IPPB2/4514-2/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-2/15-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. instrumenty finansowe
 3. obowiązek podatkowy
 4. pośrednictwo
 5. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia papierów wartościowych przy udziale domu maklerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia papierów wartościowych przy udziale domu maklerskiego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą we Francji („Nabywca”, „Wnioskodawca”). Nabywca zamierza nabyć wszystkie akcje wyemitowane przez T. S.A. , spółkę akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, („Spółka”).

Nabywca zamierza nabyć 12.941.177 akcji serii A oraz 2.800.000 akcji serii B, („Akcje”), wyemitowanych przez Spółkę, zgodnie ze statutem Spółki („Transakcja Kupna”). Akcje są obecnie własnością A S.A. sp. z o.o. S.K.A., (łącznie „Zbywcy”).

Planowane jest, że Transakcja kupna Akcji w Spółce zostanie przeprowadzona za pośrednictwem profesjonalnego pośrednika, tj. firmy inwestycyjnej z siedzibą na terytorium Polski („Dom Maklerski”) - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1533 ze zmianami) („Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”).

Pośrednictwo Domu Maklerskiego w Transakcji Kupna Akcji podyktowane jest dążeniem do zachowania maksymalnego bezpieczeństwa i sprawności przeprowadzenia transakcji i ma na celu:

 • zapewnienie profesjonalnej i prawidłowej obsługi procesu zakupu Akcji,
 • zapewnienie bezpieczeństwa obrotu Akcjami oraz zabezpieczenia interesów Nabywcy i Zbywców,
 • zapewnienie bezpiecznego dla Nabywcy i Zbywców sposobu uiszczenia ceny za nabywane Akcje,
 • zapewnienie bezpiecznego przekazania Odcinków Zbiorowych Akcji Nabywcy i bezzwłocznego dokonania odpowiednich zapisów w księdze akcyjnej Spółki po sprzedaży Akcji na rzecz Nabywcy.

W związku z Transakcją kupna Wnioskodawca zamierza zawrzeć z Domem Maklerskim Umowę pośrednictwa w nabyciu papierów wartościowych, której przedmiotem będą Akcje („Umowa Pośrednictwa”). Umowa Pośrednictwa będzie szczegółowo regulowała przebieg Transakcji Kupna Akcji stosownie do poniższego opisu.

Zgodnie z umową ze Zbywcami, Akcje zostaną zdeponowane w Domu Maklerskim przed zawarciem Transakcji Kupna, na potwierdzenie czego Dom Maklerski wystawi odpowiednie zaświadczenie.

Zbywcy Akcji będą ujawnieni w księdze akcyjnej Spółki jako właściciele Akcji. Na warunkach określonych w Umowie Pośrednictwa Nabywca uprawniony będzie do złożenia w Domu Maklerskim zlecenia kupna Akcji. Zlecenie kupna Akcji zostanie złożone w formie pisemnej.

Dom Maklerski, na podstawie złożonego przez Nabywcę zlecenia kupna Akcji, jako dom maklerski działający w imieniu własnym, ale na rachunek Nabywcy podejmie działanie prawne i faktyczne niezbędne w celu nabycia Akcji oraz w celu przeniesienia ich i wydanie ich posiadania na rzecz nabywcy.

Warunkiem przystąpienia przez Dom Maklerski do realizacji zlecenia kupna jest wpłacenie na rachunek prowadzony przez Dom Maklerski środków pieniężnych wystarczających do zapłaty ceny za nabywane Akcje („Cena”) oraz prowizji Domu Maklerskiego przed złożeniem zlecenia kupna Akcji.

Rozliczenie Transakcji Kupna nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego, co oznacza, że cena za Akcje zostanie wpłacona na rachunek Domu Maklerskiego, który przekaże je na rachunki wskazane przez Zbywców.

Spółka zawrze z Domem Maklerskim umowę w zakresie prowadzenia księgi akcyjnej Spółki.

Stosownie do Umowy Pośrednictwa, w dniu Transakcji kupna podjęte zostaną następujące czynności:

 • Dom Maklerski przedstawi Nabywcy zaświadczenie potwierdzające, że Akcje zostały u niego zdeponowane najpóźniej w dniu Transakcji Kupna;
 • Dom Maklerski potwierdzi uznanie swojego rachunku kwotą Ceny powiększonej o kwotę prowizji Domu Maklerskiego;
 • Nabywca i Dom Maklerski zawrą umowę zlecenia kupna;
 • Dom Maklerski zawrze ze Zbywcami umowy zlecenia sprzedaży;
 • Dom Maklerski przekaże na rachunki bankowe Zbywców Cenę poprzez złożenie nieodwołalnej dyspozycji przyspieszonego przelewu bankowego oraz przedstawi potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewu (SWIFT) zarówno Nabywcy jak i Zbywcom; oraz
 • niezwłocznie po otrzymaniu od Zbywców pisemnego potwierdzenia uznania ich rachunków bankowych Ceną, Dom Maklerski unieważni zaświadczenie oraz wyda Nabywcy Akcje wraz z oświadczeniem o przeniesieniu własności Akcji, złożone przez Dom Maklerski działający w imieniu Zbywców:

Następnie Nabywca doręczy Domowi Maklerskiemu, w dacie złożenia zlecenia kupna Akcji, pisemny wniosek o wpis Nabywcy do księgi akcyjnej Spółki. Dom Maklerski po realizacji Transakcji Kupna niezwłocznie dokona niezbędnych wpisów w księdze akcyjnej Spółki.

Przed wydaniem Akcji Nabywcy, Dom Maklerski działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zbywców, złoży oświadczenie o przeniesieniu Akcji. Po wydaniu Akcji Nabywca, Dom Maklerski oraz Zbywcy złożą oświadczenie potwierdzające zbycie Akcji przez Zbywców na rzecz Nabywcy.

Z tytułu wykonywania powyższych czynności (pośrednictwo Domu Maklerskiego przy zakupie Akcji) Nabywca zapłaci Domowi Maklerskiego prowizję pod warunkiem nabycia Akcji przez Nabywcę.

Oprócz Umowy Pośrednictwa Wnioskodawca i Zbywcy zawrą Umowę Zobowiązującą do Sprzedaży Akcji, w której potwierdzą wolę przeprowadzenia Transakcji Kupna za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Umowa ta będzie wywierała wyłącznie skutek zobowiązujący podczas gdy skutek rozporządzający (przeniesienie tytułu do Akcji) nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego, na podstawie umów zawartych przez Zbywców i Nabywcę z tymże Domem Maklerskim.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisana w zdarzeniu przyszłym Transakcja Kupna Akcji w Spółce za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w zdarzeniu przyszłym Transakcja Kupna Akcji w Spółce za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania PCC.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 1 ust. 4 pkt 1 Ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że sprzedaż akcji w polskiej spółce podlega w Polsce opodatkowaniu PCC jako sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji sprzedaż Akcji co do zasady podlega opodatkowaniu PCC. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) Ustawy o PCC, zastosowanie w takich przypadkach ma stawka 1%, a podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa sprzedawanych praw majątkowych.

Jednocześnie jednak w myśl art. 9 pkt 9 Ustawy o PCC, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 • firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 • dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 • dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, innymi słowy od PCC zwolniona jest m.in. sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi, dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Oznacza to, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 • uznania Akcji za instrumenty finansowe w świetle przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 • uznania Domu Maklerskiego pośredniczącego w sprzedaży Akcji za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu Ustawy obrocie instrumentami finansowymi;
 • dokonania sprzedaży Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że planowana Transakcja Kupna Akcji na rzecz Wnioskodawcy spełniać będzie wskazane powyżej warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od opodatkowania PCC z uwagi na poniższe okoliczności.

 1. Akcje stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi definiuje jako instrumenty finansowe przede wszystkim papiery wartościowe - tymi zaś, stosownie do art. 3 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, są m. in. akcje. Tym samym, spełniony jest warunek przedmiotowy zastosowania zwolnienia z art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC, z uwagi na fakt, że przedmiotem planowanych transakcji będą akcje w spółce akcyjnej.

 1. Dom Maklerski jest firmą inwestycyjną

Warunkiem koniecznym zwolnienia z PCC w zakresie będącym przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku jest również pośredniczenie w transakcji sprzedaży Akcji przez firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W tym zakresie wskazać należy, iż Ustawodawca zdefiniował w przepisach Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi instytucję firmy inwestycyjnej oraz zagranicznej firmy inwestycyjnej.

I tak, stosownie do art. 3 pkt 33) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za firmę inwestycyjną uważa się „dom maklerski, bank prowadzący działalność, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność”. Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 32) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez zagraniczną firmę inwestycyjną rozumie się „osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję kredytową”.

Dom Maklerski, który będzie pośredniczył w przedmiotowej transakcji będzie spełniał powyższe warunki. W szczególności bowiem, Dom Maklerski, za pośrednictwem którego Wnioskodawca i Zbywcy planują przeprowadzić Transakcję Kupna Akcji jest domem maklerskim prowadzącym działalność, z siedzibą w Polsce, działającym na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd uprawniającego do prowadzenia działalności maklerskiej / pośredniczenia w transakcjach obrotu instrumentami finansowymi, podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Instytucja ta (Dom Maklerski prowadzący działalność z siedzibą w Polsce) została wprost wymieniona przez ustawodawcę jako jeden z przykładów firm inwestycyjnych / zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 1. Dom Maklerski pośredniczy w Transakcji Kupna Akcji

Przepisy ustawy o PCC nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej. W związku z powyższym, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa podatkowego, w celu interpretacji tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia opartego na definicji zawartej w słowniku języka polskiego.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN 1998), przez „pośrednictwo” należy rozumieć:

 • działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron,
 • występowanie w roli łącznika,
 • załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami.

Ponadto, w świetle art. 69 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za pośrednictwo należy w szczególności uznać przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych czy też wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie.

Również praktyka organów podatkowych zawiera wskazówki jak należy interpretować „pośrednictwo” dla celów analizowanego zwolnienia z PCC. I tak, organy podatkowe wskazały, że podstawowymi czynnikami świadczącymi o zawarciu umowy za pośrednictwem Domu Maklerskiego są:

 • występowanie przez dom maklerski w imieniu sprzedającego lub nabywcy lub w imieniu własnym i na rachunek nabywcy (stanowisko zaprezentowane przez Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów w piśmie z dnia 24 maja 2007 r., sygn. 1438/RM/436-8/07/73/PCC/EB, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. ILPB2/415-347/07-2/MK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w pismach z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. IBPBII/1/436-297/09/AŻ i dnia 31 grudnia 2009 r., sygn. IBPBII/1/436-277/09/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z dnia 16 czerwca 2009 r., sygn. ITPB2/436-45/09/PS, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 29 grudnia 2009 r., sygn. IPPB2/436-390/ 09-2/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 r., sygn. IPPB2/436-236/10-2/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lipca 2011 r., sygn. IPPB2/436-209-11-2/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 października 2011 r., sygn. IPPB2/436-333/11-4/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2011 r., sygn. ILPB2/436-182/11-2/WS, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2011 r., sygn. IPPB2/436-439/11-3/AK),
 • wykonywanie przez dom maklerski zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie (stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. ILPB2/415-347/ 08-2/MK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w pismach z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. IBPBII/1/436-297/09/AŻ i dnia 31 grudnia 2009 r., sygn. IBPBII/436-277/09/MZ).

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zaznaczył, iż Dom Maklerski, na podstawie złożonego przez Nabywcę zlecenia kupna Akcji, jako dom maklerski działający w imieniu własnym, ale na rachunek Nabywcy nabędzie Akcje, przeniesie je i wyda ich posiadanie na rzecz Nabywcy, oraz podejmie wszelkie działania, prawne i faktyczne, w celu zakupu Akcji.

Szczegółowe czynności prawne i faktyczne dokonywane przez Dom Maklerski będą polegały na:

 • Dom Maklerski zdeponuje u siebie Akcje na podstawie umowy depozytu zawartej ze Spółką;
 • Dom Maklerski zawrze z Nabywcą umowę zlecenia kupna;
 • Dom Maklerski zawrze ze Zbywcami umowy zlecenia sprzedaży;
 • Dom Maklerski rozliczy finansowo Transakcję Kupna, tj. Cena zostanie wpłacona na rachunek Domu Maklerskiego;
 • Dom Maklerski zapłaci Cenę na rachunki bankowe Zbywców Cenę; oraz
 • niezwłocznie po otrzymaniu od Zbywców potwierdzenia uznania ich rachunków bankowych Ceną, Dom Maklerski unieważni świadectwo depozytowe oraz wyda Nabywcy Akcje wraz z oświadczeniem o przeniesieniu własności Akcji, złożone przez Dom Maklerski działający w imieniu Zbywców.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy planowana Transakcja Zbycia Akcji w Spółce za pośrednictwem Domu Maklerskiego, będącego firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi będą spełniały hipotezę art. 9 pkt 9 lit. b) Ustawy o PPC i będą zwolnione zwolnione z opodatkowania PCC.

Stanowisko to znajduje swoje potwierdzenie w ustalonej, jednomyślnej w tym zakresie, linii wykładni organów podatkowych. Przykładowo, jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2010 r. (IPPB2/436-234/10-2/MZ), „pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy Dom Maklerski lub Bank prowadzący działalność uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez Dom Maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie”.

Identyczne stanowisko przyjął również np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2013 r. (IPPB2/436-629/12-2/LS), interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2010 r. (IPPB2/436-237/10-2/AF), interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2013 r. (IPPB2/436-415/13-2/MZ), interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2013 r. (IPPB2/436-446/13-2/EL), a także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 16 czerwca 2009 r. (ITPB2/436-45/09/PS), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 26 kwietnia 2013 r. (IPTPB2/436-8/13-4/KK) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 30 sierpnia 2009 r. (ILPB2/436-153/13-2/MK). W interpretacjach tych organy w szczególności uznały, iż „jeżeli (...) umowa sprzedaży akcji, w wyniku której Wnioskodawca dokonał ich nabycia dokonana została, (...) za pośrednictwem Domu Maklerskiego, stwierdzić należy, że czynność ta zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych”. Ponadto, zgodnie z linią interpretacyjną prezentowaną przez organy skarbowe w indywidualnych interpretacjach podatkowych, „czynności wykonywane przez Dom Maklerski mogą nie obejmować znalezienia podmiotu gotowego (podmiotów gotowych) do sprzedaży akcji, ponieważ takie podmioty mogą zostać zidentyfikowane przez Spółkę, lub jej doradców, jeszcze przed zawarciem z Domem Maklerskim umowy o pośrednictwo w nabyciu akcji. Spółka może również zawrzeć bezpośrednio z posiadaczem (posiadaczami) akcji umowy poprzedzające umowę sprzedaży akcji, w szczególności list intencyjny, porozumienie w zakresie zasad współpracy, która umożliwi podjęcie przez Spółkę ostatecznej decyzji o nabyciu akcji (np. zasad badania przed transakcyjnego, ustalenia wyłączności negocjacji na rzecz Spółki itp.), czy też umowę określającą dodatkowe zobowiązania wzajemne stron umowy sprzedaży akcji (np. umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia późniejszej umowy sprzedaży)”.

Na takim stanowisku stanął także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2012 r. (IPPB2/436-493/11-4/AF), interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2010 r. (IPPB2/436-234/10-2/MZ), interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2010 r. (IPPB2/436-237/10-2/AF) oraz interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2009 r. (IPPB2/436-390/09-2/MZ), jak również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach indywidualnych z dnia 23 listopada 2011 r. (ILPB2/436-182/11-2/WS oraz ILPB2/436-183/11-2/WS).

Zgodnie z powyższym poglądem, dla możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania PCC w zakresie będącym przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku wystarczające jest stwierdzenie, że wyłącznie sama transakcja sprzedaży (rozporządzenia Akcjami) powinna zostać dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego - wszelkie czynności dodatkowe mogą zaś być przeprowadzone samodzielnie przez uczestników transakcji z pominięciem pośredników.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w sytuacji, gdy transakcje zbycia / nabycia Akcji w Spółce zostaną dokonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego, będącego firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym w niniejszym wniosku, transakcja ta będzie zwolniona z opodatkowania PCC, zgodnie z regulacją zawartą w przepisie art. 9 pkt 9 lit. b) Ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firny inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego
  - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach podmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu Cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu Cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks Cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 384 ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to Dom, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W związku z powyższym za sprzedaż papierów wartościowych, także w rozumieniu art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą we Francji („Nabywca”, „Wnioskodawca”). Nabywca zamierza nabyć wszystkie akcje wyemitowane przez T., spółkę akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego. Planowane jest, że Transakcja kupna Akcji w Spółce zostanie przeprowadzona za pośrednictwem profesjonalnego pośrednika, tj. firmy inwestycyjnej z siedzibą na terytorium Polski („Dom Maklerski”) - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1533 ze zmianami) („Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż papierów wartościowych to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawach, w których zostały wydane i nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.