IPPB2/4514-155/15-4/PW | Interpretacja indywidualna

Czy zawarcie Umowy cash poolingu oraz czynności realizowane w jej ramach będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-155/15-4/PWinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. czynności cywilnoprawne
 3. obowiązek podatkowy
 4. umowa nienazwana
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. (data nadania 29 czerwca 2015 r., data wpływu 1 lipca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4514-155/15-2/PW z dnia 22 czerwca 2015 r. (data nadania 23 czerwca 2015 r., data doręczenia 25 czerwca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie cash-poolingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie cash-poolingu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka wchodzi w skład międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”). Przedmiotem działalności Spółki jest m. in. świadczenie usług w zakresie platformy cyfrowej telewizji satelitarnej. Spółka planuje zawarcie umowy cash poolingu typu rzeczywistego (dalej: „Umowa cash poolingu” lub „Umowa”) z podmiotem z Grupy mającym siedzibę we Francji (dalej: „Pool Leader”). System cash poolingu będzie również obejmował inne spółki z Grupy (dalej również jako: „Uczestnicy”). Podmiot będący Pool Leaderem, niezależnie od pełnionej przez siebie funkcji Pool Leadera, będzie mógł być jednocześnie uczestnikiem struktury cash poolingu na takich samych zasadach jak pozostali Uczestnicy.

Celem Umowy cash poolingu jest polepszenie płynności finansowej spółek wchodzących w skład Grupy (Uczestników). Z perspektywy Spółki i innych podmiotów z Grupy, zasadniczym elementem umowy cash poolingu jest wdrożenie procesu zarządzania posiadanymi na rachunkach bankowych środkami pieniężnymi oraz ewentualnym zadłużeniem Uczestników, poprzez poprawę bieżących przepływów pieniężnych. W tym celu następuje koncentracja środków pieniężnych Uczestników na jednym rachunku bankowym o charakterze rozliczeniowym.

W celu realizacji powyższych założeń zostanie wykorzystany rachunek rozliczeniowy (dalej: „Rachunek Grupy”) założony i zarządzany przez Pool Leadera. Rachunek Grupy może być prowadzony poza terytorium Polski. Jednocześnie Spółka i inni Uczestnicy będą posiadali własne odrębne rachunki bankowe (dalej: „Rachunek Szczegółowy”). Posiadaczami Rachunków Szczegółowych będą poszczególni Uczestnicy. Wskazane rachunki prowadzone będą w jednej lub kilku walutach, przy czym Rachunki Szczegółowe mogą być otwarte w wielu krajach, w tym w innych krajach niż kraj, w którym jest otwarty Rachunek Grupy.

Zgodnie z postanowieniami Umowy cash poolingu, nadwyżki środków (ponad ustalany limit) na Rachunkach Szczegółowych będą regularnie transferowane na Rachunek Grupy. Równocześnie w przypadku wystąpienia niedoborów środków (poniżej ustalanego limitu) na Rachunkach Szczegółowych, środki zgromadzone na Rachunku Grupy będą transferowane na odpowiednie Rachunki Szczegółowe.

W ramach systemu Pool Leader dodatkowo będzie odpowiedzialny za:

 • monitorowanie poziomu środków na Rachunkach Szczegółowych należących do Uczestników,
 • kontakty z bankiem obsługującym operacje związane z Umową cash poolingu, w tym negocjowanie warunków prowadzenia Rachunku Grupy,
 • zapewnienie transferu środków z Rachunku Szczegółowego na Rachunek Grupy w przypadku wystąpienia nadwyżki środków na Rachunku Szczegółowym (w szczególności akceptację przelewów zlecanych przez poszczególnych Uczestników),
 • dokonywanie transferów środków z Rachunku Grupy na Rachunek Szczegółowy w przypadku powstania niedoboru środków na Rachunku Szczegółowym,
 • niezwłoczny zwrot środków z Rachunku Grupy na Rachunek Szczegółowy na żądanie Uczestnika,
 • prowadzenie dokumentacji i ewidencji przepływów środków w ramach systemu cash pooling,
 • informowanie Uczestników o wszelkich zmianach w funkcjonowaniu systemu cash pooling.

Za organizację transferów w systemie cash poolingu z Rachunków Szczegółowych na Rachunek Grupy będzie odpowiadał Pool Leader. Jednakże wynikające z postanowień Umowy przelewy środków z Rachunku Szczegółowego na Rachunek Grupy będą fizycznie zlecane przez Uczestników z ich Rachunków Szczegółowych.

Poszczególni Uczestnicy (w tym Spółka) nie będą mieli wiedzy, czy i w jakim zakresie nadwyżki posiadanych środków przetransferowane przez nich z ich Rachunku Szczegółowego na Rachunek Grupy zostaną następnie przekazane przez Pool Leadera innym Uczestnikom. Analogicznie, w przypadku wystąpienia niedoborów na Rachunku Szczegółowym danego Uczestnika, Uczestnik ten nie będzie wiedział, z jakiego źródła (tj. od których Uczestników) pochodzą środki przelane z Rachunku Grupy na jego Rachunek Szczegółowy.

Poszczególnym Uczestnikom będą przysługiwać odsetki za okresy, w których należące do nich środki będą znajdować się na koncie Rachunku Grupy. Analogicznie, Uczestnicy będą obowiązani do zapłaty odsetek za okres, w którym środki z Rachunku Grupy będą zasilały posiadany przez nich Rachunek Szczegółowy. Niezależnie od powyższego, za czynności wykonywane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową Pool Leader będzie pobierał ryczałtowe wynagrodzenie.

Należy podkreślić, że transfer środków pieniężnych przekazywanych na Rachunek Grupy nie będzie wiązał się z przejściem ich prawa własności na rzecz Pool Leadera.

Pismem z dnia 22 czerwca 2015 r., Nr IPPB2/4514-155/15-2/PW wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • Uzupełnienie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku poprzez wskazanie, czy w ramach cash-poolingu będzie dochodziło do zawarcia umów pożyczek oraz umów depozytu nieprawidłowego...
 • dostarczenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia za zgodność z oryginałem), z którego wynika prawo do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego przez Pana Marka K.

Wezwanie skutecznie doręczono 25 czerwca 2015 r.

Pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. (data nadania 29 czerwca 2015 r., data wpływu 1 lipca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie przesyłając pełnomocnictwo oraz wskazując, że:

Tak jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Umowa cash poolingu zakłada, iż:

 • Nadwyżki środków (ponad ustalany limit) na rachunkach bankowych będących w posiadaniu Uczestników (Rachunkach Szczegółowych) będą regularnie transferowane na założony Rachunek Grupy. Równocześnie w przypadku wystąpienia niedoborów środków (poniżej ustalanego limitu) na Rachunkach Szczegółowych, środki zgromadzone na Rachunku Grupy będą transferowane na odpowiednie Rachunki Szczegółowe.
 • Za organizację transferów w systemie będzie odpowiadał Pool Leader, przelewy środków z Rachunku Szczegółowego na Rachunek Grupy będą fizycznie zlecane jednak przez Uczestników.
 • Poszczególni Uczestnicy (w tym Spółka) nie będą mieli wiedzy, czy i w jakim zakresie nadwyżki posiadanych środków przetransferowane przez nich z ich Rachunku Szczegółowego na Rachunek Grupy zostaną następnie przekazane przez Pool Leadera innym Uczestnikom. Analogicznie, w przypadku wystąpienia niedoborów Uczestnicy (w tym Spółka) nie będą mieli wiedzy o pochodzeniu środków przetransferowanych na ich Rachunek Szczegółowy.

Mając powyższe na uwadze, w ramach Umowy cash poolingu nie dojdzie do zawarcia umowy pożyczki, m. in. z uwagi na fakt, iż Umowa cash poolingu nie przewiduje zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w Umowie podmiot. Żaden z Uczestników (w tym Spółka) nie wie, czy środki transferowane pomiędzy Rachunkiem Szczegółowym a Rachunkiem Grupy (i na odwrót) zostaną wykorzystane przez innego Uczestnika, a w szczególności nie sposób z góry ustalić, w jakiej wysokości i przez którego Uczestnika środki te zostaną wykorzystane. Tym samym, czynności wykonywane w ramach Umowy cash poolingu nie będą spełniały definicji umowy pożyczki określonej w art. 720 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z zawartą przez Spółkę Umową cash poolingu, podmiot działający w charakterze Pool Leadera nie będzie miał możliwości swobodnego dysponowania środkami przelewanymi przez Uczestników na Rachunek Grupy. Pool Leader nie będzie mógł bowiem rozporządzać środkami zgromadzonymi na Rachunku Grupy w żaden inny sposób, aniżeli wynikające z Umowy przeznaczenie ich na kompensowanie niedoborów finansowych innych Uczestników. W konsekwencji, czynności wchodzące w zakres Umowy cash poolingu nie będą spełniały definicji umowy depozytu nieprawidłowego określonej w art. 845 Kodeksu cywilnego.

Mając na względzie przedstawiony powyżej charakter Umowy cash-poolingu Spółka pragnie podkreślić, iż w ramach opisanego zdarzenia przyszłego nie będzie dochodziło do zawierania przez Spółkę umów pożyczek ani umów depozytu nieprawidłowego z Pool Lederem lub pozostałymi Uczestnikami. Jedyną umową regulującą funkcjonowanie opisanego systemu będzie Umowa cash poolingu, która nie wyczerpuje znamion umowy pożyczki (w rozumieniu art. 720 Kodeksu cywilnego) ani umowy depozytu nieprawidłowego (w rozumieniu art. 845 Kodeksu cywilnego).

Wraz z niniejszym pismem Spółka przesyła również kopię pełnomocnictwa do reprezentowania I. S.A., poświadczoną za zgodność z oryginałem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zawarcie Umowy cash poolingu oraz czynności realizowane w jej ramach będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zawarcie Umowy cash poolingu oraz czynności realizowane w jej ramach, nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Umowa cash poolingu jest umową nienazwaną i jako taka nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zdefiniowanym w art. 1 ustawy o PCC. Tym samym, zawarcie Umowy cash poolingu oraz rozliczenia dokonywane na jej podstawie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

1. Przedmiot opodatkowania PCC

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Zgodnie z ust. 2 i 3 powyższego przepisu opodatkowaniu podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wskazane w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Powyższe przepisy określają stany faktyczne i prawne, których zaistnienie związane jest, co do zasady, z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania PCC jest zatem dokonanie wyłącznie tych czynności cywilnoprawnych, które w sposób wyczerpujący zostały określone w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC.

2. Istota cash poolingu

Przechodząc do istoty cash poolingu należy wyjaśnić, iż porozumienia cash poolingowe obejmują wiele obowiązków (świadczeń) i skorelowanych z nimi uprawnień Uczestników oraz Pool Leadera będącego organizatorem tego przedsięwzięcia.

W ramach przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego Umowy cash poolingu, dokonywany będzie fizyczny transfer środków pomiędzy rachunkami Uczestników (Rachunkami Szczegółowymi) a rachunkiem rozliczeniowym (Rachunkiem Grupy). Nadwyżki środków na rachunkach Szczegółowych ponad ustalany limit (tj. salda dodatnie) będą przekazywane na Rachunek Grupy, natomiast deficyty środków na Rachunkach Szczegółowych poniżej ustalanego limitu (tj. salda ujemne) będą pokrywane z Rachunku Grupy.

Jak wskazuje doktryna, umowa cash poolingu może zostać skonstruowana jako umowa nienazwana lub jako związek umów, w tym umów nienazwanych. Specyfika umów nienazwanych polega na tym, że tego rodzaju umowy są tworzone w celu zaspokojenia pewnych zindywidualizowanych lub nowych potrzeb, uwzględnienia sytuacji gospodarczych, dla których katalog umów nazwanych nie dostarcza odpowiednich wzorcowych rozwiązań. Mogą to być stosunki zarówno całkowicie odmiennie ukształtowane, jak i odbiegające w większej lub mniejszej części od modelu ustawowego.

Umowa cash poolingu stanowi umowę nienazwaną polegającą na koncentrowaniu środków z sald poszczególnych podmiotów wchodzących w skład danej struktury gospodarczej na wspólnym rachunku tej struktury i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali. Cash pooling pozwala podmiotom w nim Uczestniczącym na równoczesne ograniczenie kosztów odsetkowych (z tytułu zaciągania zobowiązań) i zwiększenie przychodów odsetkowych przy wykorzystaniu zarówno własnych środków danego podmiotu, jak i środków innych podmiotów wchodzących w skład danej struktury.

3. Brak opodatkowania cash poolingu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Spółki, zawierana przez Spółkę Umowa o przystąpieniu do systemu cash poolingu oraz dokonywane na jej podstawie rozliczenia nie spowodują obowiązku zapłaty przez Spółkę podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż czynności te nie mieszczą się w przedmiocie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W ocenie Spółki, na żadnym etapie funkcjonowania Umowy cash poolingu nie dochodzi do opodatkowania rozliczeń podatkiem PCC. Umowa cash poolingu stanowi umowę nienazwaną, a tym samym czynności wykonywane przez Spółkę, przez innych Uczestników oraz przez Pool Leadera w celu wykonania tej Umowy, nie stanowią żadnej z czynności cywilnoprawnych, które zostały wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC.

3.1. Odmienny charakter Umowy cash poolingu od umowy pożyczki

W szczególności należy zauważyć, iż przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego Umowa cash poolingu, pomimo zbliżonej funkcji, nie stanowi umowy pożyczki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121, ze zm., dalej: „Kodeks cywilny” lub „KC”).

W myśl art. 720 Kodeksu cywilnego, dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Należy zauważyć, iż Umowa cash poolingu nie wyczerpuje istotnych znamion zdefiniowanej w Kodeksie cywilnym umowy pożyczki. W systemie cash pooling (stworzonym na podstawie Umowy cash poolingu) nie dojdzie do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w Umowie podmiot. Żaden z Uczestników (w tym Spółka) nie wie, czy środki transferowane pomiędzy Rachunkiem Szczegółowym a Rachunkiem Grupy (i na odwrót) zostaną wykorzystane przez innego Uczestnika, a w szczególności nie sposób z góry ustalić, w jakiej wysokości i przez którego Uczestnika środki te zostaną wykorzystane.

Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony dany Rachunek Szczegółowy, jest rachunek zbiorczy (Rachunek Grupy), na którym gromadzone są wolne środki wszystkich Uczestników systemu cash poolingu.

Co więcej, w umowie cash poolingu brak jest swobodnego dysponowania pieniędzmi, co jest elementem koniecznym umowy pożyczki. Podmiot z Grupy, działając w charakterze Pool Leadera, nie ma natomiast możliwości dysponowania otrzymanymi od Uczestników umowy nadwyżkami finansowymi (właścicielem środków transferowanych na Rachunek Grupy pozostają poszczególni Uczestnicy systemu cash poolingu). Podmiot działający w charakterze Pool Leadera w szczególności nie może rozporządzać środkami zgromadzonymi na Rachunku Grupy w żaden inny sposób, aniżeli wynikające z Umowy przeznaczenie ich na kompensowanie niedoborów finansowych innych Uczestników.

3.2. Odmienny charakter umowy cash poolingu od umowy depozytu nieprawidłowego

Spółka pragnie również podkreślić, iż przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego Umowa cash poolingu nie stanowi umowy depozytu nieprawidłowego. Zgodnie z art. 845 Kodeksu cywilnego, jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce. Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu. Umowa taka jest określana mianem depozytu nieprawidłowego.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż umowa depozytu nieprawidłowego w swej istocie ma charakter zbliżony do umowy pożyczki. Wynika to z faktu, iż stosuje się do niej przepisy o pożyczce, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu i miejsca zwrotu przedmiotu depozytu - w tym zakresie bowiem zastosowanie mają przepisy o umowie przechowania.

W doktrynie podkreśla się, iż podstawowym następstwem depozytu nieprawidłowego jest nabycie przez przechowawcę własności przedmiotu przechowania i możności swobodnego nim dysponowania.

Tymczasem, jak wskazano powyżej, zgodnie z zawartą przez Spółkę Umową cash poolingu, podmiot działający w charakterze Pool Leadera nie będzie miał możliwości swobodnego dysponowania środkami przelewanymi przez Uczestników na Rachunek Grupy. Pool Leader nie będzie mógł bowiem rozporządzać środkami zgromadzonymi na Rachunku Grupy w żaden inny sposób, aniżeli wynikające z Umowy przeznaczenie ich na kompensowanie niedoborów finansowych innych Uczestników. Co więcej, właścicielem środków transferowanych na Rachunek Grupy pozostaną poszczególni Uczestnicy systemu cash poolingu. Skoro zatem na mocy Umowy cash poolingu nie będzie dochodziło do przeniesienia własności środków pieniężnych przelewanych na Rachunek Grupy ani możliwości swobodnego dysponowania środkami przez jego „przechowawcę” (tj. przez podmiot działający w charakterze Pool Leadera), to niewątpliwie stosunek prawny łączący strony Umowy cash poolingu nie może być uznany za umowę depozytu nieprawidłowego.

3.3. Podsumowanie

Reasumując, usługa zarządzania wolnymi środkami (cash pooling) nie została enumeratywnie wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie można też tego typu czynności zakwalifikować jako umowy pożyczki ani umowy depozytu nieprawidłowego. Czynności dokonywane w ramach przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego Umowy cash poolingu nie będą zatem podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

4. Stanowisko organów podatkowych

Spółka pragnie również wskazać, że organy podatkowe niejednokrotnie wypowiadały się co do ewentualnego opodatkowania czynności wykonywanych w ramach systemów cash poolingu na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych, wskazując, że czynności wykonywane w ramach takich struktur nie podlegają temu podatkowi.

Dla przykładu przywołać można interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2015 roku, sygn. IPPB2/4514-5/15-2/MZ, w której wskazano, że „czynności dokonywane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w innych interpretacjach prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, m.in.:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r., sygn. IBPBII/1/436-328/14/DP,
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 grudnia 2014 r., sygn. IBPBII/1/436-303/14/MCZ,
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. IPTPB2/436-117/14-4/KK,
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. IPTPB2/436- 27/14-2/AK.

Mając powyższe na uwadze, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i lit. j) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz umowy depozytu nieprawidłowego.

W myśl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Depozyt nieprawidłowy został natomiast uregulowany w art. 845 Kodeksu cywilnego. Uznaje się również, że depozyt nieprawidłowy (przechowanie nieprawidłowe) jest umową szczególnego rodzaju, zawierającą elementy przechowania i pożyczki. Przedmiotem depozytu nieprawidłowego mogą być wyłącznie pieniądze lub rzeczy oznaczone tylko co do gatunku. Osoba biorąca pieniądze (rzecz) do depozytu nieprawidłowego, analogicznie do umowy pożyczki, ma obowiązek zwrócić tę sama ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Należy podkreślić, że umowa cash pooling pozostaje na gruncie polskiego prawa umową nienazwaną. Ustawa Kodeks cywilny - w części zobowiązaniowej - nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy. Przedstawiona we wniosku konstrukcja umowy cash pooling, jako sposobu polepszenia płynności finansowej spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, pomimo zawierania w sobie pewnych elementów pożyczki, nie wyczerpuje istotnych jej znamion. „Cash pooling” polega na umożliwieniu lepszej gospodarki finansowej grupy kapitałowej. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków przedsiębiorstw należących do danej grupy nadwyżkami innych przedsiębiorstw należących do tej samej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyżkę środków netto.

W przypadku „Cash poolingu” mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz bankiem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu. Z tytułu uczestnictwa w tych transakcjach dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot.

Uczestnik „cash poolingu” posiadający wolne środki nie wie, czy środki te zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników „cash poolingu”. Należy stwierdzić, że zawarcie umowy dotyczącej kompleksowego zarządzania płynnością finansową „cash pooling” nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy pożyczki. Tym samym wszelkie czynności dokonywane w ramach umowy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Należy stwierdzić, że umowa cash poolingu jako nie wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przyjmując za Wnioskodawcą, że czynności wykonywane w ramach umowy cash poolingu nie przybrały postaci którychkolwiek z czynności wymienionych w art. 1 ustawy, tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.