Czynności egzekucyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności egzekucyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Porównanie regulacji prawnych obowiązujących przed 1 stycznia 2003 roku i od tej daty prowadzić musi do wniosku, że z punktu widzenia interesów strony nowa i stara regulacja nie różnią się istotnie. Tym samym zarzut zastosowania art. 70 § 1, § 4 oraz § 5 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązujacym od 1 stycznia 2003 r., to jest z nieuwzględnieniem art. 20 § 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w brzmieniu obowiązującym w roku 1998, przewidującym korzystniejsze zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych, a w konsekwencji nieuznanie za przerwanie biegu przedawnienia czynności egzekucyjnych podjętych w roku 1998 należy uznać za chybiony.

Fragment:

(...) ust. 1, nie odnosząc się do kwestii, czy czynność egzekucyjna jest faktycznie równoważna z czynnością postępowania egzekucyjnego. Ponadto, jeśli w opinii Sądu szczegółowe ustalenia i daty powołane w tym zakresie przez organy podatkowe budzą wątpliwości, tym bardziej oceny wymagała ocena prawna podjętych czynności, które strona podnosiła w trakcie postępowania. Zdaniem skarżącej skutki prawne upomnienia doręczonego stronie w 1998 r. są tożsame z podjęciem pierwszej czynności egzekucyjnej na gruncie przepisów roku 1998, a tym samym zarzut przedawnienia winien podlegać uwzględnieniu. Strona nie zgadza się ze stanowiskiem Sądu, że wydatek na ubezpieczenie samochodu MERCEDES można wiązać z określonym przychodem - w ocenie strony nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie, w którym roku podatkowym nastąpił przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów. Tak też stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 czerwca 2001 r. (I (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy obowiązku wystwienia przez komornika sądowego faktury w przypadku sprzedaży w drodze przysądzenia własności przez sąd.

Fragment:

(...) sądowego oraz przysądzenie, nie oznacza, że w przypadku egzekucji z nieruchomości komornik nie wykonuje żadnych czynności egzekucyjnych. Brzmienie wyżej cytowanego art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz art. 12 a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym wskazuje, iż komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy dokonanej w wyniku prowadzenia określonego rodzaju egzekucji, ilekroć podejmuje on czynności egzekucyjne. Przy czym w tych przepisach brak jest jednoznacznego wymogu, aby komornik jako przyszły płatnik, dokonywał – w trakcie prowadzenia określonego rodzaju egzekucji – czynności, której bezpośrednim skutkiem jest przeniesienie prawa własności określonego towaru.Tak więc, warunek do uznania komornika za płatnika podatku od dostawy dokonanej w wyniku prowadzenia określonego rodzaju egzekucji zostanie spełniony również, gdy w trakcie prowadzenia egzekucji będzie (...)

2011
1
mar

Istota:

Jeżeli czynności egzekucyjne przerywające bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego miały miejsce pod rządami ustawy o zobowiązaniach podatkowych, to skutki tych czynności w postaci przerwania biegu przedawnienia i powodujące, że zaczął on biec na nowo, oceniane muszą być na podstawie obowiązujących w tym czasie przepisów prawa materialnego, zawartych w art. 30 ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Fragment:

(...) prawa materialnego zawartych w art. 30 ustawy o zobowiązaniach podatkowych. Czynności egzekucyjne przerywające bieg przedawnienia nie miały bowiem miejsca pod rządami przepisów art. 70 Ordynacji podatkowej. Bezpodstawne było zatem ocenianie tych skutków przy zastosowaniu przepisu art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej. Skoro więc uznać należy, iż właściwe w mniejszej sprawie są przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych, bowiem w czasie ich obowiązywania dokonane zostały czynności egzekucyjne powodujące przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, to zgodnie z treścią art. 30 ust 2 i 3 powoływanej ustawy nastąpiło przedawnienie zobowiązania w podatku obrotowym z upływem 5 lat licząc od dnia, w którym nastąpiło jego przerwanie. Obligowało to organy egzekucyjne, do umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z tych przyczyn, na podstawie art. 185 § 1 i art. 203 pkt (...)

2011
1
lut

Istota:

W rozpoznawanej sprawie, jak trafnie stwierdził Sąd pierwszej instancji, organ egzekucyjny nie dokonał zajęcia wynagrodzenia, świadczeń z ubezpieczeń społecznych (...) a wobec tego nie mógł doręczyć dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu. Innymi słowy, organ egzekucyjny w rozpatrywanej sprawie nie zastosował środka egzekucyjnego a to oznacza, że nie przysługuje mu opłata manipulacyjna.

Fragment:

(...) opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzenia publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości (Dz. U. Nr 47, poz. 281 ze zm.), które to przepisy miały w rozpoznawanej sprawie zastosowanie, pobiera się opłaty za czynności egzekucyjne dokonane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych - za zajęcie świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Obowiązek uiszczenia opłat za czynności egzekucyjne powstaje za zajęcie wynagrodzenia za pracę, świadczeń z ubezpieczeń społecznych (...) z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu (§ 3 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia). W rozpoznawanej sprawie, jak trafnie stwierdził Sąd pierwszej instancji, organ egzekucyjny nie dokonał zajęcia wynagrodzenia, świadczeń z ubezpieczeń społecznych (...) a wobec tego nie mógł doręczyć dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o (...)