IBPB-2-1/4514-427/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie przez Spółkę akcji dokonane przy udziale domu maklerskiego będzie podlegało zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-427/15/BDinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. czynności cywilnoprawne
 3. instrumenty finansowe
 4. obowiązek podatkowy
 5. pośrednictwo
 6. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 listopada 2015 r. (data wpływu do Biura – 6 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji dokonanego przy udziale domu maklerskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji dokonanego przy udziale domu maklerskiego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Planowane jest zawarcie umowy sprzedaży akcji, w wyniku której Wnioskodawca nabędzie akcje spółki akcyjnej posiadającej siedzibę na terytorium Polski oraz podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce od innej spółki kapitałowej posiadającej siedzibę na terytorium Polski oraz podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Spółka kapitałowa). Umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta na terytorium Polski. Wnioskodawca oraz Spółka kapitałowa będą podmiotami powiązanymi. W transakcję zaangażowany będzie dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską lub inną firmę inwestycyjną (dalej: dom maklerski).

W ramach planowanej transakcji, dom maklerski wystąpi w szczególności jako pełnomocnik Spółki lub Spółki kapitałowej na podstawie pełnomocnictwa i instrukcji w zakresie nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych, dokonując sprzedaży lub nabycia papierów wartościowych w imieniu i na rachunek Spółki lub Spółki kapitałowej. Czynności wykonywane przez dom maklerski mogą również obejmować m.in.: rozliczenie nabycia akcji przez Spółkę lub Spółkę kapitałową poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie akcji (w szczególności poprzez zastosowanie instytucji przekazania akcji będących przedmiotem transakcji do depozytu prowadzonego przez dom maklerski, a następnie wydania ich z tego depozytu na rzecz Spółki lub Spółki kapitałowej), wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji, itp. Czynności wykonywane przez dom maklerski nie będą obejmować znalezienia podmiotów gotowych do sprzedaży/nabycia papierów wartościowych, gdyż podmioty te będą znane. Za swoje usługi dom maklerski otrzyma wynagrodzenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nabycie przez Spółkę akcji dokonane przy udziale domu maklerskiego będzie podlegało zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

W ocenie Wnioskodawcy, nabycie przez Spółkę akcji dokonane przy udziale domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie podlegało zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca planuje nabyć akcje polskiej spółki akcyjnej, co do zasady, ww. transakcja powinna podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) czynności cywilnoprawne co do zasady podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Natomiast na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży ciąży na kupującym.

Jednocześnie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w takim przypadku stawka podatkowa wynosi 1%, a podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa sprzedawanych praw majątkowych (akcji).

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że co do zasady transakcja nabycia akcji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Tym niemniej, stosownie do regulacji zawartej w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.).

Mając na uwadze powyższe, w celu stwierdzenia czy planowana transakcja sprzedaży akcji będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych należy ustalić, czy:

 1. akcje mogą być zaklasyfikowane jako instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 2. dom maklerski zaangażowany w nabycie akcji może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz
 3. sprzedaż akcji zostanie dokonana za pośrednictwem domu maklerskiego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za instrumenty finansowe uważa się m.in. papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania. Natomiast na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, ilekroć jest mowa o papierach wartościowych, rozumie się przez to między innymi akcje. W rezultacie, należy stwierdzić, że akcje stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do których odnosi się art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W myśl art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez firmę inwestycyjną należy rozumieć dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W konsekwencji powyższego, nie ulega wątpliwości, że dom maklerski może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Analizując trzecią przesłankę umożliwiającą skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przewidzianego w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, niezbędne jest prawidłowe ustalenie znaczenia pojęcia pośrednictwa. Jako, że przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej, w celu określenia czy spełniona została trzecia przesłanka do zastosowania zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych przewidzianego w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w ocenie Wnioskodawcy należy odwołać się w pierwszej kolejności do innych dziedzin prawa, gdzie pojęcia te zostały zdefiniowane.

Wnioskodawca wskazał, że umowa sprzedaży jest pojęciem zaczerpniętym z prawa cywilnego. Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Ponadto, w myśl art. 555 Kodeks cywilny powyższy przepis należy stosować odpowiednio do sprzedaży praw. Jednocześnie, przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży na nabywcę może zostać odroczone do momentu spełnienia określonego warunku, jeżeli strony tak postanowią zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego. Ustawa Kodeks cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z instrumentów finansowych (akcji).

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedażą akcji jest umowa zobowiązująca jedną stronę do przeniesienia praw wynikających z tych akcji, a drugą – do zapłaty określonej ceny. Pośrednictwem w takim przypadku jest zatem uczestnictwo przy dokonywaniu tejże umowy, w szczególności zawarcie umowy w imieniu jednej ze stron.

W pojęciu pośrednictwa mieszczą się także czynności maklerskie określone w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a zatem w szczególności przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych czy też wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zaznaczył, iż w zakresie czynności wykonywanych przez dom maklerski mieściło się będzie zawarcie umów zbycia/nabycia (sprzedaży) akcji w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy. Dom maklerski dokona też m.in. czynności rozliczenia nabycia akcji poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie własności akcji oraz wystawienia potwierdzenia dokonania transakcji. Tym samym opisane w zdarzeniu przyszłym czynności domu maklerskiego będą stanowiły pośrednictwo w sprzedaży akcji w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, planowana transakcja nabycia akcji przez Wnioskodawcę za pośrednictwem domu maklerskiego, będącego firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi będzie spełniała hipotezę art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w konsekwencji będzie zwolniona z opodatkowania tym podatkiem.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał stanowiska zaprezentowane przez organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 odstąpiono od oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.