania polegającego na zakupie sprzętu dla OSP, ponieważ efekty przedmiotowego zadania będą wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
10
maj

Istota:
Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, ?e ca3ooa dzia3alnooci Centrów Us3ug Wsparcia oraz wszystkie sk3adniki maj1tkowe zwi1zane z ich dzia3alnooci1, które bed1 przedmiotem sprzeda?y na rzecz Kupuj1cego, kwalifikowaa sie bed1 jako zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a w konsekwencji ich sprzeda? nie bedzie podlegaa opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy VAT?
Fragment:
W konsekwencji, aby uznaa, i? Centra Us3ug Wsparcia stanowi1 zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu przywo3anego przepisu art. 2 pkt 27e Ustawy VAT, konieczna jest weryfikacja powy?szych przes3anek. W ocenie Wnioskodawcy w owietle przedstawionego zdarzenia przysz3ego, Centra Us3ug Wsparcia bed1ce zespo3em sk3adników maj1tkowych wyodrebnionych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo, który maj1 bya przedmiotem sprzeda?y na rzecz Kupuj1cego, stanowi1 zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Na poparcie swojego stanowiska Spó3ka przedstawia poni?ej nastepuj1ce fakty i argumenty: Ad (a) Wyodrebnienie funkcjonalne W zakresie wyodrebnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespo3u sk3adników za zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa, sk3adniki te musz1 pozostawaa miedzy sob1 we wzajemnych interakcjach w taki sposób, ?e nale?y je traktowaa, jako zorganizowany, autonomiczny zespó3 sk3adników powi1zanych funkcjonalnie, nie zao zespó3 przypadkowych elementów, których jedyn1 cech1 jest w3asnooa jednego podmiotu. Powy?sze podejocie znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przyk3adowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 paYdziernika 2012 r. (sygn. IA.BI/2/423-795/12/SD) wskaza3, ?e: „ (...) zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa tworz1 wiec sk3adniki, bed1ce we wzajemnych relacjach, takich by mo?na by3o mówia o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyn1 cech1 wspóln1 jest w3asnooa jednego podmiotu gospodarczego.
2017
19
sty

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zatem zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2016
1
maj

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu aparatury i urządzeń badawczych na wyposażenie laboratoriów Centralnego Laboratorium w jakiejkolwiek części?
Fragment:
Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której aparatura i urządzenia badawcze stanowiące wyposażenie laboratoriów mają służyć działalności niepodlegającej opodatkowaniu i zwolnionej. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi zakupami w jakiejkolwiek części.
2016
6
kwi

Istota:
Po stronie Wnioskodawcy z tytułu nabycia w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych, nie powstanie obowiązek zapłacenia podatku od towarów i usług.
Fragment:
W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. W art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „ świadczenia usług ” ma charakter dopełniający definicję „ dostawy towarów ” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Określeniem „ usługi ” w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług objęto obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach. Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy), w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych.
2016
3
kwi

Istota:
Brak opodatkowania czynności realizowanych w ramach cash-poolingu – Pool Leader
Fragment:
Jednakże nie każda czynność wykonywana przez podatnika VAT może być uznana za świadczenie usług opodatkowane podatkiem VAT. Aby dane świadczenie miało charakter usługi podlegającej opodatkowaniu VAT niezbędne jest zaistnienie określonych przesłanek ściśle związanych z wykonywaniem danej czynności. W toku dokonywania wykładni pojęcia „ świadczenia usług ” Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał na dodatkowe kryteria, które muszą być spełnione, aby transakcja niebędąca dostawą towaru stanowiła świadczenie usług na potrzeby VAT (np. wyrok TSUE w sprawach C- 16/93 R. J. Tolsma, C-102/86 Apple and Pear Development Council). W ocenie TSUE, dopiero przy spełnieniu następujących warunków można mówić o istnieniu odpłatnego świadczenia usług: w ramach danego stosunku prawnego muszą istnieć co najmniej dwa podmioty, z których jeden będzie świadczył usługi, drugi zaś będzie ich beneficjentem, stosunek prawny łączący usługodawcę i usługobiorcę opiera się na zasadzie wzajemności, tj. w konsekwencji wykonania danego świadczenia następuje świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (zapłata wynagrodzenia), musi istnieć ścisły i bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługa a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, aby nie ulegało wątpliwości że dokonywana płatność stanowi wynagrodzenie za wykonanie świadczenie, tj. otrzymana zapłata powinna być więc konsekwencją wykonania świadczenia, a wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.
2016
22
mar

Istota:
Brak prawa do zwrotu lub odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
2015
13
maj

Istota:
Brak prawa do zwrotu naliczonego podatku VAT w związku z realizacją podatku
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w związku ze złożeniem wniosku o dotację na inwestycję w mikro przedsiębiorstwie planuje rozpoczęcie nowej działalności w ramach już prowadzonej. Od początku istnienia firma nie była podatnikiem VAT. Zainteresowany nie planuje takiej zmiany w związku z nową działalnością. Obecnie wykonuje usługi szkoleniowe dla przyszłych kierowców - naukę jazdy. Do nowej działalności planuje wprowadzić usługi robót ziemnych. W związku z wnioskowaniem o dotację Wnioskodawca planuje zakupić maszyny do robót ziemnych: mikro-koparkę oraz stopę wibracyjną. Wnioskodawca planuje zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych projektu całą kwotę zakupu, wraz z wysokością podatku VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Faktura związana z zakupem mikro-koparki oraz stopy wibracyjnej będzie wystawiona na firmę .... Zakupione towary w ramach realizacji robót ziemnych będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2015
10
maj

Istota:
Czy Parafia ...w ... może odzyskać podatek VAT naliczony od zakupów związanych z realizacją operacji?
Fragment:
Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizował operację z zakresu Odnowy Wsi w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2014 pn. „ ... ”. Roboty budowlane i związane z tym wydatki objęte ww. operacją zostały zrealizowane w roku 2013 (faktura VAT z tytułu wykonanych prac została wystawiona w dniu 14 lipca 2014r.). W ramach operacji Parafia stosownie do zakresu rzeczowego projektu zakupiła usługi budowlane. Wszystkie wydatki dokonywane w ramach ww. operacji dokonane zostały zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik do umowy przyznania pomocy zawartej z Marszałkiem Województwa .... Podatek VAT od zakupu towarów i usług wymienionych w tym harmonogramie został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych, gdyż Parafia w trakcie realizacji nie dokonywała żadnych czynności stanowiących sprzedaż opodatkowaną. Nadmienić należy, że Parafia nie posiada statusu podatnika VAT czynnego w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT z uwagi na niewykonywanie samodzielnie działalności gospodarczej. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2015
30
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.