IBPB-2-1/4514-459/15/PM | Interpretacja indywidualna

Czy przy zakupie wirtualnych przedmiotów od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zachodzi konieczność opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 1% czy 2% (przy wartości jednej transakcji powyżej 1000 zł)?
IBPB-2-1/4514-459/15/PMinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. gry
 3. internet
 4. nabycie
 5. obowiązek podatkowy
 6. prawa majątkowe
 7. sprzedaż
 8. transakcja
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 listopada 2015 r. (data wpływu do Biura – 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży przedmiotów wirtualnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. do Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży przedmiotów wirtualnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną pod symbolem: PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Wnioskodawca prowadzi ewidencję przychodów (ryczałt ewidencjonowany); nie jest zarejestrowany jako płatnik podatku od towarów i usług w Polsce ani w Unii Europejskiej.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż „wirtualnych przedmiotów” (atrybutów postaci w internetowych grach sieciowych), które ułatwiają zabawę w grze. Sprzedaż odbywa się poprzez portale internetowe. Odbiorcami są osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej. Po zakupie „towaru” następuje zapłata bezpośrednio lub przez kanały internetowe na firmowy rachunek bankowy. Przy finalizacji transakcji brak jest fizycznej wysyłki „towaru”, który jest przekazywany kupującemu w grze (usługa wykonywana jest przez Internet).

Wymienione przedmioty Wnioskodawca zbywa w grze sam oraz nabywa od innych graczy przez sieć internetową (wirtualnie). Potwierdzeniem zawarcia transakcji jest jedynie dowód zapłaty w postaci przelewu bankowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy zakupie wirtualnych przedmiotów od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zachodzi konieczność opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 1% czy 2% (przy wartości jednej transakcji powyżej 1000 zł)...

Zdaniem Wnioskodawcy, do transakcji zakupu wirtualnych przedmiotów powyżej 1000 zł, zastosowanie będzie miała stawka 1% podatku, która dotyczy zbycia praw majątkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.), podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Jak stanowi art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Podstawa opodatkowania przy umowie sprzedaży określona została w art. 6 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym stanowi ją wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Przy czym – co wynika z ust. 2 powołanego przepisu – wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Natomiast stawka podatku określona została w art. 7 ww. ustawy i zgodnie z ust. 1 pkt 1 tego przepisu przy umowie sprzedaży:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – wynosi 2%,
 2. innych praw majątkowych – wynosi 1%;

Cytowany przepis określa zatem różne stawki podatku, w zależności od tego co jest przedmiotem sprzedaży – czy rzecz, czy też konkretne prawo majątkowe.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) rzeczami są tylko przedmioty materialne.

Natomiast prawa majątkowe to najogólniej rzecz ujmując, prawa podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, związane z jego majątkiem charakteryzujące się dwoma podstawowymi cechami, tj.:

 • działalnością (mogą być przedmiotem obrotu),
 • posiadaniem określonej wartości majątkowej.

Do tej kategorii należy zatem zaliczyć te wszystkie uprawnienia, które nie przyjmują postaci rzeczy a stanowią jednocześnie wymierne korzyści, którymi można rozporządzać, albo z których można czerpać korzyści.

Jak wynika z cyt. przepisów opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy oraz praw majątkowych.

Zaznaczyć jednak należy, iż ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje wyłączenie z opodatkowania umów sprzedaży, które zawierane są w warunkach określonych w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym przepisem, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zatem w sytuacji, gdy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, któraś z jej stron (kupujący lub sprzedający) będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona (za wyjątkiem przypadków wprost w ustawie wskazanych) to umowa sprzedaży nie podlega podatkowi o czynności cywilnoprawnych; jest wyłączona z tego opodatkowania.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną pod symbolem: PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako płatnik podatku od towarów i usług w Polsce ani w Unii Europejskiej. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż „wirtualnych przedmiotów” (atrybutów postaci w internetowych grach sieciowych). Sprzedaż odbywa się poprzez portale internetowe. Odbiorcami są osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej. Po zakupie „towaru” następuje zapłata bezpośrednio lub przez kanały internetowe na firmowy rachunek bankowy. Przy finalizacji transakcji brak jest fizycznej wysyłki „towaru”, który jest przekazywany kupującemu w grze (usługa wykonywana jest przez Internet).

Wymienione przedmioty Wnioskodawca zbywa w grze sam oraz nabywa od innych graczy przez sieć internetową (wirtualnie). Potwierdzeniem zawarcia transakcji jest jedynie dowód zapłaty w postaci przelewu bankowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do zastosowania stawki podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie przez niego wirtualnych przedmiotów.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż sprzedaż przedmiotów wirtualnych należy zakwalifikować jako sprzedaż z tytułu innych praw majątkowych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1lit. b). Osoby zbywające odpłatnie uprawnienia do korzystania z przedmiotów wirtualnych zbywają bowiem konkretne prawo majątkowe (prawo do używania danego przedmiotu w grze).

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, natomiast zadane pytanie dotyczy umów zakupu przedmiotów wirtualnych przez sieć internetową zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Skoro zatem, zarówno kupujący (Wnioskodawca) jak również sprzedający nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie jest również z niego zwolniony z tytułu transakcji kupna) to w kontekście powyższego, opisane we wniosku umowy zakupu wirtualnych przedmiotów od tych osób będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki 1 % jako nabycie praw majątkowych.

Zaznaczyć przy tym należy, iż przy nabyciu praw majątkowych bez znaczenia pozostaje wartość dokonywanych transakcji, gdyż zgodnie z art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. Powyższe zwolnienie nie ma natomiast zastosowania przy zawieraniu umów sprzedaży praw majątkowych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.