IBPB-2-1/4514-398/15/DP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z opodatkowaniem transakcji sprzedaży Nieruchomości podatkiem od towarów i usług na Wnioskodawcy jako nabywającym nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-398/15/DPinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 października 2015 r. (data wpływu do Biura – 27 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju i jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza nabyć lokal niemieszkalny, usługowo-handlowy, działający w obrocie pod nazwą „C.” stanowiący odrębną nieruchomość, wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej składającej się z działek gruntu a także inne związane z nimi składniki majątkowe od spółki (dalej: Zbywca).

Zbywca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zbywca jest współwłaścicielem nieruchomości gruntowej (dalej: Grunt) oraz właścicielem przedmiotowego lokalu posadowionego na Gruncie (dalej: Lokal), (dalej: Grunt i Lokal łącznie: Nieruchomość). Powyższe prawa własności zostały nabyte przez Zbywcę na podstawie umowy sprzedaży w lipcu 2007 r.

Działalność gospodarcza Zbywcy polega m.in. na wynajmie powierzchni komercyjnych w Nieruchomości. Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w stosunku do Nieruchomości (w szczególności do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego, związanego z nabyciem Nieruchomości).

Przedmiotem planowanej transakcji będą następujące składniki:

 • nieruchomość (Lokal wraz z prawem współwłasności Gruntu),
 • umowy najmu dotyczące Nieruchomości (tj. Wnioskodawca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy jako wynajmującego na gruncie ww. umów najmu),
 • prawa własności intelektualnej ściśle związane z Nieruchomością, obejmujące prawa autorskie do projektów odnoszących się do Nieruchomości, w tym prawa do logotypu oraz sześciu piktogramów na wskazanych polach eksploatacji,
 • prawa z depozytów oraz innych zabezpieczeń dostarczonych przez najemców w związku z ww. umowami najmu,
 • wybrane rzeczy ruchome konieczne do odpowiedniego funkcjonowania Nieruchomości (w tym przynależności związane z Nieruchomością).

Nieruchomość oraz pozostałe składniki przenoszone w ramach transakcji nie są wyodrębnione finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie w ramach przedsiębiorstwa Zbywcy.

Pozostałe składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zbywcę nie zostaną przeniesione na Wnioskodawcę. W ramach planowanej transakcji nie dojdzie do zbycia na rzecz Wnioskodawcy m.in.:

 • pożyczek oraz kredytów bankowych,
 • depozytów bankowych,
 • umowy rachunków bankowych Zbywcy (w tym rachunków bankowych za pośrednictwem których dokonuje on rozliczeń z najemcami),
 • środków pieniężnych,
 • tajemnic przedsiębiorstwa Zbywcy,
 • jakichkolwiek innych niż wymienione powyżej należności i zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą Zbywcy,
 • ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów (np. handlowych czy korporacyjnych) związanych z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomością),
 • umów dotyczących usług zarządzania Nieruchomością,
 • umów dotyczących obsługi technicznej Nieruchomości,
 • umów dotyczących dostawy mediów,
 • umów dotyczących usług ochrony,
 • umów dotyczących usług utrzymania czystości na Nieruchomości,
 • umów dotyczących usług księgowych, prawnych i marketingowych,
 • pozostałych umów niebędących przedmiotem transferu,
 • oznaczenia indywidualizującego Zbywcę (czyli firma Zbywcy).

Oznacza to, iż niektóre aktywa i zobowiązania oraz umowy, które są niezbędne do zapewnienia pełnej zdolności operacyjnej Nieruchomości, nie zostaną przeniesione na Wnioskodawcę w ramach planowanej transakcji.

Należy również podkreślić, że w związku, iż Zbywca nie zatrudnia pracowników dla których Nieruchomość stanowiłaby zakład pracy, planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie związana z przejściem zakładu pracy na Wnioskodawcę.

Po nabyciu Nieruchomości od Zbywcy Wnioskodawca będzie musiał podjąć współpracę z odpowiednimi dostawcami usług i zawrzeć z nimi umowy we własnym imieniu i na własny rachunek, a także otworzyć rachunki bankowe oraz zabezpieczyć płynność finansową dla celów bieżącej działalności operacyjnej. Bez podjęcia powyższych działań Wnioskodawca nie będzie mógł samodzielnie prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem Nieruchomości będącej przedmiotem planowanej transakcji.

Wnioskodawca będzie wykorzystywać nabytą Nieruchomość do działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, korzystając z własnych zasobów, na podstawie zawartych przez siebie umów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z opodatkowaniem transakcji sprzedaży Nieruchomości podatkiem od towarów i usług na Wnioskodawcy jako nabywającym nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że – w jego ocenie – przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (pomimo przysługującego zwolnienia strony transakcji wystąpią z oświadczeniem dotyczącym rezygnacji ze zwolnienia) na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W opinii Wnioskodawcy, Nieruchomość oraz wymienione powyżej składniki majątkowe, które Wnioskodawca zamierza nabyć obejmują elementy majątku, które nie są wystarczające do realizacji określonych zadań gospodarczych. Powyższe wynika w szczególności z faktu, iż szereg elementów koniecznych do samodzielnego funkcjonowania (wyszczególnionych w zdarzeniu przyszłym) nie będzie przedmiotem transakcji zbycia.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca podkreślił, że dostawa Nieruchomości spełnia przesłanki określone w ustawie o podatku od towarów i usług do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Podatnicy, zgodnie z treścią art. 43 ust. 10 cyt. ustawy, mogą zrezygnować ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, pod warunkiem, iż:

 • są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług oraz
 • jednocześnie złożą odpowiednie oświadczenia, że wybierają opodatkowanie dostawy Budynku będącego przedmiotem transakcji.

Wnioskodawca zaznaczył, że na skutek podjęcia przez niego decyzji, jak również podjęcia jej przez Zbywcę o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, przedmiotowa dostawa Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku od towarów i usług, która obecnie wynosi 23%.

W związku z tym, w opinii Wnioskodawcy, dostawa Nieruchomości spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a (winno być art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a)) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Jednakże zgodnie z art. 2 lit. 4a (winno być art. 2 pkt 4 lit. a)) ww. ustawy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę, iż planowana transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, iż transakcja ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 cyt. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a.w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b.jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka) posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju i jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza nabyć lokal niemieszkalny, usługowo-handlowy, działający w obrocie pod nazwą „C.” stanowiący odrębną nieruchomość, wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej składającej się z działek gruntu a także inne związane z nimi składniki majątkowe od Zbywcy.

Przedmiotem planowanej transakcji będą następujące składniki:

 • nieruchomość (Lokal wraz z prawem współwłasności Gruntu),
 • umowy najmu dotyczące Nieruchomości (tj. Wnioskodawca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy jako wynajmującego na gruncie ww. umów najmu),
 • prawa własności intelektualnej ściśle związane z Nieruchomością, obejmujące prawa autorskie do projektów odnoszących się do Nieruchomości, w tym prawa do logotypu oraz sześciu piktogramów na wskazanych polach eksploatacji,
 • prawa z depozytów oraz innych zabezpieczeń dostarczonych przez najemców w związku z ww. umowami najmu,
 • wybrane rzeczy ruchome konieczne do odpowiedniego funkcjonowania Nieruchomości (w tym przynależności związane z Nieruchomością).

Nieruchomość oraz pozostałe składniki przenoszone w ramach transakcji nie są wyodrębnione finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie w ramach przedsiębiorstwa Zbywcy.

Wnioskodawca wskazał, że na skutek podjęcia przez niego jak i przez Zbywcę decyzji o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przedmiotowe nabycie przez niego Nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona.

Przy czym, w przypadku zwolnienia z podatku od towarów i usług ustawodawca zastosował wyjątek, z którego wynika, że wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają m.in. umowy sprzedaży, których przedmiotem jest nieruchomość (części nieruchomości) i prawo wieczystego użytkowania, w związku z dokonaniem których strony (przynajmniej jedna z nich) są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży nieruchomości, zwolnienie od podatku od towarów i usług nie wywołuje wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług i czy będzie ona zwolniona z opodatkowania tym podatkiem, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co zostało potwierdzone interpretacją indywidualną z 28 grudnia 2015 r. znak: ITPP2/4512 -1022/15/RS. A zatem w niniejszej sprawie będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa we wskazanym art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym Wnioskodawca (nabywca) nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zakupem Nieruchomości.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.