IPPB2/4514-132/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czynność podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, może zostać zakwalifikowana jako czynność cywilnoprawna wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych o ile środki z dokapitalizowania istotnie zostały wydatkowane na cele zdrowia.
IPPB2/4514-132/15-2/LSinterpretacja indywidualna
  1. czynności cywilnoprawne
  2. kapitał zakładowy
  3. obowiązek podatkowy
  4. podwyższenie kapitału zakładowego
  5. zmiana umowy
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zasadności wyłączenia z opodatkowania czynności dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zasadności wyłączenia z opodatkowania czynności dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 21 grudnia 2009 r. została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w A. „B.”, zwany dalej spółką. Jedynym udziałowcem w Spółce jest Województwo.Dnia 25 lutego 2010 r. spółka została wpisana przez Sąd Rejonowy dla miasta Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców. Przedmiotem działalności spółki zgodnie Polską Klasyfikacją Działalności jest: działalność szpitali, praktyka lekarska ogólna, praktyka lekarska specjalistyczna, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, pozostałe zakwaterowanie, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (odpis KRS spółki w załączeniu). Celem spółki, zgodnie z paragrafem 5 umowy, jest wybudowanie w miejscowości A. obiektu szpitalnego oraz prowadzenie działalności leczniczej. Uchwałą nr 1/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „B.” Spółka z o.o. z dnia 17 czerwca 2014 r. postanowiono, że podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 350.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2036 r. nie wymaga zmiany umowy spółki. Następnie, uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „B.” Spółka z o.o. z dnia 17 czerwca 2014 r. przyjęto tekst jednolity umowy spółki (w załączeniu akt notarialny z dnia 17 czerwca 2014 r. zawierający uchwały.

W dalszej kolejności uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „B.” Spółka z o.o. z dnia 12 listopada 2014 r. działając na podstawie art. 257 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 i 5 umowy Spółki uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 20.103.000,00 zł do kwoty 21.951.000,00 zł, tj. o kwotę 1.848.000,00 zł (uchwała w załączeniu). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane przez utworzenie 1.848 udziałów o wartości 1.000 zł każdy (uchwała w załączeniu). Udziały w całości zostały objęte przez Województwo i pokryte wkładem pieniężnym. Mając powyższe na uwadze, - spółka złożyła deklarację PCC-3 oraz dnia 24.11.2014 dokonała wpłaty podatku 0,5% podstawy opodatkowania w wysokości 9240,00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy słuszne jest przedstawione stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w przedstawionym stanie faktycznym, będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako czynność cywilnoprawna w sprawach zdrowia...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2010 Nr 101 poz. 649 ze zm., t.j.), zwanej dalej ustawa PCC, podatkowi podlegają umowy spółki. Ponadto, w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Jak się wskazuje, choć umowa spółki zakłada, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki do pewnej wysokości w określonym terminie nie stanowi zmiany umowy spółki, to dla celów podatkowych odnieść się tu należy do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy PCC. Zgodnie z tym przepisem podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki, w każdym przypadku stanowi zmianę umowy spółki (kapitałowej). Bez względu więc na fakt, że dla określonych celów, zgodnie z umową spółki może nie stanowić zmiany umowy tej spółki, to dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) występuje stan jak przy zmianie umowy spółki. Natomiast, zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniu PCC (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy PCC). Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku wartość wkładów podwyższających kapitał zakładowy (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy PCC ). Stawka podatku wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy PCC). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy PCC). Podatnikiem jest tu spółka (art. 4 pkt 9 ustawy PCC).

Jednakże, w ocenie wnioskodawcy czynność prawna polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego nie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnej jako czynność dokonywana bezpośrednio w sprawach zdrowia. W art. 2 ustawy PCC enumeratywnie wymieniono przypadki wyłączeń z opodatkowania tym podatkiem, wskazujących sytuacje, w których pomimo istnienia stanu faktycznego lub prawnego powodującego powstanie obowiązku uiszczenia podatku, konkretna transakcja nie podlega takiemu obciążeniu. Art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy PCC stanowi, iż nie podlegają opodatkowaniu czynności cywilnoprawne w sprawach „nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia”.

Co istotne, „sprawa”, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 ustawy PCC ma charakter ogólny, dlatego należy przyjąć, źe uregulowanie to będzie dotyczyło tych wszystkich spraw, dla których materialnoprawna podstawa rozstrzygnięcia zawarta jest w przepisach regulujących kwestie wymienione w tym przepisie (tak: komentarz do art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Z. Ofiarski - System Informacji Prawnej LEX nr 49167; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 sierpnia 2013r., sygn. akt I SA/Kr 524/13). Natomiast przepisy dotyczące spraw podlegających wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie dotyczącym zdrowia znajdują się w szeregu aktów prawnych, w tym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która ma zastosowanie m.in. do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej. Podwyższenie kapitału zakładowego ma pomóc spółce w wybudowaniu obiektu szpitalnego, a następnie prowadzić w nim działalność leczniczą, zgodnie z celem spółki, jaki został wskazany w umowie spółki. Okoliczność ta, w ocenie wnioskodawcy, ma istotny związek z czynnościami w sprawach zdrowia. Jest to więc związek wystarczający do zaistnienia przesłanki bezpośrednio warunkującej zastosowanie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określonego w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dla potwierdzenia słuszności przywołanej powyżej argumentacji, należy przywołać stanowisko zawarte w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 02 grudnia 2013 r. Zaprezentowany tam stan faktyczny, będący przedmiotem wydanej decyzji, dotyczył przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co za tym idzie stworzenia aktu założycielskiego i konieczności uiszczenia podatku od zaistniałej czynności cywilnoprawnej. Jednakże zgodnie z wydaną w sprawie decyzją, uznano, iż czynność ta nie podlega opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu Sąd wskazał, powołując się na wyrok z dnia 20 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 524/13, że mając na względzie systematykę ustawy PCC, wyłączenie stosowane jest przez ustawodawcę wtedy, gdy jego zamiarem jest wskazanie sytuacji, która pomimo istnienia stanu faktycznego lub prawnego powodującego powstanie obowiązku uiszczenia określonej daniny publicznej - nie podlega takiemu obciążeniu. Odnosząc się do powyższego, należy także zwrócić uwagę, iż ustawodawca normując w art. 2 ust. 1 lit. f) powołanej ustawy przedmiotowe wyłączenie z obowiązku zapłaty podatku w sprawach zdrowia, nie określił szczegółowo jego zakresu. Dlatego też mając na względzie ogólną zasadę prawa podatkowego, zgodnie z którą przepisy dotyczące wyłączeń i zwolnień podatkowych, stanowiące odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, należy interpretować ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, należy przyjąć, że celem ustawodawcy było objęcie wyłączeniem z opodatkowania podatkiem PCC wszystkich czynności cywilnoprawnych, które dokonywane są w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia. Jest to logiczne i świadczy o racjonalności postępowania ustawodawcy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten zakres przedmiotowy realizacji podstawowych i niezwykle ważnych dla ogółu społeczeństwa funkcji publicznych jest co do zasady realizowany z finansów publicznych. Ponieważ użyte w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o PCC pojęcie „w sprawach zdrowia” ma charakter ogólny należy przyjąć, że dotyczy on czynności cywilnoprawnych z zakresu spraw regulowanych w odrębnych przepisach, a odnoszących się do kwestii wymienionych w art. 2 pkt 1 lit. f) powołanej ustawy, w tym m.in. z zakresu zdrowia. Przepisy taki znajdują się m.in. w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Z art. 2 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy wynika, iż szpitalem jest przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, natomiast zgodnie z definicją zawartą w pkt 8 tego przepisu przedsiębiorstwo to zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Dalej, nie bez znaczenia pozostaje fakt, że celem Wnioskodawcy jest prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju świadczeń szpitalnych, jednakże dopiero po wybudowaniu obiektu szpitalnego. Tym samym zgodnie z założonym celem spółki wnioskodawca stanie się podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej w przyszłości udzielającym świadczeń szpitalnych. Zgodnie natomiast z brzmieniem ustawy o działalności leczniczej świadczenia szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

Wobec powyższego, w ocenie Spółki, uznać należy, że podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu możliwości prowadzenia działalności leczniczej, o której mowa w ustawie o działalności leczniczej, a zatem jest to czynność dokonywana bezpośrednio w sprawach zdrowia, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy PCC. Z uwagi na to należy uznać, że podlega wyłączeniu od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Istotnie w niniejszej sprawie jest również stanowisko zawarte w Interpretacji indywidualnej Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2012 r. (ITPB2/436-9/12/TJ), uznające za prawidłową argumentację wyłączenia z opodatkowania, na podstawie art. 2 ust. 1 lit. f) ustawy PCC, podatnika będącego Uniwersytetem, który wniósł aport w postaci przedsiębiorstwa N. w celu świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia. W uzasadnieniu do interpretacji indywidualnej wskazano, że oceniając, czy dana czynność podlega wyłączeniu z opodatkowania konieczne jest ustalenie, czy ma ona związek z jedną ze spraw (dziedzin) wskazanych w tym przepisie. Kolejnym przykładem potwierdzającym słuszność stanowiska Wnioskodawcy, jest interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2013 r. (ITPB2/436-225/12/TJ). W sprawie będącej przedmiotem przywołanej interpretacji, uznano, iż w sytuacji w której wnioskodawcą jest spółka z o.o. będąca także podmiotem leczniczym zamierzającym nabyć nieruchomość, na której obecnie prowadzi działalność leczniczą, podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy PCC. Co więcej, również wydana Interpretacja indywidualna Ministra Finansów- Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 maja 2011 r., IPPB2/436-120/11-2/MZ, potwierdziła zasadność stosowania wyłączeń na podstawie art. 2 ust. 1 lit. f) ustawy PCC, w odniesieniu do podmiotów dokonujących czynności dotyczących spraw zdrowia, wskazując przy tym, że pojęcie „sprawa” ma charakter ogólny i należy przyjąć, że powyższe uregulowanie będzie dotyczyło tych wszystkich spraw, dla których materiał no prawna podstawa rozstrzygnięcia zawarta jest w przepisach regulujących kwestie wymienione w art. 2 ust. 1 f) ustawy PCC.

Z powyższego wynika więc, że za czynność w sprawie zdrowia, której dokonanie korzysta z wyłączenia przewidzianego w art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o PCC, uznać można czynność związaną z szeroko pojętą działalnością leczniczą, wykonywaną przez podmiot do tego uprawniony, w tym mającą na celu umożliwienie mu realizację powierzonych zadań z zakresu zdrowia. W rezultacie stwierdzić należy, że podwyższenie kapitału zakładowego przez Wnioskodawcę w celu wybudowania obiektów szpitalnych, a następnie prowadzenia działalności leczniczej, stanowić będzie czynność wyłączoną z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o PCC z tego tytułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce kapitałowej – uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Jak wynika z przywołanych przepisów, czynność podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej z wkładów stanowi zmianę umowy spółki i co do zasady podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, na który Wnioskodawca się powołuje, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Ponieważ użyte w powołanym powyżej przepisie pojęcie „w sprawach zdrowia” ma charakter ogólny należy przyjąć, że dotyczy ono czynności cywilnoprawnych z zakresu spraw regulowanych w odrębnych przepisach, a odnoszących się do kwestii wymienionych w art. 2 pkt 1 lit. f) powołanej ustawy.

Przepisy dotyczące spraw związanych ze zdrowiem zawiera m.in. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.; od 15 lutego 2013 r. – Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm).

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej szpital jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (art. 2 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy). Natomiast za świadczenie szpitalne rozumie się wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin (art. 2 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy).

Z kolei stosownie do art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej do zakresu działalności leczniczej w rodzaju świadczenia szpitalne zalicza się wymienioną w tej ustawie działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne bez bliższego określenia.

Art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy stanowi, iż działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i może również polegać na:

  1. promocji zdrowia lub
  2. realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

W myśl art. 8 pkt 1 lit. a) ustawy rodzajami działalności leczniczej są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że dnia 21 grudnia 2009 r. została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w A. „B.”, zwany dalej spółką. Jedynym udziałowcem w Spółce jest Województwo. Celem spółki, zgodnie z paragrafem 5 umowy, jest wybudowanie w miejscowości A. obiektu szpitalnego oraz prowadzenie działalności leczniczej. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „B.” Spółka z o.o. z dnia 17 czerwca 2014 r. postanowiono, że podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 350.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2036 r. nie wymaga zmiany umowy spółki. Następnie, uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „B.” Spółka z o.o. z dnia 17 czerwca 2014 r. przyjęto tekst jednolity umowy spółki (w załączeniu akt notarialny z dnia 17 czerwca 2014 r. zawierający uchwały. W dalszej kolejności uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „B.” Spółka z o.o. z dnia 12 listopada 2014 r. działając na podstawie art. 257 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 i 5 umowy Spółki uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 20.103.000,00 zł do kwoty 21.951.000,00 zł, tj. o kwotę 1.848.000,00 zł (uchwała w załączeniu). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane przez utworzenie 1.848 udziałów o wartości 1.000 zł każdy (uchwała w załączeniu). Udziały w całości zostały objęte przez Województwo i pokryte wkładem pieniężnym.

W związku z powyższym wyjaśnia się, że czynność podwyższenia kapitału zakładowego w celu umożliwienia kontynuowania działalności szpitala, ma istotnie związek z czynnościami w sprawach zdrowia, ale tylko pod warunkiem, że środki uzyskane w wyniku dokapitalizowania zostaną przeznaczone na czynności z zakresu zdrowia czyli cele związane bezpośrednio z działalnością leczniczą a nie np. na cele administracyjne. Tylko bezpośredni związek wydatkowania środków z działalnością w sprawach zdrowia uzasadnia zastosowanie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określonego w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawodawca, normując w ww. przepisie przedmiotowe wyłączenie z obowiązku zapłaty podatku w sprawach zdrowia, nie określił szczegółowo jego zakresu. Dlatego mając na względzie ogólną zasadę prawa podatkowego, zgodnie z którą przepisy dotyczące wyłączeń i zwolnień podatkowych, stanowiące odstępstwo od zasady powszechnego opodatkowania, należy interpretować ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, należy przyjąć, że celem ustawodawcy było objęcie wyłączeniem tych czynności cywilnoprawnych, które dokonywane są bezpośrednio w sprawach zdrowia.

Z uwagi na powyższe, czynność podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, może zostać zakwalifikowana jako czynność cywilnoprawna wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych o ile środki z dokapitalizowania istotnie zostały wydatkowane na cele zdrowia.

W takiej sytuacji nie należało składać deklaracji PCC-3 ani wpłacać podatku do urzędu skarbowego.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.