IPPB2/4514-132/16-5/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy oraz Zainteresowanego niebędącego Stroną przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 4 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) oraz pismem z dnia 9 maja 2016 r. (data nadania 9 maja 2016 r., data wpływu 12 maja 2016 r.) na wezwanie z dnia 5 maja 2016 r. Nr IPPB5/4510-198/16-3/AK, IPPB2/4514-132/16-3/AF oraz IPPP3/4512-185/16-3/KT (data doręczenia 6 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki Nowa Spółka w wyniku przeniesienia dywizji P. i F. do Nowej Spółki w efekcie podziału przez wydzielenie A. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki Nowa Spółka w wyniku przeniesienia dywizji P. i F. do Nowej Spółki w efekcie podziału przez wydzielenie A.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. Sp. z o.o. (dalej: A. lub Spółka) jest spółką, której działalność obejmuje głównie świadczenie usług spedycji i transportu drogowego, lotniczego i kolejowego towarów oraz pocztowych usług kurierskich. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i korzysta z możliwości opłacania zaliczek na ten podatek w formie uproszczonej, tj. zgodnie z przepisem art. 25 ust. 6 UPDOP.

W ramach Spółki funkcjonują trzy dywizje - E., P. i F. Każda z dywizji funkcjonujących w ramach A. świadczy inny rodzaj usług na rzecz klientów.

Spółka należy do międzynarodowej Grupy D. Jedynym udziałowcem Spółki jest D. B.V. z siedzibą w Holandii (dalej: Udziałowiec).

Głównym przedmiotem działalności dywizji E. jest obsługa międzynarodowych przesyłek lotniczych z i do większości krajów świata. Dywizja E. nie obsługuje przesyłek krajowych - tj. takich, których miejsce odbioru oraz dostarczenia znajduje się na terytorium Polski. W ramach wykonywanej działalności dywizja E. zapewnia swoim klientom obsługę celną wywożonych z Polski lub przywożonych do Polski przesyłek. A. posiada ustandaryzowany cennik usług świadczonych przez dywizję E..

Podstawowym przedmiotem działalności dywizji P. jest świadczenie usług transportowych i kurierskich dla przesyłek wadze do 31,5 kg. Dywizja P. świadczy także usługi transportu cięższych przesyłek drobnicowych (o wadze do 2500 kg), w tym palet. Dywizja P. świadczy swoje usługi na terytorium Polski (przesyłki krajowe) oraz międzynarodowe drogowe usługi transportowe i kurierskie na terytorium krajów Unii Europejskiej. Spółka posiada ustandaryzowany cennik usług świadczonych przez dywizję P..

Dywizja F. świadczy głównie usługi krajowej i międzynarodowej spedycji i transportu drogowego przesyłek, w tym usługi transportu całopojazdowego (tj. przewożenie danym pojazdem wyłącznie towarów należących do jednego klienta) i częściowego. Usługi świadczone przez dywizję F. obejmują także spedycję kolejową oraz targową. W przypadku międzynarodowego transportu towarów, w stosunku do przesyłek podlegających odprawie celnej dywizja F. korzysta z usług agencji celnej, świadczonych przez spółkę zależną - G. Sp. z o.o. (Spółka posiada 100% udziałów w G. Sp. z o.o. - podmiot ten świadczy usługi obsługi celnej na rzecz dywizji F. oraz na rzecz klientów zewnętrznych). Dywizja F. nie posiada standardowego cennika usług (za wyjątkiem produktu E. - sieć regularnych połączeń dla transportu przesyłek spaletyzowanych i niespaletyzowanych) i rozliczenia z klientami następują według indywidualnie ustalanych warunków.

Usługi świadczone przez dywizje E. i P. modelowo podzielić można na następujące etapy:

 1. przyjęcie przesyłki od klienta (np. w stacjonarnym punkcie lub przez kuriera współpracującego ze Spółką),
 2. dostarczenie przesyłki do terminala nadającego,
 3. sortowanie przesyłek w terminalach i przekazanie do transportu liniowego,
 4. transport liniowy przesyłki do jednostek technicznych, tj. terminali lub sortowni,
 5. przewóz przesyłki do terminala doręczającego,
 6. przekazanie przesyłki do doręczenia,
 7. doręczenie przesyłki przez kuriera współpracującego z A. do adresata bądź do stacjonarnego punktu odbioru.

Zaznaczyć przy tym należy, że w sytuacji międzynarodowych transportów przyjęcie przesyłki od klienta lub jej doręczenie poza terytorium Polski wykonywane jest i będzie przez podmioty trzecie, głównie przez spółki należące do grupy kapitałowej. Dywizja F. odpowiedzialna jest za wykonanie transportu liniowego pomiędzy poszczególnymi jednostkami technicznymi, tj. terminalami i sortowniami w Polsce.

Zakres prowadzonej obecnie przez A. działalności gospodarczej wynika z procesów konsolidacyjnych, których w przeszłości uczestnikiem była Spółka, i które doprowadziły do zespolenia w jednej osobie prawnej działalności gospodarczej wykonywanej uprzednio przez podmioty świadczące:

 • usługi transportu przesyłek krajowych - S. Sp. z o.o,,
 • usługi transportu liniowego i całopojazdowego - D. Sp. z o.o.,
 • usługi lotniczych przesyłek ekspresowych - A. Sp. z o.o.

W 2006 roku w ramach struktur organizacyjnych Spółki wydzielona została dywizja F..

Podział działalności operacyjnej na dywizje funkcjonujące obecnie w Spółce jest pochodną decyzji podjętej przez Zarząd A. w 2012 roku. Wówczas w celu wzmocnienia pozycji biznesowej Spółki jej Zarząd podjął decyzję o zmianie organizacji pracy w funkcjach Sprzedaży i Marketingu, Obsługi Klienta oraz Operacji. W związku z tym powstały dwie oddzielne struktury:

 • Międzynarodowa (INT) - realizująca wyłącznie ekspresowe usługi międzynarodowe,
 • Krajowa (DOM) - realizująca usługi krajowe oraz w ograniczonym zakresie usługi międzynarodowe na terytorium Unii Europejskiej.

Decyzja o powołaniu wskazanych powyżej oddzielnych struktur podyktowana była potrzebą większej koncentracji na poszczególnych liniach produktowych. Uznano, że specjalizacja w obsłudze każdej z nich zapewni pozycję lidera jakości obsługi w segmencie ekspresowych przesyłek międzynarodowych, a także krajowych.

W 2014 roku doszło do całkowitego wydzielenia usług krajowych z dywizji E.. Obsługa przesyłek krajowych została włączona wówczas do dywizji P.. Powyższe było następstwem przyjętej przez Grupę D. strategii na lata 2015 - 2020, która zakłada, że Grupa chce osiągnąć pozycję lidera w obszarze przesyłek e-commerce. Plany te związane są z szybkim rozwojem handlu elektronicznego. Ten punkt strategii ma być realizowany przez dywizje P., funkcjonujące w ramach spółek wchodzących w skład Grupy D.

Dodatkowo od 2014 r. zmieniło się podporządkowanie poszczególnych dywizji w strukturach Grupy D.. Funkcjonująca w ramach Spółki dywizja E. pozostaje w grupowych strukturach E.. W konsekwencji, Dyrektor Zarządzający tą dywizją w Spółce, w zakresie kwestii biznesowych, raportuje bezpośrednio do Dyrektora Zarządzającego E. Europe. Podobnie Dyrektor Zarządzający dywizji P. raportuje do Dyrektora Zarządzającego P. Europe. Dyrektor Zarządzający dywizji F. funkcjonującej w ramach Spółki w strukturach korporacyjnych grupy kapitałowej raportuje bezpośrednio do Dyrektora Zarządzającego Freight Central and Eastern Europe.

Na wyodrębnienie poszczególnych dywizji funkcjonujących w A. w jej strukturze organizacyjnej wskazuje między innymi Regulamin Zarządu Spółki. Zgodnie z tym dokumentem Zarząd działa na podstawie struktury organizacyjnej Spółki, która określa w szczególności wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu oraz podział w strukturach na dywizje i piony podległe poszczególnym Członkom Zarządu. Każda z trzech funkcjonujących w Spółce dywizji zarządzana jest przez innego Członka Zarządu Spółki. Formalny (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) Zarząd Spółki składa się z pięciu członków (w tym z trzech Dyrektorów Zarządzających poszczególnych dywizji), osoby kierującej pionem finansów i administracji oraz pionem sprzedaży i marketingu dywizji E. W praktyce faktyczne decyzje dotyczące bieżącej działalności każdej z dywizji zapadają na szczeblu kadry zarządzającej poszczególnych dywizji obejmującym w zależności od dywizji dodatkowo osobę kierującą pionem personalnym i komunikacji, systemami IT, operacji oraz sprzedaży i marketingu w danej dywizji.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu Spółki do zadań Członków Zarządu odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych dywizji należy: kierowanie, podejmowanie decyzji i kontrola ich wykonania przez pracowników danej dywizji. Członkowie zarządu kierujący poszczególnymi dywizjami ponoszą odpowiedzialność za przydzieloną im sferę działalności Spółki. Członkowie Zarządu mają również możliwość samodzielnej akceptacji faktur w imieniu Spółki w określonym na potrzeby kierowanej dywizji zakresie.

W strukturze organizacyjnej Spółki określone zostały schematy podporządkowania poszczególnych pracowników i ich przypisanie do poszczególnych dywizji oraz pionów pomocniczych funkcjonujących w A. Schematy te wskazują na strukturę zależności służbowych w Spółce – wskazują przełożonych poszczególnych pracowników A. Zatrudniani obecnie pracownicy są przydzielani do poszczególnych dywizji. Również dotychczasowi pracownicy są przyporządkowani do którejś z dywizji operacyjnych lub pionu pomocniczego. Odrębnie w ramach każdej z dywizji funkcjonują działy operacji, sprzedaży i marketingu, obsługi klienta oraz wsparcia informatycznego.

Z uwagi na funkcjonujące w ramach Spółki dywizje (tj. E, P. i F.) podejmowane są uchwały Zarządu Spółki dotyczące wybranych obszarów działania A., które dotyczą odrębnie każdej dywizji (tj. odrębne uchwały dla każdej z dywizji lub wspólne uchwały dla Spółki odnoszące się jednak odrębnie do poszczególnych dywizji). Przykładami takich rozstrzygnięć Zarządu Spółki są uchwały: upoważniające pracowników danej dywizji do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki oraz dotyczące akceptacji faktur przez pracowników danej dywizji. W odrębnych dla każdej dywizji uchwałach Zarząd A. przyznał pracownikom poszczególnych dywizji upoważnienie do zawierania standardowych umów handlowych w zakresie działania danej dywizji. W Spółce funkcjonują również odrębne regulaminy premiowania pracowników niektórych działów należących do różnych dywizji.

W praktyce – niezależnie od konsekwencji związanych z przyporządkowaniem do konkretnych działów Spółki – przypisanie pracowników do poszczególnych dywizji przejawia się między innymi w posługiwaniu się odrębnymi stopkami mailowymi identyfikującymi ich przynależność do konkretnej dywizji oraz stosowaniu odrębnych oznaczeń dla każdej z dywizji np. na używanych dla poszczególnych dywizji dla celów biznesowych pieczątkach lub papierze firmowym.

W chwili obecnej księgi rachunkowe prowadzone są dla całej Spółki. Dla potrzeb raportowania grupowego przygotowywane są aktualnie odrębne dla każdej dywizji zarządcze rachunki zysków i strat. Istnieje aktualnie możliwość przygotowania odrębnego dla każdej dywizji rachunków zysków i strat. Spółka jest także w stanie wydzielić dla każdej dywizji większość pozycji bilansowych i na tej podstawie sporządzić uproszczony bilans dla każdej dywizji.

Obecnie część kont rachunkowych Spółki dotyczy konkretnej dywizji funkcjonującej w ramach A. W przypadku kont księgowych, które są wspólne dla kilku dywizji, Spółka co do zasady ma możliwość wyodrębnienia zapisów odnoszących się do poszczególnych dywizji. W tym zakresie najczęściej stosowane są oznaczenia w postaci miejsca powstania kosztów (MPK). A. stosuje również inne wyróżniki, np. uwzględniające produkty oferowane przez daną dywizję (w odniesieniu do przypisania osiąganych przychodów), związku nieruchomości z daną dywizją (w celu przypisania kosztu podatku od nieruchomości), przynależności pracowników do danej dywizji (np. w celu przypisania rozrachunków z pracownikami w ciężar danej dywizji). W Spółce funkcjonują też konta, w przypadku których Spółka nie wyodrębnia zapisów odnoszących się do poszczególnych dywizji – sytuacje te dotyczą głównie kont dotyczących należności publicznoprawnych.

Za pomocą stosowanych przez A. oznaczeń lub odpowiednich kluczy alokacji możliwe jest przypisanie każdej z dywizji należności i większości analityk dotyczących zobowiązań oraz wykorzystywanych przez daną dywizję własnych składników majątkowych, w tym środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Spółka prowadzi rejestr rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w systemie finansowo księgowym SAP dla poszczególnych dywizji umożliwiający ocenę wartości poszczególnych kategorii składników majątku, zmian w majątku oraz wartości umorzenia.

Poszczególne składniki majątku mogą być wyróżnione pod kątem przynależności do danej dywizji poprzez odpowiednie MPK (miejsce powstania kosztów).

Spółka posiada wiele rachunków bankowych. Główny rachunek koncentracyjny jest wspólny dla wszystkich trzech dywizji. Występują jednak rachunki bankowe, które są przypisane do aktywności prowadzonych w ramach jednej, dwóch bądź wszystkich dywizji. Dla potrzeb rachunkowych w odniesieniu do „środków pieniężnych w drodze” A. stosuje jedno konto księgowe. Spółka - w oparciu o rodzaj dokumentu - jest jednak w stanie ustalić stan salda wynikający z ww. gotówki związanej z aktywnościami prowadzonymi w ramach poszczególnych dywizji.

W przyszłości w stosunku do A. planowane jest dokonanie podziału przez wydzielenie. W ramach tej operacji funkcjonujące obecnie w Spółce dywizje P. i F. zostaną przeniesione do istniejącej (w momencie dokonywania tego podziału) spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Nowa Spółka). Nowa Spółka, która na moment składania niniejszego wniosku o interpretację nie istnieje, zostanie utworzona przed podziałem. Docelowo jedynym udziałowcem Nowej Spółki będzie D. BV. Utworzenie przed podziałem Nowej Spółki ma na celu uprzednie uzyskanie przez ten podmiot licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa w transporcie oraz wpisu do rejestru operatów pocztowych – jest to niezbędne w celu prowadzenia przez każdą z dywizji działalności gospodarczej.

Podział Spółki powinien ułatwić zarządzanie działalnością wszystkich Dywizji. Obecnie w praktyce dywizje funkcjonują jako całkowicie osobne struktury, a na szczeblu lokalnym, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, decyzje muszą być podejmowane przez Zarząd Spółki, w którego skład wchodzą m.in. Dyrektorzy Zarządzający poszczególnych dywizji. Utrudnia to zarządzanie poszczególnymi dywizjami, między innymi dlatego, że często wymaga koordynacji i uzgodnień przez co znacznie wydłuża proces decyzyjny.

Planowana restrukturyzacja pozwoli na uproszczenie niektórych procedur, albo w ogóle zaniechanie ich stosowania przez jeden podmiot, jako nie mających związku z prowadzoną przez niego działalnością oraz powinna przyczynić się do zminimalizowania ryzyk regulacyjnych, które związane są wyłącznie z działalnością jednej z dywizji. Dzięki temu po dokonaniu podziału zarządy A. i Nowej Spółki będą mogły skupić się na działalności operacyjnej i rozwoju biznesu prowadzonego w ramach odpowiednio pozostawionej lub przeniesionych dywizji.

Na majątek, który pozostanie w Spółce w ramach podziału, a także ten, który zostanie przeniesiony do Nowej Spółki, składać się będą składniki materialne i niematerialne związane z działalnością prowadzoną przez każdą z dywizji, w szczególności grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółki oraz grunty stanowiące jej własność, budynki, urządzenia, wartości niematerialne i prawne, w tym zobowiązania i należności odnoszące się do poszczególnych dywizji. Nowa Spółka stanie się również pracodawcą osób, które dziś są pracownikami A. przyporządkowanymi do dywizji P. i F.

Po dokonaniu podziału dywizja E., która pozostanie w Spółce oraz dywizje P. i F., które zostaną przeniesione do Nowej Spółki, dysponować będą aktywami umożliwiającymi świadczenie usług w ramach ich głównych obszarów działalności.

Wskazać należy, że po dokonaniu podziału Spółka i Nowa Spółka będą ze sobą współpracować, świadcząc na swoją rzecz pewne odpłatne usługi. W tym zakresie podkreślić należy, że działania takie wykonywane są obecnie pomiędzy dywizjami Spółki. Działania te dotyczyć będą:

 • usług transportu liniowego świadczonego przez Nową Spółkę (dywizję F.) na rzecz Spółki (dywizji E.). Usługi te polegać będą na transporcie przesyłek pomiędzy terminalami. W tym zakresie wskazać należy, że z zasady dywizja E. (z uwagi na koncentrację na obsłudze międzynarodowych przesyłek), nabywać będzie usługi transportu liniowego, jako usługi pomocnicze dla głównego przedmiotu działalności. Obecnie usługi te również świadczone są wewnętrznie w ramach A. przez dywizję F. a koszty/przychody związane z tymi usługami rozliczane są pomiędzy dywizjami. Przedmiotowe usługi są analogiczne do takich, jakie zostałyby nabyte od zewnętrznych podmiotów, gdyż wynikają ze specyfiki prowadzenia działalności transportowej i kurierskiej realizowanej przez dywizję E.,
 • usług w ramach funkcji wsparcia świadczonych przez Nową Spółkę (dywizja P.) na rzecz A. (dywizja E.), które obejmować będą w szczególności prace wykonywane przez dział prawny, dział administracji, dział personalny, działy księgowości kosztów i windykacji, w ograniczonym zakresie dział IT. Usługi w ramach funkcji wsparcia, które będą świadczone po podziale przez Nową Spółkę na rzecz A., są w praktyce gospodarczej nabywane przez przedsiębiorców od zewnętrznych podmiotów. Z powodów biznesowych po podziale Spółki usługi takie byłyby nabywane, jeśli nie od Nowej Spółki, to od niepowiązanych usługodawców. Konieczność nabywania usług w ramach funkcji wsparcia nie będzie jednak uniemożliwiać samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę po podziale. Usługi te nie są bowiem bezpośrednio związane z działalnością operacyjną A. po podziale,
 • usług podnajmu terminali przez Nową Spółkę (dywizję P.) na rzecz A. (dywizję E.). W tym zakresie wskazać należy, że obecnie Spółka wykorzystuje w prowadzonej działalności rozmieszczone na terytorium Polski liczne terminale, które w większości nie stanowią jej własności, tzn. są najmowane od zewnętrznych podmiotów. Zdecydowana większość z tych terminali wykorzystywana jest dla potrzeb jednej z dywizji (P. bądź E.). W stosunku do takich terminali, które obecnie są wykorzystywane łącznie przez dywizje P. i E., rozliczenia po podziale następować będą na podstawie umów podnajmu.
 • usług przyjęcia przesyłki na rzecz jednej ze spółek (np. A.) przez stacjonarne punkty odbioru działające przy terminalu, który należeć będzie do drugiej spółki (np. Nowej Spółki). Przesyłki są przyjmowane i wydawane obecnie w ramach stacjonarnych punktów na podstawie umów zawartych z licznymi podmiotami świadczącymi tego typu usługi na rzecz A.. Przesyłki są również przyjmowane i wydawane przez punkty należące do A. przy używanych przez Spółkę terminalach. Biorąc pod uwagę, że po podziale stacjonarne punkty przyjęć przesyłek przy terminalach należeć będą wyłącznie do Spółki bądź Nowej Spółki, każda ze spółek świadczyć będzie usługi przyjęcia przesyłek na rzecz drugiego podmiotu. Po podziale obie spółki będą więc wykonywać na swoją rzecz usługi, które zbieżne będą z usługami, jakie Spółka i Nowa Spółka nabywać będą po podziale od niezależnych podmiotów prowadzących stacjonarne punkty odbioru,
 • usług doręczania przesyłek klientom Spółki (dywizja E.) przez kurierów współpracujących z Nową Spółką (dywizja P.). Obecnie dywizja E. posiada sieć współpracujących kurierów. Z uwagi jednak na niższe zainteresowanie jej usługami w wybranych obszarach kraju, odbiory/doręczenia przesyłek klientom dywizji E. w tych obszarach dokonują kurierzy współpracujący z dywizją P. – aktualnie dla potrzeb księgowych sytuacje takie uwzględniane są w rozliczeniach wyniku każdej z dywizji. Również po podziale, z uwagi na nieopłacalność stałej współpracy z kurierami w wybranych obszarach kraju, Spółka (dywizja E.) zainteresowana będzie nabywaniem usług od Nowej Spółki (dywizji P.) posiadających na stałe kurierów obsługujących ten obszar Polski. Niezależnie od usług, jakie po podziale będą na swoją rzecz świadczyć Spółka i Nowa Spółka, każdy z tych podmiotów w oparciu o posiadane aktywa i zawarte umowy będzie mógł samodzielnie kontynuować wykonywanie swojej podstawowej działalności gospodarczej. Po podziale oba podmioty (tj. Spółka i Nowa Spółka) nie będą musiały ponosić znacznych nakładów finansowych dla zapewnienia dalszej działalności.

Dodatkowo, w celu uniknięcia wątpliwości, przed dokonaniem podziału planowane jest przyjęcie przez Zarząd Spółki uchwały zawierającej:

 • oświadczenie o wyodrębnieniu dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), w której wskazywać się będzie z jednej strony na dywizję E. oraz łącznie na dywizje P. i F.,
 • opis działalności poszczególnych ZCP,
 • osoby kierujące tymi ZCP,
 • zestawienie materialnych i niematerialnych składników przypisanych każdej z ZCP,
 • wykaz pracowników przyporządkowanych do każdej z ZCP,
 • potwierdzenie funkcjonującej struktury organizacyjnej z podziałem na wyodrębnione dywizje,
 • podział umów gospodarczych związanych z każdą z ZCP.

Mając na uwadze, że w opisanym zdarzeniu przyszłym - tj. w sytuacji podziału A. przez wydzielenie i związanym z tym przeniesieniem do Nowej Spółki dywizji P. i F. - uczestniczyć będą A., Udziałowiec oraz Nowa Spółka orz biorąc pod uwagę fakt, że zdarzenie to wywoływać może konsekwencje podatkowe dla każdego z tych podmiotów, podjęto decyzję o złożeniu wspólnego wniosku o interpretację indywidualną. Z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego występują wspólnie A. oraz Udziałowiec. Przy czym Udziałowiec występuje z wnioskiem o interpretację w imieniu własnym oraz w imieniu Nowej Spółki, działając jako podmiot planujący jej utworzenie, na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 w zw. z art. 14r § 5 Ordynacji podatkowej.

Pismem z dnia 5 maja 2016 r. Nr IPPB5/4510-198/16-3/AK, IPPB2/4514-132/16-3/AF oraz IPPP3/4512-185-16-3/KT (data doręczenia 6 maja 2016 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • wskazanie danych identyfikacyjnych Nowej Spółki – Spółki Przejmującej, tj. podania danych dotyczących spółki, której utworzenie planuje Wnioskodawca, umożliwiających doręczenie ewentualnej zmiany, uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji dokonanej w trybie art. 14e Ordynacji podatkowej (co najmniej wstępnie planowanej nazwy/firmy spółki oraz adresu siedziby).

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, wskazując, że:

 • Nowa Spółka – Spółka Przejmująca, o której mowa we wniosku wspólnym z dnia 4 marca 2016 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, to obecnie nieistniejąca, lecz planowana nowa spółka, której udziałowcem będzie D. B.V., i do której zostaną przeniesione w wyniku podziału A. E. (Poland) sp. z o.o. dywizje P. i F.
 • Planowana nazwa Nowej Spółki – Spółki Przejmującej: A. P. Sp. z o.o..
 • Planowana siedziba Nowej Spółki – Spółki Przejmującej
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym zarówno majątek pozostający w A. oraz majątek przenoszony do Nowej Spółki w wyniku podziału przez wydzielenie stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów UPDOP i UPTU...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym planowany podział przez wydzielenie A., skutkujący przeniesieniem dywizji P. i F. do Nowej Spółki, nie będzie prowadzić do powstania przychodu (dochodu) podlegającemu opodatkowaniu na gruncie przepisów UPDOP...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym planowane przeniesienie dywizji P. i F. do Nowej Spółki w wyniku podziału przez wydzielenie A. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 UPTU...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym zmiana umowy spółki Nowa Spółka w wyniku przeniesienia dywizji P. i F. do Nowej Spółki w efekcie podziału przez wydzielenie A. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym Nowa Spółka, Udziałowiec lub A. nie będą zobowiązane do zapłaty tego podatku...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, że w przypadku planowanego podziału przez wydzielenie A., skutkującego przeniesieniem dywizji P. i F. do Nowej Spółki, sukcesję podatkową w rozumieniu art. 93c Ordynacji podatkowej należy odczytywać, w ten sposób, że obowiązek złożenia zeznania rocznego CIT-8 za okres przed dokonaniem podziału (tj. za okres zakończonego roku podatkowego spółki dzielonej) oraz obowiązek zapłaty ewentualnego podatku wykazanego w tym zeznaniu spoczywać będzie na spółce dzielonej (tj. na A.)...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania nr 4 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana umowy spółki Nowa Spółka w wyniku przeniesienia dywizji P. i F. do Nowej Spółki w efekcie podziału przez wydzielenie A. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym Nowa Spółka, Udziałowiec lub A. nie będą zobowiązane do zapłaty tego podatku.

Wskazać należy, że ustawodawca wymieniając w treści art. 1 ust. 1 UPCC poszczególne czynności cywilnoprawne, stworzył zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w treści wspomnianego przepisu UPCC podlegają opodatkowaniu. Nie jest dopuszczalne objęcie zakresem opodatkowania PCC innych sytuacji niż czynności wymienione we wspomnianym przepisie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 UPCC, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają zmiany umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 3 UPCC, za zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się:

 • podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty, oraz
 • przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest podwyższenie kapitału zakładowego.

Podkreślić przy tym należy, że w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., przepisy UPCC, przewidywały wprost - w treści art. 1 ust. 3 pkt 3 UPCC - opodatkowanie transakcji podziału spółek, jeżeli ich wynikiem było zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. W wyniku implementacji postanowień dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r.), z dniem 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana treści wskazanego powyżej art. 1 ust. 3 pkt 3 UPCC. Od tego dnia podziały spółek kapitałowych, w tym podziały przez wydzielenie, nie są uznawane za zmianę umowy spółki podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zaznaczyć należy, że podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez Ministra Finansów między innymi w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 5 maja 2015 r., nr ILPB2/4514-1-18/15-2/MK (oraz powołanych licznie w jej treści innych interpretacjach indywidualnych).

W konsekwencji za prawidłowe uznać należy stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym zmiana umowy spółki Nowa Spółka w wyniku przeniesienia dywizji P. i F. do Nowej Spółki w efekcie podziału przez wydzielenie A. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym Nowa Spółka, Udziałowiec lub A. nie będą zobowiązane do zapłaty tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie oraz Zainteresowanemu niebędącemu Stroną przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.