IPPB2/4514-75/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie
IPPB2/4514-75/15-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. kapitał zakładowy
 3. podział spółki
 4. podział spółki przez wydzielenie
 5. spółka kapitałowa
 6. wkłady niepieniężne
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka Przejmująca”), jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, . W przyszłości, Spółka Przejmująca będzie uczestniczyć w procesie podziału innej spółki kapitałowej (dalej: „Spółka Dzielona”).Spółka Dzielona prowadzi działalność gospodarczą obejmującą w szczególności świadczenie usług najmu powierzchni handlowej oraz powierzchni biurowej. Usługi te są świadczone w odrębnych nieruchomościach lokalowych. Rozważana jest restrukturyzacja działalności gospodarczej Spółki Dzielonej w celu oddzielenia działalności w zakresie najmu lokali komercyjnych (handlowych) od działalności w zakresie najmu lokali biurowych, która polegać ma na przeprowadzeniu w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, podziału Spółki Dzielonej (dalej: „Podział”) poprzez wydzielenie do istniejącej wówczas Spółki Przejmującej zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wynajmu powierzchni biurowych (dalej: „Majątek Wydzielany”), oraz na pozostawieniu w Spółce Dzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność w zakresie najmu powierzchni handlowych. Majątek Wydzielany jak również majątek, który pozostanie w Spółce Dzielonej, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług oraz w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wskutek nabycia Majątku Wydzielanego w wyniku Podziału Spółki Dzielonej, dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Dzielonej, stosownie do przepisów art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z nabyciem Majątku Wydzielanego w wyniku Podziału Spółki Dzielonej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, podział spółek jako czynność restrukturyzacyjna nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z nabyciem Majątku Wydzielanego w wyniku Podziału Spółki Dzielonej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie

 1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „UPCC”), podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Umowa spółki oraz jej zmiana podlegają PCC, jeżeli w chwili dokonania czynności siedziba spółki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 5 pkt 1 UPCC).
 2. Na podstawie art. 1 ust. 3 UPCC, przez zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się m.in. podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty (pkt 2), a także przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest podwyższenie kapitału zakładowego (pkt 3).
 3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w wyniku nabycia Majątku Wydzielanego Spółki Dzielonej w ramach Podziału, nie podlega opodatkowaniu PCC. Za zasadnością takiego stanowiska przemawiają następujące względy:
  1. Na podstawie przepisów art. 1 ust. 3 pkt 2 i 3 UPCC opodatkowaniu PCC podlega wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej (i) z wkładów lub środków spółki, oraz
  2. będące następstwem przekształcenia lub łączenia spółek. Wykładnia językowa tych przepisów prowadzi zatem do jasnych i nie budzących wątpliwości wniosków, że utworzenie lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej w rezultacie podziału spółki dzielonej nie podlega opodatkowaniu PCC.

Prymat wykładni językowej w procesie stosowania prawa podatkowego został wielokrotnie potwierdzony w orzecznictwie sądowym. Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 5 sierpnia 2004 r. sygn. FSK 372/04 wskazał, że: „(...) w orzecznictwie zarówno Sądu Najwyższego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także w piśmiennictwie dominują poglądy o preferowaniu w wykładni przepisów prawa podatkowego wykładni językowej, (...) szczególnie (...) gdy interpretowane przepisy dotyczą ulg i zwolnień podatkowych (...). Poglądy te wskazują przede wszystkim na to, że źródłem wiedzy, zarówno dla podatnika, jak i organów stosujących prawo, jest i zawsze będzie tylko językowe znaczenie norm prawnych, albowiem przekaz językowy rozumiany jako możliwy sens słów jest powszechną metodą komunikowania się ustawodawcy z podatnikiem i organami stosującymi prawo. Literalna treść przepisów prawa także oznaczać będzie zakres swobody organów stosujących prawo, w przeciwnym razie bowiem może dojść do przekroczenia granicy dzielącej wykładnię prawa od jego tworzenia (...)”. W innym wyroku z dnia 29 sierpnia 2008 r. sygn. II FSK 840/07, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zaznaczył, że: „(...) podkreśla się potrzebę zachowywania prymatu wykładni językowej przy dokonywaniu wykładni przepisów prawa podatkowego. Zwłaszcza kiedy ten rodzaj wykładni pozwala na ustalenie normy prawnej na podstawie obowiązujących przepisów, niedopuszczalne jest poprawianie, czy też korygowanie treści aktu prawnego przez wykładnię systemową czy też celowościową (...)”. Także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 listopada 2001 r. sygn. III RN 145/00 wyjaśnił, że: (...) Przy interpretowaniu normy prawa podatkowego, jeszcze silniej niż w innych działach prawa, decydujące znaczenie ma wykładnia językowa, która w treści użytych w przepisie słów upatruje pierwszoplanowej metody odkodowania ustanowionej normy. Brzmienie przepisu jest najbardziej pewnym, poddającym się obiektywnej weryfikacji, a równocześnie dostępnym powszechnemu zrozumieniu, przedmiotem analizy interpretacyjnej. Nie należy, szczególnie w obrębie przepisów podatkowych, odstępować od wyjaśniania przepisów prawnych zgodnie ze znaczeniem (treścią) użytych w tych przepisach zwrotów (...)”.

 1. Przepisy art. 1 UPCC zawierają zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających PCC. Katalog ten nie przewiduje opodatkowania nabycia przez spółkę przejmującą majątku spółki dzielonej, ani podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej będącego efektem podziału (w tym podziału przez wydzielenie) innej spółki. Czynności te nie stanowią zmiany umowy spółki kapitałowej zdefiniowanej w art. 1 ust. 3 UPCC, w szczególności:
  1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie następuje z wkładów wspólników. Przepisy art. 532 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”) wprost bowiem stanowią, że do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania właściwego typu spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych. W doktrynie prawa spółek wskazuje się jednoznacznie, że: „(...) wnoszony do spółki powstającej w drodze podziału majątek nie może być żadną miarą pojmowany jako wkład niepieniężny w sensie ścisłym i nie należało do niego stosować przepisów regulujących wnoszenie aportów w trybie tworzenia czy podwyższenia kapitału zakładowego (...). Obecna regulacja wyraźnie wyłącza przepisy o wkładach niepieniężnych. Aktualne rozwiązania przyjęte w odniesieniu do podziału stanowią autonomiczny system zapobiegający nadużyciom w wycenie majątku spółek uczestniczących w podziale. (...)”. - por. A. Kidyba (w): Komentarz aktualizowany do art. 532 Kodeksu spółek handlowych, LEX, stan prawny 2014.06.30. W konsekwencji, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w wyniku przejęcia składników majątku Spółki Dzielonej w ramach Podziału nie stanowi podwyższenia kapitału zakładowego w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 2 UPCC
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie nastąpi z jej własnych środków. Zgodnie bowiem z art. 260 § 1 KSH, uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (tzw. podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). Nie ulega natomiast wątpliwości, że podwyższenie kapitału spółki przejmującej w wyniku podziału spółki dzielonej nie jest podwyższeniem kapitału z kapitału zapasowego/rezerwowego spółki przejmującej.
  3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z Podziałem nie stanowi podwyższenia kapitału zakładowego będącego efektem połączenia lub przekształcenia spółek. Na gruncie polskiego sytemu prawa spółek podział, połączenie i przekształcenie spółek stanowią odrębne zdarzenia prawne i czynności restrukturyzacyjne, każde osobno uregulowane w odrębnym dziale Tytułu IV KSH - łączenie spółek w Dziale I, podział w Dziale II a przekształcenie w Dziale III.
  4. Gdyby przyjąć, że majątek nabywany przez spółkę przejmującą w ramach podziału spółki dzielonej uznać za wkład do kapitału tej pierwszej spółki, to zbędny byłby przepis art. 1 ust. 3 pkt 3 UPCC, który obejmuje opodatkowaniem czynność łączenia spółek. W przypadku łączenia spółek również dochodzi do przejęcia majątku przez spółkę przejmującą i związanego z tym podwyższenia jej kapitału zakładowego. Skoro jednak racjonalny ustawodawca odrębnie określił łączenie spółek jako czynność opodatkowaną na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 UPCC, to jednocześnie przyjął, że majątek obejmowany przez spółkę przejmującą w ramach innych działań restrukturyzacyjnych (podziału, przekształcenia) nie może stanowić wkładu do kapitału tej spółki na gruncie art. 1 ust. 3 pkt 2 UPCC. W konsekwencji, nie można przyjąć, że pod pojęciem „podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów” należy rozumieć także podwyższenie kapitału spółki przejmującej, do którego dochodzi w ramach podziału spółek.

 1. Artykuł 1 ust. 3 pkt 3 UPCC w brzmieniu obowiązującym, do końca 2008 r. stanowił, że za zmianę umowy spółki podlegającą opodatkowaniu PCC uważa się „przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego”. Na mocy art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „Nowelizacja”), z dniem 1 stycznia 2009 r. art. 1 ust. 3 pkt 2 UPCC zyskał nowe brzmienie, zgodnie z którym za zmianę umowy spółki dla celów opodatkowania PCC uznaje się jedynie „przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego”. Powyższa zmiana przepisów skutkowała wyłączeniem z opodatkowania PCC podziału spółek. Jakakolwiek inna wykładania treści art. 1 ust. 3 UPCC po Nowelizacji stałaby w oczywistej sprzeczności z założeniem racjonalności ustawodawcy.
 2. W uzasadnieniu Nowelizacji (Druk Sejmowy nr 748 Sejmu RP VI kadencji) wskazano ponadto, że ma ona na celu wdrożenie postanowień Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Tymczasem, na gruncie przepisów tej dyrektywy (art. 5 ust. 1 lit. e) w zw. z art. 4) podział spółki stanowi zwolnioną z podatku kapitałowego (w Polsce: PCC) czynność restrukturyzacyjną. Pogląd ten podzielił Polski ustawodawca wskazując wprost w dalszej części uzasadnienia Nowelizacji, że: „(...) w zakresie opodatkowania spółek kapitałowych (...)” zaszły „(...) zmiany dotyczące katalogu czynności uznawanych za zmianę umowy spółki kapitałowej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w tym (...) zniesienie opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy (...)”. W konsekwencji, wykładania historyczna przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 UPCC w kontekście powołanego uzasadnienia Nowelizacji wyraźnie potwierdza, że wolą ustawodawcy było wyłączenie z zakresu PCC czynności podziału spółek.
 3. Zwolnienie z opodatkowania kapitału zakładowego spółki przejmującej, utworzonego/podwyższonego w wyniku podziału innej spółki wynika także z naczelnej zasady jednokrotności opodatkowania PCC. Zasadniczo bowiem kapitał zakładowy spółki dzielonej podlegał już opodatkowaniu PCC po stronie spółki dzielonej.
 4. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w doktrynie prawa podatkowego. Przykładowo, jak wskazuje Z. Ofiarski (w) Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, ABC, 2009, wyd. III „(...) Dokonana z dniem 1 stycznia 2009 r. kolejna nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma na celu dostosowanie przepisów tej ustawy, w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych, do obowiązującego prawa Unii Europejskiej. W wyniku nowelizacji wdrażane są postanowienia dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (...) Nowy akt wspólnotowy uprościł i uporządkował prawo Unii Europejskiej w materii opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych. Wprowadził korzystne regulacje dla spółek kapitałowych przez ograniczenie katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu (w warunkach polskich jest to podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki i jej zmiany). W celu zapewnienia zgodności polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej przyjęto zasadę jednokrotnego opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych, zawężono katalog czynności objętych podatkiem jako zmiana umowy spółki kapitałowej, wyłączono z opodatkowania czynności związane z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie niepodlegającymi podatkowi kapitałowemu. W związku z tym wyeliminowano opodatkowanie podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy (...)”.
 5. Wreszcie, Wnioskodawca wskazuje na jednolitą linię interpretacyjną Ministra Finansów, potwierdzoną także w interpretacjach podatkowych wydanych m. in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Przykładowo w interpretacji nr IPPB2/436-256/12-2/AF z 2012.07.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że: „(...) Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek. (...) Reasumując, należy stwierdzić, iż czynność podziału przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym transakcja podziału przez wydzielenie Spółki, a także przeniesienie w wyniku tego podziału składników majątkowych i niemajątkowych (w tym zobowiązań) Oddziału, a także akcji i udziałów w polskich spółkach, nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych (...)”.

W innej interpretacji z dnia 2012.02.16 nr IPPB2/436-527/11-4/MZ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaakceptował w pełni stanowisko w myśl którego: „(...) art. 3 ustawy o PCC zawiera szczegółowe wyliczenie czynności klasyfikowanych w świetle ustawy jako zmiana umowy spółki. Katalog tych operacji jest również katalogiem zamkniętym i nie obejmuje podziału spółki. Ustawa o PCC wprowadza kazuistyczny, zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, nie definiując jednocześnie na potrzeby PCC czynności objętych jej zakresem przedmiotowym. W tym względzie należy odwołać się do właściwych przepisów normujących daną czynność prawną. Nie ma przy tym podstaw do tego, by pojęcia cywilnoprawne użyte w ustawie o PCC rozumieć inaczej niż w prawie cywilnym. Dlatego też PCC podlegają tylko te czynności, które zostały wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, w rozumieniu jakie nadaje im prawo cywilne. W opinii Wnioskodawcy nie było natomiast zamiarem ustawodawcy objęcie tym przepisem innych czynności, nawet jeśli mogły wywołać podobne następstwa ekonomiczne (wyrok NSA z dnia 30.11.2011 r., sygn. I SA/ŁD 251/00, niepubl.; uchwała 7 sędziów NSA z dnia 09.09.1996 r., sygn. FPS 1/96, ONSA 1996, nr 4, poz. 148). Ponadto, według NSA należy odrzucić prezentowane niekiedy opinie, w myśl których niedostatki ustawodawcze, a w szczególności pomijanie w treści przepisu określonych stanów faktycznych bądź prawnych, wymagają zastosowania analogii. Nieuregulowanie przez ustawodawcę adekwatnego podatkowego stanu faktycznego, niezależnie od jego przyczyn, oznacza powstanie obszaru wolnego od opodatkowania i nie może być rozumiane jako luka prawna, podlegająca wypełnieniu w drodze analogii (wyrok NSA z dnia 30.11.2001 r., sygn. własności udziałów I SA/Łd 251/00). Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca stoi na stanowisku, że skoro przeniesienie S. P. na rzecz Wnioskodawcy w wyniku podziału S. UK nie zostało wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC, to obowiązek taki nie powstanie również dla Wnioskodawcy (...)”. W interpretacjach wydanych w 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podtrzymuje powyższe stanowisko. Przykładowo, w interpretacji z dnia 2014.06.20 nr IPPB2/436-299/14-2/MZ organ potwierdził jednoznacznie, że „(...) czynność podziału przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym podwyższenie kapitału zakładowego w związku z przejęciem majątku w ramach podziału przez wydzielenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”. Analogiczna wypowiedź została zawarta w interpretacji z dnia 2014.07.10 nr IPPB2/436-318/14-2/AF, zgodnie z którą „(...) opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek”. Jako dalsze przykłady aktualnego podejścia organów podatkowych do omawianego zagadnienia wskazać można w tym miejscu także następujące interpretacje indywidualne:

 1. Należy także zauważyć, że ustawodawca w art. 2 pkt 6 lit. c UPCC wprost wyłączył spod opodatkowania PCC zmiany umowy spółki związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przepis ten został wprowadzony w Nowelizacji i ma odzwierciedlać wyłączenie z opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych w świetle przepisów dyrektywy Rady 2008/7/WE.
 2. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w doktrynie prawa podatkowego. Przykładowo, jak wskazuje cytowany już Z. Ofiarski (w) Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, ABC, 2009, wyd. III ,,(...) Wdrażając postanowienia dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r., s. 11), wprowadzono korzystne regulacje dla spółek kapitałowych, w wyniku których ograniczono katalog czynności podlegających podatkowi kapitałowemu. Wyłączono z opodatkowania czynności niepodlegające podatkowi w świetle przepisów tej dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjne w spółkach kapitałowych (łączenie spółek kapitałowych, podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych, tj. aportów w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a także czynności określane jako „wymiana udziałów” w spółkach kapitałowych)(...)”

 1. Reasumując, w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z przejęciem Majątku Wydzielanego w wyniku Podziału Spółki Dzielonej nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (dalej: „Spółka Przejmująca”), jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie. W przyszłości, Spółka Przejmująca będzie uczestniczyć w procesie podziału innej spółki kapitałowej (dalej: „Spółka Dzielona”). Spółka Dzielona prowadzi działalność gospodarczą obejmującą w szczególności świadczenie usług najmu powierzchni handlowej oraz powierzchni biurowej. Usługi te są świadczone w odrębnych nieruchomościach lokalowych. Rozważana jest restrukturyzacja działalności gospodarczej Spółki Dzielonej w celu oddzielenia działalności w zakresie najmu lokali komercyjnych (handlowych) od działalności w zakresie najmu lokali biurowych, która polegać ma na przeprowadzeniu w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, podziału Spółki Dzielonej (dalej: „Podział”) poprzez wydzielenie do istniejącej wówczas Spółki Przejmującej zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wynajmu powierzchni biurowych (dalej: „Majątek Wydzielany”), oraz na pozostawieniu w Spółce Dzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność w zakresie najmu powierzchni handlowych. Majątek Wydzielany jak również majątek, który pozostanie w Spółce Dzielonej, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług oraz w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskutek nabycia Majątku Wydzielanego w wyniku Podziału Spółki Dzielonej, dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Dzielonej, stosownie do przepisów art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że czynność podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z nabyciem Majątku Wydzielanego w wyniku podziału Spółki Dzielonej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Końcowo odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.