IPPB2/436-694/14-4/AF | Interpretacja indywidualna

Przyjmując za Wnioskodawcą, że usługa udzielenia pożyczki zostanie objęta zakresem podatku od towarów i usług - powyższa umowa wyłączona jest z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-694/14-4/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. pożyczka
 4. przedmiot opodatkowania
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 stycznia 2015 r. (data nadania 9 stycznia 2015 r., data wpływu 13 stycznia 2015 r.) na wezwanie z dnia 16 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/436-694/14-2/AF (data doręczenia 5 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

G. Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej jako: Wnioskodawca lub Spółka) jest członkiem międzynarodowej grupy G. Spółki wchodzące w skład grupy zajmują się produkcją części oraz podzespołów dla przemysłu lotniczego.

W dniu 26 czerwca 2014 r. T sp. z o.o. (dalej jako: T. P.) udzieliła pożyczki na rzecz Spółki w kwocie 7.500.000 złotych. Pożyczka jest oprocentowana, a odsetki są płatne miesięcznie. Kwota główna pożyczki powinna być spłacona jednorazowo do dnia 31 sierpnia 2017 r. Przy zawarciu umowy pożyczki Spółka oświadczyła, że usługa udzielenia pożyczki jest traktowana przez nią jako zwolniona z podatku od towarów i usług powołując się na treść art. 135 ust. 1 lit. b Dyrektywy VAT.

T. P. podobnie jak Wnioskodawca jest spółką wchodzącą w skład grupy kapitałowej G. Część sprzedaży prowadzonej przez T. P. (ok. 50%) to sprzedaż realizowana na rzecz podmiotów z grupy G.. Pozostała sprzedaż realizowana jest na rzecz podmiotów niepowiązanych. Wnioskodawca jest 100% udziałowcem T. P..

Spółka jak i T. P. są czynnymi podatnikami podatku od wartości dodanej - podatku od towarów i usług.

W dniu 5 listopada 2014 r. na wniosek T. P. wydana została interpretacja indywidualna nr ITPP2/443-1085/14/EK, w której Minister Finansów potwierdził, że czynność udzielenia pożyczki na rzecz Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu VAT.

Pismem z dnia 16 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/436-694/14-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez: uzupełnienie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, poprzez wskazanie, gdzie znajdowały się środki pieniężne w chwili zawarcia umowy pożyczki (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też terytorium innego państwa).

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie oświadczając, że w chwili zawierania umowy pożyczki środki pieniężne będące jej przedmiotem znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki pieniężne na udzielenie pożyczki zostały przelane z kont bankowych T. Sp. z o.o. (Pożyczkodawca) w Polsce na konto bankowe G. Limited (Pożyczkobiorca) w Wielkiej Brytanii. Przekazanie pieniędzy odbyło się poprzez dwa przelewy z rachunków w polskich bankach: pierwsza transza z konta w banku B., druga transza z konta w M.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy udzielenie przez T. P. na rzecz Wnioskodawcy pożyczki stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie umowy pożyczki nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, co wynika z następujących argumentów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej jako: ustawa o PCC) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o PCC, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa o VAT) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Natomiast w myśl art. la pkt 5 ustawy o PCC użyte w ustawie określenie państwo członkowskie oznacza - państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. O wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (podatkiem od wartości dodanej) lub jest z tego podatku zwolniona.

Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że strony umowy pożyczki są podatnikami VAT czynnymi, przy czym z uwagi na zasady określone w art. 44, art. 135 ust. 1 lit. b Dyrektywy Rady 2006/112 WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie Wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT będzie Wnioskodawca i nastąpi to według zasad obwiązujących w Wielkiej Brytanii (miejsce świadczenia usługi).

Zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. b Dyrektywy państwa członkowskie zwalniają z VAT transakcje polegające na udzielaniu kredytów, pośrednictwo kredytowe, oraz zarządzanie kredytami przez kredytodawcę. Z powyższego wynika zatem, że czynność udzielenia pożyczki jest usługą zwolnioną z VAT i zasady te obowiązują we wszystkich państwach członkowskich.

Skoro zatem powyższa czynność udzielenia pożyczki zostanie objęta zakresem podatku od wartości dodanej w Wielkiej Brytanii, z kolei w Polsce czynność ta podlega opodatkowaniu, co zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-1085/14/EK, z dnia 5 listopada 2014 r. wydanej na wniosek T. P., to w analizowanej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 2 pkt 4 ustawy PCC i pożyczka ta będzie zwolniona z PCC.

Stanowisko takie wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 17 kwietnia 2014 r., nr IPPB2/436-101/14-2/LS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

W myśl art. 1a pkt 7 ustawy użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług - podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) stanowi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Do elementów znamionujących umowę pożyczki należy obowiązek jej zwrotu. Przy czym, nie tyle dotyczy to oznaczenia terminu zwrotu, ile zaznaczenia samego obowiązku zwrotu - który, jak wskazuje się w orzecznictwie, w myśl art. 720 § 1 ww. ustawy, jest elementem przedmiotowo istotnym dla tego rodzaju umowy, bez którego nie ma umowy pożyczki. W zależności od tego, jak zostanie ukształtowana przez strony umowa pożyczki, może ona przyjąć postać umowy nieodpłatnej bądź też odpłatnej, gdzie pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek. Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenia woli.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że umowa pożyczki będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostanie zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Pożyczka będzie podlegała również podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia znajdują się za granicą oraz nabywca - pożyczkobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

W związku z powyższym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa czynność będzie podlegała regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie umowy pożyczki podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że G. Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej jako: Wnioskodawca lub Spółka) jest członkiem międzynarodowej grupy G. Spółki wchodzące w skład grupy zajmują się produkcją części oraz podzespołów dla przemysłu lotniczego. W dniu 26 czerwca 2014 r. T. sp. z o.o. (dalej jako: T. P.) udzieliła pożyczki na rzecz Spółki w kwocie 7.500.000 złotych. Pożyczka jest oprocentowana, a odsetki są płatne miesięcznie. Kwota główna pożyczki powinna być spłacona jednorazowo do dnia 31 sierpnia 2017 r. Przy zawarciu umowy pożyczki Spółka oświadczyła, że usługa udzielenia pożyczki jest traktowana przez nią jako zwolniona z podatku od towarów i usług powołując się na treść art. 135 ust. 1 lit. b Dyrektywy VAT. T. P. podobnie jak Wnioskodawca jest spółką wchodzącą w skład grupy kapitałowej G. Część sprzedaży prowadzonej przez T. P. (ok. 50%) to sprzedaż realizowana na rzecz podmiotów z grupy G. Pozostała sprzedaż realizowana jest na rzecz podmiotów niepowiązanych. Wnioskodawca jest 100% udziałowcem T. P.. Spółka jak i T. P. są czynnymi podatnikami podatku od wartości dodanej – podatku od towarów i usług. W dniu 5 listopada 2014 r. na wniosek T. P. wydana została interpretacja indywidualna nr ITPP2/443-1085/14/EK, w której Minister Finansów potwierdził, że czynność udzielenia pożyczki na rzecz Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu VAT.

Reasumując należy stwierdzić, że przyjmując za Wnioskodawcą, że usługa udzielenia pożyczki zostanie objęta zakresem podatku od towarów i usług - powyższa umowa wyłączona jest z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.