IPPB2/436-514/14-4/LS | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że przedstawiona we wniosku czynność podziału przez wydzielenie, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania powyższej czynności.
IPPB2/436-514/14-4/LSinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. kapitał zakładowy
 3. podział spółki
 4. podział spółki przez wydzielenie
 5. spółka kapitałowa
 6. wkłady niepieniężne
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2014 r. (data nadania 5 listopada 2014 r., data wpływu 10 listopada 2014 r.) na wezwanie z dnia 27 października 2014 r. (data nadania 27 października 2014 r., data doręczenia 30 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

B. (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką prawa niemieckiego z siedzibą na terytorium Niemiec. Jednocześnie Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki BW. Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółki zależnej”).

Spółka zależna prowadzi działalność gospodarczą w Polsce poprzez trzy odrębne jednostki produkcyjne. Na wskazane wyżej jednostki produkcyjne składa się:

 • Zakład T.”, produkujący sprężarki na potrzeby europejskich producentów samochodowych,
 • Zakład X.” (TS.), produkujący elektrozawory i moduły kontroli wraz ze sprzęgłami dla przemysłu motoryzacyjnego w kraju i za granicą,
 • Zakład M.”, produkujący łańcuchy rozrządu.

Każda ze wskazanych wyżej jednostek produkcyjnych zlokalizowana jest w konkretnym budynku znajdującym się na terenach należących do Wnioskodawcy jak i wyposażona jest w odrębne, specjalistyczne maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji prowadzonej przez poszczególne zakłady. Podobnie, każda z jednostek produkcyjnych (tj. każdy z wymienionych powyżej Zakładów) posiada w ramach swojej struktury organizacyjnej odrębnych pracowników dedykowanych wyłącznie do pracy w ramach danego Zakładu.

Obecnie w ramach działań reorganizacyjnych planowane jest założenie przez Wnioskodawcę nowej spółki na terytorium Polski (dalej: Nowej Spółki) i przeniesienie na jej rzecz zorganizowanej części przedsiębiorstwa tworzącej Zakład X. funkcjonujący obecnie w ramach Spółki zależnej. Przeniesienie na Nową Spółkę majątku Zakładu X. nastąpi w wyniku przeprowadzenia podziału Spółki zależnej przez wydzielenie Zakładu X. w trybie przewidzianym w przepisie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych. W wyniku tego podziału zespół składników tworzący zorganizowaną część przedsiębiorstwa zostanie przejęty przez Nową Spółkę.

Pismem z dnia 27 października 2014 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 1. podanie danych umożliwiających identyfikację spółki, której założenie planuje Wnioskodawca, tj. określenie nazwy oraz podanie planowanego adresu jej siedziby,
 2. wyjaśnienie na jakim stopniu zaawansowania są przygotowania związane z założeniem przedmiotowej spółki, w szczególności poprzez określenie jakie działania w tym kierunku zostały już podjęte przez Wnioskodawcę.

Pismem z dnia 5 listopada 2014 r. (data nadania 5 listopada 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 1. na pytanie nr 1 wskazuje, że firma nowej spółki, której założenie planował Wnioskodawca na moment złożenia przedmiotowego wniosku o interpretacje indywidualną brzmi: B.R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast adres jej siedziby to: J.;
 2. na pytanie nr 2 - Wnioskodawca wskazuje, iż dla celów określenia skutków podatkowych opisanych we wniosku o wydanie interpretacji działań nie jest w żadnym zakresie istotny rodzaj działań jaki został podjęty do tej pory przez Wnioskodawcę (nie jest istotna także nazwa spółki - o którą pytał organ w pytaniu 1 - gdyż ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie różnicuje skutków podatkowych w zależności od nazwy i siedziby podatnika). Tym niemniej dla celów odpowiedzi na pytanie organu podatkowego Wnioskodawca wskazuje, iż podjęte zostały konkretne działania dla zawiązania spółki pod wskazaną wyżej nazwą rozpoczynając od przygotowania umowy spółki, poprzez podjęcie działań dla jej rejestracji przez właściwy dla powyższej spółki sąd rejestrowy (KRS) w tym nadanie numeru w KRS (...).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przejęciem majątku w ramach opisanego powyżej podziału przez wydzielenie Nowa Spółka zobowiązana będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, Nowa Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego przejęciem majątku w ramach podziału przez wydzielenie.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej ustawy o PCC), zawiera katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC. Katalog ten ma charakter enumeratywny co oznacza, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie wyraźnie wskazane w tym przepisie czynności cywilnoprawne. Tym samym przedmiot opodatkowania podatkiem PCC nie może być w żaden sposób rozszerzony na inne czynności cywilnoprawne, które nie zostały wprost wymienione w przepisie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. k) ustawy o PCC podatkowi podlegają umowy spółki. Z kolei w myśl przepisu art. 1 ust. 3 ustawy o PCC w przypadku umowy spółki za zmianę umowy (podlegającej opodatkowaniu zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC) uważa się przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty (pkt 2 wskazanego przepisu), przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Z regulacji powyższej wynika zatem wyraźnie, że podział spółki kapitałowej nie stanowi czynności stanowiącej zmianę umowy spółki, a w konsekwencji nie stanowi on czynności opodatkowanej PCC.

Do wskazanego wyżej wniosku prowadzi również wykładnia historyczna przepisów ustawy o PCC. Należy bowiem zauważyć, że z dniem 1 stycznia 2009 r., na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2008 r., zmieniającej ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1319) weszła w życie nowelizacja ustawy o PCC. Nowelizacja ta realizowała jednocześnie obowiązek implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008 r., s. 11, dalej „Dyrektywa”).

Na podstawie wyżej opisanej nowelizacji, zmianie uległa definicja zmiany umowy spółki, która w aktualnie obowiązującym stanie prawnym rozumiana jest m.in., jako „przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego”. Tymczasem zauważyć należy, że zmiana umowy spółki na gruncie ustawy o PCC w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., tj. przed implementowaniem do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy, definiowana była m.in., jako: „przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego”.

Tym samym, podział spółek, wstanie prawnym sprzed 1 stycznia 2009 r., mógł być czynnością podlegającą opodatkowaniu. Podstawę opodatkowania zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8b ustawy o PCC (w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2009 r., stanowiła wartość wkładów powiększających majątek spółki albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy spółki przejmującej, pomniejszona zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 5 ustawy o PCC, o wartość kapitału zakładowego wynikającą z umowy spółki lub jej zmiany związanej z podziałem spółki, która była opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych przed dokonaniem tych czynności.

Wskazana wyżej wykładnia historyczna przemawia zatem za uznaniem, że w świetle aktualnie obowiązującej ustawy o PCC podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w związku z nabyciem majątku przejmowanego w wyniku podziału, nie podlega opodatkowaniu PCC. Taki wniosek wynika również z uzasadnienia ustawy z dnia 7 listopada 2008 r., zmieniającej ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1319), w której wyraźnie wskazano, że intencją Ustawodawcy było „zniesienie opodatkowania podziału spółek, jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy (...)” (zob. Druk Nr 748 z dnia 7 lipca 2008 r.).

W świetle powyższego przyjąć należy, że jeżeli celem Ustawodawcy była implementacja do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, w tym w szczególności implementacja zwolnienia z opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnej. Stąd wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2009 r. nowej definicji zmiany umowy spółki, a w tym samym wykluczenie z zakresu przedmiotowego opodatkowania PCC podziału spółki, służyło osiągnięciu celu Dyrektywy, jakim jest zwolnienie tego rodzaju transakcji z opodatkowania.

Wnioskodawca pragnie również zaznaczyć, iż podobny pogląd jest jednolicie prezentowany w praktyce organów skarbowych. Przykładowo takie stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2010 r. nr IBPBII/1/436-259/10/AA, w której wyraźnie stwierdzono, że: „Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, a także przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych znajdujące zastosowanie w przedmiotowej sprawie, należy wskazać, że podział spółki kapitałowej - w tym takie czynności, jak podział spółki dzielonej oraz zmiana umowy spółki przejmującej - nie mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zawartym w art. 1 ww. ustawy. Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek”.

Podobny pogląd wyrażony został również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lipca 2014 r. nr IPPB2/436-327/14-2/MZ, który potwierdził, że „czynność podziału przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym podwyższenie kapitału zakładowego w związku z przejęciem majątku w ramach podziału przez wydzielenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”.

W ocenie Wnioskodawcy zatem, podwyższenie kapitału zakładowego w Nowej Spółce w wyniku podziału przez wydzielenie, nie podlega opodatkowaniu PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że B. (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką prawa niemieckiego z siedzibą na terytorium Niemiec. Jednocześnie Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki BW. Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółki zależnej”). Spółka zależna prowadzi działalność gospodarczą w Polsce poprzez trzy odrębne jednostki produkcyjne. Na wskazane wyżej jednostki produkcyjne składa się:

 • Zakład T.”, produkujący T.sprężarki na potrzeby europejskich producentów samochodowych,
 • Zakład X.” (TS.), produkujący elektrozawory i moduły kontroli wraz ze sprzęgłami dla przemysłu motoryzacyjnego w kraju i za granicą,
 • Zakład M.”, produkujący łańcuchy rozrządu.

Każda ze wskazanych wyżej jednostek produkcyjnych zlokalizowana jest w konkretnym budynku znajdującym się na terenach należących do Wnioskodawcy jak i wyposażona jest w odrębne, specjalistyczne maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji prowadzonej przez poszczególne zakłady. Podobnie, każda z jednostek produkcyjnych (tj. każdy z wymienionych powyżej Zakładów) posiada w ramach swojej struktury organizacyjnej odrębnych pracowników dedykowanych wyłącznie do pracy w ramach danego Zakładu. Obecnie w ramach działań reorganizacyjnych planowane jest założenie przez Wnioskodawcę nowej spółki na terytorium Polski (dalej: Nowej Spółki) i przeniesienie na jej rzecz zorganizowanej części przedsiębiorstwa tworzącej Zakład X. funkcjonujący obecnie w ramach Spółki zależnej. Przeniesienie na Nową Spółkę majątku Zakładu X. nastąpi w wyniku przeprowadzenia podziału Spółki zależnej przez wydzielenie Zakładu X. w trybie przewidzianym w przepisie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych. W wyniku tego podziału zespół składników tworzący zorganizowaną część przedsiębiorstwa zostanie przejęty przez Nową Spółkę.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że przedstawiona we wniosku czynność podziału przez wydzielenie, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania powyższej czynności.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.