PL/LM/830/13/BNJ/14/RD-26004 | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
PL/LM/830/13/BNJ/14/RD-26004interpretacja indywidualna
  1. czynności cywilnoprawne
  2. organizacje pożytku publicznego
  3. zwolnienia podatkowe
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia podmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, z urzędu, zmienia interpretację indywidualną Nr ITPB2/436-44/13/TJ, wydaną w dniu 4 czerwca 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego w imieniu Ministra Finansów na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Fundacji ..., zwanej dalej „Wnioskodawczynią”, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2013 r. (uzupełnionym w dniu 26 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych organizacji pożytku publicznego z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 26 kwietnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych Wnioskodawczyni, jako organizacji pożytku publicznego, z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja – Wnioskodawczyni – będąca organizacją pożytku publicznego, zamierza dokonać zakupu nieruchomości, w której prowadzona będzie jej statutowa działalność, mająca charakter nieopodatkowany oraz nieodpłatny. Zgodnie ze statutem, Wnioskodawczyni prowadzi również działalność odpłatną, jednak nie będzie ona prowadzona w nieruchomości, będącej przedmiotem planowanego nabycia.

Wnioskodawca nadmienia również, że nieruchomość ta przeznaczona będzie również na siedzibę Fundacji, a tym samym prowadzona będzie tam działalność administracyjna, która związana jest zarówno z działalnością odpłatną jak i nieodpłatną.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z faktem, że nabyta nieruchomość będzie przeznaczona pod statutową działalność nieodpłatną – korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej Nr ITPB2/436-44/13/TJ, wydanej w dniu 4 czerwca 2013 r. stanowisko Wnioskodawczyni zostało przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznane za prawidłowe.

Na podstawie opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego organ ten stwierdził, że na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o PCC”, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają, m.in. umowy sprzedaży rzeczy. Oznacza to, że co do zasady, nabycie przez Wnioskodawczynię przedmiotowej nieruchomości w drodze umowy sprzedaży stanowić będzie czynność cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednakże, jak wynika z art. 8 pkt 2a ustawy o PCC zwalnia się od podatku organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednocześnie organ ten stwierdził, że z zacytowanego przepisu wynika, że zwolnieniem podmiotowym określonym w tym przepisie objęte są organizacje w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o ile:

  1. posiadają status organizacji pożytku publicznego oraz
  2. dokonują czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Na podstawie opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego Organ ten stwierdził, że wobec okoliczności, iż Wnioskodawczyni, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzić będzie w nabytej nieruchomości działalność nieodpłatną, nie będzie ciążył na niej obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. W omawianej sprawie spełniona zostanie bowiem dyspozycja przepisu art. 8 pkt 2a ustawy o PCC, a więc Fundacja korzystać będzie ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w tym przepisie. Przy czym Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że dla powyższego rozstrzygnięcia bez znaczenia pozostaje fakt, iż w nabytej nieruchomości będzie się znajdować siedziba Fundacji, a więc prowadzona w niej będzie działalność administracyjna, obejmująca zarówno działalność odpłatną jak i nieodpłatną. W ocenie tego Organu, działalności polegającej na zarządzaniu i administrowaniu nie można bowiem utożsamiać z działalnością odpłatną, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego, a więc za działalność w sferze zadań publicznych, za którą pobierane jest wynagrodzenie oraz działalność będącą sprzedażą towarów i usług, o których mowa w pkt 2 tego przepisu.

Minister Finansów po dokonaniu analizy akt sprawy stwierdza co następuje.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni, posiadająca status organizacji pożytku publicznego, zamierza dokonać zakupu nieruchomości, w której znajdować się będzie jej siedziba oraz prowadzona będzie działalność nieopodatkowana i nieodpłatna. Nieruchomość ta przeznaczona będzie również na siedzibę Fundacji, a tym samym prowadzona będzie tam działalność administracyjna związana zarówno z działalnością odpłatną, jak i nieodpłatną.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają, m.in. umowy sprzedaży. Obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności i ciąży na kupującym (art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy o PCC).

Zgodnie z art. 9 pkt 2a ustawy o PCC, zwalnia się od podatku, jako stronę czynności, organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jak wynika z tego przepisu dla skorzystania ze zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

  1. podmiot będący stroną czynności posiada status organizacji pożytku publicznego oraz
  2. dokonuje czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Analiza wniosku o wydanie interpretacji wskazuje, że Wnioskodawczyni spełnia pierwszy z warunków o charakterze podmiotowym, gdyż posiada status organizacji pożytku publicznego.

Drugi warunek niezbędny do skorzystania ze zwolnienia dotyczy dokonywanej czynności cywilnoprawnej. Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy czynność, której stroną będzie organizacja pożytku publicznego, zostanie dokonana wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna działalność organizacji pożytku publicznego została zdefiniowana w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego, w rozumieniu przepisu art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) jest działalność prowadzona, m.in. przez organizacje pozarządowe, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 tej ustawy, za które nie pobierają one wynagrodzenia. Sfera zadań publicznych, określonych w art. 4 tej ustawy obejmuje szereg zadań użyteczności publicznej takich, jak przykładowo zadania w zakresie: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, ochrony zdrowia, promocji zatrudnienia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 8 pkt 2a ustawy o PCC zwolnienie ma zastosowanie jedynie w przypadku dokonania przez organizacje pożytku publicznego czynności cywilnoprawnych dokonywanych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, którą stanowi w myśl powyższych przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - świadczenie usług, za które organizacja pozarządowa prowadząca tę działalność nie pobiera wynagrodzenia.

W świetle tych przepisów, nie może być zakwalifikowana do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego opisana we wniosku umowa sprzedaży zawarta przez Wnioskodawczynię, jako kupującą, której przedmiotem będzie nabycie na własność nieruchomości, a nie świadczenie powyższych usług, tym bardziej, że nabycie nieruchomości nastąpi z zamiarem przeznaczenia jej na siedzibę Wnioskodawczyni oraz prowadzenie działalności administracyjnej związanej zarówno z działalnością nieodpłatną, jak i odpłatną.

Jak wynika z art. 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, m.in. zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych - w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Wobec niespełnienia tych zasad, tj. niespełnienia drugiego z warunków określonych w art. 8 pkt 2a ustawy o PCC, Wnioskodawczyni nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że będzie zobowiązana do zapłaty tego podatku, na zasadach ogólnych określonych w ustawie o PCC.

Wbrew twierdzeniom Dyrektora Izby Skarbowej należy stwierdzić, że warunek zastosowania przepisu art. 8 pkt 2a ustawy o PCC nie jest warunkiem negatywnym polegającym na prowadzeniu działalności odpłatnej, lecz pozytywnym, którym jest dokonanie czynności wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego. Wyklucza to zatem możliwość zastosowania zwolnienia w tej sprawie.

Uwzględniając orzecznictwo sądów należy wskazać, że ulgi i zwolnienia, jako odstępstwo od konstytucyjnej zasady powszechności i równości opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle literalnym brzmieniem przepisów (m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2014 r. II FSK 397/12, z dnia 13 grudnia 2012 r. sygn. akt II FSK 969/11 oraz z dnia 12 października 2012 r. sygn. akt II FSK 474/11, a także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 maja 2012 r. sygn. akt. III SA/Po 960/11).

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji jest nieprawidłowe.

Wobec powyższego, należało zmienić interpretację indywidualną nr ITPB2/436-44/13/TJ, wydaną w dniu 4 czerwca 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego w imieniu Ministra Finansów.

Zmiana tej interpretacji dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej zmiany.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) stronie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów (ul. Świętokrzyska 12; 00-916 Warszawa) - w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zmiany interpretacji - do usunięcia naruszenia prawa.

Skargę wnosi się (w dwóch egzemplarzach) za pośrednictwem Ministra Finansów w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi tego organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ ten nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności cywilnoprawne
IPTPB2/4514-4/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

organizacje pożytku publicznego
ILPB2/415-888/14-4/TR | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podatkowe
ITPP1/443-983/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB2/436-44/13/TJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.