IBPB-2-1/4514-3-17/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania pcc umowy sprzedaży nieruchomości pozostającej w zarządzie Lasów Państwowych
IBPB-2-1/4514-3-17/15/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. gospodarka nieruchomościami
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

W związku ze skargą z 26 listopada 2015 r. (data wpływu do Biura – 2 grudnia 2015 r.), skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z 19 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-56/15/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z 19 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-56/15/MZ, uznając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości – za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał na wniosek Pana ... z 21 maja 2015 r. (data wpływu wniosku do Biura – 27 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości – zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z 19 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-56/15/MZ, stwierdzając nieprawidłowość stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego możliwości wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z 21 maja 2015 r. (data wpływu wniosku do Biura – 27 maja 2015 r.) przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza kupić od swojego pracodawcy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo G. nieruchomość lokalową, która jest sprzedawana zgodnie z art. 40a ustawy o lasach w trybie ustalonym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.

W dniu 18 maja 2015 r. sprzedawca, PGL Lasy Państwowe, wybrał w drodze przetargu ograniczonego jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę złożoną przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zamierza przystąpić do umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i kupić ją za zaoferowaną cenę 131.200,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy czynność sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dokonywana przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo G. jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czy jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo G. jest wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, że zastosowanie wyłączenia określonego w art. 2 ust. 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma miejsce w przypadku, kiedy materialnoprawną podstawę czynności cywilnoprawnej stanowi konkretny przepis z zakresu gospodarki nieruchomościami. W ocenie Wnioskodawcy takim przepisem jest art. 40 ust. 2a ustawy o lasach, mający zastosowanie w niniejszej sprawie.

Wnioskodawca stwierdził, że art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyraźnie wskazuje przedmiotowy zakres jej stosowania, który określony został dwojako – przez wskazanie, do jakich nieruchomości ustawa ma zastosowanie, oraz przez wskazanie problematyki, do której odnoszą się normy materialne i procesowe zawarte w ustawie. Art. 2 ww. ustawy wskazuje, że ustawa ta nie narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami, a w szczególności (pkt 3) ustawy o lasach.

Według Wnioskodawcy, ustawa o gospodarce nieruchomościami ma więc zastosowanie do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz do problematyki wymienionej w art. 1 ust. 1 tejże ustawy, tj. gospodarowania nieruchomościami (przede wszystkim obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność podmiotów publicznych). Art. 2 ustawy nie tylko nie wyklucza możliwości unormowania kwestii dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego w innych aktach normatywnych, ale wręcz wskazuje na możliwość regulowania gospodarowania nieruchomościami w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w innych aktach prawnych.

Przepis stanowiący materialną podstawę czynności sprzedaży dokonywanej w zakresie gospodarki nieruchomościami będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego może być więc w ocenie Wnioskodawcy zawarty także w innej ustawie niż ustawa o gospodarce nieruchomościami. Art. 40 ust. 2a ustawy o lasach, mimo że nie jest zawarty w ustawie o gospodarce nieruchomościami, jest przepisem dotyczącym gospodarki nieruchomościami w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, reguluje bowiem kwestie gospodarowania nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa. Skoro art. 40 ust. 2a ustawy o lasach stanowi materialnoprawną podstawę sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz ustalania ceny sprzedaży (wraz ze wskazanym w odesłaniu przepisem ustawy o gospodarce nieruchomościami), jest przepisem o gospodarce nieruchomościami, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. g) (winno być: art. 2 pkt 1 lit. g)) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, niezasadnym jest ograniczanie zakresu pojęcia spraw podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami tylko do czynności cywilnoprawnych znajdujących materialnoprawną podstawę w ustawie o gospodarce nieruchomościami bowiem gospodarka nieruchomościami, rozumiana jako gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego, została unormowana nie tylko w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ale także w szeregu innych ustaw, w tym w ustawie o lasach.

Wnioskodawca wskazał, że materialną podstawę czynności sprzedaży pomiędzy PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo G. a Wnioskodawcą stanowi art. 40 ust. 2a (winno być: art. 40a ust. 2) ustawy o lasach. Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli więc czynność sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych jest dokonywana na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i w konsekwencji przedmiotowa czynność sprzedaży nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Na zakończenie Wnioskodawca wskazał, że przedstawione przez niego stanowisko znajduje oparcie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 lutego 2015 r. sygn. akt II FSK 2742/14.

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 19 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-56/15/MZ Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Stwierdził przy tym, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że przedmiotowa sprzedaż zostanie dokonana na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami. Tym samym, umowa sprzedaży nieruchomości nie będzie mogła zostać zakwalifikowana jako czynność cywilnoprawna wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W konsekwencji, przedmiotowa umowa sprzedaży nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Nie zgadzając się z ww. interpretacją pismem z 8 września 2015 r., które wpłynęło do Biura 15 września 2015 r. Pan ........wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jakiego jego zdaniem miał dopuścić się Organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 19 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-56/15/MZ.

Pismem z 15 października 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-1-11/15/MZ Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, udzielił odpowiedzi na ww. wezwanie stwierdzając brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji.

Pismem z 26 listopada 2015 r. (data wpływu do Biura – 2 grudnia 2015 r.) Pan ....wniósł skargę na interpretację indywidualną z 19 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/ 4514-56/15/MZ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, zarzucając:

 1. Naruszenie prawa materialnego, tj. art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez dokonanie jego błędnej wykładni polegającej na przyjęciu, że zawarty w nim zwrot „przepisy o gospodarce nieruchomościami” należy odnosić wyłącznie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie zaś do wszystkich przepisów o gospodarce nieruchomościami znajdujących się również w innych aktach normatywnych poza ww. ustawą, regulujących gospodarowanie nieruchomościami i wskutek tego błędne przyjęcie, że wyłączenie określone w art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych odnosi się wyłącznie do czynności cywilnoprawnych, których materialnoprawna podstawa wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami i nie ma zastosowania do czynności cywilnoprawnych, których materialnoprawna podstawa wynika z innych ustaw normujących gospodarkę nieruchomościami, w tym ustawy o lasach;
 2. Naruszenie prawa materialnego, tj. art. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez pominięcie zawartego w nim katalogu ustaw normujących gospodarowanie nieruchomościami, a w szczególności ustawy o lasach;
 3. Naruszenie prawa materialnego, tj. art. 40a ust. 2 ustawy o lasach w zw. z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez niezakwalifikowanie tych przepisów stanowiących podstawę czynności cywilnoprawnej (sprzedaży) jako przepisów o gospodarce nieruchomościami;
 4. Naruszenie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez przyjęcie, że czynność sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa G. nie jest dokonywana na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, podczas gdy przepisy będące podstawą materialnoprawną sprzedaży przedmiotowej nieruchomości są przepisami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy.

W związku z powyższym Skarżący wniósł o:

 1. uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z 19 sierpnia 2015 r., znak: IBPB-2-1/4514-56/15/MZ,
 2. zasądzenie na rzecz Skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W myśl art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.), organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Mając na względzie powyższe, Dyrektor Izby w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z 26 listopada 2015 r., uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącego przedstawione we wniosku z 21 maja 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określa stawki podatku, które wynoszą m.in. od umowy sprzedaży nieruchomości – 2%.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza kupić od swojego pracodawcy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo G. nieruchomość lokalową, która jest sprzedawana zgodnie z art. 40a ustawy o lasach w trybie ustalonym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 782, ze zm.) stanowi, że ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie natomiast z jej art. 2 pkt 3 ustawa nie narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami, a w szczególności ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1153 oraz z 2015 r. poz. 349 i 671).

Zgodnie z treścią art. 40a ust. 1 ustawy o lasach, Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym. Ustalenie ceny nieruchomości przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami (art. 40a ust. 2).

O określeniu sposobu ustalania ceny nieruchomości stanowi treść art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z powyższym, należy stwierdzić, że art. 40a ust. 2 ustawy o lasach jest zawartym w innej ustawie, niż ustawa o gospodarce nieruchomościami, przepisem o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli więc stanowi materialnoprawną podstawę sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz ustalenia ceny sprzedaży – wraz ze wskazanym w odesłaniu przepisem ustawy o gospodarce nieruchomościami – należy uznać, że jest przepisem o gospodarce nieruchomościami w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Skoro zgodnie z art. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawa ta w zakresie gospodarki nieruchomościami nie narusza innych ustaw, w tym ustawy o lasach, niezasadne jest ograniczenie zakresu pojęcia spraw podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami tylko do czynności znajdujących materialnoprawną podstawę w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Skoro zatem podstawą czynności sprzedaży nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo w G. będzie art. 40a ustawy o lasach, to czynność ta zostanie dokonana na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami i w przedmiotowej sprawie będzie mieć zastosowanie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w konsekwencji przedmiotowa czynność sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcie, należało orzec jak w sentencji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejsze rozstrzygnięcie. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków - w terminie 30 dni od daty jej doręczenia – za pośrednictwem organu, który wydał rozstrzygnięcie (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.