IBPB-2-1/4514-547/15/AD | Interpretacja indywidualna

Czy transakcja opodatkowana z VATem może skorzystać z wyłączenia z art. 2 pkt 4 pcc
IBPB-2-1/4514-547/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. czynności cywilnoprawne
  2. obowiązek podatkowy
  3. sprzedaż nieruchomości
  4. umowa sprzedaży
  5. wyłączenie
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 10 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług; zamierza nabyć nieruchomość składającą się z trzech działek ewidencyjnych (dalej: „nieruchomość”).

W dniu 29 października 2015 r. podpisano umowę przedwstępną sprzedaży. Transakcja sprzedaży przenosząca własność nieruchomości zostanie zawarta po spełnieniu zdefiniowanych w umowie przedwstępnej warunków. Planowana data zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości to okres grudzień 2015 r. – luty 2016 r.

Wnioskodawca ma zamiar wykorzystywać nabytą nieruchomość w prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem od towarów i usług).

Sprzedawca nieruchomości jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Intencją Stron jest opodatkowanie transakcji sprzedaży podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi na to, iż w stosunku do części nieruchomości, w chwili sprzedaży, okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nieruchomości przekroczy dwa lata, w dniu 28 października 2015 r. Wnioskodawca wraz ze sprzedającym złożyli właściwemu dla Wnioskodawcy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, zgodne oświadczenie, na podstawie art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, o wyborze opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy nieruchomości. Oświadczenie zawiera dane Wnioskodawcy i Sprzedawcy, planowaną datę zawarcia umowy dostawy nieruchomości oraz adres nieruchomości.

W celu potwierdzenia prawidłowości stanowiska, iż przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, sprzedawca wystąpił z wnioskiem o interpretację przepisów o podatku od towarów i usług w tym zakresie.

Należy zauważyć, że nieruchomość, w chwili jej nabycia przez sprzedającego, była niezabudowana (tj. nie znajdowały się na niej jakiekolwiek naniesienia, np. budynki, budowle, ogrodzenia, czy też „uzbrojenie terenu” w postaci sieci wodociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.). Dostawa nieruchomości na rzecz sprzedawcy była opodatkowana podatkiem od towarów i usług – sprzedawca odliczył VAT z faktury dokumentującej zakup niezabudowanej nieruchomości. Sprzedawca zabudował nieruchomość poprzez posadowienie na niej zakładu produkcyjnego, który był wykorzystywany do produkcji sprzedawanych przez niego towarów. Sprzedawca zaprzestał działalności produkcyjnej na nieruchomości na początku 2014 r.

Nieruchomość składa się z trzech działek ewidencyjnych, na których znajdują się różnego rodzaju naniesienia:

1.Działka ewidencyjna nr 1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na którym zlokalizowana jest działka stanowi teren budowlany. Działka została zabudowana przez sprzedawcę i w obecnej chwili znajdują się na niej następujące naniesienia:

a.Budynek produkcyjno–biurowy.

Budynek został oddany do użytkowania w 2007 r., a sprzedawcy przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zakupów związanych z budową przedmiotowego budynku. Budynek był rozbudowywany przez sprzedawcę w latach 2008/2009. Sprzedawcy przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów związanych z rozbudową przedmiotowego budynku.

Budynek był wykorzystywany do działalności produkcyjnej sprzedawcy (do początku 2014 r.).

Części budynku zostały wynajęte na podstawie umów najmu (opodatkowanych podatkiem VAT) – pierwsza umowa podpisana została w dniu 30 kwietnia 2014 r.; data podpisania umowy tożsama jest z datą oddania do użytkowania wynajętej części budynku.

Poza wskazanymi powyżej umowami najmu, sprzedawca nie zawarł innych umów, czy transakcji, na podstawie których budynek zostałby oddany do użytkowania osobom trzecim, w wykonaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

b.Budynek techniczny, stróżówka 1, stróżówka 2, zbiornik wody przeciwpożarowy, podziemny zbiornik przeciwpożarowy.

Ww. budynki/budowle zostały oddane do użytkowania w 2007 r. Sprzedawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów związanych z budową przedmiotowych budynków.

Sprzedawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków/budowli po ich wybudowaniu.

Budynki/budowle były wykorzystywane do działalności produkcyjnej sprzedawcy (do początku 2014 r.). Nie były one oddawane (w całości lub w części) do użytkowania podmiotom trzecim w wykonaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

c.Infrastruktura techniczna (wewnętrzny układ komunikacyjny w postaci: dróg dojazdowych, parkingów, chodników, elektryczne linie kablowe, oświetlenie zewnętrzne terenu oraz kanalizacja telekomunikacyjna, zewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa oraz wody użytkowej, kanalizacja deszczowa i sanitarna, zewnętrzna instalacja gazowa).

Infrastruktura została oddana do używania w 2007 r. Sprzedawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów związanych z budową infrastruktury. Infrastruktura była rozbudowywana w 2008/2009 r. Sprzedawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów związanych z ulepszeniem infrastruktury. Infrastruktura była wykorzystywana do prowadzenia działalności produkcyjnej sprzedawcy (do początku 2014 r).

Parking został częściowo wynajęty na podstawie umów najmu (opodatkowanych podatkiem od towarów i usług) – pierwsza umowa podpisana została w 31 lipca 2013 r.

Poza wskazanymi powyżej umowami najmu miejsc parkingowych. Sprzedawca nie zawarł innych umów, czy transakcji, na podstawie których infrastruktura zostałaby oddana do użytkowania osobom trzecim, w wykonaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2.Działki ewidencyjne nr 2 i nr 3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na którym zlokalizowane są powyższe działki jest terenem budowlanym. Działki są, co do zasady, niezabudowane – jedynym naniesieniem jest ogrodzenie. Ogrodzenie zostało posadowione i oddane do użytkowania w 2007 r. Sprzedawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów związanych z budową ogrodzenia. Jednocześnie, nie ponoszono wydatków na ulepszenie ogrodzenia po jego wybudowaniu.

Działki ewidencyjne nr 2 i nr 3 nie były oddawane do użytkowania podmiotom trzecim w wykonaniu czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ze względu na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego transakcji, umowa sprzedaży nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Ze względu na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego umowa sprzedaży nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do art. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

Jednocześnie na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT. Należy zaznaczyć, że na podstawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2016 r. ww. przepis art. 2 pkt 4 lit. a) otrzyma nowe brzmienie, zgodnie z którym: nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT.

Wnioskodawca podkreślił, że okoliczność ta jest o tyle istotna, że planowany okres zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości to grudzień 2015 r. – luty 2016 r.

Wnioskodawca wskazał, że w obydwu przypadkach, tj. w świetle obecnie obowiązujących przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pod rządami obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. nowelizacji opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości wyłącza transakcję z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, zakładając, że dostawa nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, to zgodnie z przepisem art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zarówno w brzmieniu obecnym, jak i w wersji od 1 stycznia 2016 r. – umowa sprzedaży nieruchomości nie będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1045) nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a.w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b.jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z treścią tego przepisu, w brzmieniu obowiązującym przed ww. nowelizacją, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć nieruchomość składającą się z trzech działek ewidencyjnych. Planowana data zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości to okres grudzień 2015 r. – luty 2016 r. Intencją stron umowy sprzedaży jest opodatkowanie transakcji sprzedaży podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi na to, iż w stosunku do części nieruchomości, w chwili sprzedaży, okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nieruchomości przekroczy dwa lata, Wnioskodawca wraz ze sprzedającym złożyli właściwemu dla Wnioskodawcy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, zgodne oświadczenie, na podstawie art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, o wyborze opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy nieruchomości.

Z cytowanego powyżej przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika generalnie, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług lub takie czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania (dokonania tych czynności) jest zwolniona z podatku od towarów i usług (z wyjątkiem określonych czynności, które w przedmiotowej sprawie nie występują).

Mimo modyfikacji tegoż przepisu zawiera on w sensie merytorycznym analogiczne regulacje, co do skutków wyłączenia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Z jego brzmienia wynika bowiem zasada opodatkowania danej czynności albo podatkiem od towarów i usług (w tym także zwolnienia) albo podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Należy więc zaznaczyć, że o wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z podatku od towarów i usług zwolniona.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) i czy transakcja ta będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności podatkiem od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Mając na uwadze wyżej poczynione uwagi odnośnie opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz informacje przedstawione we wniosku w zakresie podatku od towarów i usług, należy wskazać, że jeżeli istotnie – jak zakłada Wnioskodawca – dostawa nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu tej umowy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2

ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.