IPPB2/4514-40/15-3/AF | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe nabycia papierów wartościowych przy udziale domu maklerskiego.
IPPB2/4514-40/15-3/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. instrumenty finansowe
 3. obowiązek podatkowy
 4. pośrednictwo
 5. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data nadania 18 lutego 2015 r., data wpływu 20 lutego 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia papierów wartościowych przy udziale domu maklerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia papierów wartościowych przy udziale domu maklerskiego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną (dalej również: „SKA”), która będzie zajmować się obrotem akcjami oraz udziałami spółek kapitałowych. W toku planowanych działań SKA może nabyć od podmiotów krajowych lub zagranicznych (dalej: „SPV”), w ramach umów sprzedaży, akcje spółki akcyjnej, założonej zgodnie z prawem polskim i posiadającej siedzibę na terytorium Polski oraz będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Papiery wartościowe”). Papiery wartościowe mogą posiadać formę dokumentu albo być zdematerializowane. W transakcję zaangażowany będzie dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską (dalej: „Dom maklerski”). Czynności Domu maklerskiego będą obejmować w szczególności:

 • rozliczenie nabycia Papierów wartościowych przez SKA poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie Papierów wartościowych;
 • ujęcie Papierów wartościowych na rachunku SKA w ewidencji;
 • wystawienie dokumentu poświadczającego dokonanie transakcji;
 • wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcji;
 • zapewnienie prawidłowości przeprowadzenia transakcji.

Czynności wykonywane przez Dom Maklerski nie będą obejmować znalezienia podmiotów gotowych do sprzedaży Papierów wartościowych, gdyż podmioty te będą SKA znane. Za swoje usługi Dom Maklerski otrzyma wynagrodzenie. W ramach transakcji Dom maklerski nie wystąpi jako pełnomocnik SKA lub SPV.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie przez SKA Papierów wartościowych dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie zwolnione z opodatkowania PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez SKA Papierów wartościowych dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie zwolnione z opodatkowania PCC.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy PCC, podatkowi podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 Ustawy PCC obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży ciąży na kupującym. Zgodnie jednak z art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy PCC zwalnia się od podatku „sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm., dalej: „Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”). W konsekwencji, aby stwierdzić, czy rozważana transakcja nabycia Papierów wartościowych przez SKA będzie mogła korzystać ze zwolnienia z PCC należy ustalić, czy: a. Papiery wartościowe mogą być zaklasyfikowane jako instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, b. Dom maklerski zaangażowany w nabycie Papierów wartościowych może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz c. sprzedaż Papierów wartościowych zostanie dokonana za pośrednictwem Domu maklerskiego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za instrumenty finansowe uważa się między innymi papiery wartościowe. Natomiast na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a tejże ustawy ilekroć jest mowa o papierach wartościowych, rozumie się przez to między innymi akcje. W rezultacie należy stwierdzić, że Papiery wartościowe stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do których odnosi się art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC. Zgodnie z art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez firmę inwestycyjną rozumie się „dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską”. W konsekwencji, nie ulega wątpliwości, że Dom maklerski może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przepisy Ustawy PCC nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej. W konsekwencji, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa podatkowego, w celu rozstrzygnięcia zakresu tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN 1998), przez „pośrednictwo” należy rozumieć:

 • działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron,
 • występowanie w roli łącznika,
 • załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami.

Jak wynika natomiast z praktyki organów podatkowych, „pośrednictwo” na gruncie Ustawy PCC wiąże się z występowaniem takich elementów, jak:

 • występowanie przez dom maklerski w imieniu sprzedającego lub nabywcy,
 • uczestniczenie domu maklerskiego w zawieraniu umowy,
 • nastręczanie przez dom maklerski sposobności do zawarcia umowy lub pośredniczenie przy jej zawarciu,
 • wykonywanie przez dom maklerski zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

W szczególności należy podkreślić, iż dokonując klasyfikacji nabycia papierów wartościowych na gruncie Ustawy PCC organy podatkowe słusznie wskazują, iż pojęcie pośrednictwa w sprzedaży akcji nie sprowadza się wyłącznie do działalności domu maklerskiego, polegającej na przyjęciu deklaracji zbycia (nabycia) oraz znalezieniu nabywcy w celu zawarcia umowy. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, brak działań Domu maklerskiego zmierzających do znalezienia podmiotu zainteresowanego zbyciem Papierów wartościowych na rzecz SKA nie wyklucza uznania, że doszło do sprzedaży (nabycia) akcji za pośrednictwem Domu maklerskiego w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy PCC. Tym samym, biorąc pod uwagę zakres czynności jakie wykonywane będą przez Dom maklerski w celu realizacji zamierzonej transakcji, w szczególności rozliczenie nabycia Papierów wartościowych przez SKA poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie aktywów oraz ujęcie Papierów wartościowych na rachunku lub rachunkach SPV w ewidencji, Dom maklerski powinien być uznany na gruncie przedstawionego przyszłego stanu faktycznego za podmiot występujący w roli łącznika między SKA, a podmiotami sprzedającymi Papiery wartościowe (SPV), działającym w celu zawarcia umowy sprzedaży Papierów wartościowych na wspólnie ustalonych warunkach. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, będzie miało w tym wypadku miejsce pośrednictwo Domu maklerskiego w sprzedaży Papierów wartościowych. W odniesieniu do analogicznego zdarzenia przyszłego powyższe wnioski potwierdził Minister Finansów w wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2011 r. sygn. ILPB2/436-182/11-2/WS. Podsumowując, w świetle przedstawionej powyżej argumentacji, zdaniem Wnioskodawcy, rozważana transakcja sprzedaży (nabycia przez SKA) Papierów wartościowych powinna zostać uznana za sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi na rzecz SKA za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy PCC. W rezultacie, zamierzona transakcja podlegać będzie, zdaniem Wnioskodawcy, zwolnieniu z opodatkowania PCC, a na SKA nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu jej dokonania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firny inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach podmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu Cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu Cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks Cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 384 z późn. zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to Dom, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W związku z powyższym za sprzedaż papierów wartościowych, także w rozumieniu art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną (dalej również: „SKA”), która będzie zajmować się obrotem akcjami oraz udziałami spółek kapitałowych. W toku planowanych działań SKA może nabyć od podmiotów krajowych lub zagranicznych (dalej: „SPV”), w ramach umów sprzedaży, akcje spółki akcyjnej, założonej zgodnie z prawem polskim i posiadającej siedzibę na terytorium Polski oraz będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Papiery wartościowe”). Papiery wartościowe mogą posiadać formę dokumentu albo być zdematerializowane. W transakcję zaangażowany będzie dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską (dalej: „Dom maklerski”). Czynności Domu maklerskiego będą obejmować w szczególności: rozliczenie nabycia Papierów wartościowych przez SKA poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie Papierów wartościowych; ujęcie Papierów wartościowych na rachunku SKA w ewidencji; wystawienie dokumentu poświadczającego dokonanie transakcji; wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcji; zapewnienie prawidłowości przeprowadzenia transakcji. Czynności wykonywane przez Dom Maklerski nie będą obejmować znalezienia podmiotów gotowych do sprzedaży Papierów wartościowych, gdyż podmioty te będą SKA znane. Za swoje usługi Dom Maklerski otrzyma wynagrodzenie. W ramach transakcji Dom maklerski nie wystąpi jako pełnomocnik SKA lub SPV.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż papierów wartościowych to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawach, w których zostały wydane i nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.