IBPB-2-1/4514-340/15/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Nabycie papierów wartościowych przy udziale domu maklerskiego – 14c

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 30 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia papierów wartościowych przy udziale domu maklerskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia papierów wartościowych przy udziale domu maklerskiego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną oraz polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca zamierza nabyć od spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: „Zbywca”) certyfikaty inwestycyjne polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych (dalej: „Papiery wartościowe”).

W transakcję zaangażowany będzie dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską (dalej: „Dom maklerski”). W ramach transakcji Dom maklerski wystąpi w szczególności jako pełnomocnik Zbywcy lub Wnioskodawcy na podstawie pełnomocnictwa i instrukcji umowy sprzedaży Papierów wartościowych, dokonując sprzedaży lub nabycia Papierów wartościowych w imieniu i na rachunek Zbywcy lub Wnioskodawcy.

Czynności wykonywane przez Dom maklerski nie będą obejmować znalezienia podmiotu gotowego do sprzedaży Papierów wartościowych, gdyż podmiot ten będzie znany Wnioskodawcy. Za swoje usługi Dom maklerski otrzyma wynagrodzenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nabycie przez Wnioskodawcę Papierów wartościowych dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Wnioskodawcę Papierów wartościowych dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015, poz. 626, ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 cyt. ustawy obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie jednak z art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku „sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.).

W konsekwencji, aby stwierdzić, czy rozważana transakcja nabycia Papierów wartościowych przez Wnioskodawcę będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy ustalić, czy:

  1. Papiery wartościowe mogą być zaklasyfikowane jako instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  2. Dom maklerski zaangażowany w nabycie akcji może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz
  3. sprzedaż Papierów wartościowych zostanie dokonana za pośrednictwem Domu maklerskiego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za instrumenty finansowe uważa się między innymi papiery wartościowe. Natomiast na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a) tejże ustawy ilekroć jest mowa o papierach wartościowych, rozumie się przez to między innymi certyfikaty inwestycyjne. W rezultacie należy stwierdzić, że Papiery wartościowe stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do których odnosi się art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez firmę inwestycyjną rozumie się rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W konsekwencji nie ulega wątpliwości, że Dom maklerski może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej. W konsekwencji, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa podatkowego, w celu rozstrzygnięcia zakresu tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN 1998), przez „pośrednictwo” należy rozumieć:

  • działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron,
  • występowanie w roli łącznika,
  • załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami.

Ze względu na zakres działań Domu maklerskiego przedstawiony w zdarzeniu przyszłym należy stwierdzić, że Dom maklerski będzie działał jako pośrednik w rozumieniu powyższej definicji.

Tym samym, biorąc pod uwagę zakres czynności jakie wykonywane będą przez Dom maklerski w celu realizacji zamierzonej transakcji, w szczególności wystąpienie jako pełnomocnik Zbywcy lub Wnioskodawcy na podstawie pełnomocnictwa i instrukcji umowy sprzedaży Papierów wartościowych, dokonując sprzedaży lub nabycia Papierów wartościowych w imieniu i na rachunek Zbywcy lub Wnioskodawcy, a także rozliczenie nabycia Papierów wartościowych przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie aktywów i ujęcie Papierów wartościowych na rachunku Wnioskodawcy w ewidencji lub w depozycie. Dom maklerski powinien być uznany na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego za podmiot występujący w roli łącznika miedzy Wnioskodawcą, a podmiotem sprzedającym Papiery wartościowe (Zbywca), działającym w celu zawarcia umowy sprzedaży Papierów wartościowych na wspólnie ustalonych warunkach. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, będzie miało w tym wypadku miejsce pośrednictwo Domu maklerskiego w sprzedaży Papierów wartościowych.

Podsumowując, w świetle przedstawionej powyżej argumentacji, zdaniem Wnioskodawcy, rozważana transakcja sprzedaży (nabycia przez Wnioskodawcę) Papierów wartościowych powinna zostać uznana za sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, na rzecz Wnioskodawcy, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie, zamierzona transakcja podlegać będzie, zdaniem Wnioskodawcy, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty tego podatku z tytułu jej dokonania.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca powołał szereg interpretacji indywidualnych i przytoczył fragmenty kilku z nich.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 odstąpiono od oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.