Czynności niedokonane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności niedokonane. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
gru

Istota:

Opodatkowania transakcji wymiany udziałów

Fragment:

W orzeczeniu TSUE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 Cibo Participations, Trybunał podtrzymał stanowisko, że udział spółki holdingowej w zarządzaniu spółkami, których udziały nabyła, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy, ale tylko w przypadku, gdy pociąga to za sobą przeprowadzenie transakcji podlegających opodatkowaniu na mocy art. 2 ust. 1 tej Dyrektywy, takich jak świadczenie przez spółkę holdingową na rzecz spółek zależnych usług administracyjnych, finansowych, handlowych lub technicznych. W związku z tym, zdaniem TSUE, samo nabycie i posiadanie akcji spółki nie powinno być traktowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy, nadająca ich posiadaczowi status podatnika. Trybunał powtórzył tu wyrażone wcześniej w orzeczeniu z dnia 20 czerwca 1996 r. C-155/94 stanowisko, że jeżeli objęcie akcji nie stanowi działalności gospodarczej, to również nie ma takiego charakteru ich zbycie (także orzeczenie TSUE z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie C-442/01). Interpretując wskazany w tym orzecznictwie wyjątek od omawianej zasady, sprowadzający się do możliwości uznania za działalność gospodarczą posiadania (zbywania) udziałów, jeżeli towarzyszyłoby temu uczestnictwo w zarządzaniu spółką - WSA w Opolu w wyroku z 25 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Op 176/10, stwierdził, że taka możliwość ograniczona jest do sytuacji szczególnych, w których udział w zarządzaniu pociąga za sobą przeprowadzenie transakcji podlegających opodatkowaniu, takich jak świadczenie usług na rzecz spółki.

2011
1
maj

Istota:

Nieodpłatny wstęp do muzeum nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług. Zasadą podatku od towarów i usług jest, że usługi o charakterze nieodpłatnym nie podlegają opodatkowaniu. Jednakże ustawodawca w przywołanym powyżej art. 8 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług określił wyjątki od tej zasady; mianowicie za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu, uznaje się również każde nieodpłatne świadczenie usług jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub części.

2011
1
lut

Istota:

Czy można złożyć korektę deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktury VAT, która nie dokumentowała rzeczywistej sprzedaży?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego jednoznacznie wynika, iż zbywca systemu odpylającego SO-4 (...) SA - była nieuprawniona do rozporządzania tą rzeczą, a nabywca Spółka z o.o. (...) - działała w złej wierze, gdyż nigdy nie objęła w posiadanie tej rzeczy (fizycznie rzecz pozostawała u zbywcy), a więc zgodnie z art. 169 Kodeksu cywilnego nie doszło do przeniesienia własności na nabywcę. Podstawowe znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług ma wydanie towaru, otrzymanie należnej kwoty z tytułu sprzedaży towaru lub wykonania usługi oraz wystawienie określonego dokumentu sprzedaży, a mianowicie faktury. W rozpatrywanym przypadku dwa ostatnie elementy obowiązku podatkowego w tej sprawie są spełnione, ale w chwili wystawienia faktury nie doszło ze strony zbywcy do wydania towaru. A więc nabywca z chwilą zawarcia umowy nie uzyskał możliwości dysponowania rzeczą a zbywca nie mógł zobowiązać się do przeniesienia własności rzeczy skoro nie był jej właścicielem. Zbywca dysponował cudzą rzeczą, w odniesieniu do której w chwili zawarcia umowy nie istniała obiektywna możliwość przeniesienia jej własności na nabywcę. Umowa o przeniesienie własności nie może wywrzeć skutku rzeczowego (rozporządzania), jeżeli zbywca nie jest właścicielem rzeczy. Taka dokonana czynność prawna jak opisano powyżej jest sprzeczna z ustawą Kodeks cywilny, a więc jest czynnością nieważną (art. 58 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego).