IPPB2/436-726/14-2/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w sytuacji wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość wkładu wyceniona przez wspólników przy zmianie umowy spółki, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy spółki, jak i zmiany umowy spółki wynosi 0,5%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą E. Sp. z o.o. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie hurtowym i detalicznym obrotem artykułami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi. Działalność przedsiębiorstwa jest opodatkowana podatkiem VAT.

Do spółki w przyszłości ma przystąpić Marcin Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E. Artykuły Elektryczne, w ten sposób, iż zamierza wnieść do spółki aportem prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) k.c. w zamian za objęcie udziałów w istniejącej spółce. W skład przedsiębiorstwa wchodzą liczne towary, wyposażenie hurtowni i biura, licencje, programy komputerowe, logo, baza dostawców i odbiorców, środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz wierzytelności. W skład przedsiębiorstwa nie wchodzi żadna nieruchomość. Marcin Z. w zamian za wniesiony wkład niepieniężny ma otrzymać od spółki udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) k.c. powoduje po stronie spółki obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od wartości, o którą podwyższono kapitał, a ustaloną przez wspólników spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki stanowi wartość wkładów wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów, która winna być wyceniona przez wspólników przy zmianie umowy spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy spółki. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zakresem przedmiotowym ustawy objęte są również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Z kolei według art. 1a pkt 1 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania stanowi przy zawarciu umowy spółki – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Zatem, w rozpatrywanej sprawie podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wyceniona przez wspólników przy zmianie umowy spółki, czyli strony konkretnej czynności cywilnoprawnej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą E. Sp. z o.o. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie hurtowym i detalicznym obrotem artykułami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi. Działalność przedsiębiorstwa jest opodatkowana podatkiem VAT. Do spółki w przyszłości ma przystąpić Marcin Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E. Artykuły Elektryczne, w ten sposób, iż zamierza wnieść do spółki aportem prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) k.c. w zamian za objęcie udziałów w istniejącej spółce. W skład przedsiębiorstwa wchodzą liczne towary, wyposażenie hurtowni i biura, licencje, programy komputerowe, logo, baza dostawców i odbiorców, środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz wierzytelności. W skład przedsiębiorstwa nie wchodzi żadna nieruchomość. Marcin Z. w zamian za wniesiony wkład niepieniężny ma otrzymać od spółki udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w sytuacji wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość wkładu wyceniona przez wspólników przy zmianie umowy spółki, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy spółki, jak i zmiany umowy spółki wynosi 0,5%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.