IBPB-2-1/4514-359/16-2/PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym transakcja nabycia udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem nie będzie podlegała opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2016 r. (data wpływu do Organu – 23 czerwca 2016 r.), uzupełnionym 13 i 14 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem na rzecz Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2016 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem na rzecz Wnioskodawcy.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 5 września 2016 r. znak: IBPP1/4512-477/16-1/KJ, IBPB-2-1/4514-359/16-1/PM wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 13 i 14 września 2016 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka zamierza nabyć od osoby fizycznej udział we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej w latach 60-tych pawilonem handlowym przez poprzednika prawnego obecnego współwłaściciela nieruchomości. Nieruchomość ta składa się z jedynej działki ewidencji gruntów i jest zabudowana budynkiem pawilonu handlowego (PKOB 1230) oraz związanymi z budynkiem utwardzonym placem (PKOB 2112) oraz ogrodzeniem (PKOB 2420). Obiekty te stanowią część składową nieruchomości gruntowej i są trwale związane z gruntem. Ww. obiekty budowlane były modernizowane w latach 1995-96 przez ówczesnego najemcę nieruchomości, który jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług obniżał podatek należny o naliczony związany z dokonanymi nakładami. Nakłady te przekraczały 30% wartości początkowej obiektów. Współwłaściciel, o którym mowa wyżej, nie był w tym czasie podatnikiem podatku od towarów i usług. Wobec niewywiązywania się ówczesnego najemcy z umowy najem został rozwiązany w 2002 r., nieruchomość została wydana wynajmującemu a najemcy nie przysługiwało prawo żądania zwrotu poczynionych nakładów. Współwłaściciel nie dokonywał wydatków na ulepszenie nieruchomości.

Obecny współwłaściciel nieruchomości – osoba fizyczna nabyła ww. udział w nieruchomości w wyniku dziedziczenia ustawowego na swój majątek odrębny, po czym na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej z 29 marca 2006 r. rozszerzyła współwłasność małżeńską również na ten udział. Wobec śmierci małżonka w wyniku spadkobrania, postanowieniem sądu z 30 grudnia 2013 r., ponownie stała się wyłącznym współwłaścicielem nieruchomości.

Współwłaściciel ten był od 7 sierpnia 2002 r. do 31 grudnia 2009 r. zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a następnie od 1 stycznia 2010 r. wybrał zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług i powiadomił o tym organ skarbowy przed tym dniem. W wyniku dokonania zgłoszenia osoba ta została wyrejestrowana i nie jest obecnie podatnikiem podatku od towarów i usług.

Począwszy od 10 maja 2002 r. nieruchomość wraz z budynkiem była w wyniku zawarcia przez tę osobę umowy najmu (obowiązującą również w okresie trwania wspólności małżeńskiej), oddana do odpłatnego użytkowania na cele działalności gospodarczej na rzecz osoby trzeciej. Czynność ta była do dnia 31 grudnia 2009 r. opodatkowana podatkiem od towarów i usług, na potwierdzenie czego były wystawiane stosowne faktury, a należny podatek odprowadzany był przez tę osobę do Urzędu Skarbowego.

Obecnie aktualny współwłaściciel zamierza ponownie zrezygnować ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, a stosowne oświadczenie zostanie przedłożone organowi skarbowemu w II połowie bieżącego roku przed 1 dniem miesiąca, w którym nastąpi rezygnacja ze zwolnienia.

W okresie od objęcia nieruchomości w 1994 r. m.in. aktualny współwłaściciel wynajmował ww. nieruchomość. W okresie wyboru rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług tj. w latach 2002-2009 usługa ta podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W pozostałym okresie najem nie był opodatkowany podatkiem od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe).

Transakcja kupna-sprzedaży, o której mowa na wstępie nastąpi po zarejestrowaniu aktualnego współwłaściciela nieruchomości jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Przed zawarciem umowy dokonujący dostawy i nabywca budynku złożą zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy części budynku.

Sprzedawca wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę dokumentującą czynność dostawy towarów i określającą wysokość podatku od towarów i usług. Przedmiotem sprzedaży ma być udział we współwłasności ww. nieruchomości obejmujący zarówno grunt jak i ww. obiekty budowalne.

W związku z powyższym (po przeformułowaniu) zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym transakcja nabycia udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy skoro umowa sprzedaży udziału w nieruchomości, jako czynność cywilnoprawna inna niż umowa spółki, opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług, w której żadna ze stron nie będzie zwolniona od tego podatku, należy stwierdzić, że umowa ta nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W pozostałym zakresie, tj. dotyczącym podatku od towarów i usług – została wydana interpretacja znak: IBPP1/4512-477/16-2/KJ.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

  1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
  2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
    • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka zamierza nabyć od osoby fizycznej udział we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej w latach 60-tych pawilonem handlowym przez poprzednika prawnego obecnego współwłaściciela nieruchomości. Nieruchomość ta składa się z jedynej działki ewidencji gruntów i jest zabudowana budynkiem pawilonu handlowego (PKOB 1230) oraz związanymi z budynkiem utwardzonym placem (PKOB 2112) oraz ogrodzeniem (PKOB 2420). Obiekty te stanowią część składową nieruchomości gruntowej i są trwale związane z gruntem. Transakcja kupna-sprzedaży, nastąpi po zarejestrowaniu aktualnego współwłaściciela nieruchomości jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Przed zawarciem umowy dokonujący dostawy i nabywca budynku złożą zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy części budynku. Sprzedawca wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę dokumentującą czynność dostawy towarów i określającą wysokość podatku od towarów i usług. Przedmiotem sprzedaży ma być udział we współwłasności ww. nieruchomości obejmujący zarówno grunt jak i ww. obiekty budowalne.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opisana umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – nie jest z tego podatku zwolniona – co zostało potwierdzone interpretacją indywidualną wydaną 27 września 2016 r. znak: IBPP1/4512-477/16-2/KJ. A zatem na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia tejże umowy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.