IPPB2/4514-49/15-4/AF | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie
IPPB2/4514-49/15-4/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. kapitał zakładowy
 3. podział spółki
 4. podział spółki przez wydzielenie
 5. spółka kapitałowa
 6. wkłady niepieniężne
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2015 r. (data nadania 14 maja 2015 r., data wpływu 18 maja 2015 r. na wezwanie z dnia 5 maja 2015 r. nr IPPB5/4510-154/15-2/MK oraz IPPB2/4514-49/15-2/AF (data doręczenia 8 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcia w ramach podziału przez wydzielenie przez Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcia w ramach podziału przez wydzielenie przez Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą rezydencję podatkową w Polsce (Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Wnioskodawca wraz z inną osobą fizyczną z rezydencją podatkową w Polsce (dalej: Drugi Udziałowiec) posiadają udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Spółka Dzielona). Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie produkcji i instalacji urządzeń automatyki budynków. Spółka świadczy m. in. usługi serwisowe i konserwacyjne, wykonuje projekty, montaże technologiczne i automatyki, węzły cieplne oraz naprawę przyrządów.

Jednocześnie Spółka Dzielona odnotowuje wzrastającą rolą działalności administracyjnej w obszarach obsługi finansowo-księgowej, marketingowej, informatycznej, które to czynności prowadzone są zarówno dla potrzeb wewnętrznych Spółki Dzielonej, jak również, w coraz większym stopniu dla potrzeb podmiotów zewnętrznych z grupy A. oraz podmiotów niepowiązanych. Jednocześnie Spółka Dzielona podejmuje działania inwestycyjno-deweloperskie związane z prowadzeniem procesów budowlanych zmierzających do wytworzenia na posiadanym gruncie budynku o charakterze biurowym przeznaczonego pod wynajem podmiotom zewnętrznym oraz na potrzeby własne Spółki.

Ze względu na zasadniczą odmienność tych obszarów działalności od głównego profilu działalności A. (w branży produkcyjno-usługowej w zakresie produkcji węzłów cieplnych oraz produkcji i obsługi systemów automatyki przemysłowej, systemów grzewczych i instalacji p.poż., itp.) Spółka Dzielona podjęła decyzję o dokonaniu zmian w istniejącej strukturze organizacyjnej Spółki poprzez wyodrębnienie w ramach Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej dodatkowe i rozwijające się rodzaje działalności wskazane powyżej (działalność inwestycyjno-budowlana, działalność zarządzania i wynajmu budynków, działalność administracyjna, finansowo-księgowa, informatyczna, marketing) i skupienie jest w ramach wyodrębnionego Zespołu Administracji, Informatyki i Procesów Inwestycyjnych (dalej również: Zespół). Wyodrębnienie takie miało na celu uporządkowanie struktury Spółki Dzielonej i nadanie jej przejrzystości organizacyjnej.

Na dalszym etapie rozważane jest wydzielenie działalności powierzonej Zespołowi poza Spółkę Dzieloną celem zwiększenia przejrzystości i jasności struktury grupy A. i wyraźnego rozgraniczenia obszarów działalności poszczególnych podmiotów i przeniesieniu jej do innej spółki kapitałowej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Przejmująca).

Przeniesienie działalności Zespołu do Spółki Przejmującej nastąpi z wykorzystaniem procedury podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie (na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych), w ramach której wyodrębniona i skupiona w Zespole w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa działalność inwestycyjna i administracyjna zostanie przejęta przez Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda udziałowcom Spółki Dzielonej. W założeniu w wyniku podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie działalności inwestycyjnej i administracyjnej skupionej w Zespole skład udziałowy Spółki Dzielonej zostanie odzwierciedlony w przyszłym składzie udziałowym Spółki Przejmującej.

Powyższa restrukturyzacja ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki Dzielonej, która w wyniku reorganizacji będzie mogła skupić się na swojej działalności podstawowej (w zakresie produkcji węzłów cieplnych oraz produkcji i obsługi systemów automatyki przemysłowej, systemów grzewczych i instalacji p.poż., itp.).

Wydzielenie oraz przejęcie aktywów i pasywów związanych z działalnością Zespołu przez Spółkę Przejmującą zapewni również lepsze i bardziej optymalne wykorzystanie majątku w ramach grupy A.. Reorganizacja z udziałem Spółki Przejmującej będzie także pociągała za sobą korzyści dla udziałowców obu spółek: struktura działalności poszczególnych spółek zostanie uproszczona i będzie bardziej przejrzysta, co korzystnie wpłynie na możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. Dodatkowo, jako planowane efekty podziału można wskazać: więcej możliwości do efektywnego pomiaru rezultatów działalności prowadzonej przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą (również w porównaniu z innymi podmiotami prowadzącymi działalność analogiczną) oraz lepsze zarządzanie dostępnymi zasobami majątkowymi.

W związku z opisywanymi działaniami reorganizacyjnymi Zarząd Spółki podjął uchwałę o wyodrębnieniu w ramach struktury Spółki Dzielonej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych.

Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych został wyodrębniony w strukturze Spółki pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym.

Wyodrębnienie organizacyjne

Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych prowadzi własną działalność gospodarczą realizując między innymi następujące zadania:

 • usługowe prowadzenie rozliczeń finansowo księgowych dla potrzeb Spółki oraz podmiotów zewnętrznych,
 • usługi informatyczne świadczone dla podmiotów zewnętrznych oraz Spółki,
 • działalność marketingowa dla podmiotów zewnętrznych oraz na potrzeby Spółki,
 • usługi w zakresie obsługi biurowej oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności,
 • prowadzenie projektów inwestycyjnych w zakresie budowy budynku z przeznaczeniem na wynajem,
 • działania w zakresie pozyskiwania potencjalnych najemców dla projektu inwestycyjnego,
 • pozyskiwanie finansowania w zakresie projektów inwestycyjnych,
 • uzyskiwanie i zmiany pozwoleń w zakresie prowadzonych inwestycji,
 • obsługa administracyjna w zakresie pozyskiwania zgód i akceptacji organów administracji,
 • administrowanie nieruchomościami,
 • nadzór nad pracami budowlanymi w zakresie prowadzonych projektów inwestycyjnych,
 • zlecenia prac, pozyskiwanie wykonawców dla projektów inwestycyjnych, itp.

Nadzór nad działalnością Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych sprawuje Członek Zarządu Spółki - Kierownik Zespołu, któremu podlegają osoby przypisane do wykonywania funkcji związanych z działalnością Zespołu - samodzielna księgowa oraz główna księgowa, specjaliści ds. informatyki, pracownik marketingu (zatrudnienie w formie umów o pracę, umów o współpracy oraz innych dostępnych prawnie form zatrudnienia). W miarę potrzeby funkcje Zespołu wykonywane są przy pomocy podmiotów zewnętrznych.

W strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej, obok obszarów działalności powierzonych Zespołowi Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych, funkcjonują następujące zespoły branżowe zajmujące się prowadzeniem prac instalacyjnych w branży elektrycznej i sanitarnej, tj.: Zespół Konserwacji, Zespół Wentylacji i Klimatyzacji, Zespół Węzłów Cieplnych i Zespół Serwisu.

Zarówno obszar działalności Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych, jak i wymienione wyżej zespoły funkcjonują jako oddzielne linie biznesowe Spółki Dzielonej.

Wyodrębnienie finansowe i majątkowe

Poszczególnym zespołom branżowym oraz Zespołowi Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych przydzielono numery zleceń, do których w systemie księgowym Spółki Dzielonej przyporządkowywane są oddzielne konta (konta analityczne) dające możliwość, dla potrzeb wewnętrznej sprawozdawczości identyfikacji rozliczeń związanych z funkcjonowaniem poszczególnych zespołów, w tym Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych (identyfikacja przychodów, kosztów, istniejących należności i zobowiązań). W ten sposób, pod względem księgowym, działalność każdego zespołu ewidencjonowana jest oddzielnie, a Spółka, na podstawie przeprowadzonej alokacji rozliczeń jest w stanie przygotowywać, na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości, prognozy finansowe wyników Zespołu oraz „roboczy” bilans / rachunek zysków i strat Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych (w celu wiarygodnej oceny kondycji finansowej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej).

Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych posiada również własne składniki majątkowe służące prowadzeniu działalności powierzonej Zespołowi m. in. sprzęt komputerowy wykorzystywany w prowadzonej działalności, drukarki, kopiarka oraz nieruchomość gruntowa przeznaczona pod działalność inwestycyjną w zakresie budowy budynku biurowego z przeznaczeniem na wynajem.

Składniki te będą podlegały przeniesieniu do Spółki Przejmującej w ramach podziału Spółki przez wydzielenie z jej działalności Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych. W oparciu o uzyskane składniki Spółka Przejmująca będzie prowadziła w dalszym ciągu działalność Zespołu w zakresie działalności administracyjnej, finansowej, informatycznej oraz marketingowej oraz kontynuowała prowadzenie procesu inwestycyjnego (na podstawie uzyskanego kredytu inwestycyjnego) obejmującego budowę budynku biurowego, który będzie przeznaczony na wynajem podmiotom zewnętrznym oraz podmiotom z grupy A..

Wyodrębnienie funkcjonalne

Pod względem funkcjonalnym Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych stanowi zorganizowany zespół majątkowy i finansowy, zdolny do samodzielnego funkcjonowania na rynku w branży usług finansowo-księgowych, administrowania nieruchomościami, informatycznych i marketingowych.

Świadczy o tym m. in.: odpowiednia struktura, powierzone aktywa i zobowiązania pozwalające na prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budowy budynku na posiadanej nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem oraz działalności administracyjnej, finansowo-księgowej, informatycznej i marketingowej. Działalność prowadzona przez Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych będzie po podziale przez wydzielenie Spółki Dzielonej kontynuowana w Spółce Przejmującej.

W wyniku podziału Spółki przez wydzielenie i przeniesienia do Spółki Przejmującej Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych cała dotychczasowa aktywność Spółki w zakresie usług finansowo-księgowych, administrowania nieruchomościami, informatycznych i marketingowych zostanie skupiona w Spółce Przejmującej. Natomiast Spółka Dzielona w dalszym ciągu będzie prowadziła działalność podstawową związaną z instalacjami i automatyką budynków realizując jednocześnie swoje plany rozwojowe. Wydzielenie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych nie będzie stanowiło jakiejkolwiek przeszkody w dalszym funkcjonowaniu Spółki Dzielonej, ponieważ majątek, personel i jej struktura organizacyjna stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa z art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP samodzielnie realizującą określone zadania gospodarcze - Spółka po podziale i wydzieleniu Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych w sposób niezakłócony będzie prowadziła własną działalność gospodarczą.

Podział Spółki Dzielonej planowany jest na 2015 r.

Wniosek dotyczy oceny skutków podatkowych planowanych operacji po stronie Spółki Przejmującej, którą Wnioskodawca planuje utworzyć wraz z Drugim Udziałowcem.

Pismem z dnia 5 maja 2015 r. nr IPPB5/4510-154/15-2/MK oraz nr IPPB2/4514-49/15-2/AF wezwano Wnioskodawce do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez wskazanie danych identyfikacyjnych Spółki Przejmującej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. podania danych dotyczących spółki, której utworzenie planuje Wnioskodawca, umożliwiających doręczenie ewentualnej zmiany interpretacji dokonanej w trybie art. 14e Ordynacji podatkowej (co najmniej wstępnie planowanej nazwy/firmy spółki oraz adresu do doręczeń).

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, wyjaśniając że przyszłą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której utworzenie planuje Wnioskodawca, będzie: X.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych przenoszony w procesie podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP...
 2. Czy dla Spółki Przejmującej operacja podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie będzie neutralna podatkowo w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP), w szczególności po jej stronie nie powstanie dochód do opodatkowania z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości nadwyżki wartości majątku potencjalnie uzyskanej w ramach podziału ponad wartość udziałów przyznanych udziałowcom Spółki Dzielonej (jeśli taka nadwyżka się zmaterializuje) zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy o PDOP...
 3. Czy w opisanej sytuacji przyjęcie w ramach podziału przez wydzielenie przez Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych nie będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania Nr 3 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do treści art. 1 ust. 3 ustawy o PCC, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego
  - także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

W tym kontekście, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie umowy spółki oraz zmiany tych umów wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o PCC. Przy tym, w punkcie 3) powyżej, wymienione zostały wprost czynności obejmujące przekształcenia oraz łączenia spółek (z dodatkowym zastrzeżeniem), natomiast brakuje na tej liście czynności podziału spółek (czynności te uregulowane są w jednym tytule IV Kodeksu spółek handlowych: „Łączenie, podział i przekształcanie spółek”). Odnotować należy jednocześnie, że w poprzednim stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2009 r. czynność podziału była ujęta we wskazanym art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC jako czynność podlegająca PCC. Usunięcie operacji podziału z katalogu czynności opodatkowanych od 1 stycznia 2009 r. był efektem wdrożenia do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L46 z 21.02.2008, str. 11).

Konsekwentnie, do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się podziały spółek - ponieważ w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w ramach którego dojdzie do podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej przejęcia Spółkę Przejmującą, czynność ta pozostanie poza zakresem opodatkowania PCC.

Analogiczne stanowisko zostało przedstawione m. in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 lipca 2014 r. (nr IPPB2/436-327/14-2/MZ) oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 października 2014 r. (nr ILPB2/436-178/14-2/MK).

Niezależnie, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c tiret pierwszy ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Ustawa o PCC nie definiuje samodzielnie pojęcia przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części. Należy jednak przyjąć, że dla celów tej ustawy definicja ta ma brzmienie i zakres analogiczny do definicji z art. 55(1) Kodeksu cywilnego. Zatem, w związku z tym, że Spółka Przejmująca w ramach podziału Spółki przez wydzielenie w zamian za udziały wydane udziałowcom Spółki Dzielonej otrzyma od Spółki Dzielonej Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, odpowiadającej pojęciu przedsiębiorstwa w znaczeniu przyjętym w prawie cywilnym, przejęcie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych nie będzie po stronie Spółki Przejmującej podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą rezydencję podatkową w Polsce (Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Wnioskodawca wraz inną osobą fizyczną z rezydencją podatkową w Polsce (dalej: Drugi Udziałowiec) posiadają udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Spółka Dzielona). Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie produkcji i instalacji urządzeń automatyki budynków. Spółka świadczy m. in. usługi serwisowe i konserwacyjne, wykonuje projekty, montaże technologiczne i automatyki, węzły cieplne oraz naprawę przyrządów. W wyniku podziału Spółki przez wydzielenie i przeniesienia do Spółki Przejmującej Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych cała dotychczasowa aktywność Spółki w zakresie usług finansowo-księgowych, administrowania nieruchomościami, informatycznych i marketingowych zostanie skupiona w Spółce Przejmującej. Natomiast Spółka Dzielona w dalszym ciągu będzie prowadziła działalność podstawową związaną z instalacjami i automatyką budynków realizując jednocześnie swoje plany rozwojowe. Wydzielenie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych nie będzie stanowiło jakiejkolwiek przeszkody w dalszym funkcjonowaniu Spółki Dzielonej, ponieważ majątek, personel i jej struktura organizacyjna stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa z art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP samodzielnie realizującą określone zadania gospodarcze - Spółka po podziale i wydzieleniu Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych w sposób niezakłócony będzie prowadziła własną działalność gospodarczą. Podział Spółki Dzielonej planowany jest na 2015 r. Wniosek dotyczy oceny skutków podatkowych planowanych operacji po stronie Spółki Przejmującej, którą Wnioskodawca planuje utworzyć wraz z Drugim Udziałowcem.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że przedstawiona we wniosku czynność podziału przez wydzielenie, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Spółce Przejmującej nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania powyższej czynności. W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie wniosku pod kątem zastosowania art. 2 pkt 6 lit. c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.