IPPB2/4514-5/16-2/AF | Interpretacja indywidualna

Czy opisane rozliczenia zobowiązań w ramach Systemu są, w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, wyłączone z opodatkowania PCC?
IPPB2/4514-5/16-2/AFinterpretacja indywidualna
  1. czynności cywilnoprawne
  2. przedmiot opodatkowania
  3. umowa nienazwana
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych rozliczeń zobowiązań w ramach Systemu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych rozliczeń zobowiązań w ramach Systemu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

W. Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu W. („Grupa”). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym dla celów tego podatku w Polsce.

Spółka oraz pozostałe spółki z Grupy świadczą sobie wzajemnie usługi (np. usługi doradztwa i zarządzania, licencje). W tym zakresie, Spółka działa zarówno w charakterze świadczeniodawcy jak i świadczeniobiorcy. Usługi wewnątrz Grupy świadczone są za wynagrodzeniem i są dokumentowane fakturami.

W celu usprawnienia wzajemnych rozliczeń wewnątrz Grupy, spółki z Grupy korzystają ze specjalnego systemu rozliczeniowego - System („System”). System obejmuje umowy rozliczeniowe zawarte przez spółki z Grupy (bardziej szczegółowy opis tych umów znajduje się w dalszej części wniosku). System jest obsługiwany przez W. NV, z siedzibą w Holandii. Za tę usługę W. NV pobiera wynagrodzenie w formie odsetek, a dokładnie w formie różnicy pomiędzy stopami procentowymi (wyższa stopa procentowa jest stosowana, gdy per saldo Spółka jest zadłużona wobec W. NV, a niższa, gdy Spółka per saldo posiada wierzytelność wobec W. NV).

Sposób funkcjonowania Systemu przedstawia się następująco:

  1. świadczeniodawca wykonuje świadczenie i wystawia fakturę na świadczeniobiorcę (Spółka działa zarówno w charakterze świadczeniodawcy, jak i świadczeniobiorcy). Następnie świadczeniodawca zgłasza fakturę (należność) do rozliczenia w ramach Systemu. Z chwilą zgłoszenia faktury do rozliczenia w Systemie, należność w kwocie wynikającej z faktury zostaje przejęta przez W. NV - tj. W. NV staje się wierzycielem świadczeniobiorcy (Spółki). Jednocześnie, z punktu widzenia świadczeniobiorcy, w momencie zgłoszenia faktury do rozliczenia w Systemie, dochodzi do zmiany podstawy prawnej zobowiązania (zobowiązanie handlowe wobec świadczeniodawcy wynikające z faktury zmienia się w pożyczkę udzieloną przez W. NV na rzecz świadczeniobiorcy).
  2. Jednocześnie, po przejęciu należności wobec Spółki przez W. NV, dochodzi do potrącenia zobowiązania Spółki wobec W. NV z należnościami W. NV, powstającymi w momencie zgłaszania przez Spółkę do rozliczenia w Systemie wystawionych przez siebie faktur.
  3. Na koniec każdego dnia ustalane jest saldo. W rezultacie, jeżeli Spółka jest w pozycji dłużnika wobec W. NV, wówczas naliczane są jej odsetki, które są kapitalizowane na koniec każdego miesiąca (tj. doliczane są do salda jej zadłużenia w Systemie). Jeżeli natomiast Spółka jest w pozycji wierzyciela wobec W. NV, wówczas odsetki naliczane są na jej rzecz - odsetki te na koniec każdego miesiąca powiększają kwotę wierzytelności Spółki w Systemie.

Wobec powyższego, W. NV pełni w Grupie rolę quasi-banku, zapewniającego finansowanie na rzecz spółek z Grupy w sytuacji, gdy suma ich zobowiązań wobec pozostałych spółek z grupy jest wyższa niż suma ich należności wobec tych pozostałych spółek. Jak zostało przedstawione wcześniej, wynagrodzeniem W. NV za usługi jest różnica w stopie procentowej pomiędzy oprocentowaniem pożyczek a oprocentowaniem nadwyżek zapisanych w Systemie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy z tytułu opisanego sposobu finansowania rozliczeń w ramach Systemu, Spółka powinna, w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, rozpoznać import usług zwolnionych z opodatkowania VAT...
  2. Czy opisane rozliczenia zobowiązań w ramach Systemu są, w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, wyłączone z opodatkowania PCC...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania Nr 2 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W zakresie pytania Nr 1 dotyczącego podatku od towarów i usług została wydana w dniu 28 stycznia 2016 r. interpretacja indywidualna Nr IPPP3/4512-11/16-2/ISZ, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym „(...) z tytułu opisanego finansowania rozliczeń w ramach Systemu, w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna rozpoznać import usług zwolnionych z opodatkowania VAT”.

Ponadto w powyższej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Organ wskazał, że: „zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Jednakże powyższe nie wpływa na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie”.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany sposób finansowania rozliczeń w ramach Systemu jest, w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, wyłączony z opodatkowania PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC.

W ustawie o PCC przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania. Stosownie, bowiem do postanowienia art. 2 pkt 4 tej ustawy, nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tych czynności jest (i) opodatkowana podatkiem od towarów i usług albo (ii) jest z tego podatku zwolniona (z określonymi wyłączeniami wskazanymi w ustawie, które jednak nie dotyczą opisanych rozliczeń zobowiązań w ramach Systemu).

Biorąc pod uwagę stanowisko Spółki przedstawione w pkt 1, z tytułu opisanych rozliczeń zobowiązań w ramach Systemu, Spółka powinna rozpoznać import usług. Z uwagi na brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT będzie to import usług zwolnionych z opodatkowania VAT. Zatem w odniesieniu do przedmiotowej transakcji jedna ze stron jest zwolniona z VAT.

Tym samym, w opinii Spółki, opisany sposób finansowania rozliczeń w ramach Systemu jest, w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, wyłączony z opodatkowania PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności cywilnoprawne
IBPB-2-1/4514-33/16/PM | Interpretacja indywidualna

przedmiot opodatkowania
IPPP3/443-1003/13-2/SM | Interpretacja indywidualna

umowa nienazwana
IBPB-2-1/4514-616/15/DP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.