IBPB-2-1/4514-248/16/HK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy nabycie przez Wnioskodawcę Instrumentów Finansowych dokonane za pośrednictwem Domu maklerskiego będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu do Biura – 20 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 20 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia instrumentów finansowych przy udziale domu maklerskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia instrumentów finansowych przy udziale domu maklerskiego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca planuje nabyć instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.), które Wnioskodawca nabędzie od innych podmiotów (dalej: „Podmioty Zbywające”). Wnioskodawca oraz Podmioty Zbywające mogą być podmiotami powiązanymi. Nabycie Instrumentów Finansowych nastąpi na terytorium Polski.

Wnioskodawca zamierza nabyć Instrumenty Finansowe za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 3 pkt 32 i 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską, dalej: „Dom maklerski”).

W ramach planowanej transakcji, Dom maklerski wystąpi w szczególności jako pełnomocnik Spółki lub Podmiotu Zbywającego na podstawie pełnomocnictwa i instrukcji w zakresie nabycia lub sprzedaży Instrumentów Finansowych, dokonując sprzedaży lub nabycia Instrumentów Finansowych w imieniu i na rachunek Spółki lub Podmiotu Zbywającego. Czynności wykonywane przez Dom maklerski mogą również obejmować m.in.: rozliczenie nabycia akcji przez Spółkę poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie akcji (w szczególności poprzez zastosowanie instytucji przekazania akcji będących przedmiotem transakcji do depozytu prowadzonego przez Dom maklerski, a następnie wydania ich z tego depozytu na rzecz Spółki), wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji, itp. Czynności wykonywane przez Dom maklerski nie będą obejmować znalezienia podmiotów gotowych do sprzedaży/nabycia Instrumentów Finansowych, gdyż podmioty te będą znane. Za swoje usługi Dom maklerski otrzyma wynagrodzenie.

Dom maklerski może nie być zaangażowany w negocjacje pomiędzy Podmiotami Zbywającymi i Wnioskodawcą dotyczące części lub całości warunków transakcji sprzedaży Instrumentów Finansowych, w szczególności w ustalenie ceny sprzedaży i w zawieranie jakichkolwiek dodatkowych porozumień. Jednakże żadna z czynności dokonywanych samodzielnie (tj. bez pośrednictwa Domu maklerskiego) przez Podmioty Zbywające i Wnioskodawcę, nie będzie skutkowała sprzedażą Instrumentów Finansowych. Przeniesienie własności Instrumentów Finansowych na Wnioskodawcę zostanie dokonane za pośrednictwem Domu maklerskiego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nabycie przez Wnioskodawcę Instrumentów Finansowych dokonane za pośrednictwem Domu maklerskiego będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Wnioskodawcę Instrumentów Finansowych dokonane za pośrednictwem Domu maklerskiego będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223). W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania planowanej/planowanych transakcji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

Przy czym na mocy art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei w myśl art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Mając na uwadze wskazane powyżej przepisy należy stwierdzić, że rozważana transakcja nabycia Instrumentów Finansowych przez Spółkę będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych pod warunkiem, że:

  1. Instrumenty Finansowe będą stanowiły instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  2. Dom maklerski zaangażowany w nabycie lub sprzedaż Instrumentów Finansowych może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  3. sprzedaż Instrumentów Finansowych zostanie dokonana za pośrednictwem Domu maklerskiego.

Ad. 1)

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, papierami wartościowymi są m.in. akcje i certyfikaty inwestycyjne, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

W konsekwencji należy stwierdzić, że Instrumenty Finansowe stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do których odnosi się art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ad. 2)

Jak wskazano na wstępie, Wnioskodawca zamierza nabyć Instrumenty Finansowe za pośrednictwem Domu maklerskiego, stanowiącego firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 32 i 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Tym samym druga przesłanka również będzie spełniona.

Ad. 3)

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej. W konsekwencji, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa podatkowego, w celu rozstrzygnięcia zakresu tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/), przez „pośrednictwo” należy rozumieć:

(i) działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron lub

(ii) kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy.

Mając na uwadze powyższe oraz zakres czynności, jakie będą wykonywane przez Dom maklerski zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że Dom maklerski powinien być uznany za podmiot występujący w roli pośrednika między nabywcą, tj. Spółką, a podmiotami sprzedającymi Instrumenty Finansowe, tj. Podmiotami Zbywającymi, działającym w celu zawarcia umowy sprzedaży Instrumentów Finansowych na ustalonych warunkach. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym przedstawionym przez Spółkę, będzie miało miejsce pośrednictwo Domu maklerskiego w sprzedaży Instrumentów Finansowych w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Wnioskodawcę Instrumentów Finansowych dokonane za pośrednictwem Domu maklerskiego będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania planowanej/planowanych transakcji.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał fragmenty interpretacji indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.