IBPB-2-1/4514-15/16/DP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z rozłożeniem w czasie płatności za wykonane usługi budowlanej w zakresie wartości dotyczącej kosztów jakie poniesie wykonawca za zaangażowanie w czasie własnych środków finansowych czynność ta podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-15/16/DPinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. rozłożenie na raty
 3. umowa nienazwana
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2015 r. (data wpływu do Organu – 24 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 23 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych rozłożenia w czasie płatności za wykonane usługi budowlane – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych rozłożenia w czasie płatności za wykonane usługi budowlane.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 9 lutego 2016 r. znak: IBPB-2-1/4514-15/16/DP wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 23 lutego 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zajmuje się zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych w postaci m.in. utrzymania istniejących zasobów, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, ze zm.). Wnioskodawca prowadzi również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie.

Kontrahent złożył Wnioskodawcy ofertę wybudowania na terenie będącym w wieczystym użytkowaniu Wnioskodawcy, 2-kondygnacyjnego pawilonu handlowo-usługowego wraz z podziemną halą garażową, w którym parter budynku będzie spełniał funkcję handlowo-usługową, zaś piętro pawilonu przeznaczone zostanie na statutową działalność społeczną, oświatową, kulturalną i sportowo-rekreacyjną w ramach osiedlowego domu kultury.

W ofercie kontrahent zaproponował, iż Wnioskodawca zapłaci za wykonywane roboty fakturami częściowymi do wysokości 4.000.000,00 zł, zaś płatność pozostałej kwoty wynikająca z faktury końcowej robót w kwocie ok. 5.000.000,00 zł zostanie rozłożona na 5 lat następujących po wybudowaniu i oddaniu do użytku pawilonu. Spłata następować będzie w równych rocznych ratach, po ok. 1.000.000,00 zł, w ustalonych umownie terminach płatności.

W uzupełnieniu z 23 lutego 2016 r. (data wpływu do Biura) Wnioskodawca wskazał, że:

 • Umowa na wykonanie usługi budowlanej ma mieć charakter umowy nienazwanej ustalającej wynagrodzenie ryczałtowe z odroczonymi terminami płatności. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym wkalkuluje koszty związane z czasowym zaangażowaniem własnych środków finansowych, ponieważ płatność nie będzie następować jednorazowo, a rozłożona zostanie na części płatne w odpowiednich okresach rozliczeniowych.
 • Zgodnie z ofertą przetargową umowa będzie określała wynagrodzenie ryczałtowe, które będzie składało się z sumy dwóch wartości: kosztów podstawowej usługi budowlanej jakie wystąpiłyby bez zaangażowania w czasie środków finansowych wykonawcy oraz kosztów jakie poniesie wykonawca w związku z odroczonymi terminami płatności.
 • Na wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wystawiona faktura VAT, więc czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i żadna ze stron z tytułu dokonania tej czynności nie będzie z tego podatku zwolniona.
W związku z powyższym, po przeformułowaniu, zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z rozłożeniem w czasie płatności za wykonane usługi budowlane w zakresie wartości dotyczącej kosztów jakie poniesie wykonawca za zaangażowanie w czasie własnych środków finansowych czynność ta podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wynagrodzenie ryczałtowe nie ma formy pożyczki w związku z tym jest wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Fakt, że Wnioskodawca odroczy terminy płatności a koszty finansowe, które w związku z tym odroczeniem poniesie będą wkalkulowane w usługę budowlaną oznacza, że usługa ta w całości zostanie objęta podatkiem od towarów i usług.

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca wskazał, że umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 2 % od kwoty lub wartości pożyczki. Podatnikiem jest wyłącznie pożyczkobiorca. To on zatem poniesie ewentualne sankcje z tytułu niedochowania obowiązku zadeklarowania pożyczki czy uiszczenia należnego podatku. Jeżeli podatek od czynności cywilnoprawnych nie jest pobierany przez płatnika (notariusza), pożyczkobiorca musi pamiętać o tym, aby złożyć deklarację (na formularzu PCC-3) do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki. Jednocześnie należy obliczyć i wpłacić należny podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W ocenie Wnioskodawcy koszty polegające na czasowym finansowaniu przez kontrahenta świadczonych usług budowlanych stanowią wyłącznie wynagrodzenie z odroczonym terminem płatności należne wykonawcy na podstawie zawartej umowy o roboty budowlane, bez cech pożyczki.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy ustalaniu wartości wybudowanego środka trwałego należy wliczyć rozłożone na raty płatności w wysokości 5.000.000,00 zł, które zawierają koszty czasowego finansowania inwestycji przez kontrahenta, a w związku z tym nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca jedynie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych rozłożenia w czasie płatności za wykonane usługi budowlane (pytanie znaczone we wniosku nr 1).

W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają zatem tylko te czynności (umowy), które zostały w ustawie wymienione. Zatem w sytuacji, gdy strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikację pod względem prawnym i tym samym określenie jaka umowa w rzeczywistości miała miejsce.

Szczegółowe określenie w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w powołanej ustawie zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu nawet, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Jedną ze wskazanych czynności podlegających regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest umowa pożyczki.

W myśl art. 4 pkt 7 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie pożyczki – na biorącym pożyczkę.

Stosowanie do art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi przy umowie pożyczki – kwota lub wartość pożyczki, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy – kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych.

Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stawka podatku wynosi od umowy pożyczki – 2%.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 2 pkt 4 cyt. ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a.w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b.jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że o wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić wyłączenie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z podatku od towarów i usług zwolniona. W związku z tym dla stwierdzenia obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych podstawową kwestią są ustalenia dokonane na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.).

Instytucję pożyczki regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.).

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że kontrahent złożył Wnioskodawcy ofertę wybudowania, na terenie będącym w wieczystym użytkowaniu Wnioskodawcy, 2-kondygnacyjnego pawilonu handlowo-usługowego wraz z podziemną halą garażową, w którym parter budynku będzie spełniał funkcję handlowo-usługową, zaś piętro pawilonu przeznaczone zostanie na statutową działalność społeczną, oświatową, kulturalną i sportowo-rekreacyjną w ramach osiedlowego domu kultury. W ofercie kontrahent zaproponował, iż Wnioskodawca zapłaci za wykonywane roboty fakturami częściowymi do wysokości 4.000.000,00 zł, zaś płatność pozostałej kwoty wynikająca z faktury końcowej robót w kwocie ok. 5.000.000,00 zł zostanie rozłożona na 5 lat następujących po wybudowaniu i oddaniu do użytku pawilonu. Spłata następować będzie w równych rocznych ratach, po ok. 1.000.000,00 zł, w ustalonych umownie terminach płatności.

Umowa na wykonanie usługi budowlanej będzie miała charakter umowy nienazwanej ustalającej wynagrodzenie ryczałtowe z odroczonymi terminami płatności. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym wkalkuluje koszty związane z czasowym zaangażowaniem własnych środków finansowych, ponieważ płatność nie będzie następować jednorazowo, a rozłożona zostanie na części płatne w odpowiednich okresach rozliczeniowych. Zgodnie z ofertą przetargową umowa będzie określała wynagrodzenie ryczałtowe, które będzie składało się z sumy dwóch wartości: kosztów podstawowej usługi budowlanej jakie wystąpiłyby bez zaangażowania w czasie środków finansowych wykonawcy oraz kosztów jakie poniesie wykonawca w związku z odroczonymi terminami płatności. Na wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wystawiona faktura VAT, więc czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i żadna ze stron z tytułu dokonania tej czynności nie będzie z tego podatku zwolniona.

Skoro zatem – co wynika z opisu zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia - opisana w treści wniosku umowa rozłożenia w czasie płatności za wykonane usługi budowlane nie przybierze postaci żadnej z czynności wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za brakiem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych omawianej umowy jest to, że – jak wskazał Wnioskodawca – czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, nawet w sytuacji gdyby mieściła się ona w katalogu określonym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to zastosowanie znalazłoby wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określone w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przy czym zaznaczyć należy, jak wskazano na wstępie, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie zawiera ona rozstrzygnięcia w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącego skutków podatkowych w rozłożenia w czasie płatności za wykonane usługi budowlane. Sformułowanie Wnioskodawcy, iż „na wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wystawiona faktura VAT, więc będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i żadna ze stron z tytułu dokonania tej czynności nie będzie z tego podatku zwolniona” przyjęto jako element opisu zdarzenia przyszłego niepodlegający ocenie.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności cywilnoprawne
IBPB-2-1/4514-581/15/ASz | Interpretacja indywidualna

rozłożenie na raty
ILPB2/415-795/10-3/WS | Interpretacja indywidualna

umowa nienazwana
IBPB-2-1/4514-616/15/DP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.