IBPB-2-1/4514-239/16/PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy planowane czynności aportów do Spółki udziałów Spółki kapitałowej będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 kwietnia 2016 r. (data wpływu do Biura – 18 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem udziałów w spółce kapitałowej do innej spółki kapitałowej w zamian za jej udziały – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem udziałów w spółce kapitałowej do innej spółki kapitałowej w zamian za jej udziały.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przyszłości Spółka zostanie udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Spółka kapitałowa”).

Obecnie wspólnikami Spółki kapitałowej są osoby fizyczne (dalej łącznie jako: „Udziałowcy”). Udziałowcy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.).

Spółka nabędzie udziały w Spółce kapitałowej w drodze wniesienia przez Udziałowców wkładów niepieniężnych w postaci całości posiadanych przez nich udziałów w ilości, która zapewni Spółce wszystkie prawa głosu w Spółce kapitałowej. Skutek ten osiągnięty zostanie w wyniku przeprowadzenia przynajmniej dwóch transakcji:

  1. najpierw wszystkie swoje prawa udziałowe wniesie udziałowiec, który na moment transakcji posiadać będzie bezwzględną większość praw głosu w Spółce kapitałowej (dalej jako: „Większościowy Udziałowiec”), tak, że w wyniku przeprowadzenia tej pierwszej czynności Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce kapitałowej
  2. następnie, w ramach jednej lub kilku transakcji, swoje udziały wniosą mniejszościowi udziałowcy (dalej jako: „Mniejszościowi Udziałowcy”).

W zamian za otrzymane wkłady niepieniężne w postaci udziałów w Spółce kapitałowej, Spółka wyda na rzecz Udziałowców własne udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Niewykluczone, że wartość nominalna udziałów wyemitowanych przez Spółkę na skutek wniesienia wkładu niepieniężnego, o którym mowa powyżej, będzie niższa od wartości rynkowej udziałów w Spółce kapitałowej będącej przedmiotem aportu. W takiej sytuacji, nadwyżka wartości rynkowej udziałów w Spółce kapitałowej, które zostaną wniesione aportem do Spółki ponad wartość nominalną wyemitowanych udziałów w Spółce zostałaby przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki z wykorzystaniem mechanizmu tzw. agio.

W konsekwencji w wyniku wniesienia – najpierw przez Większościowego Udziałowca, a następnie przez Mniejszościowych Udziałowców – udziałów w Spółce kapitałowej, Spółka uzyska wszystkie prawa głosów w Spółce kapitałowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy planowane czynności aportów do Spółki udziałów Spółki kapitałowej będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane czynności wniesienia do Spółki udziałów Spółki kapitałowej, w wyniku których Spółka odpowiednio uzyska większość praw głosu w Spółce kapitałowej lub zwiększy już posiadaną większość praw głosu w Spółce kapitałowej, a docelowo – po przeprowadzeniu całej sekwencji czynności aportu – nabędzie wszystkie prawa głosu w Spółce kapitałowej, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie natomiast do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. la pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą, użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się:

  1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Jak wynika z powyższych regulacji, zasadą jest, iż podwyższenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej, której rzeczywisty ośrodek zarządzania lub siedziba znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do tej spółki, traktowane jest na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca pragnie jednak podkreślić, że w odniesieniu do zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku zastosowanie powinien znaleźć art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Powyższy przepis stanowi implementację dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r.; dalej jako: „dyrektywa”). W myśl art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy, „następujących działań restrukturyzacyjnych nie uważa się za wkłady kapitałowe: przejęcie przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki. W przypadku gdy większość praw głosu uzyskuje się za pomocą co najmniej dwóch operacji, za działania restrukturyzacyjne uznaje się wyłącznie operację, w której uzyskano większość praw głosu, i wszelkie kolejne operacje.

W przepisie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w myśl przepisów dyrektywy, przewidziany został zatem wyjątek od zasady opodatkowania zmiany umowy spółki, zgodnie z którym podwyższenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych pod warunkiem, że spółka otrzyma w zamian za wyemitowanie udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym udziały (akcje) innej spółki kapitałowej, uzyskując w niej większość praw głosu lub kolejne udziały (akcje), w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Odnosząc powyższe do opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku, uzasadnionym jest twierdzenie, że w związku z opisanymi transakcjami aportu udziałów w Spółce kapitałowej przez Udziałowców do Spółki, wskazane powyżej warunki wyłączające opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych planowanych transakcji wymiany udziałów zostaną spełnione, a w szczególności:

  1. Spółka nabędzie od Udziałowców Spółki kapitałowej udziały Spółki kapitałowej oraz w zamian za te udziały przekaże Udziałowcom własne udziały w podwyższonym kapitale zakładowym;
  2. Spółka nabędzie większość praw głosu w Spółce kapitałowej na skutek wniesienia wkładu niepieniężnego przez Większościowego Udziałowca, a następnie
  3. Spółka – posiadając już większość głosów w Spółce kapitałowej – nabędzie kolejne udziały w drodze ich wniesienia przez Mniejszościowych Udziałowców;
  4. w wyniku powyższych transakcji Spółka uzyska wszystkie prawa głosu w Spółce kapitałowej.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Udziałowców wkładów niepieniężnych do Spółki w formie udziałów w Spółce kapitałowej, w wyniku których Wnioskodawca uzyska finalnie wszystkie prawa głosów w Spółce kapitałowej, stanowić będzie zdarzenie neutralne na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że planowane transakcje aportów udziałów nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca przywołał również stanowiska zaprezentowane przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.