IPPB2/4514-176/16-4/AF | Interpretacja indywidualna

Z uwagi na fakt, że rzeczywisty ośrodek zarządzania Spółki będzie znajdował się w Niemczech, planowane połączenie transgraniczne, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 5 pkt 2) lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym w przedmiotowej spawie nie znajdzie zastosowanie art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-176/16-4/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. umowa spółki
 3. wkłady niepieniężne
 4. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2016 r. (data nadania 20 maja 2016 r., data wpływu 30 maja 2016 r.) na wezwanie z dnia 13 maja 2016 r. Nr IPPB5/4510-323/16-2/RS, IPPB2/4514-176/16-2/AF, IPPP3/4512-249/16-2/ISZ (data doręczenia 13 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek:

 • w części dotyczącej zastosowania art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pan Josef S., rezydent podatkowy Niemiec, prowadzi na terytorium Niemiec jednoosobowe przedsiębiorstwo J. Pan Josef S. oraz jego przedsiębiorstwo podlegają w Niemczech opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Pan Josef S., jako J., planuje założyć na terenie Niemiec Spółkę N. GmbH (forma prawna: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej: „Spółka”). Spółka będzie utworzona według prawa niemieckiego z siedzibą na terytorium Niemiec i będzie podlegać w Niemczech opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Jedynym wspólnikiem Spółki będzie przedsiębiorstwo jednoosobowe J.. Spółka planuje utworzyć na terenie Polski oddział (zwany dalej: „Oddział”).

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie jest J.. (dalej jako: „Wnioskodawca”) w oparciu o art. 14n. Ordynacji podatkowej.

Spółka będzie należała do Grupy S. (zwanej dalej: „Grupą”). Grupa jest właścicielem portfela nieruchomości w Niemczech, Czechach, Polsce i na Słowacji. W tych krajach Grupa planuje i realizuje projekty, wynajmuje długoterminowo, utrzymuje, pielęgnuje, zarządza oraz rozbudowuje nieruchomości komercyjne każdego rodzaju. Do jej usług należy także kompleksowa opieka i zarządzanie własnymi parkami handlowymi oraz centrami handlowymi.

Dla każdej zakupionej przez Grupę nieruchomości zostaje założona w państwie jej położenia spółka handlowa. Celem działalności tych spółek jest zakup gruntów, budowa przez zewnętrznych wykonawców, a następnie długoterminowy wynajem nieruchomości komercyjnych.

Obecnie rozważane jest przeprowadzenie zmian w strukturze Grupy. W ramach reorganizacji spółek należących do Grupy planowane jest dokonanie transgranicznego połączenia nowo powstałej Spółki z sześcioma innymi spółkami z Grupy: M. Sp. z o.o., I. Sp. z o.o., N. Sp. z o.o., P. Sp. z o.o., W. Sp. z o.o., E. Sp. z o.o. (zwanymi dalej: „Spółkami Przejmowanymi”), będącymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i podlegającymi nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Transakcja transgranicznego połączenia ma na celu uproszczenie struktury Grupy, a tym samym wzrost efektywności w zakresie zarządzania. Poprzez transakcje transgranicznego połączenia powinny zostać osiągnięte także efekty synergii, np. w zakresie negocjacji kredytowych czy negocjacji z międzynarodowymi koncernami. Proces połączenia doprowadzi także do oszczędności, zwłaszcza w zakresie liczby sprawozdań finansowych, kosztów doradztwa podatkowego i ogólnych kosztów biurowych.

Obecnie większościowym udziałowcem Spółek Przejmowanych jest Wnioskodawca. W Spółkach Przejmowanych Wnioskodawca posiada następującą ilość udziałów:

 • M. Sp. z o. o. - 99,985%;
 • I. Sp. z o.o. - 99,75%;
 • N. Sp. z o.o. - 99,75%;
 • P. Sp. z o.o. - 99,98%;
 • W. Sp. z o.o. - 99,996%;
 • E. Sp. z o.o. - 99,88%.

Pozostałe udziały mniejszościowe Spółek Przejmowanych należą do spółki P. Sp. z o.o.

Pierwszą fazą restrukturyzacji będzie sprzedaż udziałów mniejszościowych w Spółkach Przejmowanych przez spółkę P. Sp. z o. o. na rzecz Wnioskodawcy. Tak więc jedynym udziałowcem Spółki oraz Spółek Przejmowanych będzie Wnioskodawca.

Kolejnym etapem restrukturyzacji będzie połączenie transgraniczne polskich Spółek Przejmowanych ze Spółką (S.).

Połączenie nastąpi na podstawie:

 • art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 indeks 1 i następnymi ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030, ze zm.),
 • Dyrektywy 2005/56/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. U. L. 370 z 25.11.2005),
 • Dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (wersja ujednolicona) (Dz.U.UE L. z dnia 25 listopada 2009 r.),
 • przepisów niemieckiej ustawy o przekształceniu podmiotów prawnych (Umwandlungsgesetz z 28 października 1994 (BGBI. I S. 3210; 1995 i S. 428)).

Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę.

Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę przejmującą nastąpi w zamian za wydanie udziałów Spółki wspólnikowi Spółek Przejmowanych, Wnioskodawcy.

Wskutek połączenia zgodnie z art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, dalej jako Ksh) Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej, tj. niemieckiego rejestru handlowego. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych. Spółka wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych (art. 494 § 1 Ksh).

W następstwie planowanego połączenia działalność prowadzona dotychczas przez Spółki Przejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeniesiona do nowo utworzonego oddziału Spółki w Polsce.

W wyniku połączenia Spółka przejmie pracownika jednej ze Spółek Przejmowanych.

Po połączeniu majątek Spółki będzie się składał głównie z majątku nieruchomego położonego w Polsce.

Ponadto Wnioskodawca zaznacza, że:

 • w Spółce Przejmowanej P. Sp. z o.o. został wniesiony wkład rzeczowy o wartości 9.613,24 PLN (nie stanowiący przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części);
 • na moment połączenia będą istniały pomiędzy Spółkami Przejmowanymi wzajemne należności i zobowiązania;
 • odsetki od pożyczek/kredytów udzielanych między Spółkami Przejmowanymi zostały ujęte w wartości początkowej środków trwałych, nabytych za środki pieniężne uzyskane z ww. pożyczek/kredytów;
 • utworzony przez Spółkę Oddział będzie prowadził księgi rachunkowe oraz wymagane ewidencje w oparciu o właściwe przepisy; planuje się kontynuację odpisów amortyzacyjnych środków trwałych przejętych w wyniku połączenia;
 • Spółki Przejmowane posiadają kapitały zapasowe utworzone z zysku.

Spółki Przejmowane posiadają kapitały zapasowe utworzone z zysku.

Pismem z dnia 13 maja 2016 r. Nr IPPB5/4510-323/16-2/RS, IPPB2/4514-176/16-2/AF, IPPP3/4512-249/16-2/ISZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania m.in. poprzez:

 • podanie danych umożliwiających identyfikację przyszłej Spółki przejmującej (N. GmbH), której utworzenie planuje Wnioskodawca tj. podanie planowanego adresu jej siedziby umożliwiających doręczenie ewentualnej zmiany, uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji dokonanej w trybie art. 14e Ordynacji podatkowej oraz podanie planowanego adresu Oddziału za pomocą którego Spółka ta będzie prowadzić działalność na terytorium Polski;
 • wyjaśnienie na jakim stopniu zaawansowania są przygotowania związane z utworzeniem planowanej Spółki N. GmbH oraz jej Oddziału na terytorium Polski, w szczególności poprzez określenie jakie działania w tym kierunku zostały już podjęte przez Wnioskodawcę;
 • podanie, gdzie będzie znajdował się rzeczywisty ośrodek zarządzania Spółki przejmującej, tj. Spółki N. GmbH.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, m.in. wskazując, że przyszła Spółka przejmująca (N. GmbH), której utworzenie planuje Wnioskodawca będzie miała siedzibę pod następującym adresem:..., Niemcy. Ponadto Wnioskodawca informuje, że Oddział, za pomocą którego Spółka ta będzie prowadzić działalność na terytorium Polski, będzie miał siedzibę pod następującym adresem:..., Polska.

Wszystkie niezbędne do założenia Spółki N. GmbH dokumenty zostały złożone do właściwego Sądu Rejestrowego w Niemczech. Spółka nie została jeszcze wpisana do niemieckiego rejestru przedsiębiorców. Wpis powinien nastąpić w maju 2016 r. Z momentem wpisu do niemieckiego rejestru przedsiębiorców proces założenia Spółki uważa się za zakończony.

Ponadto Wnioskodawca informuje, że prace związane z utworzeniem Oddziału Spółki zostaną podjęte przez Wnioskodawcę po jej wpisie do rejestru przedsiębiorców.

Rzeczywisty ośrodek zarządzania Spółki przejmującej, tj. Spółki N. GmbH, będzie znajdował się w Niemczech.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy wskutek transgranicznego połączenia Spółka wstąpi we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych...
 2. Czy w momencie konfuzji należności i zobowiązań istniejących pomiędzy Spółką a Spółkami Przejmowanymi powstaje przychód w związku z wygaśnięciem wzajemnych zobowiązań...
 3. Czy konieczna będzie korekta odpisów amortyzacyjnych w związku z konfuzją należności i zobowiązań...
 4. Czy po dokonaniu przejęcia Spółka będzie miała prawo do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych oraz zasad wyceny stosowanych dotychczas w Spółkach Przejmowanych...
 5. Czy w wyniku transgranicznego połączenia Spółek Przejmowanych na Spółkę, przejdzie w zakresie podatku od towarów i usług prawo zwrotu nadwyżki lub przeniesienia nadwyżki oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach zakupowych wystawionych na Spółki Przejmowane...
 6. Czy w związku z przeprowadzeniem opisanej operacji, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych po dniu połączenia faktur wystawionych na Spółki Przejmowane, będzie przysługiwało Spółce dopiero po dokonaniu przez nią wystawienia not korygujących nazwę nabywcy...
 7. Czy planowane połączenie transgraniczne będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego dla Spółki na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych...
 8. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy uznające, że dochody Spółki, przypisane, do jej oddziału w Polsce, a pochodzące z wynajmu nieruchomości, będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 6 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku...
 9. Czy Spółka prowadząc działalność gospodarczą za pomocą położonego na terytorium Polski oddziału, polegającą na wynajmie nieruchomości komercyjnych, będzie osiągała przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ponosiła koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ww. ustawy...
 10. Czy przejęty przez Spółkę, w wyniku transgranicznego połączenia, kapitał zapasowy Spółek Przejmowanych będzie stanowił dla Spółki dochód podlegający opodatkowaniu w Polsce w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 11. Czy dywidenda wypłacana przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy jak również rozliczenia finansowe oddziału ze Spółką, będą podlegały opodatkowaniu w Polsce...
 12. Czy Spółka, w związku z realizacją transgranicznego połączenia, będzie posiadała w Polsce stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie podatku od towarów i usług...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania nr 7 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, połączenie transgraniczne nie będzie dla Spółki skutkować powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku czynności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm., dalej: „ustawy o PCC”) podatkowi PCC podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W myśl art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC za zmianę umowy uważa się m.in. łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest podwyższenie kapitału zakładowego.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1a pkt 2 ustawy o PCC pojęcie „spółka kapitałowa” oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Art. 1 ust. 5 pkt 2) ustawy o PCC stanowi, że umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

W związku z powyższym zmiany umowy spółki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, podlegają co do zasady opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC. Jeżeli więc efektem połączenia spółek będzie podwyższenie kapitału zakładowego spółki czynność ta powinna zostać opodatkowana PCC.

Jednocześnie w ustawie o PCC znajduje się katalog czynności, które, mimo iż mieszczą się w zakresie przedmiotowym ustawy, nie podlegają podatkowi. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 6 ww. ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane m.in. z łączeniem spółek kapitałowych.

Przy tym jednak, zgodnie z art. 1a pkt 2 ustawy o PCC przez spółkę kapitałową należy rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską. Takie postanowienie nie wskazuje jednoznacznie, czy przepis ma zastosowanie do połączenia transgranicznego skoro nie wymienia spółek zagranicznych.

Zapisy ustawowe w tym przedmiocie stanowią implementację Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. (Dz. Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r., s. 11, dalej: „Dyrektywa”) dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Jej celem była realizacja unijnego zakazu pobierania od spółek kapitałowych podatków pośrednich od gromadzenia kapitału i tym samym umożliwienie swobodnego przepływu kapitału na terenie UE.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e Dyrektywy, państwa członkowskie nie nakładają na spółki kapitałowe podatku pośredniego w żadnej formie w odniesieniu do działań restrukturyzacyjnych, o których mowa w art. 4. Na mocy art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy, za działania restrukturyzacyjne uważa się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub istnieją, pod warunkiem, że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej. Definicja ta swoim zakresem obejmuje między innymi połączenie spółek kapitałowych.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 Dyrektywy spółka kapitałowa w rozumieniu Dyrektywy jest między innymi każda spółka, która wymieniona została w załączniku do Dyrektywy. Załącznik ten w pkt 21 wymienia spółki prawa polskiego w tym między innymi spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a w pkt 6) spółki prawa niemieckiego w tym między innymi Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Celem nowelizacji ustawy o PCC było zatem wdrożenie postanowień Dyrektywy, m.in. w zakresie braku opodatkowania czynności restrukturyzacyjnych w rozumieniu Dyrektywy. W związku w tym dokonując interpretacji przepisów ustawy o PCC i przewidzianego wyłączenia z opodatkowania tym podatkiem łączenia spółek kapitałowych, należy wziąć pod uwagę postanowienia i cel Dyrektywy.

W rezultacie należy stwierdzić, że w świetle postanowień Dyrektywy planowane połączenie Spółki i Spółek Przejmowanych stanowi działanie restrukturyzacyjne w rozumieniu art. 4 Dyrektywy, a tym samym na gruncie art. 5 ust. 1 lit. e Dyrektywy nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem kapitałowym w państwach członkowskich (w tym w Rzeczpospolitej Polskiej).

Powyższe stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 stycznia 2013 r. (sygn. IPPB2/436-582/12-5/MZ), odwołując się do wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 619/09, z dnia 8 października 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 843/09, z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1736/11 oraz III SA/Wa 1737/11.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż planowane połączenie nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego dla Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w części dotyczącej zastosowania art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych za nieprawidłowe, zaś w pozostałej części za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Stosownie do art. 1 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. w przypadku spółki osobowej – siedziba tej spółki;
 2. w przypadku spółki kapitałowej:
  1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

W przypadku umowy spółki kapitałowej należy mieć na uwadze przywołany wyżej przepis art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z ww. przepisem, umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się rzeczywisty ośrodek zarządzania albo siedziba tejże spółki jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje założyć na terenie Niemiec Spółkę N. GmbH (forma prawna: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej: „Spółka”). Spółka będzie utworzona według prawa niemieckiego z siedzibą na terytorium Niemiec i będzie podlegać w Niemczech opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Jedynym wspólnikiem Spółki będzie przedsiębiorstwo jednoosobowe J.. Spółka planuje utworzyć na terenie Polski oddział. Rzeczywisty ośrodek zarządzania Spółki przejmującej, tj. Spółki N. GmbH, będzie znajdował się w Niemczech.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że z uwagi na fakt, że rzeczywisty ośrodek zarządzania Spółki będzie znajdował się w Niemczech, planowane połączenie transgraniczne, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 5 pkt 2) lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym w przedmiotowej spawie nie znajdzie zastosowanie art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej oraz wyroków, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.