IBPB-2-1/4514-436/16-1/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Spółka powinna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w Polsce, tzn. do polskiego Urzędu Skarbowego pomimo, że transakcja nabycia praw do udziałów kupowanej spółki zostanie zawarta w innym państwie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 lipca 2016 r. (data wpływu do Organu – 26 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów w spółce na podstawie umowy zawartej za granicą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2016 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów spółce na podstawie umowy zawartej za granicą.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W najbliższym czasie Wnioskodawca (Spółka z o.o.) zamierza kupić udziały w innej polskiej spółce (również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca siedzibę na terenie Polski).

Spółka jako nabywca udziałów powinna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z tym, że właścicielem udziałów na dzień dzisiejszy (w kupowanej spółce) jest zagraniczna spółka, posiadająca siedzibę w innym państwie, transakcja zakupu tychże udziałów zostanie zawarta w formie aktu notarialnego poza granicami Polski.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka powinna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w Polsce, tzn. do polskiego Urzędu Skarbowego pomimo, że transakcja nabycia praw do udziałów kupowanej spółki zostanie zawarta w innym państwie?

Biorąc pod uwagę art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Spółka stoi na stanowisku, że podatek od czynności cywilnoprawnych powinien zostać rozliczony i zapłacony przez spółkę nabywającą udziały do polskiego Urzędu Skarbowego bez względu na miejsce (państwo) zawarcia transakcji zakupu udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Przy czym stosownie do art. 1 ust. 4 ww. ustawy czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z powołanego powyżej przepisu wynika, że dana czynność (umowa) będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot będzie znajdował się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (rzecz) lub będzie wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (prawo majątkowe). Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostanie zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Dana czynność będzie również podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli prawa majątkowe (lub rzeczy) będące jej przedmiotem w chwili jej zawarcia będą wykonywane (będą znajdowały się) za granicą oraz nabywca będzie miał miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka z o.o.) zamierza kupić udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającej siedzibę na terenie Polski. W związku z tym, że właścicielem udziałów na dzień dzisiejszy (w kupowanej spółce) jest zagraniczna spółka, posiadająca siedzibę w innym państwie, transakcja zakupu tychże udziałów zostanie zawarta w formie aktu notarialnego poza granicami Polski.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że skoro w opisanym zdarzeniu Spółka, której udziały Wnioskodawca zamierza nabyć posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to prawa majątkowe (udziały spółki) w chwili jej zawarcia będą wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym wskazana umowa nabycia praw to udziałów tej spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w świetle przywołanych przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, mimo, iż zostanie zawarta poza granicami Polski. Na Wnioskodawcy będzie więc ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytuły zawarcia tej umowy.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że podatek od czynności cywilnoprawnych powinien zostać rozliczony i zapłacony przez spółkę nabywającą udziały do polskiego Urzędu Skarbowego bez względu na miejsce (państwo) zawarcia transakcji zakupu udziałów.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.