IBPB-2-1/4514-448/15/PM | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku nabycia gruntów w drodze nieodpłatnego przekazania Gmina będzie zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-448/15/PMinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 października 2015 r. (data wpływu do Biura – 6 października 2015 r.), uzupełnionym 30 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz gminy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz gminy.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 15 grudnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-861/15/AB, IBPB-2-1/4514-448/15/PM, IBPB-2-1/4514-451/15/PM, IBPB-1-2/4510-662/15/BG wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 30 grudnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Gmina O. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt.

Planowane są dwie transakcje:

 • zamiana nieruchomości między Gminą i osobą prawną – Spółką akcyjną, która ma nastąpić z obowiązkiem dokonania dopłaty różnicy wartości nieruchomości,
 • nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy O. nieruchomości będących własnością Spółki akcyjnej.

Gmina jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej, którą Spółka akcyjna planuje przeznaczyć pod budowę parkingu, natomiast Spółka akcyjna jest właścicielem gruntu pod istniejącymi drogami.

W związku z powyższym (po przeformułowaniu ) zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku nabycia gruntów w drodze nieodpłatnego przekazania Gmina będzie zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych tzn. od czynności nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania gruntów zgodnie z art. 8 pkt 4 ww. ustawy.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnienia będącego przedmiotem niniejszej interpretacji.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w przedmiocie skutków nabycia gruntów w drodze nieodpłatnego przekazania. W zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną/zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Przepis art. 1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat i dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zasadę numerus clausus czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca – Gmina O. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt.

Planowane są dwie transakcje:

 • zamiana nieruchomości między Gminą i osobą prawną – Spółką akcyjną, która ma nastąpić z obowiązkiem dokonania dopłaty różnicy wartości nieruchomości,
 • nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy O. nieruchomości będących własnością Spółki akcyjnej.

Gmina jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej, którą Spółka akcyjna planuje przeznaczyć pod budowę parkingu, natomiast Spółka akcyjna jest właścicielem gruntu pod istniejącymi drogami.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że od czynności nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania gruntów nie zapłaci podatku na mocy art. 8 pkt 4 cyt. ustawy. Zgodnie z powołanym przez Wnioskodawcę przepisem, jednostki samorządu terytorialnego – jako strony czynności cywilnoprawnych są zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy jednak wskazać, iż czynność nabycia gruntów w drodze nieodpłatnego przekazania, nie została wymieniona w katalogu czynności cywilnoprawnych wskazanych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynność taka nie podlega zatem opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym, skoro czynność będąca przedmiotem niniejszej interpretacji nie podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – to strona tej czynności, tj. Gmina nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 8 pkt 4 cyt. ustawy w związku z byciem stroną tej czynności.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, bowiem opisana we wniosku czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1, a nie jak wskazał Wnioskodawca na podstawie art. 8 pkt 4 ww. ustawy. Zatem uzasadnienie prawne interpretacji jest odmienne od uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności cywilnoprawne
IBPB-2-1/4514-595/15/AD | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
ITPP2/4512-989/15/AW | Interpretacja indywidualna

przekazanie nieodpłatne
ITPP2/4512-673/15/PS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.