IPPB2/436-723/14-4/AF | Interpretacja indywidualna

Czynności dokonywane w ramach usługi cash poolingu nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-723/14-4/AFinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. czynności cywilnoprawne
 3. przedmiot opodatkowania
 4. umowa nienazwana
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) uzupełnionym na wniosku ORD-IN z dnia 19 lutego 2015 r. (data nadania 19 lutego 2015 r., data wpływu 23 lutego 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB5/423-1187/14-2/JC oraz Nr IPPB2/436-723/14-2/AF z dnia 4 lutego 2015 r. (data odbioru 12 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie konsekwencji podatkowych przystąpienia Spółki do umowy cash poolingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie w zakresie konsekwencji podatkowych przystąpienia Spółki do umowy cash poolingu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Począwszy od 2015 roku T. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) uczestniczyć będzie w systemie rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej opartym o umowę cashpoolingu. W ramach tej umowy będzie miało miejsce wzajemne bilansowanie sald rachunków spółek należących do grupy kapitałowej Wnioskodawcy (dalej: „Grupa”) tak, aby optymalnie wykorzystać przejściowe nadwyżki środków u jednych członków Grupy, finansując przejściowe niedobory innych członków tej Grupy.

W związku z ww. mechanizmem będzie wykorzystywany rachunek bankowy Spółki w banku w Niemczech, służący jako rachunek rozliczeniowy. Na koniec każdego dnia będzie on „zerowany”, przy czym nadwyżki i niedobory na nim występujące będą rozliczane albo z kontem Spółki w Polsce, albo z rachunkiem bankowym lidera cashpoolingu (liderem tym będzie jedna ze spółek niemieckich).

W mechanizmie cashpoolingu poza Wnioskodawcą będą uczestniczyć spółki, będące rezydentami dla celów podatku dochodowego w kilku innych krajach Unii Europejskiej, tj.:

 • Hiszpanii,
 • Czechach,
 • Słowacji,
 • Niemiec,
 • Francji,
 • Węgrzech,
 • Holandii,
 • Austrii,
 • Włoszech.

Przewiduje się, że środki pieniężne do systemu cashpoolingu będzie wprowadzać spółka niemiecka, zaś spółki z innych krajów (w tym Wnioskodawca) będą z tych środków korzystać i na tej podstawie płacić odsetki, których finalnym beneficjentem będzie ww. spółka z Niemiec (rezydent podatkowy w Niemczech).

Pismem z dnia 4 lutego 2015 r. Nr IPPB5/423-1187/14-2/JC oraz Nr IPPB2/436-723/14-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez m.in.:

 1. doprecyzowanie zdarzenia przyszłego o następujące informacje:
  1. Wskazanie podmiotu, który będzie oferował system rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej oparty o umowę cash poolingu (dalej: „Umowa”), pomiędzy jakimi podmiotami zostanie zawarta Umowa, kto będzie stroną tej Umowy,
  2. Czy w ramach Umowy będzie funkcjonował bank... Jeśli tak tut. organ wzywa o wskazanie roli banku w Umowie,
  3. Wskazanie rodzaju Umowy, czy jest to cash pooling rzeczywisty czy nierzeczywisty...
  4. W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazuje m.in., że: „W ramach tej umowy będzie miało miejsce wzajemne bilansowanie sald rachunków spółek należących do grupy kapitałowej Wnioskodawcy (dalej: "Grupa) tak, aby optymalnie wykorzystać przejściowe nadwyżki środków u jednych członków Grupy, finansując przejściowe niedobory innych członków tej Grupy”.
   Mając na uwadze powyższe, tut. organ wzywa o jednoznaczne i szczegółowe wskazanie na czym polega wzajemne bilansowanie sald rachunków spółek należących do grupy kapitałowej;
  5. Szczegółowe wskazanie jakie rachunki będzie posiadał Wnioskodawca w związku z uczestnictwem w Umowie i jakie czynności będą na nich dokonywane,
  6. W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazuje m.in., że: „Na koniec każdego dnia będzie on „zerowany”, przy czym nadwyżki i niedobory na nim występujące będą rozliczane albo z kontem Spółki w Polsce, albo z rachunkiem bankowym lidera cashpoolingu (liderem tym będzie jedna ze spółek niemieckich)”.
   Mając na uwadze powyższe, tut. organ wzywa o jednoznaczne i szczegółowe wskazanie na czym polega wskazane rozliczanie nadwyżek i niedoborów;
  7. Wskazanie jakie rachunki będzie posiadał lider cashpoolingu w związku z uczestnictwem w Umowie i jakie czynności będą na nich dokonywane,
  8. Na jakiej zasadzie w Umowie będą uczestniczyć spółki, będące rezydentami dla celów podatku dochodowego w kilku innych krajach Unii Europejskiej, czy będą one posiadały rachunki, jakie operacje będą na nich dokonywane...
  9. W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazuje m.in., że: „Przewiduje się, że środki pieniężne do systemu cashpoolingu będzie wprowadzać spółka niemiecka, zaś spółki z innych krajów (w tym Wnioskodawca) będą z tych środków korzystać i na tej podstawie płacić odsetki, których finalnym beneficjentem będzie ww. spółka z Niemiec (rezydent podatkowy w Niemczech)”.
   Mając na uwadze powyższe, tut. organ wzywa o jednoznaczne i szczegółowe wskazanie: - co oznacza, że środki pieniężne do systemu będzie wprowadzać spółka niemiecka a inne spółki będą z tych środków korzystać...
   • czy do opisanego systemu będą wpłacane wyłącznie środki pieniężne spółki niemieckiej (nadwyżki) i czy środki te będą stanowić wyłączną własność spółki niemieckiej...
   • czy też do opisanego systemu będą wpłacane środki pieniężne innych spółek (w tym Wnioskodawcy) – nadwyżki środków...
   • na jakiej zasadzie spółki (w tym Wnioskodawca) będą korzystać z tych środków...
  10. Czy pomiędzy Wnioskodawcą a spółką niemiecką będzie dochodziło do zawarcia umowy pożyczki lub umowy depozytu nieprawidłowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)...
   oraz
  11. Czy pomiędzy Wnioskodawcą a pozostałymi uczestnikami Umowy (innymi spółkami, liderem, bankiem, jeśli uczestniczy w Umowie) występują powiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm., dalej: „updop”)...
 2. Uiszczenie brakującej opłaty oraz przedłożenie dowodu dokonania tej czynności lub wskazanie, którego ze zdarzeń przyszłych (zagadnień) dotyczy kwota przekazana dnia 2.12.2014 r.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie wskazując, że:

Ad. 1. Stronami umowy cash-poolingu (dalej: „Umowa”) będą spółki kapitałowe wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej (dalej: „Strony”). Poza Wnioskodawcą będą to spółki - rezydenci dla celów podatku dochodowego w kilku innych krajach Unii Europejskiej, tj.:

 1. Hiszpanii,
 2. Czechach,
 3. Słowacji,
 4. Niemiec - w tym przypadku chodzi także o spółkę osobową (transparentną podatkowo - vide p. 12 / p. II wezwania),
 5. Francji,
 6. Węgrzech,
 7. Holandii,
 8. Austrii,
 9. Włoszech.

Główną rolę będzie odgrywał pool-leader, tj. spółka osobowa z Niemiec (działającą w formie „GmbH Co. KG”, dalej: „Leader”). Dotyczy to także budowania struktury, w ramach której Umowa będzie funkcjonować. W tym sensie należy potwierdzić, iż będzie on oferował system rozliczeń wewnątrz Grupy.

Ad. 2. W ramach umowy będzie funkcjonował bank - będzie on stroną Umowy. Będzie wykonywał szereg czynności technicznych, w tym ustalanie sald uczestników systemu (Stron) oraz realizację transferów.

Ad. 3. Umowa zawarta pomiędzy podmiotami będzie umową cash-poolingu rzeczywistego. Oznacza to, że nadwyżki Podmiotów wpływać będą na rachunek główny (dalej: „Rachunek A”), prowadzony przez Leadera w banku niemieckim, a następnie będą one dystrybuowane dalej (na rachunki bankowe Stron, zgłaszających potrzebę finansowania). Innymi słowy będzie dochodzić do rzeczywistych przepływów pieniężnych pomiędzy rachunkami.

Ad. 4 i 6. Wzajemne bilansowanie sald rachunków mieć będzie miejsce poprzez Rachunek A (prowadzony przez bank w Niemczech). Zgodnie z p. 2, to bank będzie odpowiedzialny za realizację tego procesu. Na Rachunek A będą trafiać nadwyżki finansowe poszczególnych Stron i z tego rachunku będą one trafiać na rachunki prowadzone w Niemczech dla poszczególnych Stron („Rachunki B”). Saldo wynikające z bieżących rozliczeń dla poszczególnych Stron, w tym dla Wnioskodawcy (w szczególności nadwyżka rozliczanych należności nad zobowiązaniami) przekazywana więc będzie na Rachunek B. Proces ten będzie odbywać się w cyklu dziennym.

Ad. 5. W związku z realizacją Umowy należy wymienić dwa konta: „standardowe” konto rozliczeniowe w Polsce (z którego dokonywane są bieżące płatności - z tytułu zakupów towarów/materiałów oraz usług) oraz ww. Rachunek B, służący jako konto rozrachunkowe („techniczne”) do transferów pomiędzy ww. kontem rozliczeniowym w Polsce a Rachunkiem A.

Przykładowo, wydatki prowadzące do powstania salda ujemnego na rachunku w Polsce będą pokrywane w ciężar Rachunku B. Z kolei środki na Rachunku B (w celu pokrycia środków na cele tego transferu) pojawią się dzięki przelewowi z Rachunku A i zostaną zarachowane tam jako saldo ujemne (w relacji z Wnioskodawcą).

Ad. 7. Leader będzie posiadać Rachunek A, służący wyłącznie do celów realizacji Umowy. Będzie on tzw. rachunkiem centralnym, do którego będą trafiać nadwyżki przekazywane przez poszczególne Strony (poprzez Rachunki B), i z którego będą dystrybuowane środki do poszczególnych Stron, które w danym momencie będą wymagać finansowania (także poprzez Rachunki B). Operacje te będą przez bank (w Niemczech) rejestrowane w cyklu dziennym, tak aby ustalić salda przypadające na poszczególne Strony.

Ad. 8 i 9. Każda ze Stron będzie posiadała Rachunek B, którego rola będzie odpowiadała wyżej opisanej roli Rachunku B Wnioskodawcy. Co do zasady, Strony będą korzystały ze środków udostępnianych w systemie przez Leadera oraz, epizodycznie, przez inne Strony.

Nadwyżki będą w pierwszej kolejności gromadzone na Rachunku A, następnie nastąpi ich przekazanie do beneficjenta (poprzez Rachunek B).

Środki będą pochodzić głównie (ale nie wyłącznie) od Leadera (co będzie wynikać z jego funkcji w Grupie). Szacuje się, że z tego źródła będzie pochodzić ok. 90% środków udostępnianych innym Stronom. Będzie to można ustalić na podstawie dokumentów bankowych (wyciągów), potwierdzających wpływy na Rachunek A. Nie przewiduje się obecnie, aby Wnioskodawca przekazywał nadwyżkę środków (jest to jednak możliwe w dalszej przyszłości).

Mechanizm korzystania ze środków - jak w pp. 4-7.

Ad. 10. Pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką N nie dojdzie do zawarcia umowy pożyczki. Nie będzie mieć miejsca także depozyt nieprawidłowy w rozumieniu art. 845 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Ad. 11. Pomiędzy Wnioskodawcą a pozostałymi stronami Umowy, w tym Leaderem, występują powiązania o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop). Takie powiązania nie wystąpią jednak w przypadku banku (prowadzącego Rachunek A i Rachunek B).

Wnioskodawca uiścił również brakującą opłatę oraz przedłożył dowód jej dokonania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy umowa cashpoolingu będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC)...
 2. Czy przepisy o niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 UPDOP) znajdą zastosowanie w przypadku realizacji umowy cashpolingu...
 3. Czy opodatkowanie odsetek, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 UPDOP, wypłacanych za granicę w ramach cashpoolingu, będzie zależeć od tego, który podmiot okaże się rzeczywistym (ekonomicznym) właścicielem tych odsetek („beneficial owner” w rozumieniu Komentarza do Modelowej Konwencji OECD)...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania Nr 1 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, umowa cash-poolingu nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, gdyż ten typ umowy nie został wymieniony w art. 1 ust. 1 UPCC, w którym określono zakres przedmiotowy podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie można umowy cash-poolingu uznać za jedną z rodzajów umów wymienionych w art. 1 ust. 1 UPCC, w tym za umowę pożyczki.

Umowa pożyczki nie została zdefiniowana w UPCC. Pojęcia tego więc należy szukać w Kodeksie Cywilnym (KC). Zgodnie z art. 720 § 1 KC: „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”. Jak wskazuje się w orzecznictwie oraz w doktrynie, umowa pożyczki jest umową zobowiązującą do przeniesienia własności. Pożyczka jest bowiem umową, na podstawie której dający pożyczkę (pożyczkodawca) zobowiązuje się przenieść na własność biorącego (pożyczkobiorcy) określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Orzecznictwo podkreśla, że bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu nie można mówić o umowie pożyczki (wyrok SN z 8.12.2000 r., I CKN 1040/98, niepubl.; wyrok SA w Poznaniu z 20.9.2006 r., I ACa 394/06, niepubl.).

To, czy umowę cashpoolingu można kwalifikować jako formę pożyczki (art. 720 § 1 KC), było przedmiotem wielu interpretacji podatkowych dotyczących PCC. W świetle przeważającego stanowiska, wyrażanego przez organy podatkowe, umowa cashpoolingu nie jest pożyczką w powyższym rozumieniu, co oznacza, że nie jest ona objęta zakresem PCC. Potwierdzają to także najnowsze indywidualne interpretacje podatkowe, przykładowo: interpretacja z 1.8.2014 (IPPB2/436-268/14-4/AF) i interpretacja z 30.7.2014 (IPPB2/436-276/14-4/AF) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie; interpretacja z 18.7.2014 (IPTPB2/436-57/14-2/KK) Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi; interpretacja z 3.7.2014 (ILPB2/436-109/14-2/MK) Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

W myśl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Należy podkreślić, iż umowa cash pooling pozostaje na gruncie polskiego prawa umową nienazwaną. Ustawa Kodeks cywilny - w części zobowiązaniowej - nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy. Przedstawiona we wniosku konstrukcja umowy cash pooling, jako sposobu gospodarowania wolnymi środkami finansowymi uczestniczących podmiotów, pomimo zawierania w sobie pewnych elementów pożyczki, nie wyczerpuje istotnych jej znamion. „Cash pooling” polega na umożliwieniu lepszej gospodarki finansowej grupy kapitałowej. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków przedsiębiorstw należących do danej grupy nadwyżkami innych przedsiębiorstw należących do tej samej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyżkę środków netto.

W przypadku „Cash poolingu” mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz bankiem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu. Z tytułu uczestnictwa w tych transakcjach dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot.

Uczestnik „cash poolingu” posiadający wolne środki nie wie, czy środki te zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników „cash poolingu”. Należy stwierdzić, iż zawarcie umowy dotyczącej kompleksowego zarządzania płynnością finansową „cash pooling” nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy pożyczki. Tym samym wszelkie czynności dokonywane w ramach umowy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Należy stwierdzić, że czynności dokonywane w ramach usługi cash poolingu nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji oraz orzeczeń w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że co do zasady wiążą one w sprawach, w których zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.