Czynności egzekucyjne | Interpretacje podatkowe

Czynności egzekucyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności egzekucyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Porównanie regulacji prawnych obowiązujących przed 1 stycznia 2003 roku i od tej daty prowadzić musi do wniosku, że z punktu widzenia interesów strony nowa i stara regulacja nie różnią się istotnie. Tym samym zarzut zastosowania art. 70 § 1, § 4 oraz § 5 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązujacym od 1 stycznia 2003 r., to jest z nieuwzględnieniem art. 20 § 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w brzmieniu obowiązującym w roku 1998, przewidującym korzystniejsze zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych, a w konsekwencji nieuznanie za przerwanie biegu przedawnienia czynności egzekucyjnych podjętych w roku 1998 należy uznać za chybiony.
Fragment:
(...) ust. 1, nie odnosząc się do kwestii, czy czynność egzekucyjna jest faktycznie równoważna z czynnością postępowania egzekucyjnego. Ponadto, jeśli w opinii Sądu szczegółowe ustalenia i daty powołane w tym zakresie przez organy podatkowe budzą wątpliwości, tym bardziej oceny wymagała ocena prawna podjętych czynności, które strona podnosiła w trakcie postępowania. Zdaniem skarżącej skutki prawne upomnienia doręczonego stronie w 1998 r. są tożsame z podjęciem pierwszej czynności egzekucyjnej na gruncie przepisów roku 1998, a tym samym zarzut przedawnienia winien podlegać uwzględnieniu. Strona nie zgadza się ze stanowiskiem Sądu, że wydatek na ubezpieczenie samochodu MERCEDES można wiązać z określonym przychodem - w ocenie strony nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie, w którym roku podatkowym nastąpił przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów. Tak też stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 czerwca 2001 r. (I (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy obowiązku wystwienia przez komornika sądowego faktury w przypadku sprzedaży w drodze przysądzenia własności przez sąd.
Fragment:
(...) sądowego oraz przysądzenie, nie oznacza, że w przypadku egzekucji z nieruchomości komornik nie wykonuje żadnych czynności egzekucyjnych. Brzmienie wyżej cytowanego art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz art. 12 a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym wskazuje, iż komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy dokonanej w wyniku prowadzenia określonego rodzaju egzekucji, ilekroć podejmuje on czynności egzekucyjne. Przy czym w tych przepisach brak jest jednoznacznego wymogu, aby komornik jako przyszły płatnik, dokonywał – w trakcie prowadzenia określonego rodzaju egzekucji – czynności, której bezpośrednim skutkiem jest przeniesienie prawa własności określonego towaru.Tak więc, warunek do uznania komornika za płatnika podatku od dostawy dokonanej w wyniku prowadzenia określonego rodzaju egzekucji zostanie spełniony również, gdy w trakcie prowadzenia egzekucji będzie (...)
2011
1
maj

Istota:
Jeżeli czynności egzekucyjne przerywające bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego miały miejsce pod rządami ustawy o zobowiązaniach podatkowych, to skutki tych czynności w postaci przerwania biegu przedawnienia i powodujące, że zaczął on biec na nowo, oceniane muszą być na podstawie obowiązujących w tym czasie przepisów prawa materialnego, zawartych w art. 30 ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Fragment:
(...) prawa materialnego zawartych w art. 30 ustawy o zobowiązaniach podatkowych. Czynności egzekucyjne przerywające bieg przedawnienia nie miały bowiem miejsca pod rządami przepisów art. 70 Ordynacji podatkowej. Bezpodstawne było zatem ocenianie tych skutków przy zastosowaniu przepisu art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej. Skoro więc uznać należy, iż właściwe w mniejszej sprawie są przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych, bowiem w czasie ich obowiązywania dokonane zostały czynności egzekucyjne powodujące przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, to zgodnie z treścią art. 30 ust 2 i 3 powoływanej ustawy nastąpiło przedawnienie zobowiązania w podatku obrotowym z upływem 5 lat licząc od dnia, w którym nastąpiło jego przerwanie. Obligowało to organy egzekucyjne, do umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z tych przyczyn, na podstawie art. 185 § 1 i art. 203 pkt (...)
2011
1
mar

Istota:
W rozpoznawanej sprawie, jak trafnie stwierdził Sąd pierwszej instancji, organ egzekucyjny nie dokonał zajęcia wynagrodzenia, świadczeń z ubezpieczeń społecznych (...) a wobec tego nie mógł doręczyć dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu. Innymi słowy, organ egzekucyjny w rozpatrywanej sprawie nie zastosował środka egzekucyjnego a to oznacza, że nie przysługuje mu opłata manipulacyjna.
Fragment:
(...) opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzenia publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości (Dz. U. Nr 47, poz. 281 ze zm.), które to przepisy miały w rozpoznawanej sprawie zastosowanie, pobiera się opłaty za czynności egzekucyjne dokonane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych - za zajęcie świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Obowiązek uiszczenia opłat za czynności egzekucyjne powstaje za zajęcie wynagrodzenia za pracę, świadczeń z ubezpieczeń społecznych (...) z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu (§ 3 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia). W rozpoznawanej sprawie, jak trafnie stwierdził Sąd pierwszej instancji, organ egzekucyjny nie dokonał zajęcia wynagrodzenia, świadczeń z ubezpieczeń społecznych (...) a wobec tego nie mógł doręczyć dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.