2461-IBPB-2-1.4514.74.2017.2.PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy wniesiony przez Wnioskodawcę wkład w postaci nieruchomości opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku do spółki jawnej, którą Wnioskodawca planuje utworzyć, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 stycznia 2017 r. (data wpływu – 1 lutego 2017 r.), uzupełnionym 18 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez wspólnika wkładu w postaci nieruchomości do spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez wspólnika wkładu w postaci nieruchomości do spółki jawnej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 31 marca 2017 r. znak: 2461-IBPB-2-1.4514.74.2017.1.PM wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 18 kwietnia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wraz z dwiema innymi osobami fizycznymi ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Działalnością przeważającą spółki będzie najem i dzierżawa lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów. Wspólnicy tytułem wkładu zamierzają wnieść 2 nieruchomości, których są obecnie współwłaścicielami. Zamiarem przyszłych wspólników jest, aby uregulować stan prawny tych nieruchomości tak, aby każdy z nich był ich właścicielem w częściach równych, tj. po 1/3 udziału w każdej nieruchomości. Wartością udziału w każdej nieruchomości każdego z 3 przyszłych wspólników będzie 1/3 wartości każdej z nieruchomości.
Nieruchomości, które mają zostać wniesione do spółki jawnej to:

  1. nieruchomość zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w B. prowadzi księgę wieczystą, obejmująca zabudowane działki nr 660/3 i 660/5 o łącznej powierzchni 463 m2, położona w B.
  2. nieruchomość zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Ch. prowadzi księgi wieczyste dla działki nr 106/2 położonej w Ch. o powierzchni 0,0083 ha i dla działki nr 105 o powierzchni 0,1678 ha położonej Ch.

Obie nieruchomości są zabudowane budynkami gospodarczymi. Obecnie lokale znajdujące się w obu nieruchomościach są wynajmowane przez Wnioskodawcę i m.in. przyszłych dwóch wspólników. W pierwszej nieruchomości położonej w B. wynajmowanych jest 8 lokali użytkowych, zaś w drugiej nieruchomości, położonej w Ch. wynajmowanych jest 6 lokali użytkowych. Każdy z obecnych właścicieli nieruchomości a zarazem przyszłych wspólników rozlicza się z najmu ww. nieruchomości ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Nieruchomość położona w B. została zakupiona w 2007 r., natomiast nieruchomość w Ch. została zakupiona w 2016 r.

Wnioskodawca wraz z przyszłymi wspólnikami prowadzą indywidualne działalności gospodarcze – dwóch z nich w formie spółki jawnej w zakresie prowadzenia kantorów wymiany walut, oznaczoną według klasyfikacji działalności gospodarczej kodem 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych oraz oznaczoną kodem 47.77.Z – sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii w wyspecjalizowanych sklepach, natomiast trzecia osoba na podstawie wpisu do CEIDG prowadzi w przeważającym zakresie działalność oznaczoną kodem 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Każdy z nich posiada nadto inne własne nieruchomości, a lokale wchodzące w ich skład, wynajmuje. Żadna z ww. osób fizycznych mających być wspólnikami spółki jawnej ani też żadna z obecnych właścicieli ww. nieruchomości nigdy nie wykorzystywała żadnej z ww. nieruchomości ani jej części do prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej. Zamiarem wszystkich 3 osób jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej w zakresie 2 wspólnych nieruchomości i wynajmowanie lub dzierżawienie lokali i gruntów wchodzących w skład tych nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano (po przeformułowaniu) następujące pytanie:

Czy wniesiony przez Wnioskodawcę wkład w postaci nieruchomości opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku do spółki jawnej, którą Wnioskodawca planuje utworzyć, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesiony przez Wnioskodawcę wkład w postaci nieruchomości do spółki będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%, a podstawą opodatkowania będzie wartość wniesionego wkładu, czyli wartość części nieruchomości, której właścicielem jest Wnioskodawca. Podstawę opodatkowania będzie stanowić wartość wkładu zadeklarowana przez wspólnika w umowie spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem. W odniesieniu do spółek osobowych za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki (art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej, które skutkuje zwiększeniem jej majątku, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podstawą opodatkowania jest w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przy zawarciu umowy spółki osobowej – wartość wkładów do niej wnoszonych. Podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładu zadeklarowana przez wspólnika w umowie spółki.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał wybrane stanowiska zaprezentowane przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w pozostałym zakresie wniosku, tj. dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług – wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce osobowej – uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ww. ustawy użyte w tej ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego.

Stosownie natomiast do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca wraz z dwiema innymi osobami fizycznymi ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Wspólnicy tytułem wkładu zamierzają wnieść 2 nieruchomości, których są obecnie współwłaścicielami. Wartością udziału w każdej nieruchomości każdego z 3 przyszłych wspólników będzie 1/3 wartości każdej z nieruchomości. Obie nieruchomości są zabudowane budynkami gospodarczymi. Obecnie lokale znajdujące się w obu nieruchomościach są wynajmowane przez Wnioskodawcę i m.in. przyszłych dwóch wspólników. Zamiarem wszystkich 3 osób jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej w zakresie 2 wspólnych nieruchomości i wynajmowanie lub dzierżawienie lokali i gruntów wchodzących w skład tych nieruchomości.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie wskazać należy, iż wniesienie wkładu do spółki jawnej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy z tytułu umowy spółki (zmiany umowy) będzie ciążył na spółce jawnej. Stawka podatku będzie wynosić 0,5% i będzie liczona od podstawy opodatkowania określonej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) lub lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a zatem podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość wkładów do spółki jawnej lub wartość wkładów powiększających jej majątek. Jeżeli zatem wspólnicy zamierzają wnieść opisane we wniosku nieruchomości do spółki jawnej, to podstawę opodatkowania będzie stanowić łączna wartość udziałów, które przysługują wspólnikom w tych nieruchomościach.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe aczkolwiek podkreślić należy, iż podstawą opodatkowania będzie wartość wkładu wnoszonego do spółki (wartość nieruchomości). Innymi słowy, łączna wartość wkładów zadeklarowanych w umowie spółki (zmianie umowy) a nie, jak to wskazuje Wnioskodawca, wartość przysługującego mu udziału.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo Organ zaznacza, iż funkcja ochronna płynąca z przedmiotowej interpretacji, wynikająca z przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej, zgodnie z uprawnieniami Organu interpretacyjnego nadanymi przez art. 14b § 1 tejże ustawy ma zastosowanie wyłącznie dla Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.