ILPB2/4514-1-159/15-4/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
ILPB2/4514-1-159/15-4/WSinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. czynności cywilnoprawne
 3. fundusz
 4. objęcie (nabycie)
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w zamian za certyfikaty inwestycyjne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w zamian za certyfikaty inwestycyjne.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza utworzyć w Polsce spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: SpZoo). Jednocześnie, po utworzeniu, SpZoo uzyska udziały innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), powstałej z przekształcenia ze spółki komandytowo -akcyjnej. Udziały w Spółce SpZoo uzyska już po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) w ramach przeprowadzenia wymiany udziałów z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT z dotychczasowym wspólnikiem/wspólnikami Spółki. Dotychczasowy wspólnik/wspólnicy Spółki wniosą do SpZoo większość lub całość (100%) udziałów Spółki (dających prawo do co najmniej 51% praw głosów w Spółce) w zamian za wydanie udziałów przez SpZoo w podwyższonym kapitale zakładowym tej SpZoo (przy tym w przypadku objęcia 100% udziałów Spółki w ramach wymiany udziałów łącznie od kilku dotychczasowych wspólników transakcje te z poszczególnymi wspólnikami zostaną przeprowadzone odrębnie z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności nastąpi objęcie udziałów od wspólnika posiadającego ponad 50% praw głosów Spółki). Nominalna wartość udziałów wydanych przez SpZoo w procedurze wymiany udziałów wspólnikowi/wspólnikom Spółki w zamian za udziały tej Spółki odpowiadać będzie wartości rynkowej udziałów Spółki na dzień wymiany. W ramach wymiany nie będą dokonywane jakiekolwiek dodatkowe wpłaty w gotówce przez SpZoo na rzecz dotychczasowego wspólnika/wspólników Spółki z tytułu nabycia jej udziałów.

Następnie planowane jest dokonanie dalszej restrukturyzacji w zakresie posiadanych przez SpZoo udziałów Spółki. Rozważany scenariusz zakłada wykorzystanie w tej działalności konstrukcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej: FIZ) prowadzonego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej: TFI). Planowane jest, że SpZoo wniesie do FIZ udziały w Spółce uzyskane w ramach przeprowadzonej wymiany udziałów w zamian za certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez FIZ. Wartość wydanych certyfikatów będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów Spółki wnoszonych do FIZ, jednocześnie będzie odpowiadała lub będzie zbliżona do wartości udziałów SpZoo wcześniej wydanych dotychczasowym wspólnikom Spółki za udziały tej Spółki w ramach wymiany udziałów z momentu wymiany udziałów.

SpZoo może w przyszłości, w zakresie posiadanych certyfikatów inwestycyjnych FIZ, dokonać ich: (i) odpłatnego zbycia (ii) wykupienia przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia w wyniku likwidacji FIZ.

Wniosek dotyczy skutków podatkowych po stronie SpZoo, którą Wnioskodawca zamierza utworzyć. Przyszła Spółka posiadać będzie następujące dane:

(...) Grupa Sp. z o.o.

Jednocześnie na obecnym etapie prowadzone są prace w zakresie ustalenia treści przyszłej umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wniesienie udziałów Spółki do FIZ w zamian za certyfikaty inwestycyjne będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PCC).

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest zamknięty. W rezultacie dokonanie czynności niewymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustawodawca dodatkowo wzmocnił zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji, o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikację pod względem prawnym.

W konsekwencji, aby uznać, że transakcja objęcia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za udziały wniesione do FIZ podlega PCC, należałoby ją zakwalifikować jako jedną z czynności wymienionych w zamkniętym katalogu w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC - w szczególności jako umowę sprzedaży bądź zamiany, które potencjalnie są najbardziej zbliżone do omawianej transakcji.

W myśl przepisu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę, przy czym stosownie do art. 555 ww. ustawy przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio między innymi do sprzedaży praw majątkowych. Z kolei przez umowę zamiany rozumie się taką umowę, na mocy której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy (art. 603 KC).

Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Objęcie certyfikatów inwestycyjnych co do zasady następuje w wyniku dokonania wpłat do funduszu w formie pieniężnej (art. 7 ust. 1 ustawy o FI). Zgodnie z art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy o FI, jako wpłaty na objęcie certyfikatów inwestycyjnych do funduszu mogą być jednak również wniesione papiery wartościowe (np. akcje w spółkach SKA lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością). Stosownie do zapisu art. 128 ust. 1 ustawy o FI statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przewidywać dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne m.in. papierami wartościowymi, udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

SpZoo zamierza wnieść do FIZ udziały Spółki. W zamian SpZoo otrzyma certyfikaty inwestycyjne stanowiące emitowane przez Fundusz papiery wartościowe na okaziciela, będące niezdematerializowanymi certyfikatami inwestycyjnymi reprezentującymi określone statutem prawa majątkowe, w szczególności prawo do udziału w aktywach FIZ i prawa związane z FIZ.

W tym kontekście, z cywilnoprawnego punktu widzenia dokonanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne w formie niepieniężnej nie może być postrzegane jako sprzedaż papierów wartościowych lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też jako ich zamiana na certyfikaty inwestycyjne. Opisana w stanie faktycznym transakcja nie została zatem odrębnie wymieniona wprost w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC. Trudno taką transakcję byłoby zakwalifikować jaką umowę sprzedaży - nie opiera się ona bowiem na postanowieniach kodeksu cywilnego, zaś na art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy o FI. Istota tej czynności polega na tym, że obejmujący certyfikaty mają możliwość wykorzystania posiadanych udziałów w spółkach lub innych papierów wartościowych w celu uzyskania członkostwa w FIZ. Fakt odrębnego uregulowania przedmiotowej transakcji w ustawie o FI podkreśla odrębność transakcji od umowy sprzedaży i na tej samej zasadzie - umowie zamiany. Z uwagi na znaczne różnice między czynnościami sprzedaży i zamiany a czynnością wniesienia udziałów/akcji do funduszu w zamian za certyfikaty inwestycyjne (w szczególności ze względu na inne cele przyświecające tym czynnościom), jak również z uwagi na fakt odrębnego uregulowania przedmiotowej transakcji w ustawie o FI, które podkreśla jej specyficzny charakter prawny i funkcję ekonomiczną, przedmiotową transakcję należałoby zaklasyfikować jako odrębną czynność niestanowiącą żadnej z czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC.

Z uwagi na to, że FIZ nie jest ani spółką kapitałową ani spółką osobową, nie ulega też wątpliwości, że będąca przedmiotem niniejszego wniosku transakcja nie jest też umową spółki lub jej zmianą, o której mowa odpowiednio w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 1a pkt 1 i 2 ustawy o PCC.

W konsekwencji, transakcję wniesienia udziałów Spółki będącą przedmiotem wniosku należy zaklasyfikować, jako specyficzną czynność nie stanowiącą żadnej z czynności określonej w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, transakcja ta nie skutkuje opodatkowaniem SpZoo podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko powyższe zostało potwierdzone w interpretacjach organów podatkowych, m.in. interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z 30 lipca 2010 r. (Nr IPPB2/436-201/10-3/AF), z 4 października 2010 r. (Nr IPPB2/436-249/10 -4/AF), z 27 września 2011 r. (Nr IPPB2/436-264/11-5/MZ), z 17 października 2011 r. (Nr IPPB2/436-300/11-2/AF).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych organów podatkowych, należy stwierdzić, że wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Ponadto, informuje się, że w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.