IPPB2/4514-172/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży jako poszczególne jednostkowe czynności cywilnoprawne. Jeżeli w miesiącu zostanie zawartych kilka umów sprzedaży przekraczających 1.000,00 zł, każda z nich podlega odrębnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym nie istnieje możliwość sumowania wartości poszczególnych odrębnych umów sprzedaży. Każda z nich podlega odrębnemu opodatkowaniu i z każdą z umów wiążą się obowiązki wynikające z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, łącznie z obowiązkiem złożenia stosownej deklaracji od konkretnej umowy.
IPPB2/4514-172/15-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. deklaracja podatkowa
 3. rzecz
 4. umowa sprzedaży
 5. wartość rynkowa
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków podatkowych z tytułu sprzedaży rzeczy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków podatkowych z tytułu sprzedaży rzeczy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

1.,2.,3. Spółka zamierza rozpocząć działalność w zakresie obrotu złotem, srebrem oraz działalność kantorową.

W ramach umowy pożyczki pomiędzy spółką matką - podmiot zarejestrowany dla potrzeb podatku unijnego, a spółką córką - podmiot zarejestrowany dla potrzeb podatku unijnego, firma córka otrzyma fizycznie złoto inwestycyjne, srebro oraz waluty w formie papierowej bez obrotu na kontach bankowych do kantoru. Towar zostanie przemieszczony z kraju unijnego do Polski. Umowa pożyczki określa spłatę zobowiązań w formie zwrotu złota, srebra lub zwrotu walut lub w formie pieniężnej. Odsetki od pożyczki zostaną naliczone i zapłacone na koniec roku.

4. Spółka ponadto zamierza skupować złom srebrny i złoty od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Przy każdej transakcji zostanie sporządzona umowa kupna - sprzedaży złomu.

5. Spółka również zamierza sprzedawać srebrne i złote monety, w zestawach lub samodzielnie tj.

 1. złote monety kolekcjonerskie, spełniające warunki kwalifikujące je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT,
 2. złote monety kolekcjonerskie, niespełniające warunków kwalifikujących je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT,
 3. srebrne monety kolekcjonerskie,
 4. banknoty kolekcjonerskie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy przemieszczenie fizycznego złota inwestycyjnego od spółki matki spełnia warunki nabycia wewnątrzwspólnotowego i korzysta ze zwolnienia z VAT na gruncie podatku VAT art . 122 ust. 1, a w przypadku wysyłki do spółki matki spełnia warunki dostawy wewnątrzwspólnotowej i jest opodatkowane 0% zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT...
 2. Czy przemieszczenie walut w formie papierowej od spółki matki spełnia warunki nabycia wewnątrzwspólnotowego i korzysta ze zwolnienia z VAT na gruncie podatku VAT jako środek płatniczy art. 43 ust. 1 pkt 7), a w przypadku wysyłki do spółki matki spełnia warunki dostawy wewnątrzwspólnotowej i jest opodatkowane 0% zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT...
 3. Czy moment naliczenia odsetek od pożyczki i zapłata odsetek od przekazanego złota i walut w formie papierowej tj. moment wykonania usługi, określa moment podatkowy jako import usług zgodnie z art. 28b ust. 1 i korzysta ze zwolnienia na gruncie podatku VAT dla złota inwestycyjnego art. 122 ust. 1 i dla walut w formie papierowej art. 43 ust. 1 pkt 7)...
 4. Czy przy transakcjach powyżej 1000,00 PLN spółka powinna odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych od każdej zawartej umowy w wysokości 2% zgodnie z art. 7 ustawy o PCC, czy może zbiorczo sporządzić deklarację PCC-3 na koniec miesiąca i odprowadzić podatek zbiorczo za cały miesiąc w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca...
 5. Czy przy sprzedaży srebrnych i złotych monet w zestawach lub samodzielnie tj.
  1. złote monety kolekcjonerskie, spełniające warunki kwalifikujące je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art . 121 ustawy o VAT,
  2. złote monety kolekcjonerskie, niespełniające warunków kwalifikujących je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art . 121 ustawy o VAT,
  3. srebrne monety kolekcjonerskie,
  4. banknoty kolekcjonerskie...

Jakie stawki VAT należy zastosować dla pozycji a), b), c), d)... Czy można zestaw składający się z różnych pozycji wymienionych w pozycjach od a) do d) sprzedać stosując jedną stawkę VAT...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, że przy skupie złomu srebrnego i złota od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, w przypadku sporządzenia dla każdej transakcji odrębnej umowy kupna - sprzedaży złomu, przy transakcjach powyżej 1000,000 PLN spółka powinna odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych od każdej zawartej umowy w wysokości 2% zgodnie z art. 7 ustawy o PCC w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego, z tym, że w przypadku zawarcia wielu umów w trakcie miesiąca, powinna mieć możliwość złożenia jednej zbiorczej deklaracji PCC-3, w której wskaże odrębnie poszczególne umowy zawarte w trakcie jednego miesiąca i odprowadzi podatek PCC w jednej kwocie w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Na podstawie art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. W przypadku, gdy podstawa opodatkowania przekracza 1000 zł, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy.

Zgodnie z art . 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, o czym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stawka podatku od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2%.

Na mocy art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, na podatnikach ciąży obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 1 lit a) ww. ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia wzory deklaracji, o których mowa m.in. w ust. 1 oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych, a w szczególności: w deklaracji, o której mowa w ust. 1 – datę i miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej, dane podatnika, zwięzłe określenie treści i przedmiotu czynności, miejsce jego położenia lub wykonywania praw majątkowych, podstawę opodatkowania, stawkę podatku, kwotę należnego podatku.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka zamierza skupować złom srebrny i złoty od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Przy każdej transakcji zostanie sporządzona umowa kupna - sprzedaży złomu.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży jako poszczególne jednostkowe czynności cywilnoprawne. Jeżeli w miesiącu zostanie zawartych kilka umów sprzedaży przekraczających 1.000,00 zł, każda z nich podlega odrębnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym nie istnieje możliwość sumowania wartości poszczególnych odrębnych umów sprzedaży. Każda z nich podlega odrębnemu opodatkowaniu i z każdą z umów wiążą się obowiązki wynikające z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, łącznie z obowiązkiem złożenia stosownej deklaracji od konkretnej umowy.

W związku z powyższym w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest możliwe zbiorcze sporządzenie deklaracji PCC-3 na koniec miesiąca i odprowadzenie podatku zbiorczo za cały miesiąc w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.