Czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

2018
21
cze

Istota:

Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy produktu sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 20.20.14.0

Fragment:

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy, pod poz. 83 wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.20.14.0 ‒ „ Środki odkażające ‒ wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych ”. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – przez „ PKWiU ex ” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zatem umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce dotyczącej nazwy towaru lub usługi. W związku z powyższym, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru/usługi z danego grupowania.

2018
16
kwi

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

Fragment:

Ponadto w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z wniosku – inwestycja nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną.

2018
30
sty

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji drogowej i opodatkowania nieodpłatnego przekazania tej inwestycji

Fragment:

Aby podnieść atrakcyjność Nieruchomości dla obecnych i przyszłych najemców, poprawić obsługę Nieruchomości i zwiększyć jej dostępność komunikacyjną, Spółka będzie ponosiła wydatki na realizację Inwestycji [polegającej na przebudowie infrastruktury komunikacyjnej znajdującej się w jej pobliżu - przypis własny]. Inwestycja bez wątpienia wpłynie w sposób pozytywny na Nieruchomość. Dzięki nowej infrastrukturze drogowej znajdującej się w pobliżu Nieruchomości zostanie podniesiony jej standard, co może znaleźć przełożenie na zwiększenie zainteresowania potencjalnych klientów ofertą najmu Nieruchomości oraz na zwiększenie poziomu czynszów najmu pobieranych przez Spółkę. Spółka stwierdza zatem, że istnieje oczywisty związek pomiędzy Inwestycją, a czynnościami opodatkowanymi, które wykonuje i zamierza wykonywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. ” Organ interpretacyjny przychylił się do takiego stanowiska potwierdzając, że spółce ponoszącej wydatki związane z przebudową infrastruktury komunikacyjnej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z prowadzonymi pracami. Powyższe stanowisko wyrażone przez Spółkę znajduje potwierdzenie również w innych wydawanych, w analogicznych stanach faktycznych, interpretacjach indywidualnych.

2017
27
wrz

Istota:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących koszty związane z projektem?

Fragment:

W tej sytuacji Gminie nie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur w związku ze zrealizowaną inwestycją. W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1221 ze zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje więc wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

2017
10
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania polegającego na zakupie sprzętu dla OSP.

Fragment:

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty projektu będą wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych podatkiem od towarów i usług - do realizacji działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP. Zakup ww. sprzętu wynika z konieczności zapewniania przez Gminę gotowości bojowej Ochotniczym Strażom Pożarnym. Obie jednostki należą do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego. Sprzęt zostanie przekazany OSP na podstawie umów użyczenia. Zatem, należy stwierdzić, że Gmina będzie nabywała towary i usługi celem zrealizowania przedmiotowego zadania, nie jako podatnik podatku VAT w ramach swojej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, lecz jako organ władzy publicznej. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją ww. zadania. Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania polegającego na zakupie sprzętu dla OSP, ponieważ efekty przedmiotowego zadania będą wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2017
19
sty

Istota:

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, ?e ca3ooa dzia3alnooci Centrów Us3ug Wsparcia oraz wszystkie sk3adniki maj1tkowe zwi1zane z ich dzia3alnooci1, które bed1 przedmiotem sprzeda?y na rzecz Kupuj1cego, kwalifikowaa sie bed1 jako zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a w konsekwencji ich sprzeda? nie bedzie podlegaa opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy VAT?

Fragment:

W konsekwencji, aby uznaa, i? Centra Us3ug Wsparcia stanowi1 zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu przywo3anego przepisu art. 2 pkt 27e Ustawy VAT, konieczna jest weryfikacja powy?szych przes3anek. W ocenie Wnioskodawcy w owietle przedstawionego zdarzenia przysz3ego, Centra Us3ug Wsparcia bed1ce zespo3em sk3adników maj1tkowych wyodrebnionych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo, który maj1 bya przedmiotem sprzeda?y na rzecz Kupuj1cego, stanowi1 zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Na poparcie swojego stanowiska Spó3ka przedstawia poni?ej nastepuj1ce fakty i argumenty: Ad (a) Wyodrebnienie funkcjonalne W zakresie wyodrebnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespo3u sk3adników za zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa, sk3adniki te musz1 pozostawaa miedzy sob1 we wzajemnych interakcjach w taki sposób, ?e nale?y je traktowaa, jako zorganizowany, autonomiczny zespó3 sk3adników powi1zanych funkcjonalnie, nie zao zespó3 przypadkowych elementów, których jedyn1 cech1 jest w3asnooa jednego podmiotu. Powy?sze podejocie znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przyk3adowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 paYdziernika 2012 r. (sygn. IA.BI/2/423-795/12/SD) wskaza3, ?e: „ (...) zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa tworz1 wiec sk3adniki, bed1ce we wzajemnych relacjach, takich by mo?na by3o mówia o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyn1 cech1 wspóln1 jest w3asnooa jednego podmiotu gospodarczego.

2016
1
maj

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zatem zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2016
6
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu aparatury i urządzeń badawczych na wyposażenie laboratoriów Centralnego Laboratorium w jakiejkolwiek części?

Fragment:

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której aparatura i urządzenia badawcze stanowiące wyposażenie laboratoriów mają służyć działalności niepodlegającej opodatkowaniu i zwolnionej. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi zakupami w jakiejkolwiek części.

2016
3
kwi

Istota:

Po stronie Wnioskodawcy z tytułu nabycia w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych, nie powstanie obowiązek zapłacenia podatku od towarów i usług.

Fragment:

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. W art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „ świadczenia usług ” ma charakter dopełniający definicję „ dostawy towarów ” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Określeniem „ usługi ” w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług objęto obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach. Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy), w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych.