IPTPB2/436-177/14-4/KK | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż przedsiębiorstwa podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
IPTPB2/436-177/14-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. podatek od towarów i usług
 3. przedmiot opodatkowania
 4. przedsiębiorstwa
 5. sprzedaż
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Pismem z dnia 13 marca 2015 r., Nr IPTPP4/443-923/14-2/MK IPTPB2/436-177/14-2/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 13 marca 2015 r. (data doręczenia 17 marca 2015 r.), natomiast w dniu 30 marca 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 24 marca 2015 r. (data nadania 24 marca 2015 r.).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (Wnioskodawca) jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej, obejmującej działki ewidencyjne, przy czym na działce nr 9 posadowiony jest budynek - Hotel stanowiący własność Spółki. Nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem hotelu opisane są w księdze wieczystej, przy czym w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), nieruchomość opisana w powołanej księdze wieczystej objęta jest zakazem lokalizacji budynków, bez bezwzględnego wyłączenia innego rodzaju zabudowy jak np. obiekty małej architektury, budowle przeciwpowodziowe. Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Spółkę w ramach dwóch transakcji: 1) umową sprzedaży z dnia 15 października 1993 r., oraz 2) umową sprzedaży z dnia 15 września 1999 r. W ramach każdej z umów przeniesiono na Spółkę udział wynoszący połowę własność budynku hotelu oraz udział wynoszący połowę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przy czym w ramach drugiej umowy jej przedmiot obejmował wyposażenie budynku hotelu, a ponadto do całej kwoty drugiej transakcji doliczony został podatek od towarów i usług według stawki 22%. Budynek hotelu wraz z nieruchomością gruntową były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT powyżej 5 lat od czasu ulepszenia budynku - przeprowadzenia jego remontu w 2007 r.

Wnioskodawca zamierza w oparciu o umowę sprzedaży przenieść na osobę trzecią (kupującego):

 • całość budynku hotelu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu,
 • wyposażenie hotelu rozumiane jako środki trwałe w postaci ruchomości, urządzenia oraz inne aktywa według stanu na dzień zawarcia umowy sprzedaży,
 • wartości niematerialne i prawne związane z funkcjonowaniem hotelu, w tym prawo do używania marki „Hotel”,
 • prawa wynikające z umów najmu przedmiotowej nieruchomości gruntowej i budynku hotelu,
 • prawa wynikające z umów stanowiących podstawę zatrudnienia obsługi hotelu, w tym z umów o pracę,
 • zobowiązania pieniężne związane z funkcjonowaniem hotelu według stanu na dzień umowy sprzedaży,
 • księgi i wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie funkcjonowania Hotelu włącznie z dokumentacją dotyczącą przedsiębiorstwa, danymi klienteli, cennikami, know-how i wszelkimi innymi informacjami, które mogły by zostać uznane jako istotne dla prowadzonej działalności.

W ramach transakcji sprzedaży wyodrębniona zostanie wartość składników przedsiębiorstwa obejmujących ruchomości, nieruchomość gruntową wraz z budynkiem oraz wartość pozostałych składników, wchodzących w skład przedmiotu sprzedaży. W chwili sprzedaży Spółka będzie zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Opisany powyżej przedmiot sprzedaży stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników, materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm., zwana dalej ustawą o VAT).

Nabywca w oparciu o zakupiony majątek nadal będzie prowadził działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

 1. Czy transakcja sprzedaży, opisana w pozycji 68 wniosku, obejmująca m.in. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku, będzie podlegała wyłączeniu z zastosowania przepisów ustawy o VAT na podstawie przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 2. Czy w związku z dokonaniem transakcji sprzedaży, opisanej w pozycji 68 wniosku, obejmującej m.in. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku, powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych i czy będzie on obciążał Wnioskodawcę...
 3. Czy w przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wskutek dokonania transakcji sprzedaży, opisanej w pozycji 68 wniosku, w sytuacji wyróżnienia wartości poszczególnych składników zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, mogą mieć zastosowanie dwie różne stawki podatku tj. stawka 2% dla części transakcji obejmującej ruchomości, nieruchomość gruntową wraz z budynkiem oraz stawka 1% od pozostałych składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2, dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana we wniosku transakcja podlegać będzie przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r, Nr 101, poz. 649, z późn. zm.; zwana dalej „u.p.c.c”). W myśl przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c., podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne stanowiące umowy sprzedaży. Planowana transakcja przybierze postać umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co jest dopuszczalne w myśl art. 552 K.c. w zw. z art. 551 K.c., art. 751 § 1 K.c., art. 535 § 1 K.c., art. 555 K.c.

Do przedmiotowej transakcji nie będzie miało zastosowanie wyłączenie przewidziane w art. 2 pkt 4 u.p.c.c., albowiem w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT „przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c., obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej - zawarcia umowy sprzedaży, przy czym w myśl art. 4 pkt 1 u.p.c.c., obowiązek podatkowy obciążać będzie kupującego, a zatem podatkiem tym nie będzie obciążony Wnioskodawca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z póżn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy, czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej, obejmującej działki ewidencyjne, przy czym na działce nr 9 posadowiony jest budynek - Hotel, stanowiący własność Spółki.

Wnioskodawca zamierza w oparciu o umowę sprzedaży przenieść na osobę trzecią (kupującego):

 • całość budynku hotelu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu,
 • wyposażenie hotelu rozumiane jako środki trwałe w postaci ruchomości, urządzenia oraz inne aktywa według stanu na dzień zawarcia umowy sprzedaży,
 • wartości niematerialne i prawne związane z funkcjonowaniem hotelu, w tym prawo do używania marki „Hotel”,
 • prawa wynikające z umów najmu przedmiotowej nieruchomości gruntowej i budynku hotelu,
 • prawa wynikające z umów stanowiących podstawę zatrudnienia obsługi hotelu, w tym z umów o pracę,
 • zobowiązania pieniężne związane z funkcjonowaniem hotelu według stanu na dzień umowy sprzedaży,
 • księgi i wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie funkcjonowania Hotelu, włącznie z dokumentacją dotyczącą przedsiębiorstwa, danymi klienteli, cennikami, know-how i wszelkimi innymi informacjami, które mogły by zostać uznane jako istotne dla prowadzonej działalności.

Opisany powyżej przedmiot sprzedaży stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników, materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm., zwana dalej ustawą o VAT).

Mając na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, gdyż ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2015 r., IPTPP4/443-923/14-2/MK tutejszy Organ, na tle przedstawionego wyżej opisu zdarzenia przyszłego stwierdził, że skoro - jak wskazał Wnioskodawca - przedmiotem sprzedaży będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), to w konsekwencji w sprawie będącej przedmiotem wniosku będzie miał zastosowanie art. 6 pkt 1 ww. ustawy. W związku z powyższym, transakcja sprzedaży będzie podlegała wyłączeniu z zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak stanowi art. 4 pkt 1 ww. ustawy, przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym.

W związku z tym, przy zawarciu umowy sprzedaży opisanej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, obowiązek podatkowy będzie ciążył na nabywcy.

Mając na uwadze przestawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy stwierdzić należy, że sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i zobowiązanym do zapłaty tego podatku będzie nabywca. Zatem, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.