IPPB3/423-1167/14-4/DP | Interpretacja indywidualna

Ponieważ updop nie zawiera przepisów, które wiązałby powstanie obowiązku podatkowego w pdop z faktem przekształcenia spółki będącej podatnikiem pdop w inną taką spółkę, Wnioskodawca nie rozpozna przychodu w pdop.
IPPB3/423-1167/14-4/DPinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. kapitał zakładowy
 3. przekształcanie
 4. spółka kapitałowa
 5. stan majątkowy (wartość zgromadzonego majątku, wartość zgromadzonego mienia)
 6. wartość
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu niepodzielonych zysków na moment przekształcenia spółki -- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu niepodzielonych zysków na moment przekształcenia spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (SKA). SKA od 1 stycznia 2014 r. jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (pdop). Do 31 grudnia 2014 r. Spółka nie była podatnikiem pdop.Rozważane jest przekształcenie Spółki w spółkę kapitałową – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (Newco). Aktualni wspólnicy Spółki będą wspólnikami spółki przekształconej, uczestniczącymi w jej kapitale zakładowym stosownie do posiadanego dziś udziału w zysku Spółki.

Pismem z dnia 23 grudnia 2014 r. nr IPPB2/436-669/14-2/AF oraz nr IPPB3/423-1167/14-2/DP wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych poprzez wskazanie: czy wartość majątku spółki komandytowo-akcyjnej była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 • dokładne podanie (ewentualnie sprostowanie) daty, do której Wnioskodawca nie był objęty opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych - we wniosku podane jest bowiem, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r., a dalej jest podana interpretacja, że tym podatnikiem nie był do 31 grudnia 2014 r. (podane informacje są ze sobą sprzeczne).

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, wskazując, że wartość majątku Spółki była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W wyniku omyłki pisarskiej przedstawione we wniosku o interpretację informacje w tym zakresie były sprzeczne. Spółka nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych do 31 grudnia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przekształcenie w NewCo nie będzie dla Spółki zdarzeniem opodatkowanym pdop...
 2. Czy przekształcenie nie będzie opodatkowane pcc w zakresie, w jakim umowa Spółki była opodatkowana pcc w przeszłości...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana jego formy prawnej z SKA na Sp. z o.o. nie będzie prowadziła do obowiązku podatkowego w pdop.

Updop nie odnosi się w żaden szczególny sposób do opodatkowania przekształcenia spółki będącej podatnikiem pdop, w inną spółkę, również podatnika pdop.

Art. 10 ust. 1 pkt 8 updop wskazuje, że uznaje się za dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Spółką jest, zgodnie z art. 4a pkt 21 updop, spółka będącą podatnikiem podatku dochodowego. Konsekwentnie, updop definiuje spółkę niebędącą osobą prawną, jako spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (art. 4a pkt 14 updop). Na tej podstawie należy stwierdzić, że art. 10 ust. 1 pkt 8 dotyczy wyłącznie przekształcenia spółki podatnika pdop, w spółkę „nie-podatnika” pdop oraz obejmuje zasady opodatkowania wspólników przekształcanej spółki. Dlatego też w przedmiotowej sprawie nie ma on zastosowania i nie może stanowić podstawy dla obowiązku podatkowego przy przekształceniu Wnioskodawcy w Sp. z o.o,

Reasumując, ponieważ updop nie zawiera przepisów, które wiązałby powstanie obowiązku podatkowego w pdop z faktem przekształcenia spółki będącej podatnikiem pdop w inną taką spółkę, Wnioskodawca nie rozpozna przychodu w pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.