IBPB-2-1/4514-5/16/PM | Interpretacja indywidualna

Czy darowizna udziału w nieruchomości zabudowanej na rzecz spółki jawnej opisana w zdarzeniu przyszłym wywoła skutki podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-5/16/PMinterpretacja indywidualna
  1. administracja
  2. czynności cywilnoprawne
  3. darowizna
  4. dług
  5. obowiązek podatkowy
  6. umowa spółki
  7. zamiana
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2015 r. (data wpływu do Organu – 22 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy darowizny udziałów w nieruchomości na rzecz spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy darowizny udziału w nieruchomości na rzecz spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – J. S. od 2003 r. prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod nazwą A. G. – S. J. S. (dalej: „AGS”). Podstawowym przedmiotem działalności AGS jest wynajem nieruchomości.

Wnioskodawca jest współwłaścicielem w częściach ułamkowych, wynajmowanych w AGS nieruchomości zabudowanych – są to budynki mieszkalno-użytkowe z wieloma lokalami, znajdujące się w P.

Nieruchomości były wprowadzone do ewidencji środków trwałych AGS i wynajmowane w ramach działalności AGS powyżej 10 lat. W 2010 r. zostały nabyte przez Wnioskodawcę nowe udziały we współwłasności nieruchomości od trzech innych współwłaścicieli, które w dniu nabycia były również wprowadzone do ewidencji środków trwałych AGS i od dnia nabycia są również wynajmowane w ramach działalności AGS.

Wszystkie udziały w nieruchomościach Wnioskodawca nabył bez obciążenia podatkiem od towarów i usług – transakcje sprzedaży udziałów w tych nieruchomościach nie były opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W okresie działalności AGS nieruchomości były modernizowane w niewielkim zakresie, suma wydatków poniesionych na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiła mniej niż 30% wartości początkowej.

Wnioskodawca planuje przekazać swoje udziały w ww. nieruchomości umową darowizny, w formie aktu notarialnego, nowo utworzonej spółce jawnej już po jej powstaniu. W nowo powstałej spółce jawnej Wnioskodawca będzie większościowym wspólnikiem, drugim wspólnikiem będzie syn Wnioskodawcy. W nowo powstałej spółce jawnej, nieruchomości będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych i będą wynajmowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nieruchomości te nie zostaną wniesione jako wkład do spółki jawnej, nie będą więc traktowane jako wkłady wspólników, lecz jako majątek nabyty przez spółkę drogą darowizny w związku z jej funkcjonowaniem. Darowane nieruchomości nie są obciążone żadnymi długami, ciężarami albo zobowiązaniami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy darowizna udziału w nieruchomości zabudowanej na rzecz spółki jawnej opisana w zdarzeniu przyszłym wywoła skutki podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy darowizna udziału w nieruchomości zabudowanej, opisanej w zdarzeniu przyszłym nie wywoła żadnych skutków podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdarzenie to nie wywoła obowiązku zapłaty podatku ani w związku z zawarciem umowy darowizny, ani w związku ze zwiększeniem się majątku spółki jawnej, gdyż do powiększenia majątku dojdzie nie na skutek zmiany umowy spółki, lecz w związku z zawartą przez spółkę umową darowizny.

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającym przedmiot opodatkowania, podatkowi podlegają umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów, albo zobowiązań darczyńcy. Nieruchomości, których dotyczy wniosek nie zostaną wniesione jako wkład do spółki jawnej w ramach zmiany jej umowy, lecz zostaną nabyte przez spółkę w drodze umowy darowizny. Przedmiotowa darowizna nieruchomości nie będzie wiązać się z przejęciem przez obdarowaną spółkę jawną długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał stanowiska zaprezentowane przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z tym przepisem podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in.:

  • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Stosownie do art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych użyte w tej ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy w przypadku umowy spółki osobowej za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna AGS. Podstawowym przedmiotem działalności AGS jest wynajem nieruchomości.

Wnioskodawca jest współwłaścicielem w częściach ułamkowych, wynajmowanych w AGS nieruchomości zabudowanych – są to budynki mieszkalno-użytkowe z wieloma lokalami.

W 2010 r. zostały nabyte przez Wnioskodawcę nowe udziały we współwłasności nieruchomości od trzech innych współwłaścicieli.

Wnioskodawca planuje przekazać swoje udziały w ww. nieruchomości umową darowizny w formie aktu notarialnego nowo utworzonej spółce jawnej już po jej powstaniu. W nowo powstałej spółce jawnej Wnioskodawca będzie większościowym wspólnikiem, drugim wspólnikiem będzie syn Wnioskodawcy. W nowo powstałej spółce jawnej, nieruchomości będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych i będą wynajmowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nieruchomości te nie zostaną wniesione jako wkład do spółki jawnej, nie będą więc traktowane jako wkłady wspólników, lecz jako majątek nabyty przez spółkę drogą darowizny w związku z jej funkcjonowaniem. Darowane nieruchomości nie są obciążone żadnymi długami, ciężarami albo zobowiązaniami.

Odnosząc stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że z treści zaprezentowanych wyżej przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że podatkowi temu podlega umowa darowizny, o ile nastąpiło przejęcie przez obdarowanego długów i ciężarów oraz zobowiązań darczyńcy oraz przejęcie to nastąpiło w związku z zawartą umową darowizny.

Należy przy tym zauważyć, że elementem przedmiotowo istotnym umowy darowizny nie jest przejęcie długów, ciężarów i zobowiązań darczyńcy. Stąd też należy przyjąć, że długi, ciężary i zobowiązania przejęte przez obdarowanego podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wtedy, gdy pozostają w związku funkcjonalnym z przedmiotem darowizny i które w związku z dokonaną darowizną obciążają obdarowanego.

W związku z powyższymi okolicznościami, skoro opisana umowa darowizny udziału w nieruchomościach nie będzie wiązać się z przejęciem przez obdarowaną spółkę jawną długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy (Wnioskodawcy), to umowa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powołanych przepisów, czynność wniesienia udziałów w nieruchomościach do spółki jawnej nie może być także traktowana jako zmiana umowy spółki, bowiem – jak wynika z wniosku – udziały w nieruchomości nie będą traktowane jako wkład wspólnika (jako podwyższenie) lecz jako darowizna na rzecz spółki. Ustawodawca jasno określił co należy rozumieć pod pojęciem zmiany umowy spółki – są to: wniesienie lub podwyższenie wkładu powodujące zwiększenie majątku spółki, pożyczka udzielona spółce przez wspólników, dopłata oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Umowa darowizny nie mieści się w tym katalogu.

Tym samym, w omawianej sytuacji nie dochodzi do zmiany umowy spółki w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, co oznacza, że wskazana czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.