IBPB-2-1/4514-86/15/KrB | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie udziałów Spółki USA na podstawie „Founder’s Vesting Stock Purchase Agrement” powoduje po stronie Wnioskodawcy konieczność rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-86/15/KrBinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. nabycie udziałów
 3. sprzedaż
 4. spółka zagraniczna
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 9 lipca 2015 r.), uzupełnionym 22 i 28 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie nabycia udziałów Spółki USA na podstawie umowy zawartej za granicą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie nabycia udziałów Spółki USA na podstawie umowy zawartej za granicą.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 8 września 2015 r. wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 22 września 2015 r. (dodatkowa opłata) oraz 28 września 2015 r. (doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce od całości swoich dochodów.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. b) umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r, Nr 31, poz. 178) (dalej jako umowa Polska-USA), Wnioskodawca jest „osobą mającą miejsce zamieszkania na terenie Polski” (art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. b) umowy Polska-USA).

Wnioskodawca był właścicielem 30 udziałów w polskiej spółce X – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako Spółka PL) będącej „osobą mającą siedzibę na terytorium Polski” (art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. a) w zw. z art. 3 pkt 6 lit. a) umowy Polska-USA).

Spółka PL nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w całości ani w udziale. Wnioskodawca darował 3 marca 2015 roku – na podstawie umowy darowizny w formie aktu notarialnego – spółce XY (dalej jako Spółka USA) wszystkie posiadane udziały w Spółce PL.

Zgodnie z umową Wnioskodawca wniósł do Spółki USA wszystkie swoje udziały w Spółce PL, a Spółka USA przyjęła tę darowiznę.

Spółka USA oświadczyła, że nie planuje dalszego zbycia lub sprzedaży przedmiotowych udziałów, a nadto przyjęła do wiadomości, że udziały te nie zostały zarejestrowane zgodnie amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, ani stanowymi prawami regulującymi kwestie papierów wartościowych, a tym samym nie mogą być przedmiotem sprzedaży, chyba, że zostaną zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych oraz stanowymi prawami regulującymi kwestie papierów wartościowych lub zostaną zwolnione z obowiązku rejestracji.

Umowa ta oraz wszelkie spory wynikające z niej lub z nią związane podlegają przepisom prawa stanu D. i zgodnie z nimi będą rozstrzygane, z wyłączeniem norm kolizyjnych, które skutkowałyby zastosowaniem innego prawa niż prawo stanu D..

Darowizna nie wynika z żadnych zobowiązań wobec podmiotów trzecich, w tym Spółki PL czy Spółki USA. W ocenie Wnioskodawcy nie wpływa ona na jego sytuację ekonomiczną, gdyż posiada on odpowiednie prawa udziałowe w Spółce USA, a ponadto pełni on w obu spółkach funkcje zarządcze.

Spółka USA ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych (stan D.), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a) w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b) umowy Polska-USA.

Wcześniej Wnioskodawca zawarł ze Spółką USA umowę „Founders Vesting Stock Purchase Agreement”. Jest to umowa zawarta na prawie stanu D. i dotyczy nabycia udziałów zakładanej spółki przez jej założycieli. Umowa ta została zawarta na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Na podstawie tej umowy Wnioskodawca nabył od Spółki USA trzy miliony nowo wyemitowanych udziałów za kwotę 300 USD (cena za udział 0,0001 USD).

Udziały nabyte w ramach tejże umowy przysługują tylko tak długo, jak długo Wnioskodawca jest zatrudniony w Spółce USA. W Spółce USA wyróżnia się dwa rodzaje udziałów:

 • uprawnione („vested shares”),
 • nieuprawnione („unvested shares”).

Wszystkie udziały, które nie są „vested shares” uznaje się za „unvested shares”. Dwadzieścia pięć procent (25%) udziałów nabytych w dniu zawarcia umowy uzyskuje od razu status „vested shares”. Pozostałe udziały (mające status „unvested shares”) stają się co miesiąc (kolejne transze udziałów) „vested shares” począwszy od upływu 36 miesiąca od daty 25 czerwca 2014 r. (data rozpoczęcia nabywania uprawnień). „Unvested shares” nie mogą być zbywane bez zgody osób z kierownictwa Spółki USA.

Ponadto żadne udziały nie mogą stać się „vested shares” po rozwiązaniu tej umowy. W każdej chwili w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty rozwiązania tej umowy, Spółka USA może odkupić „unvested shares” od Wnioskodawcy na podstawie jednostronnie realizowanej opcji odkupu.

Jeśli Wnioskodawca przestanie być zatrudniany przez Spółkę USA ze względu na śmierć, trwałą niezdolność do pracy spowodowaną chorobą lub emeryturę, wszystkie jego „unvested shares” staną się „vested shares”.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura 28 września 2015 r. wynika m.in., że:

Różnica pomiędzy „vested shares” a „unvested shares” polega na tym, iż „vested shares” nie mogą być odkupione przez Spółkę USA w drodze jednostronnego oświadczenia Spółki USA po rozwiązaniu umowy „Founders Vesting Stock Purchase Agreement”, a ponadto ich właściciel może je zbyć bez zgody osób z kierownictwa Spółki USA. Dlatego też w interesie udziałowca jest ciągłe świadczenie pracy na podstawie odrębnej umowy o pracę na rzecz Spółki USA tak długo, aż udziały „unvested” staną się „vested”. Taka konstrukcja ma stanowić dodatkową motywację do pracy dla istotnych dla Spółki USA osób.

Udziały „unvested shares”:

 • mogą być odkupione – po określonej cenie – przez Spółkę USA po rozwiązaniu umowy „Founders Vesting Stock Purchase Agreement” w wyniku jednostronnego oświadczenia tej spółki,
 • nie mogą być zbyte bez zgody osób z kierownictwa Spółki USA.

Natomiast „vested shares”:

 • nie mogą być odkupione – po określonej cenie – przez spółkę USA po rozwiązaniu umowy „Founders Vesting Stock Purchase Agreement”, w wyniku jednostronnego oświadczenia tej spółki,
 • mogą być zbyte przez Wnioskodawcę niezależnie od stanowiska Spółki USA w tej sprawie.

Taka konstrukcja ma na celu zapewnienie świadczenia pracy (na podstawie umowy o pracę lub innej umowy) przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki USA (lub spółki powiązanej ze Spółką USA) ze względu na specjalistyczną wiedzę jaką on posiada. Stanowi to zabezpieczenie dla głównego inwestora spółek grupy, aby zapewnić przez określony czas świadczenie pracy przez istotne dla inwestora osoby na rzecz spółek.

Otóż, tak długo jak Wnioskodawca jest zatrudniony (świadczy usługi) w Spółce USA (lub spółce powiązanej) tak długo obowiązuje między nim a Spółką USA umowa „Founders Vesting Stock Purchase Agreement”. W przypadku zakończenia tej relacji (umowa o pracę, świadczenie usługi) – zarówno z inicjatywy Wnioskodawcy, jak i Spółki USA lub spółki powiązanej – rozwiązaniu ulegnie „Founders Vesting Stock Purchase Agreement”, co powoduje, iż Spółka USA może odkupić po określonej cenie udziały „unvested” od Wnioskodawcy. Z drugiej strony Wnioskodawca jest ograniczony w zbyciu udziałów, które są „unvested shares”.

Co istotne, warunki umowy, na podstawie której Wnioskodawca świadczy jakiekolwiek prace na rzecz Spółki USA (lub innej spółki z grupy) są kwestią odrębną względem „Founders Vesting Stock Purchase Agreement”, a zatem wynagrodzenie z tytułu tej umowy nie jest uzależnione od realizacji „Founders Vesting Stock Purchase Agreement”.

W ocenie Wnioskodawcy przedstawiona konstrukcja prawna oparta na prawie Stanu D. jest porównywalna z sytuacją w jakiej Wnioskodawca nabywając udziały zobowiązałby się do ich niezbywania przez określony czas, a jednocześnie spółka miałaby ograniczone czasowo prawo odkupu tych udziałów po określonej cenie i tylko w sytuacji zaistnienia określonych okoliczności (zakończenie świadczenia pracy na rzecz spółki lub spółek z nią powiązanych).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy nabycie udziałów Spółki USA na podstawie „Founder’s Vesting Stock Purchase Agreement” powoduje po stronie Wnioskodawcy konieczność rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...

W ocenie Wnioskodawcy czynność nabycia udziałów w Spółce USA nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym umowa „Founders Vesting Stock Purchase Agreement” została zawarta w Stanach Zjednoczonych i dotyczy nabycia udziałów (praw majątkowych) wykonywanych na terytorium Stanów Zjednoczonych, gdyż Spółka USA jest spółką prawa amerykańskiego, która posiada siedzibę i rzeczywisty ośrodek zarządzania na terytorium Stanów Zjednoczonych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że dana czynność (umowa) będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot będzie znajdował się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (rzecz) lub będzie wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (prawo majątkowe). Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostanie zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Dana czynność będzie również podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli prawa majątkowe (lub rzeczy) będące jej przedmiotem w chwili jej zawarcia będą wykonywane (będą znajdowały się) za granicą oraz nabywca będzie miał miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie natomiast z treścią art. 1 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

1.w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki;

2.w przypadku spółki kapitałowej:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce od całości swoich dochodów.

Wnioskodawca zawarł ze Spółką USA umowę „Founders Vesting Stock Purchase Agreement”. Jest to umowa zawarta na prawie stanu D. i dotyczy nabycia udziałów zakładanej spółki przez jej założycieli. Umowa ta została zawarta w Stanach Zjednoczonych i dotyczy nabycia udziałów (praw majątkowych) wykonywanych na terytorium Stanów Zjednoczonych, gdyż Spółka USA jest spółką prawa amerykańskiego, która posiada siedzibę i rzeczywisty ośrodek zarządzania na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż wskazana umowa nabycia udziałów spółki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w świetle przywołanych przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych ponieważ jak wskazuje Wnioskodawca: - prawa majątkowe (udziały spółki) w chwili jej zawarcia znajdowały się (były wykonywane) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowa ta została zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-Spółka, której udziały Wnioskodawca nabył nie posiada ani siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani nie znajduje się tutaj jej rzeczywisty ośrodek zarządzania.

Na Wnioskodawcy nie ciążą więc żadne obowiązki w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia wskazanych udziałów.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.