IBPB-2-1/4514-441/15/PM | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie towarów handlowych od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach i giełdach towarowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli z całokształtu okoliczności związanych z zawarciem transakcji wynika, iż sprzedający działał jako podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
IBPB-2-1/4514-441/15/PMinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. sprzedaż
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 listopada 2015 r. (data wpływu do Biura – 13 listopada 2015 r.), uzupełnionym 24 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy sprzedaży – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy sprzedaży.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 14 grudnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-441/15/PM wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 24 grudnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży owoców i warzyw. Towary handlowe co do zasady są nabywane od firm, zdarzają się jednak sytuacje gdy korzystniejsze ceny produktów oferowane są przez osoby dokonujące sprzedaży na targowiskach i giełdach towarowych. Osobami sprzedającymi owoce i warzywa na targowiskach oraz giełdach towarowych są najczęściej rolnicy, którzy dokonują w tych miejscach sprzedaży produktów pochodzących z własnych upraw, jednakże Spółka nie ma możliwości udowodnienia tego faktu. Osoby dokonujące sprzedaży owoców i warzyw na targowiskach i giełdach towarowych odmawiają wystawienia na rzecz Spółki faktur bądź rachunków dokumentujących zakup towarów handlowych, w związku z czym Spółka dokumentuje ich nabycie dowodem wewnętrznym zawierającym informacje o przedmiocie transakcji, jego ilości, cenie, dacie oraz miejscu nabycia. Spółka nie ma też możliwości uzyskania danych identyfikacyjnych sprzedawców, w związku z czym nie może jednoznacznie określić ich formalnego statusu prawno-podatkowego. Ze względu na fakt, iż kwoty towarów handlowych nabywanych przez Spółkę na targowiskach i giełdach towarowych przekraczają dla każdej z transakcji 1000 zł, a nie można jednoznacznie zidentyfikować statusu prawno-podatkowego podmiotów sprzedających, Spółka ma wątpliwości czy powinna wyżej wymienione czynności opodatkowywać podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura 24 grudnia 2015 r. wynika, że:

Towary handlowe, których dotyczy wniosek o interpretację są nabywane na giełdach towarowych i targowiskach od podmiotów, które w ocenie Spółki, w związku z dokonywaną na rzecz Spółki sprzedażą są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług – bądź jako rolnicy ryczałtowi zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, bądź na podstawie ogólnego zwolnienia „podmiotowego”, które zostało uregulowane w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nabycie towarów handlowych od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach i giełdach towarowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli z całokształtu okoliczności związanych z zawarciem transakcji wynika, iż sprzedający działał jako podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie towarów handlowych od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach i giełdach towarowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli z całokształtu okoliczności związanych z zawarciem transakcji wynika, iż sprzedający działał jako podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Z analizy art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 1 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, iż opodatkowaniu tym podatkiem podlega umowa sprzedaży rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium RP, których podstawa opodatkowania przekracza 1000 zł. Art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż w przypadku umowy sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Ustawodawca nie sprecyzował w lit. b) cytowanego przepisu jakie konkretnie zwolnienia z podatku od towarów i usług powodują, że czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym należy przyjąć, że regulacje te dotyczą zarówno zwolnień przedmiotowych zawartych w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, jak i tzw. zwolnienia podmiotowego z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

O tym, czy dana transakcja podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, decydują zatem okoliczności tej konkretnej transakcji. Sam fakt, że dany podmiot nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma decydującego znaczenia. Istotne jest, czy dana transakcja objęta jest zakresem ustawy o podatku od towarów i usług.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Definicję podatnika zawiera art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w doktrynie „sam formalny status osoby dokonującej dostawy jako podatnika nie stanowi przesłanki wystarczającej do przyjęcia, że osoba ta jest podatnikiem w odniesieniu do tej konkretnej czynności, a w konsekwencji do uznania, czy dana transakcja powinna podlegać opodatkowaniu. Konsekwencją jest także i to, że każda transakcja dokonywana przez podatnika powinna zostać w odrębny sposób przeanalizowana, by ustalić czy podatnik jej dokonujący jest podatnikiem w odniesieniu do każdorazowej czynności. W ten sposób dyrektywa podkreśla, iż nie wystarczy, by daną czynność wykonał podatnik prowadzący jakąś działalność gospodarczą i ze względu na tę działalność zarejestrowany na podatek od towarów i usług – warunkiem sine qua non opodatkowania jest to, aby dana czynność zwarta była w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu i wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonywaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług (Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz Praktyczny, Tomasz Nierobisz, Adam Wacławczyk, Legalis 2015)”.

W ocenie Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym osoby dokonujące sprzedaży owoców i warzyw na targowiskach oraz giełdach towarowych spełniają przesłanki do uznania ich za podatników wykonujących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Z całokształtu okoliczności związanych z zawieraniem transakcji przedstawionych w stanie faktycznym wynika, iż osoby, od których kupuje Spółka dysponują towarami, których ilość jest z punktu widzenia racjonalnej osoby większa niż przeznaczona na użytek prywatny. Dodatkowym czynnikiem świadczącym o profesjonalnej działalności osób dokonujących sprzedaży na targowiskach i giełdach towarowych jest element organizacyjny – sprzedawcy muszą ponieść koszty zakupu miejsca do prowadzenia handlu na targowiskach i giełdach oraz zapewnić transport oferowanych produktów na miejsce sprzedaży. Jeżeli osoby dokonujące sprzedaży na targowiskach oraz giełdach towarowych znacznych ilości owoców i warzyw, to według Spółki należy domniemać, że towary te pochodzą z własnych upraw (a osoby je sprzedające spełniają przesłanki do uznania ich za rolników ryczałtowych w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług) lub nabyły niniejsze towary w celu dalszej odsprzedaży, ale sprzedając je w opisany w stanie faktycznym zorganizowany sposób działają jako handlowiec w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (bez względu na ich formalny status prawno-podatkowy).

Bez względu więc na to czy osoby dokonujące sprzedaży owoców i warzyw na targowiskach i giełdach towarowych są rolnikami, czy też nabyły te produkty w celu dalszej odsprzedaży, to z perspektywy ustawy o podatku od towarów i usług czynności te stanowią prowadzoną przez podatnika działalność gospodarczą i jako takie objęte są jej zakresem. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług transakcje sprzedaży owoców i warzyw przez osoby dokonujące sprzedaży na targowiskach i giełdach towarowych na rzecz Wnioskodawcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż strona sprzedająca jest z tytułu dokonanych czynności opodatkowana bądź zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

1.opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

2.zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wskazany przepis ma bowiem na celu zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu danej czynności (dostawy) podatkiem od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Aby zatem stwierdzić czy dana umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy dana transakcja – dokonana pomiędzy konkretnymi stronami umowy sprzedaży – podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług. Ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia danej umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności podatkiem od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży owoców i warzyw. Towary handlowe co do zasady są nabywane od firm, zdarzają się jednak sytuacje gdy korzystniejsze ceny produktów oferowane są przez osoby dokonujące sprzedaży na targowiskach i giełdach towarowych. Osobami sprzedającymi owoce i warzywa na targowiskach oraz giełdach towarowych są najczęściej rolnicy, którzy dokonują w tych miejscach sprzedaży produktów pochodzących z własnych upraw, jednakże Spółka nie ma możliwości udowodnienia tego faktu. Osoby dokonujące sprzedaży owoców i warzyw na targowiskach i giełdach towarowych odmawiają wystawienia na rzecz Spółki faktur bądź rachunków dokumentujących zakup towarów handlowych w związku z czym Spółka dokumentuje ich nabycie dowodem wewnętrznym zawierającym informacje o przedmiocie transakcji, jego ilości, cenie, dacie oraz miejscu nabycia. Spółka nie ma też możliwości uzyskania danych identyfikacyjnych sprzedawców, w związku z czym nie może jednoznacznie określić ich formalnego statusu prawno-podatkowego. Ze względu na fakt, iż kwoty towarów handlowych nabywanych przez Spółkę na targowiskach i giełdach towarowych przekraczają dla każdej z transakcji 1000 zł, a nie można jednoznacznie zidentyfikować statusu prawno-podatkowego podmiotów sprzedających, Spółka ma wątpliwości czy powinna wyżej wymienione czynności opodatkowywać podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka nie dysponuje danymi, z których w sposób jednoznaczny wynikałoby czy sprzedawca towaru, z tytułu dokonania danej transakcji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też mając status podatnika podatku od towarów i usług z tytułu tej konkretnej transakcji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Brak opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży towarów na targowiskach i giełdach towarowych nie może wynikać jedynie z domniemań, które Wnioskodawca przedstawił w treści zajętego stanowiska.

Aby zatem z tytułu zawarcia konkretnej umowy sprzedaży na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, jedna z jej stron powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bądź winna korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na gruncie tej ustawy.

Wnioskodawca nie dysponuje jednak dowodami, które w sposób jednoznaczny wskazywałyby czy dana osoba (sprzedawca) z tytułu zawartej transakcji podlega regulacjom ustawy o podatku o towarów i usług, w związku z czym Organ nie mógł uznać stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę za prawidłowe. Nie mógł bowiem potwierdzić, że istotnie w okolicznościach wskazanych przez Wnioskodawcę podmioty, od których Wnioskodawca nabywa towary, są podatnikami podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że interpretacja ta została wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.