IBPB-2-1/4514-257/16/PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca dokonując nabycia paczki z klockami (o wadze kilka-kilkanaście kilogramów zawierającą kilka-kilkaset klocków) na aukcjach internetowych prowadzonych w Polsce, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i tam je wystawiających, będzie zobowiązany do złożenia deklaracji PCC-3 i rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 5).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu do Biura – 26 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 22 i 28 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży klocków na krajowych aukcjach internetowych:

 • w części dotyczącej wskazania, iż opisane transakcje podlegają ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych – jest prawidłowe,
 • w pozostałej części – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży klocków na krajowych aukcjach internetowych.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 14 czerwca 2016 r. znak: IBPP/4512-304/16/IK, IBPB-2-1/4514-256/16/PM, IBPB-2-1/4514-257/16/PM wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 22 i 28 czerwca 2016 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – spółka cywilna – jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży klocków do składania. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Na potrzeby prowadzenia działalności Wnioskodawca często sprowadza towar zza granicy, głównie z Niemiec (około 90% zakupów). W pozostałej części towar nabywany jest także w Polsce i w innych krajach UE oraz spoza UE (import). Klocki są nabywane za pośrednictwem polskich i zagranicznych internetowych portali aukcyjnych lub osobiście u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprowadzane klocki podatnik sprzedaje w kraju, dokonując ich uprzedniego przepakowania, łączenia w odmienne zestawy, czy też przygotowania do sprzedaży na wagę lub wyodrębnienia szczególnie cennych elementów (np. figurek).

Podsumowując Wnioskodawca nabywa towary – używane klocki do składania:

 • głównie na zagranicznych portalach aukcyjnych (w szczególności w Niemczech) od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • na polskich portalach aukcyjnych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w kraju i w UE na podstawie wystawionej przez nich faktury VAT-marża.

Używane klocki nabywane są w różnej formie: jako zestawy (w oryginalnym opakowaniu lub bez), wymieszane w opakowaniach (workach) mierzonych w kilogramach lub jako poszczególne elementy.

W celu dalszej odsprzedaży Wnioskodawca dokonuje ich przeglądu i segregacji oraz konfekcji.

Zdarza się, że z zakupionej paczki np. 5 kg klocków Wnioskodawca wybiera jeden – kilka najbardziej cennych elementów (np. figurki). Elementy te (np. figurki) są następnie sprzedawane jako pojedyncze egzemplarze.

Pozostałą część z zakupionej paczki dzieli np. wg kolorów, rozmiarów, kształtów lub rodzajów. Tak podzielony towar łączy się w paczki w celu ich dalszej odsprzedaży np. wg:

 • danego koloru – np. niebieskich,
 • rozmiaru – np. podstawki duże,
 • kształtu – np. 0,1 kg skosów,
 • rodzajów,
 • pozostała nieposegregowana partia.

Może się również zdarzyć, że ze względu na złą jakość zakupiona paczka w całości zostaje odsprzedana bez dokonania przeglądu i segregacji.

Z uwagi na sposób nabycia (od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na portalach aukcyjnych) Wnioskodawca nie będzie posiadał ani umowy na zakup używanych klocków ani rachunku (sprzedawcami są głównie osoby z Niemiec). Jedynym potwierdzeniem poniesienia wydatku będzie przelew bankowy (wyciąg z rachunku lub z Pay Pal) oraz otrzymane mailowo potwierdzenia dokonania zakupu, wystawione przez serwis aukcyjny. Wartość poszczególnych transakcji nabycia paczki używanych klocków może być różna i wynosić do 1.000 zł lub powyżej 1.000 zł. Wartość uzależniona jest najczęściej od wagi (podawanej w kilogramach). W skład takiej paczki może wchodzić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy klocków.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura 28 czerwca 2016 r. wynika m.in., że:

 • Zawarcie transakcji to jedna umowa sprzedaży.
 • W zależności od transakcji jej wartość może przekraczać 1.000 zł lub może być mniejsza od tej kwoty.
 • Opisane we wniosku transakcje nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Towary nabywane są od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 • Z informacji dostępnych Wnioskodawcy wynika, że sprzedawcy zagraniczni są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca dokonując nabycia paczki z klockami (o wadze kilka-kilkanaście kilogramów zawierającej kilka-kilkaset klocków) na aukcjach internetowych prowadzonych w Polsce, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i tam je wystawiających, będzie zobowiązany do złożenia deklaracji PCC-3 i rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych... (Pytanie oznaczone we wniosku nr 5).

Zdaniem Wnioskodawcy nabywając klocki na aukcjach na terytorium kraju, czynność ta będzie podlegała ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, ale będzie z niej zwolniona na podstawie art. 9 pkt 6 cyt. ustawy.

W świetle art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł. Przy czym podstawę opodatkowania stanowi: przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Z literalnej wykładni wynika, że wartość rynkową określa się w odniesieniu do poszczególnej rzeczy a nie ilości nabytych sztuk. Tym samym, pomimo iż Wnioskodawca nabywa paczkę klocków o wartości przekraczającej 1.000 zł, to poszczególna wartość klocków wchodzących w skład paczki tej wartości nie przekracza.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych objętego pytaniem nr 5.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych objętym pytaniem nr 5.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych objętym pytaniem nr 4 została wydana interpretacja znak: IBPB-2-1/4514-256/16/PM.

Natomiast w pozostałym zakresie wniosku, tj. dotyczącym podatku od towarów i usług – zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Przy czym – co wynika z ust. 2 powołanego przepisu – wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.

Natomiast, jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik (ust. 4 cyt. przepisu).

Stawka podatku określona została w art. 7 ww. ustawy i zgodnie z ust. 1 pkt 1 lit. a) tego przepisu i przy umowie sprzedaży rzeczy ruchomych – wynosi 2%.

W myśl art. 9 pkt 6 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

W oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 – organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane w kraju, jest – od przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 1 – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a w przypadku gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę jednego z tych podmiotów.

Jak wynika ze wskazanych wyżej przepisów, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy oraz praw majątkowych.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowy sprzedaży rzeczy na krajowych aukcjach internetowych podlegają generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnienia stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca – spółka cywilna – prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży klocków do składania. Wnioskodawca nabywa towary – używane klocki do składania na polskich portalach aukcyjnych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jeżeli rzecz nabywana jest za pośrednictwem portali internetowych dla oceny miejsca dokonania czynności ma zastosowanie przepis art. 70 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), zgodnie z którym jeżeli oferta jest składana w postaci elektronicznej, umowę uważa się za zawartą w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.

W myśl powyższego przepisu, kryterium decydującym o miejscu zawarcia umowy sprzedaży w postaci elektronicznej jest miejsce zamieszkania albo siedziba składającego ofertę zakupu w chwili zawarcia umowy. W związku z tym, że kupującym (składającym oferty kupna) na krajowych aukcjach internetowych była spółka cywilna mająca siedzibę na terytorium RP, umowy uważa się za zawarte w Polsce.

We własnym stanowisku Wnioskodawca wskazał, iż jego zdaniem z literalnej wykładni przepisu art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że wartość rynkową określa się w odniesieniu do poszczególnej rzeczy a nie ilości nabytych sztuk. Tym samym, pomimo iż Wnioskodawca nabywa paczkę klocków o wartości przekraczającej 1.000 zł, to poszczególna wartość klocków wchodzących w skład paczki tej wartości nie przekracza.

Z takim rozumowaniem Organ nie może się zgodzić. Jak wskazano powyżej, przepis art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje, iż zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł. Natomiast, jak wyraźnie wskazano w uzupełnieniu wniosku, zawarcie transakcji to jedna umowa sprzedaży. Skoro zatem umowa sprzedaży dotyczy określonej transakcji np. paczki klocków, a nie jej pojedynczych elementów składowych, to podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytej paczki a nie pojedynczych klocków, których wartość jednostkowa (każdego z nich) jest niższa niż 1.000 zł.

Zatem jedynie w sytuacji gdy wartość transakcji nie przekroczyła kwoty 1.000 zł (i wartość ta jest wartością rynkową), zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym zwalnia się od tego podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł. W takim przypadku Wnioskodawca nie był zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli z kolei podstawa opodatkowania przekroczyła 1.000 zł na Wnioskodawcy ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży wg stawki 2%, jako nabycie rzeczy ruchomych. Wnioskodawca zobowiązany był również do złożenia deklaracji do właściwego urzędu skarbowego według ustalonego wzoru – PCC-3, oraz obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (który zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 powstaje z chwilą dokonania czynności czyli zawarcia transakcji).

Końcowa wskazać należy, iż opisane we wniosku transakcje nie korzystały z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 cyt. ustawy, gdyż jak wynika z treści wniosku towary były nabywane od osób fizycznych nieprowadzących działalności i nie były opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej wskazania, iż opisane transakcje podlegają ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych należało uznać za prawidłowe, natomiast w pozostałej części za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.