IBPB-2-1/4514-51/15/DP | Interpretacja indywidualna

Czy zawarcie umowy, której przedmiotem jest nabycie przez Wnioskodawcę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków przez mieszkańców, stanowi czynność cywilnoprawną opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-51/15/DPinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. kanalizacja
 3. umowa nienazwana
 4. woda
 5. wodociągi
 6. zaopatrzenie w wodę
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 25 maja 2015 r.), uzupełnionym 6 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 28 lipca 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-51/15/DP wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 6 sierpnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – spółka akcyjna – jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Działając na zasadach i w trybie określonym przez art. 31 ww. ustawy, Wnioskodawca zawiera z mieszkańcami obszaru objętego działalnością Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w C. umowy o wykupienie od nich urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, których są właścicielami i których wybudowanie pokryli z własnych środków. Na podstawie obowiązującego „Regulaminu odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” Wnioskodawca zawiera umowę sprzedaży z właścicielem wybudowanego urządzenia i za odpłatnością przejmuje to urządzenie, powiększając jednocześnie stan swojego majątku trwałego. W każdym przypadku okres, który mija od wybudowania urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego do nabycia go przez Wnioskodawcę, jest dłuższy niż 6 miesięcy. Wysokość ceny nabycia wybudowanej sieci określona jest w umowie a obliczana zgodnie z „Algorytmem określania wartości zewnętrznych sieci wodociągowych i zewnętrznych sieci kanalizacyjnych położonych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (...), na potrzeby procedury ich nabycia od osób fizycznych lub prawnych”. Algorytm sporządza dla Wnioskodawcy rzeczoznawca majątkowy. Należność z tytułu przejęcia sieci na własność zwracana jest mieszkańcowi/inwestorowi w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku odpłatnego nabycia urządzenia od osoby fizycznej Wnioskodawca wystawia PIT-8C informując, że wypłacone pieniądze stanowią przychód z innych źródeł. Jednocześnie Wnioskodawca informuje wszystkich uczestników zawartych umów, że mogą pomniejszyć otrzymany przychód o udokumentowane koszty, tj. wydatki związane z wybudowaniem urządzenia. W ten sposób osoby fizyczne unikają płacenia podatku, wykazując w kolumnie „dochód” wartość 0,00 PLN. Wnioskodawca przez wiele lat swojej działalności twierdził, że dla osób fizycznych sprzedających urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne otrzymane pieniądze są przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w powiązaniu z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest przepisu, który pozwalałby tego typu przysporzenie majątkowe zwolnić z podatku. Na Wnioskodawcy spoczywa więc obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów PIT-8C (art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie musi natomiast pobierać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku z 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu do Biura) Wnioskodawca wskazał, że działając na zasadach i w trybie określonym przez art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zawiera z mieszkańcami obszaru objętego działalnością Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w C. umowy odpłatnego nabycia urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego. Nabywane urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne były wybudowane, w każdym przypadku, ze środków własnych mieszkańca – inwestora. Podpisanie umowy, zapłata kwoty, wyczerpują wszystkie roszczenia inwestora. Szczegółowe ustalenia/procedury dotyczące nabywanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych określono w Regulaminie odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez (...) obowiązującym od sierpnia 2013 r.

Wnioskodawca wskazał, że czynność polegająca na odpłatnym przejęciu przez niego na własność, na jego majątek, urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańca, na jego koszt, nie może być traktowana jako umowa sprzedaży, o której mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawowym celem umów zawieranych pomiędzy Wnioskodawcą a mieszkańcami jest zrefundowanie kosztów budowy urządzeń. Nie ma to żadnego związku ze sprzedażą, w żaden sposób zawarta umowa odpłatnego nabycia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych nie wpisuje się w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przekazanie następuje w oparciu o art. 31 ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dotyczący osób, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne. Osoby te (inwestorzy, właściciele) mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. W myśl art. 31 ust. 2 tej ustawy przekazywane urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach. Podkreślić należy, że osoby, które wybudowały wskazane w tym przepisie urządzenia mogą skorzystać z uprawnienia do ich odpłatnego przeniesienia na rzecz gminy lub przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a gmina lub przedsiębiorstwo może odmówić przyjęcia tego urządzenia tylko wówczas, gdy nie odpowiada ono właściwym wymogom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zawarcie umowy, której przedmiotem jest nabycie przez Wnioskodawcę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków przez mieszkańców, stanowi czynność cywilnoprawną opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zajmując stanowisko Wnioskodawca przytoczył fragment interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, znak: IBPB II/1/436-322/14/DP z 29 grudnia 2014 r.

W uzupełnieniu wniosku z 6 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilne enumeratywnie wymienione w art. l ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym podkreślić należy, że o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem, decyduje jej treść, a nie nazwa. Oznacza to, że zawarcie, w trybie art. 31 ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, umowy odpłatnego przekazania przez inwestora (dotychczasowego właściciela) na rzecz Wnioskodawcy wybudowanego przez tego inwestora urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z faktu, że podstawą każdej z zawieranych umów jest art. 31 ust. 1 ww. ustawy. To oznacza, że umowa odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych nie jest umową sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wskazana we wniosku umowa jako niewymieniona w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych, określonym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego obowiązków płatnika związanych z nabyciem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To oznacza, że tylko umowy określone ustawą podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli więc strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikację pod względem prawnym.

Szczegółowe określenie w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ww. ustawie zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu nawet, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Działając na zasadach i w trybie określonym przez art. 31 ww. ustawy, Wnioskodawca zawiera z mieszkańcami umowy o wykupienie od nich urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, których są właścicielami i których wybudowanie pokryli z własnych środków. Wysokość ceny nabycia wybudowanej sieci określona jest w umowie a obliczana zgodnie z „Algorytmem określania wartości zewnętrznych sieci wodociągowych i zewnętrznych sieci kanalizacyjnych położonych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (...), na potrzeby procedury ich nabycia od osób fizycznych lub prawnych”. Algorytm sporządza dla Wnioskodawcy rzeczoznawca majątkowy. Należność z tytułu przejęcia sieci na własność zwracana jest mieszkańcowi/inwestorowi w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy. Wnioskodawca wskazał, że czynność polegająca na odpłatnym przejęciu przez niego na własność, na jego majątek, urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańca, na jego koszt, nie może być traktowana jako umowa sprzedaży, o której mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawowym celem umów zawieranych pomiędzy Wnioskodawcą a mieszkańcami jest bowiem zrefundowanie kosztów budowy urządzeń. Nie ma to więc żadnego związku ze sprzedażą, w żaden sposób zawarta umowa odpłatnego nabycia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych nie wpisuje się w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przekazanie następuje jedynie w oparciu o art. 31 ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wskazana we wniosku umowa jako niewymieniona w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych, określonym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139) ustawa ta określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy za przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uważa się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ww. ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

Z kolei, stosownie do art. 31 ust. 1 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. W myśl art. 31 ust. 2 tej ustawy przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

W świetle powyższego zauważyć należy, że osoby, które wybudowały wskazane w tym przepisie urządzenia mogą skorzystać z uprawnienia do ich odpłatnego przeniesienia na rzecz gminy lub przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, a gmina lub przedsiębiorstwo może odmówić przejęcia tego urządzenia tylko wówczas, gdy nie odpowiada ono właściwym wymogom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

Natomiast na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) - urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca (art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego).

W świetle powołanych powyżej przepisów należy zauważyć, że jak wskazano na wstępie uzasadnienia niniejszej interpretacji indywidualnej, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne enumeratywnie wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym podkreślić należy, że o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem, decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Oznacza to, że zawarcie – w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – umowy odpłatnego przekazania przez daną osobę (inwestora) na rzecz Wnioskodawcy wybudowanego przez tę osobę urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Skoro – jak wskazuje Wnioskodawca w treści uzupełnienia (po modyfikacji pierwotnego opisu) – zawierane umowy nie są umowami sprzedaży, gdyż ich podstawę prawną stanowi art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków to stwierdzić należy, że wskazane we wniosku umowy jako niewymienione w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych, określonym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Przy czym wskazać należy, iż Organ interpretacyjny nie przeprowadza postępowania dowodowego. Opiera się tylko na jego opisie przedstawionym w treści wniosku przez Wnioskodawcę. Organ nie jest zatem uprawniony do ustalenia, jakie w istocie umowy zostają zawarte. Jeżeli zatem Wnioskodawca wskazuje, że zawierane przez niego umowy nie są umowami sprzedaży Organ przyjmuje to twierdzenie jako element stanu faktycznego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc się do powołanej we wniosku interpretacji indywidualnej wskazać należy, iż rozstrzygnięcie w niej zawarte nie jest wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.