Czynności niedokonane | Interpretacje podatkowe

Czynności niedokonane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności niedokonane. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowania transakcji wymiany udziałów
Fragment:
W orzeczeniu TSUE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 Cibo Participations, Trybunał podtrzymał stanowisko, że udział spółki holdingowej w zarządzaniu spółkami, których udziały nabyła, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy, ale tylko w przypadku, gdy pociąga to za sobą przeprowadzenie transakcji podlegających opodatkowaniu na mocy art. 2 ust. 1 tej Dyrektywy, takich jak świadczenie przez spółkę holdingową na rzecz spółek zależnych usług administracyjnych, finansowych, handlowych lub technicznych. W związku z tym, zdaniem TSUE, samo nabycie i posiadanie akcji spółki nie powinno być traktowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy, nadająca ich posiadaczowi status podatnika. Trybunał powtórzył tu wyrażone wcześniej w orzeczeniu z dnia 20 czerwca 1996 r. C-155/94 stanowisko, że jeżeli objęcie akcji nie stanowi działalności gospodarczej, to również nie ma takiego charakteru ich zbycie (także orzeczenie TSUE z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie C-442/01). Interpretując wskazany w tym orzecznictwie wyjątek od omawianej zasady, sprowadzający się do możliwości uznania za działalność gospodarczą posiadania (zbywania) udziałów, jeżeli towarzyszyłoby temu uczestnictwo w zarządzaniu spółką - WSA w Opolu w wyroku z 25 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Op 176/10, stwierdził, że taka możliwość ograniczona jest do sytuacji szczególnych, w których udział w zarządzaniu pociąga za sobą przeprowadzenie transakcji podlegających opodatkowaniu, takich jak świadczenie usług na rzecz spółki.
2016
17
gru

Istota:
Nieodpłatny wstęp do muzeum nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług. Zasadą podatku od towarów i usług jest, że usługi o charakterze nieodpłatnym nie podlegają opodatkowaniu. Jednakże ustawodawca w przywołanym powyżej art. 8 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług określił wyjątki od tej zasady; mianowicie za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu, uznaje się również każde nieodpłatne świadczenie usług jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub części.
2011
1
maj

Istota:
Czy można złożyć korektę deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktury VAT, która nie dokumentowała rzeczywistej sprzedaży?
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego jednoznacznie wynika, iż zbywca systemu odpylającego SO-4 (...) SA - była nieuprawniona do rozporządzania tą rzeczą, a nabywca Spółka z o.o. (...) - działała w złej wierze, gdyż nigdy nie objęła w posiadanie tej rzeczy (fizycznie rzecz pozostawała u zbywcy), a więc zgodnie z art. 169 Kodeksu cywilnego nie doszło do przeniesienia własności na nabywcę. Podstawowe znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług ma wydanie towaru, otrzymanie należnej kwoty z tytułu sprzedaży towaru lub wykonania usługi oraz wystawienie określonego dokumentu sprzedaży, a mianowicie faktury. W rozpatrywanym przypadku dwa ostatnie elementy obowiązku podatkowego w tej sprawie są spełnione, ale w chwili wystawienia faktury nie doszło ze strony zbywcy do wydania towaru. A więc nabywca z chwilą zawarcia umowy nie uzyskał możliwości dysponowania rzeczą a zbywca nie mógł zobowiązać się do przeniesienia własności rzeczy skoro nie był jej właścicielem. Zbywca dysponował cudzą rzeczą, w odniesieniu do której w chwili zawarcia umowy nie istniała obiektywna możliwość przeniesienia jej własności na nabywcę. Umowa o przeniesienie własności nie może wywrzeć skutku rzeczowego (rozporządzania), jeżeli zbywca nie jest właścicielem rzeczy. Taka dokonana czynność prawna jak opisano powyżej jest sprzeczna z ustawą Kodeks cywilny, a więc jest czynnością nieważną (art. 58 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego).
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.